• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-154
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :4
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/UH.I-154
Şikayetçi:
 Berka Temizlik Peyzaj Gıda Bilgi İşlem Taşımacılık Teknik ve Sosyal Hizmetler İnş. San. Taah. Tic. Ltd. Şti.- Güven Sosyal Hizmetler İnsan Kaynakları Sağlık Medikal İnşaat Taah. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, BOĞAZİÇİ MAH. 1. CAD. 1067/2 SOK. NO: 4/19 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı), Devlet Mah. İnönü Bulvarı No: 16 06100 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.12.2012 / 41529
Başvuruya konu ihale:
 2012/112654 İhale Kayıt Numaralı "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Merkez Sitesi Ve Ek Binalarının Malzemeli Genel Temizliği İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığıtarafından 24.09.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Merkez Sitesi ve Ek Binalarının Malzemeli Genel Temizliği İşi” ihalesine ilişkin olarak Berka Temizlik Peyzaj Gıda Bilgi İşlem Taşımacılık Teknik ve Sosyal Hizmetler İnş. San. Taah. Tic. Ltd. Şti. & Güven Sosyal Hizmetler İnsan Kaynakları Sağlık Medikal İnşaat Taah. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 21.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.11.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.12.2012 tarih ve 41529 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4794 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan Tüm-Pa Tem. ve Sosyal Hizm. İnş. Turz. Tic. Paz. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine uygun olmadığı, anılan isteklinin açıklamalarının ihale dokümanında yer alan giyim malzemeleri, temizlik malzemeleri ve ürünleri ile diğer giderleri karşılamasının mümkün bulunmadığı, ayrıca aşırı düşük teklif açıklamasında yer alan proforma faturalarındaki fiyatlarının birim fiyat teklif cetvelinde sunmuş olduğu fiyatlarla aynı olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde,

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü yer almakta olup, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59’uncu maddesinde benzer düzenlemeler yer almaktadır. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde de aşırı düşük teklif açıklamalarının nasıl yapılacağı ve değerlendirileceğine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

Bahse konu Tebliğin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde,

 

“79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.5. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.6. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tekliflerini kullanması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) düzenlenmiş fiyat teklifini sunması yeterlidir.

79.4.2.14. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

(79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

79.7. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kurumca ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “işçilik hesaplama modülü”ne (www.kik.gov.tr) adresinden ulaşılabilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalenin “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Merkez Sitesi ve Ek Binalarının Malzemeli Genel Temizliği İşi” olduğu, ihale konusu alımda beş farklı kategoride toplam 185 işçi çalıştırılacağı görülmüştür.

 

İdarece bahse konu ihaleye ilişkin düzenlenen birim fiyat teklif cetveli,

 

            İhale kayıt numarası :2012/112654

 

 

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Temizlik Amiri (Asgari ücretin %30 fazlasını alacak olan personel)

İşçi

1,00

12,000

 

 

2

Temizlik Şefi (Asgari Ücretin %20 Fazlasını alacak olan personel)

İşçi

4,00

12,000

 

 

3

Bahçe Düzenleme ve Çevre Temizliği İşçisi (Asgari ücretin %10 fazlasını alacak olan personel)

İşçi

2,00

12,000

 

 

4

Cam Silim İşçisi(Asgari Ücretin %10 fazlasını alacak olan personel)

İşçi

4,00

12,000

 

 

5

Temizlik İşçisi

İşçi

174,00

12,000

 

 

                                                                                         I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Ayakkabı ( Su geçirmeyen, soğuktan ve dışarıdan gelen darbelerden koruyan)

Adet

370,000

 

 

2

Temizlik İş Elbisesi (Yazlık-Takım, Terletmeyen, poliviskon kumaş)

Adet

370,000

 

 

3

Temizlik İş Elbisesi (Kışlık-Takım Kapitoneli ve soğuktan koruyan poliviskon kumaş)

Adet

370,000

 

 

4

Kaban( Elyaflı, kapitoneli, önü fermuarlı, çıtçıtlı ve su geçirmeyen Bondit kumaş)

Adet

15,000

 

 

5

İş Tulumu( Polyester Gabardin Kumaş)

Adet

10,000

 

 

6

İş Tulumu( Gabardin Kumaş)

Adet

10,000

 

 

7

Yağmurluk (% 100 PVC Naylon 0.10 mm kalınlık, PE Mat Malzeme, Uzun Tip, Sabit Kapüşonlu, 2 Cepli)

Adet

20,000

 

 

8

Genel Temizlik Maddesi

Litre

5.400,000

 

 

9

Dezenfektan (Çamaşır Suyu)

Litre

7.200,000

 

 

10

Tuvalet Temizleme ve Dezenfeksiyon Maddesi

Litre

1.440,000

 

 

11

Metal Yüzeyler (Sprey) Bakım ve Parlatma maddesi

Litre

72,000

 

 

12

Kuru Köpük Halı Şampuanı

Litre

300,000

 

 

13

Halı Yıkama Maddesi

Litre

150,000

 

 

14

Kir ve Cila Sökücü (G 100)Temizlik Maddesi

Litre

1.080,000

 

 

15

Polimer Cila (Süt Cila Sıvı)

Litre

2.592,000

 

 

16

Kireç Çözücü

Litre

1.080,000

 

 

17

Cam Silme Maddesi / Ürünü

Litre

720,000

 

 

18

Parfüm (Koku Giderici)

Litre

840,000

 

 

19

Mineralli Krem

Litre

360,000

 

 

20

Lavabo Açma Maddesi (Kostik)

kg

240,000

 

 

21

Sıvı El Sabunu

Litre

8.640,000

 

 

22

Tuvalet (WC) Blok Koku Giderici

adet

3.000,000

 

 

23

Arap Sabunu

kg

1.920,000

 

 

24

Ahşap Temizleyici

kg

720,000

 

 

25

Halı Leke Çıkartma Maddesi

Litre

20,000

 

 

26

Tuz

kg

1.500,000

 

 

27

Toz Toplama Maddesi

kg

20,000

 

 

28

Sprey Oda Parfümü 320ml. ( Koku Giderici )

Adet

432,000

 

 

29

Anti Bakteriyel Köpük El Sabunu

Litre

90,000

 

 

30

Temizlik Silim Kovası

Adet

180,000

 

 

31

Cam Takımı

Adet

24,000

 

 

32

Cam Lastiği

Metre

120,000

 

 

33

Cam Jileti

Adet

120,000

 

 

34

Cam Kazıma Aparatı

Adet

24,000

 

 

35

Yer kazıma Jileti

Adet

120,000

 

 

36

Pelüş Bezi

Adet

24,000

 

 

37

Yer Kazıyıcı Takım

Adet

24,000

 

 

38

Yer Yıkama (Oto) Fırçası (25 cm)

Adet

120,000

 

 

39

Yer Çekeceği (45 cm) Metal

Adet

120,000

 

 

40

Mavi Mop Takımı (80 cm)

Adet

24,000

 

 

41

Beyaz Mop Takımı (60 cm)

Adet

24,000

 

 

42

Islak Paspas Aparatı

Adet

120,000

 

 

43

Islak Paspas Bezi

Adet

1.200,000

 

 

44

Havlu Paspas

Adet

720,000

 

 

45

Lavabo Fırçası

Adet

60,000

 

 

46

WC Klozet Fırçası (Muhafazalı)

Adet

100,000

 

 

47

Temizlik Eldiveni

Adet

4.200,000

 

 

48

Battal Boy Mavi Çöp Poşeti (80x110) Dökme

kg

4.800,000

 

 

49

Küçük Boy Mavi Çöp Poşeti (55x 60) 20 ‘lik rulo

rulo

3.600,000

 

 

50

Mavi Mop Bezi (80 cm)

Adet

480,000

 

 

51

Beyaz Mop Bezi (60 cm)

Adet

480,000

 

 

52

Kâğıt / Toz Maskesi

Adet

1.200,000

 

 

53

WC Tası

Adet

600,000

 

 

54

Cila Parlatma Pedi

Adet

120,000

 

 

55

Sprey Ünitesi

Adet

30,000

 

 

56

Yıkama Pedi

Adet

120,000

 

 

57

Cam Bezi

Adet

30,000

 

 

58

Saplı Battal Süpürge

Adet

12,000

 

 

59

Gürgen Sap

Adet

240,000

 

 

60

Çalı Süpürgesi

Adet

50,000

 

 

61

Metal Gazel Toplayıcı

Adet

12,000

 

 

62

Hazneli Süpürgeli Faraş (Büyük Boy)

Adet

144,000

 

 

63

Bez Taşıma Eldiveni

Adet

1.200,000

 

 

64

Temizlik Bezi

Adet

3.600,000

 

 

65

Lastik Çizme

Adet

48,000

 

 

66

Tuvalet Kâğıdı (Beyaz) Mini Jumbo (Dispenser Tipi) Rulo Boyu: 125–180 m, Yaprak Adedi: 350–450,     Kat Adedi 2, % 100 Selüloz Yapay Beyazlatıcısız

Rulo

36.000,000

 

 

67

Çöp Kovası  (Çelik Gövdeli Pedallı 3 numara)

Adet

120,000

 

 

68

Çöp Kovası  (Plastik Gövdeli Pedallı 3 numara)

Adet

50,000

 

 

69

İç Mekân Çöp Kovası (Paslanmaz Çelik Kolon Tipi)

Adet

25,000

 

 

70

Sallanır Kapaklı (Plastik) Çöp Kovası Minimum 6 Lt ve (21x16x25) Çatı dâhil Yükseklik Maksimum. 40 cm

Adet

60,000

 

 

71

Kâğıt Havlu / Rulo Tipi : (Emici özelliği yüksek) Rulo Uzunluğu: 10–14 m, Yaprak Adedi: 40–55    Kat Adedi 2, % 100 Selüloz Yapay Beyazlatıcısız

Rulo

480,000

 

 

72

El Pedi (Rulo tipi minimum 5 metre)

Rulo

24,000

 

 

73

Elektrikli Süpürge / Toz Torbası

Adet

2.400,000

 

 

74

Hassas Yüzey için/Mikron/Temizlik Bezi-40x45 cm.

Adet

2.400,000

 

 

75

Alüminyum Sap (1,1 metrelik)

Adet

240,000

 

 

76

Kâğıt Havlu/Fotoselli/Rulo Tipi % 100 selüloz yapay Beyazlatıcısız emici özelliği yüksek 21cmx150 m min.

Rulo

24.000,000

 

 

77

Pisuar Süzgeci (Blok Koku Gidericili)

Adet

1.200,000

 

 

78

Kıl Paspas ( 70 x 150 cm)

Adet

12,000

 

 

79

Otomatik Koku (Sprey) Makinesi

Adet

12,000

 

 

80

Tuvalet Kâğıdı Dispenseri (Mini Jumbo tip)

Adet

100,000

 

 

81

Lavabo Çekeceği

Adet

120,000

 

 

82

Yer Çekeceği (60 cm-metal tip)

Adet

60,000

 

 

83

Sert Halı Fırçası

Adet

10,000

 

 

84

Lastik Eldiven (Ameliyat tipi)

Adet

2.000,000

 

 

85

Fotoselli / Kâğıt Havlu Makinesi

Adet

20,000

 

 

86

Bone

Adet

200,000

 

 

                                                                                      II.  ARA TOPLAM(K.D.V. Hariç)7

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

            şeklindedir.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. İhale ve sözleşmeye ilişkin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harçlar teklif fiyata dahildir.

 

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

 

Yüklenici çalıştıracağı 5 adet sevk ve idareden sorumlu personele (1 adet Temizlik Amirine brüt asgari ücretin % 30’u, 4 adet Temizlik Şefine brüt asgari ücretin % 20’si, 2 Bahçe Düzenleme-Çevre Temizliği elemanı ve 4 cam silim elemanına brüt asgari ücretin % 10’u oranında) fazla ücret ödeyecektir. Ayrıca 174 (Yüzyetmişdört) işçiye brüt asgari ücretten ödeyecek olup bunu teklif fiyata dahil edecektir.

 

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

 

a) Yemek giderleri; Yüklenici çalıştırdığı işçilere 185 kişi (174 işçi, 5 idareci personel, 2 Bahçe Düzenleme-Çevre Temizliği elemanı ve 4 cam silim elemanı) 1 günlük Yemek bedeli olarak brüt 9,44 TL ve bu bedel 22 gün ile çarpılarak bir işçinin aylık Yemek bedeli hesaplanır. Yüklenici işçilerin aylık brüt Yemek bedelini, ücret bordrolarında göstermek şartı ile nakdi olarak ödemek zorundadır.

b) Yol giderleri; Yüklenici çalıştırdığı işçilere 185 kişi (174 işçi, 5 idareci personel, 2 Bahçe Düzenleme-Çevre Temizliği elemanı ve 4 cam silim elemanı) 1 günlük Yol bedeli olarak brüt 9,78 TL ve bu bedel 26 gün ile çarpılarak bir işçinin aylık yol bedeli hesaplanır. Yüklenici işçilerin aylık brüt Yol bedelini, ücret bordrolarında göstermek şartı ile nakdi olarak ödemek zorundadır.

c) Giyecek giderleri: Yüklenici, Temizlik hizmeti yapılacak olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Merkez Sitesi ve Ek Tesislerinde (DSİ Etlik Tesisleri, DSİ TAKK Tesisleri ) görevlendireceği bay, bayan tüm işçilere, görevleri süresince görev alanlarında giymeleri için Teknik şartnamenin 12. maddesinde sayı ve özelliği belirtilen kıyafetleri, mevsimlik olarak (yazlık ve kışlık) her bir işçi için ayrı ayrı, yeni alınmış ve tek tip olarak mevsimine göre gereken tarihlerde giydirmek üzere ayni olarak önceden temin etmek zorundadır.

d) Resmi Gazetenin 22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı nüshasında yayınlanan Kamu İhale Genel Tebliği gereğince, Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderler teklif fiyata dahildir.

 

25.3.3. Malzeme giderleri:

Teknik şartnamenin 16. maddesinde kayıtlı Temizlik Ürünleri ve Temizlik Malzeme bedelleri teklif fiyata dahildir.

 

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

 

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

 

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Söz konusu işyeri Genel Temizliği hizmetinde çalıştırılacak toplam 185 kişiye ilişkin olarak; SGK Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'?nün bila tarih ve VIII-T-17-2012-104/13460947 sayılı yazıları ile tespit edilen ve yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı % 1,5 olarak dikkate alınmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

24.09.2012 tarihinde yapılan incelemeye konu ihaleye 16 isteklinin teklif verdiği, 13 isteklinin teklifinin geçerli teklif olarak belirlendiği, Çınar Turizm Taşımacılık İnş. San ve Tic. Ltd. Şti., Piramit Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Tüm-Pa Tem. ve Sosyal Hizm. İnş. Turz. Tic. Paz. Ltd. Şti., HKB Sosyal Hizmetler İnş. Eğitim Tic. Ltd. Şti., Berka Temizlik Peyzaj Gıda Bilgi İşlem Taşımacılık Teknik ve Sosyal Hizmetler İnş. San. Taah. Tic. Ltd. Şti. & Güven Sosyal Hizmetler İnsan Kaynakları Sağlık Medikal İnşaat Taah. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Kemal Çağlar İnş. Elk. Üretim Tic. San. Ltd. Şti., Şampiyon Sos. Hiz. Çevre Tem. Dağ. Gıda Tic. Ltd. Şti. & Adalı Grup Bil. İşl. Tek. ve Sos. Hiz. Tem. Taş. İnş. Pey. Gıda San. Taah. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Çağ Yapı İnş. Taah. Gıda Tem. Bilg. Tic. ve San. Ltd. Şti., Başel Tem. İnş. Tur. Güv. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., Öznet Tem. İlaçl. ve Yem. Hiz. Tic. San. Ltd. Şti. & DCS Tem. İlaçlama Dan. Tekstil Gıda İnş. Bil. Kargo Kur. Taş. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Şenkaya Sosy. Hizm. Elek. Bilg. Özel Güv. Hiz. Öz. Sağlık Hizm. San. Ltd. Şti. & İz Sosyal Hiz. Tur. Eğt. Kargo Bilş. İnş. Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Söğütlü Temizlik İnş Taah. Turizm Gıda Tic. Ltd. Şti. ve Bora Kurumsal Hiz. İnş. Tur. Gıda Mob. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 18.10.2012 tarihinde 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi gereğince aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu görülmüştür.

 

02.11.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile; Piramit Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Söğütlü Temizlik İnş Taah. Turizm Gıda Tic. Ltd. Şti., Şampiyon Sos. Hiz. Çevre Tem. Dağ. Gıda Tic. Ltd. Şti. & Adalı Grup Bil. İşl. Tek. ve Sos. Hiz. Tem. Taş. İnş. Pey. Gıda San. Taah. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Çınar Turizm Taşımacılık İnş. San ve Tic. Ltd. Şti., Bora Kurumsal Hiz. İnş. Tur. Gıda Mob. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Başel Tem. İnş. Tur. Güv. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif sorgulamasına süresi içerisinde cevap vermediği, Çağ Yapı İnş. Taah. Gıda Tem. Bilg. Tic. ve San. Ltd. Şti. ve HKB Sosyal Hizmetler İnş. Eğitim Tic. Ltd. Şti.nin ise aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin reddedildiği, aşırı düşük teklif açıklaması sunan diğer beş isteklinin açıklamalarının ise anılan Tebliğ maddesine uygun olduğu ve ihalenin Tüm-Pa Tem. ve Sosyal Hizm. İnş. Turz. Tic. Paz. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Berka Temizlik Peyzaj Gıda Bilgi İşlem Taşımacılık Teknik ve Sosyal Hizmetler İnş. San. Taah. Tic. Ltd. Şti. & Güven Sosyal Hizmetler İnsan Kaynakları Sağlık Medikal İnşaat Taah. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, komisyon kararının aynı tarihte ihale yetkilisince onaylandığı anlaşılmıştır.

 

İncelemeye konu ihalede, ihale üzerinde bırakılan Tüm-Pa Tem. ve Sosyal Hizm. İnş. Turz. Tic. Paz. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasında toplam işçilik maliyetini (174 adet temizlik işçisi gideri yol, yemek ve %3 sözleşme gideri dâhil + 6 adet cam silme ve bahçe elemanı gideri yol, yemek ve %3 sözleşme gideri dâhil + 4 adet temizlik ekip şefi gideri yol, yemek ve %3 sözleşme gideri dâhil, 1 adet temizlik amiri gideri yol, yemek ve %3 sözleşme gideri dâhil) 3.915.680,04 TL olarak verdiği görülmüştür. Ayrıca malzeme bedeli olarak 129.736,10 TL ve giyim bedeli (%3 sözleşme gideri dâhil) olarak 31.600,50 TL vermiş olup, toplamda 4.077.016,64 TL fiyat teklif etmiştir.

 

Tüm-Pa Tem. ve Sosyal Hizm. İnş. Turz. Tic. Paz. Ltd. Şti.nin malzeme bedelini tevsik için EDK Kimya San. Tic. Ltd. Şti. tarafından, giyim bedeli maliyetini tevsik için ise Aydın İş Elbiseleri Aydın Denek tarafından istekli adına düzenlenen ve üzerinde Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan beyanın bulunduğu SMMM onaylı proforma faturaların sunulduğu görülmüştür. Bu haliyle, anılan isteklinin söz konusu açıklamalarının anılan Tebliğ hükümlerine uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında yer alan proforma faturalarındaki fiyatlarının birim fiyat teklif cetvelinde sunmuş olduğu fiyatlarla aynı olmadığı iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan proforma faturadaki fiyatların birim fiyat teklif cetveli ile örtüştüğü, anılan cetveldeki fiyatların proforma faturadaki fiyatlara kâr eklenerek oluşturulduğu görülmüştür. Bu hususun idarece yapılan incelemede de dikkate alındığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul