• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-153
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :3
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/UH.I-153
Şikayetçi:
 Gökmavisi Eğt. Gıda Mak. Temz. Med. Tur. İnş. Taah. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti., OVACIK MAH. 592 SOK. BÜYÜKKUŞOĞLU APT. NO:8/2 KIRIKKALE
 İhaleyi yapan idare:
 Çorum Devlet Hastanesi , Bahçelievler Mahallesi Çamlık Cad. No:2 19200 ÇORUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.12.2012 / 41533
Başvuruya konu ihale:
 2012/124985 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı 110 Kişi İle 12 Aylık Malzemeli Genel Temizlik Ve İlaçlama Hizmeti" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Çorum Devlet Hastanesitarafından 16.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı 110 Kişi ile 12 Aylık Malzemeli Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Gökmavisi Eğt. Gıda Mak. Temz. Med. Tur. İnş. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 28.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 30.11.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.12.2012 tarih ve 41533 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4797 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye katıldıkları, idarece gönderilen kesinleşen ihale kararından ihalenin Şanlı Tem. Güv. Gıda İnş. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde kaldığı ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak Hazarpir Taah. Tic. Ltd. Şti.-Babacan Ser. Tur. Tem. Teks. Gıda Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın belirlendiğinin anlaşıldığı, idareye ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği tutarla asgari işçilik maliyeti dışındaki giderleri karşılayamayacağına ilişkin olarak şikayet başvurusunda bulundukları, ancak idarenin şikayet başvurularını “...firmaların yapmış oldukları açıklamalar bilgi ve belgelere dayalı, belgelerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79'uncu maddesine uygun olduğu..." gerekçeleriyle reddedildiği, idarenin şikayete cevabından aşırı düşük teklifleri yalnızca açıklamalarda sunulan bilgi ve belgelerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu çerçevesinde şeklen değerlendirildiğinin anlaşıldığı, isteklilerin teklif ettiği bedeller üzerinden anılan malzemeleri ihale dokümanında istenen miktar ve özelliklere uygun şekilde teminle yükümlü olduğu, ihale komisyonunun aşırı düşük teklif açıklamalarının yeterli olup olmadığı hususunda yürürlükte olan Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79'uncu maddesi ve alt bentlerinde belirtilen hükümler çerçevesinde hareket etmelerinin ihalelerde eşit muamele ilkesinin gereği olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen istekli tarafından sunulan giyim bedellerinin gerçek piyasa koşullarını yansıtmadığı, bu itibarla teknik şartnamede belirtilen özelliklerde kıyafetin bu fiyatlara alınmasının mümkün olmadığı açık olduğundan ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuruya konu ihale Çorum Devlet Hastanesi Baştabipliğinin “2013 yılı 110 Kişi ile 12 Aylık Malzemeli Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Alımı” işidir.

 

Bahse konu ihalede 28 adet ihale dokümanı satın alınmış ve 16.10.2012 tarihinde yapılan ihaleye 12 istekli katılmıştır.

 

İhale komisyonu ihaleye teklif veren isteklilerden Ozi İnşaat Taah. Tem. Tas. Tur. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin bilanço kriterlerinin uygun olmadığı, Esin-Ça İnşaat Temizlik Yemek. Teks. Med. Tur. Ltd. Şti.nin İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde istenilen yeterlik kriterlerine ilişkin belgeleri olmadığı, Efe Çevre Bakım Peyz Tem. Müh. Bil. Hizm. İnş Taah. Ltd. Şti.nin iş deneyim belgesi tutarının yetersiz olduğu ve Asmin Sos. Hizm. Öz. Eğ. Gıda İnş. İns. Kay. San. Tic. Ltd. Şti.nin geçici teminatı olmadığı gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakılmasına karar vermiştir.

 

İhale komisyonu teklif fiyatları 1.838.704,25 TL tutarındaki karsız yaklaşık maliyet tutarının altında olan diğer isteklilerin (Şanlı Temizlik Güvenlik İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti., Hazarpir Taah. Paz. İnş. Tem. Bilg. Don. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Babacan Öğr. Serv. Tur. Tem.. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Serdar Petrol İnş. Nak. Taah. Tic. San. Ltd. Şti., Beyza Tem. Gıda Peyzaj Gıda İlaçlama San. Tic. Ltd. Şti., Gökmavisi Eğt. Gıda Mak. Temz. Med. Tur. İnş. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.,Göktuğ İlaçl. ve Tem. Hizm. Yemek. Bil. İşl.ve Otom. ve Özel Sağl. Ltd. Şti., Şimşek Otomasyon ve Tem. Hizmt. Tur. İnşaat Ticaret Ltd. Şti., MCA Bilgi İşlem Sosyal Hizmetler İnşaat Turizm Gıda Temizlik Eğitim Tic. Ltd. Şti.) teklifinin aşırı düşük teklif olduğuna karar vererek bu isteklilerden tekliflerine ilişkin açıklama istemiştir.

 

Açıklama istenilen Göktuğ İlaçl. ve Tem. Hizm. Yemek. Bil. İşl.ve Otom. ve Özel Sağl. Ltd. Şti., Şimşek Otomasyon ve. Tem. Hizmt. Tur. İnşaat Ticaret Ltd. Şti. açıklama sunmamış olup bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmıştır. Diğer istekliler ise açıklama sunmuş olup, ihale komisyonunca açıklamaları uygun bulunarak ihalenin en düşük fiyat teklifi veren Şanlı Temizlik Güvenlik İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına, Hazarpir Taah. Paz. İnş. Tem. Bilg. Don. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Babacan Öğr. Serv. Tur. Tem.. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibi ihale üzerinde bırakılan ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklilerin teklif ettiği fiyattan asgari işçilik maliyeti düşüldükten sonra kalan tutarlar ile giyim, ekipman ve malzemelerin karşılanamayacağını ileri sürmektedir.

 

            Başvuruya konu ihale birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilmiş olup, birim fiyat teklif cetveli idarece aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

 

İhale kayıt  numarası :2012/124985

 

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Vasıfsız İşçi

İşçi x Ay

110,00

12

 

 

                                                  I. Ara Toplam (K.D.V Hariç)5

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Resmi Tatil Günlerinde çalışacak Vasıfsız İşçi

Gün

580

 

 

2

Ayrıntısı Teknik Şartnamede Belirtilen Temizlik Malzemesi ve İlaç

Ay

12

 

 

3

Kullanılacak Akaryakıt Ürünleri (Benzin)

Litre

100

 

 

4

Ekipman Malzemesi 9 Kalem

Adet

1

 

 

                                                 II. Ara Toplam(K.D.V. Hariç)7

 

Toplam Tutar  (K.D.V Hariç)

 

 

 

            İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

 

“25.1.vergi(KDV Hariç), resim, harç ve benzeri giderler, teklif fiyata dahil edilecektir.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti: Yılbaşı Resmi ve Dini Bayram Tatillerinde çalışacak işçi sayısı günlük 40 kişidir. İşin Yapılacağı sürede Resmi ve Dini Bayram tatil günleri 14,5 gündür çalışılacak toplam gün sayısı 40x14.5 gün= 580`dir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri: Yüklenici tarafından karşılanacak yol masrafı aylık gün sayısı olarak 26 (yirmialtı) esas alınacaktır. Personelin yol gideri günlük brüt (3,09 TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır. Yemek hastanemizce karşılanacaktır. Yükleniciden yemek ücreti talep edilmeyecektir. Ayrıca, Yüklenicin hastanede malzeme ve kendi ihtiyaçları için kullanacağı yerler için bir bedel alınmayacaktır.

25.3.3. Malzeme giderleri: Teklif fiyata dahildir.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir. Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1,5 (bir virgül beş) olarak tespit edilmiştir.”düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Başvuru sahibi ihale üzerinde bırakılan ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin teklif ettiği tutardan asgari işçilik maliyeti düşüldükten sonra kalan tutarla temizlik malzemesi, ekipman ve giyim maliyetini karşılayamayacağını ileri sürmektedir.

 

           
1 ) İhale zerinde bırakılan Şanlı Temizlik Güvenlik İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.nin açıklamasını incelenmesi neticesinde;

 

            İhale üzerinde bırakılan ŞanlıTemizlik Güvenlik İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. ihaleye toplam 1.719.682,00 TL fiyat teklifi vermiş olup, birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki gibidir.

 

 

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

       

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Vasıfsız İşçi

İşçi x Ay

110,00

12

1.282,79

1.693.282,80

                                                  I. Ara Toplam (K.D.V Hariç)5

1.693.282,80

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Resmi Tatil Günlerinde çalışacak Vasıfsız İşçi

Gün

580

39,39

22.846,20

2

Ayrıntısı Teknik Şartnamede Belirtilen Temizlik Malzemesi ve İlaç

Ay

12

252,00

3.024,00

3

Kullanılacak Akaryakıt Ürünleri (Benzin)

Litre

100

4,30

430,00

4

Ekipman Malzemesi 9 Kalem

Adet

1

99,00

99,00

                                                 II. Ara Toplam(K.D.V. Hariç)7

26.399,20

Toplam Tutar  (K.D.V Hariç)

1.719.682,00

 

 

            İstekli açıklamasında işçilik için 1.693.269,60 TL, giyim için % 3 sözleşme gideri dahil toplam 5,67 TL, resmi tatil günleri için 22.846,20 TL, temizlik malzemeleri ve ilaçlama için 3.017,40 TL, akaryakıt giderleri için 430,00 TL, ekipman giderleri için 95,80 TL ve öngörülmeyen giderler ve firma karı olarak 17,33 TL açıklamasında bulunduğu ve işçilik için Kurum işçilik hesaplama modülü çıktıları sunulduğu, ilaçlama için Ormia İlaçlama Sağ. Tıbbi Ürn. Med. Tem. Hizm. İth. ve İhr. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından istekli adına düzenlenmiş toplam 960,00 TL tutar ihtiva eden SMMM onaylı fiyat teklifi ve bu fiyat teklifine ilişkin SMMM tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış Ek-O.6 Maliyet Satış Tutarı Tespit Tutanağı ile Biyosidal Ürün uygulama İzin Belgesi, Mesul Müdürlük Belgesi sunulduğu, giyim için Elçi Kağıt Ambalaj Temizlik Tekstil Suat Elçi tarafından istekli adına düzenlenmiş SMMM onaylı 5,50 TL toplam tutar ihtiva eden proforma fatura ve bu proforma faturaya ilişkin SMMM tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış Ek-O.5 Maliyet Satış Tutarı Tespit Tutanağı sunulduğu, teknik şartnamede belirtilen temizlik malzemesi için Elçi Kağıt Ambalaj Temizlik Tekstil Suat Elçi tarafından istekli adına düzenlenmiş SMMM onaylı 2.057,40 TL tutar ihtiva eden proforma fatura ve bu proforma faturaya ilişkin SMMM tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış Ek-O.5 Maliyet Satış Tutarı Tespit Tutanağı sunulduğu, bu proforma faturada ayrıca 95,80 TL tutar ihtiva eden 9 kalem ekipman giderlerine yer verildiği,

 

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde yer alan “79.4.2.2. Verilecek hizmetin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler, hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya hizmetin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; sadece bu hususların neler olduğu değil, belirtilen çözüm, avantajlı koşul, özgünlük ya da hizmetin ekonomik olması sayesinde elde edilen maliyet avantajının da bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanması gerekmektedir.

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.5. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.” açıklamasına uygun olduğu, Tebliğ hükmüne uygun açıklama yapan ve belge sunan isteklinin açıklamasının uygun bulunması işleminde mevzuata aykırılık olmadığı değerlendirilmektedir.

 

           
2 ) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Hazarpir Taah. Paz. İnş. Tem. Bilg. Don. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Babacan Öğr. Serv. Tur. Tem.. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ihaleye toplam 1.724.966,00 TL fiyat teklifi vermiş olup birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki gibidir.

 

 

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

       

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Vasıfsız İşçi

İşçi x Ay

110,00

12

1.283,64

1.694.404,80

                                                  I. Ara Toplam (K.D.V Hariç)5

1.694.404,80

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Resmi Tatil Günlerinde çalışacak Vasıfsız İşçi

Gün

580

39,39

22.846,20

2

Ayrıntısı Teknik Şartnamede Belirtilen Temizlik Malzemesi ve İlaç

Ay

12

375,00

4.500,00

3

Kullanılacak Akaryakıt Ürünleri (Benzin)

Litre

100

4,15

415,00

4

Ekipman Malzemesi 9 Kalem

Adet

1

2.800,00

2.800,00

                                                 II. Ara Toplam(K.D.V. Hariç)7

30.561,20

Toplam Tutar  (K.D.V Hariç)

1.724.966,00

 

 

İstekli açıklamasında işçilik için 1.693.269,60 TL, resmi tatil ve bayram günleri için 22.846,20 TL, giyim için % 3 sözleşme gideri dahil 1.128,88 TL, temizlik malzemeleri ve ekipman için 6.760,00 TL, benzin maliyeti için 415,00 TL, ilaçlama için 540,00 TL, firma karı olarak 6,32 TL beyanında bulunduğu, işçilik için Kurum işçilik hesaplama modülü çıktıları sunulduğu, temizlik malzemeleri ve ekipman için Firdevs Gıda İnş. Tem. Tar. Orm. Ürn. Petr. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından istekli adına düzenlenmiş SMMM onaylı 6.760,00 TL tutar ihtiva eden proforma fatura ve bu proforma faturaya ilişkin SMMM tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış Ek-0.5 Maliyet Satış Tutarı Tespit Tutanağı sunulduğu, ilaçlama için Anatolya Grup Çevre Sağlığı İlaç Tem. Hizm. Tic. Ltd. Şti. tarafından istekli adına düzenlenmiş 540,00 TL tutar ihtiva eden SMMM onaylı fiyat teklifi ve Mesul Müdürlük Belgesi, Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesi sunulduğu, giyim için Firdevs Gıda İnş. Tem. Tar. Orm. Ürn. Petr. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından istekli adına düzenlenmiş SMMM onaylı 1.096,00 TL tutar ihtiva eden proforma fatura ve bu proforma faturaya ilişkin SMMM tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış Ek-0.5 Maliyet Satış Tutarı Tespit Tutanağı sunulduğu, isteklinin açıklamalarının ve belgelendirmesinin Tebliğin 79’uncu maddesine uygun olduğu, dolayısıyla ihale komisyonunca kabul edilmesi işleminde mevzuata aykırılık olmadığı değerlendirilmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul