En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-161
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :11
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/UH.I-161
Şikayetçi:
 Piramit Mak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., SÜMER 1 SK. NO : 16/15 KIZILAY ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı), Yahya Kemal Cad. Tarsus Sokak No: 32 06170 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.11.2012 / 39358
Başvuruya konu ihale:
 2012/104121 İhale Kayıt Numaralı "Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hizmet Sahalarında Kullanılacak Personel (Şoför, Bahçıvan, İş Makinesi Operatörü, Usta Ve Düz İşçi) Ve Ekipman Hizmeti İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 27.09.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hizmet Sahalarında Kullanılacak Personel  (Şoför, Bahçıvan, İş Makinesi Operatörü, Usta ve Düz İşçi) ve Ekipman Hizmeti İşi” ihalesine ilişkin olarak Piramit Mak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 06.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.11.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 30.11.2012 tarih ve 39358 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.11.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4448 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, inceleme konusu ihaleye ilişkin olarak firmalarının sunduğu iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı oysaki ihaleye ait Teknik Şartname incelendiğinde söz konusu belgenin benzer iş olarak kabul edilen atölye ve şoför hizmetlerini kapsadığı ayrıca idare tarafından iş deneyim belgesinin teyidi amacıyla bu belgeyi düzenleyen Kocaeli Belediye Başkanlığı İSU Genel Müdürlüğü’ne yazı yazıldığı ve iş deneyim belgesine ilişkin gönderilen belgelerin dikkate alınmadan sadece iş deneyim belgesine konu işin adının dikkate alınarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ayrıca ihaleye biri geçersiz olmak üzere 5 isteklinin teklif sunduğu, bunlardan 3 isteklinin teklifinin iş deneyim belgelerinin uygun olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, dolayısıyla ihalenin kendi firmalarının teklifinden çok daha yüksek teklif sunan istekli üzerinde bırakılarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkesinin ihlâl edildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

27.09.2012 tarihinde yapılan ihaleye 5 isteklinin katıldığı, bu isteklilerden Yağmur Gazetecilik Basın Yay. İnş. Tem. Pey. Mat. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teşekkür mektubu sunduğu, Ankapol Enerji Tem. Yemek Bil. İşl. Sos. Hiz. Taş. İth. İhr. ve San. Ltd. Şti., Orion Grup Sos. Hiz. Pro. Tem. Gıda Sağ. İnş. Tur. Taş. San. Tic. Ltd. Şti. ve Piramit Makine İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş deneyim belgelerinin uygun olmaması nedeniyle adı geçen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Demirhanlar Seracılık İlaç Pey. Oto. Tem. İnş. Hafr. Nak. Otom. Gıda Tur. San. Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

            7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

            a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

            b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

            İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70?ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10?unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30?undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

            Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

          …

            7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

            a)Kamu ve özel sektörlerde gerçekleştirilen her türlü Atölyede personel çalıştırma işleri
            b)Kamu ve özel sektörlerde gerçekleştirilen her türlü Serada personel çalıştırma işleri
            c)Kamu ve özel sektörlerde gerçekleştirilen her türlü Şoför olarak personel çalıştırma işleri

            yukarıda belirtilen işler birlikte veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz.

            (2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.

            (3) İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

            (4) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, sözleşme süresi ile sınırlı olmak üzere yapılan işin tutarı iş deneyim tutarı olarak kabul edilir.

            (5) İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde ortakların iş deneyim tutarı, iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak belirlenir. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyim tutarı, ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın belge tutarı esas alınarak hesaplanır.

            (6) Konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen işlerde, her bir ortağın iş deneyim tutarı, gerçekleştirdiği iş kısmına ilişkin tutar esas alınarak belirlenir…” hükmü yer almaktadır.     
            Piramit Makine İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyimini tevsik için, Okan Temizlik İlaçlama Gıda Mad. Ürt. Paz. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. & Piramit Makine İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından 26.06.2012 tarihinde düzenlenmiş iş bitirme belgesini sunduğu, iş bitirme belgesinde işin tanımının “Su depoları, terfi merkezleri, arıtma tesislerinin genel ve çevresel temizliği, bütün yapılarda bakım, onarım ve rehabilitasyon işleri, yağmursuyu ve kanalizasyon rögar, fosseptik ve yağmur suyu cadde ağızları temizliği, yağmursuyu, kanalizasyon ve içmesuyu şebeke yapım, bakım onarım ve rehabilitasyon işleri, iş makinesi, vidanjör ve araçların kullanımı, bakımı, temizliği lastik işleri, elektrik işleri, temizlik işleri” olduğu, Piramit Makine İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin iş ortaklığındaki ortaklık oranının %49 olduğu anlaşılmıştır.

 

            Piramit Makine İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin sunduğu iş bitirme belgesinin inceleme konusu ihalenin benzer iş tanımı ile birebir uygun olmadığı, ancak iş bitirme belgesine konu işin içerisinde şoför olarak ve atölyede çalışan ayrıştırma yapılabilecek personel olduğu görülmüş olmakla birlikte, iş bitirme belgesi içeriğinden ve idarece Kuruma gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan belgelerden söz konusu ayrıştırmanın yapılması mümkün olmadığından, iş bitirme belgesini düzenleyen idareye yazılan yazı ile iş bitirme belgesine konu ihaleye ait belgeler ve sözleşme konusu iş kapsamında atölyede ve/veya şoför olarak çalıştırılan personelin toplam hakediş içerisindeki maliyetini gösteren bilgi talep edilmiştir.

 

            Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü’nün 20.12.2012 tarihli yazısı ekinde yer alan belge ve bilgilerin değerlendirilmesi sonucu, Teknik Şartname’nin “A) Özel Şartlar” başlıklı maddesinde, “1- İSU genel Müdürlüğü’nün yetkili ve sorumlu olduğu bütün hizmet alanları dahilinde bulunan ve aşağıda bir çizelge halinde gösterilen yerlerde idarenin vereceği işlerin yapılması esastır. Yapılacak işler aşağıda tabloda belirtilmiştir.

 

 

Sıra No

YAPILACAK İŞLER

1

Su depoları, terfi merkezleri, arıtma tesisleri genel ve çevresel temizliği

2

Bütün yapılarda bakım, onarım ve rehabilitasyon işleri (boya, sıva, izolasyon, çatı, tesisat vs.)

3

Yağmursuyu ve kanalizasyon rögar, fosseptik temizliği, yağmur suyu cadde ağızlıkları temizliği

4

Yağmursuyu, kanalizasyon ve içmesuyu şebeke yapım, bakım onarım ve rehabilitasyon işleri

5

İş makinesi, vidanjör ve araçların kullanımı, bakımı, temizliği lastik işleri, elektrik işleri, temizlik işleri vs.

6

Her türlü eşya ve malzemelerin taşıma, yükleme ve boşaltma işleri

7

İdarece verilecek ilave her türlü iş

 

            2- Yukarıda belirtilen işlerin liste-1’de asgari nitelikleri ve sayıları belirtilen işçilerle yapılmasıdır…” düzenlemesine yer verildiği,

 

            İSU Genel Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon İşleri Hizmet Alımı İhtiyaç Listesi başlıklı tabloda çalıştırılacak personel unvanının “vasıflı işçi (su-kanal ustası vs.), vasıfsız işçi, bakım onarım ustası, üniversite mezunu, yüksekokul mezunu (tekniker 2 yıllık), topograf, kaynakçı, inşaat ustası, şoför, iş makinesi operatörü, endeks işçisi, biyolog, laborant, teknisyen (end. meslek lisesi) ve kimyager (2 yıllık)” olarak belirlendiği, gönderilen hakediş raporlarından ve eki belgelerden hangi işte hangi işçinin çalıştığı anlaşılmamakta olup, anılan ihalenin birim fiyat teklif cetvellerinde personel durumunun vasıflı, vasıfsız, 4 yıllık üniversite mezunu ve 2 yıllık üniversite mezunu olarak dört ayrı iş kalemi olarak düzenlendiği, hakkediş belgelerinde ve eklerinde ise işçi isimleri ve vasıflı-vasıfsız olarak durumlarının belirtildiği belirlenmiştir.

 

            İSU Genel Müdürlüğü tarafından şoför olarak çalışan ve atölyede çalışan olarak değerlendirilen personelin listesi ve anılan personele iş süresince yapılan ödemeyi gösteren bir liste düzenlendiği, söz konusu personele yapılan toplam ödemenin 1.211.083,14 TL olduğu anlaşılmış olup, Piramit Makine İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin sunduğu iş bitirme belgesine konu iş kapsamında şoför ve atölye personeli olarak çalıştırılan personel ihale konusu işe ilişkin şartnameler, birim fiyat teklif cetveli, hakediş raporları ve eki belgelerden tespit edilemediğinden, iş bitirme belgesini düzenleyen İSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tespit esas alınmıştır.

 

            İş bitirme belgesine konu işin iş ortaklığı tarafından gerçekleştirildiği, Piramit Makine İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin iş ortaklığındaki ortaklık oranının %49 olduğu, buna göre şoför ve atölye personeli olarak çalıştırılan personel için yapılan toplam ödeme olan 1.211.083,14 TL’nin %49’unun 593.430,74 TL olduğu, anılan bedelin güncellenmiş tutarının 742.354,88 TL olduğu, dolayısıyla Piramit Makine İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin inceleme konusu ihalenin benzer iş tanımına uygun payına düşen belge tutarının 742.354,88 TL olduğu anlaşılmıştır.

 

            İnceleme konusu ihalede istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerektiği, Piramit Makine İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif fiyatının 5.703.156,00 TL olduğu, teklif fiyatının %50’sinin 2.851.578,00 TL olduğu, bu durumda Piramit Makine İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin sunduğu iş bitirme belgesinin tutarının ihalede istenilen asgari iş deneyim tutarını karşılamadığı, bu nedenle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul