En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-162
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :12
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/UH.I-162
Şikayetçi:
 Dicle Temizlik Sosyal Hizmetler İnş. Turizm Yemek San. Ve Tic. Ltd. Şti., CEVZİLİDERE MAH. CEVİZLİDERE CAD. NO:50/5 BALGAT/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (5. Bölge Müdürlüğü) , Mustafa Kemal Mah. 2151/1 A Blok No:24 06520 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.12.2012 / 41540
Başvuruya konu ihale:
 2012/124413 İhale Kayıt Numaralı "Dsi 5. Bölge Müdürlüğü Ve Bağlı Taşra Birimlerine Ait İdare Ve Hizmet Binalarının Malzemeli Genel Ve Çevre Temizlik Hizmetleri Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (5. Bölge Müdürlüğü)tarafından 16.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Ve Bağlı Taşra Birimlerine Ait İdare Ve Hizmet Binalarının Malzemeli Genel Ve Çevre Temizlik Hizmetleri Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Dicle Temizlik Sosyal Hizmetler İnş. Turizm Yemek San. Ve Tic. Ltd. Şti. nin 29.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.12.2012 tarih ve 41540 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4798 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinden zorunlu asgari işçilik maliyeti çıkarıldıktan sonra elde edilen bedel ile ihale dokümanında teklif fiyatına dâhil edilmesi öngörülen diğer giderlerin karşılanması olanağının bulunmadığı, isteklinin bu giderlerin tevsiki amacıyla sunduğu belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hususunun, proforma fatura/fiyat teklifine ilişkin maliyet /satış tespit tutanaklarının bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenerek proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan maliyet ve satış tutarları kıyaslanmak suretiyle tespit edilmesinin gerektiği, ihale komisyonu tarafından teklif fiyatına dâhil olan diğer giderler ile ilgili olarak ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği bedellerin ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğunun tespit edilip Vergi Dairesine bildirim yapılmasına karar verildiği halde ihalenin yine de bu istekli üzerine bırakılmasının usul ve yasaya aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin  olarak:

 

İhaleye ilişkin İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’ inci maddesinde,

“25.1. İhale ve sözleşmeye ilişkin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harçlar teklif fiyata dahildir .

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Toplam 66 adet temizlik işçisine brüt asgari ücret ödenecektir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yol Giderleri

Yüklenici 1 (bir) günlük yol bedeli olarak Ankara'daki hizmet yerlerinde çalıştıracağı işçiler için brüt 11,16 TL, Çankırı'daki hizmet yerlerinde çalıştıracağı işçiler için brüt 4,46 TL, Bolu'daki hizmet yerlerinde çalıştıracağı işçiler için brüt 5,85 TL, Çorum'daki hizmet yerlerinde çalıştıracağı işçiler için brüt 6,98 TL, Düzce'deki hizmet yerlerinde çalıştıracağı işçiler için brüt 5,58 TL, Kırıkkale'deki hizmet yerlerinde çalıştıracağı işçiler için brüt 4,19 TL alacak ve bu bedeli 26 gün ile çarparak bir temizlik işçisinin aylık brüt yol bedelini hesaplayacaktır. Hesaplanan aylık brüt yol bedelini ise ücret bordrolarında göstererek nakdi olarak ödeyecektir.

Yemek Giderleri

Yüklenici İdari Şartnamenin 2.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen tüm hizmet yerlerinde çalıştıracağı tüm işçiler için (toplam 66 kişi) 1 günlük yemek bedeli olarak brüt 13,12 TL alacak ve bu bedeli 26 gün ile çarparak bir temizlik işçisinin aylık brüt yemek bedelini hesaplayacaktır. Hesaplanan aylık brüt yemek bedelini ise ücret bordrolarında göstererek nakdi olarak ödeyecektir.

 

Giyecek Giderleri

Yüklenici, teknik şartnamenin 3. maddesinde belirtilen tüm hizmet yerlerinde çalıştıracağı toplam 66 işçi için (bay-bayan) görevleri süresince görev alanlarında giymeleri için Teknik şartnamenin 15.maddesinde miktar ve özellikleri belirtilen yazlık ve kışlık kıyafetleri, her bir işçi için yeni ve tek tip olacak şekilde mevsimine göre gereken tarihlerde giydirmek üzere ayni olarak önceden temin edecektir.

25.3.3. Malzeme giderleri:

Teknik şartnamenin 17. maddesinde belirtilen Temizlik ürünleri ve temizlik malzemelerine ait maliyetler teklif fiyata dahildir.

25.3.4. Diğer giderler:

Toplam asgari işçilik maliyetlerine %3 sözleşme ve genel giderler ilave edilecektir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

İhale konusu iş de çalışacak personel için iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 1,5 olup, teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi,

Yer almaktadır.

 

İdari Şartname’de yer verilen bilgiler çerçevesinde yol ve yemek gideri dâhil teklif edilmesi gereken en düşük işçilik ücretinin; 

 

            KİK işçilik modülü kullanılarak yapılan hesaplama sonucunda;

 

Ankara İlinde çalıştırılacak 39 temizlik personeli için; %3 sözleşme giderleri ve genel giderler dahil 919.161,36 TL işçilik ücreti, Çankırı İlinde çalıştırılacak 7 temizlik personeli için; %3 sözleşme giderleri ve genel giderler dahil 146.590,08 TL işçilik ücreti, Bolu İlinde çalıştırılacak 7 temizlik personeli için; %3 sözleşme giderleri ve genel giderler dahil 150.404,52 TL işçilik ücreti, Çorum İlinde çalıştırılacak 5 temizlik personeli için; %3 sözleşme giderleri ve genel giderler dahil 109.647,60 TL işçilik ücreti, Düzce İlinde çalıştırılacak 4 temizlik personeli için; %3 sözleşme giderleri ve genel giderler dahil 85.522,08 TL işçilik ücreti, Kırıkkale İlinde çalıştırılacak 4 temizlik personeli için; %3 sözleşme giderleri ve genel giderler dahil 83.342,40 TL işçilik ücreti elde edilmiş olup toplam işçilik ücretinin 1.494.668,04 olduğu tespit edilmiştir.

 

            KİK işçilik hesaplama modülü ile yapılan hesaplamada personele verilecek olan aylık brüt ücret (brüt yemek bedeli dâhil) üzerinden ayrı ayrı hesaplanarak her aşamada virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanması gereken % 11 oranındaki “malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi”, % 7,5 oranındaki “genel sağlık sigortası primi” % 1,5 oranındaki “sigorta risk primi” ile % 2 oranındaki “işveren işsizlik priminin” % 22’lik orana tekabül eden tek bir oran üzerinden “işveren prim toplamı” adı altında tespit edildiği ve ortaya çıkan tutarın bu aşamadan sonra virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak aylık brüt ücrete eklendiği anlaşılmaktadır.

 

            Konuya ilişkin örnek Kurul kararları da dikkate alındığında, işçilik hesaplama modülünde yapılan hesaplamaların yalnızca bilgilendirme amaçlı olduğu göz önünde bulundurularak; malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, genel sağlık sigortası primi, sigorta risk primi ve işveren işsizlik priminin personelin aylık brüt ücreti üzerinden ayrı ayrı tespit edilerek ortaya çıkan tutarların her aşamada virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanması ve anılan tutarların aylık brüt ücrete eklenmesi aynı şekilde resmi-dini bayram tatili çalışması ile fazla çalışma ücretinin tespitinde prim tutarlarının ayrı ayrı belirlenmesi, her işlem sonucunda yuvarlama yapılması ve % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderlerin son işlem olarak toplam tutara eklenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

                       

            Yukarıda yapılan değerlendirmeler doğrultusunda incelemeye konu ihalede, İdari Şartname’ nin yukarıda yer verilen düzenlemesi çerçevesinde yol ve yemek gideri dâhil teklif edilmesi gereken en düşük işçilik ücretinin; 

 

Ankara İlinde çalıştırılacak 39 temizlik personeli için; %3 sözleşme giderleri ve genel giderler dahil 919.161,36 TL işçilik ücreti, Çankırı İlinde çalıştırılacak 7 temizlik personeli için; %3 sözleşme giderleri ve genel giderler dahil 146.590,08 TL işçilik ücreti, Bolu İlinde çalıştırılacak 7 temizlik personeli için; %3 sözleşme giderleri ve genel giderler dahil 150.404,52 TL işçilik ücreti, Çorum İlinde çalıştırılacak 5 temizlik personeli için; %3 sözleşme giderleri ve genel giderler dahil 109.647,00 TL işçilik ücreti, Düzce İlinde çalıştırılacak 4 temizlik personeli için; %3 sözleşme giderleri ve genel giderler dahil 85.522,56 TL işçilik ücreti, Kırıkkale İlinde çalıştırılacak 4 temizlik personeli için; %3 sözleşme giderleri ve genel giderler dahil 83.342,40 TL işçilik ücreti elde edilmiş olup toplam işçilik ücretinin 1.494.667,92 olduğu anlaşılmıştır.

 

Yapılan hesaplama sonucunda KİK işçilik modülü kullanılarak ve manuel olarak yapılan hesaplamalar neticesinde; ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak 66 temizlik personeli için öngörülmesi gereken işçilik ücretinin farklılaştığı ve manuel olarak yapılan hesaplama ile anılan personelin işçilik ücreti için toplam 0,12 TL’lik bir farkın söz konusu olduğu tespit edilmiştir.

 

Teknik Şartname’nin 15. 1’ inci maddesinde,

 

Sıra No

GİYİM  MALZEMESİ VE CİNSİ

BİRİMİ

ADET

 

1

Temizlik İş Elbisesi (Yazlık)   terletmeyen kumaştan

Adet

66

2

Temizlik İş Elbisesi(Kışlık)   Kapitoneli ve soğuktan koruyan

Adet

66

3

Yazlık Ayakkabı ( Su geçirmeyen, terletmeyen ve dışarıdan gelen darbelerden koruyan)

Adet

66

4

Kışlık Ayakkabı ( Su geçirmeyen, soğuktan ve dışarıdan gelen darbelerden koruyan)

Adet

66

5

Lastik Çizme

Adet

66

6

Yağmurluk

Adet

66

7

Kaban    (Elyaflı, kapitoneli, önü fermuarlı, çıtçıtlı ve su geçirmeyen)

Adet

66

 

Düzenlemesine yer verilmek suretiyle ihale konusu işte çalışacak personelin kullanacağı giyim malzemelerinin cins ve miktarları belirtilmiş ve anılan Şartname’nin “Yüklenici tarafından temin edilecek temizlik ürünleri ve temizlik malzemeleri”  başlıklı 17’nci maddesinde de ihale konusu işte kullanılacak olan toplam 58 çeşit temizlik malzemesinin cins ve miktarları sayılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’ uncu maddesinde,

 

“…

79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

79.4.2. İhale komisyonu tarafından yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

79.4.2.1. İhale komisyonu, teklifin önemli bileşenlerine ilişkin olarak;

a) Verilecek hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve hizmetlerin temininde kullanılacak avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle aşırı düşük teklifleri değerlendirerek ihaleyi sonuçlandıracaktır.

79.4.2.2. Verilecek hizmetin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler, hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya hizmetin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; sadece bu hususların neler olduğu değil, belirtilen çözüm, avantajlı koşul, özgünlük ya da hizmetin ekonomik olması sayesinde elde edilen maliyet avantajının da bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanması gerekmektedir.

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.14. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

…..”  açıklamaları yer almaktadır.

 

KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamalar ile manuel olarak yapılan hesaplamalar neticesinde işçilik maliyetinde ortaya çıkan farklılık da gözetilmek suretiyle yapılan incelemeler neticesinde;

 

İhale üzerinde bırakılan istekli MST-Tem Med. İnş. Tem. Gıd.Taş. Tur. Dan. Tic. Ltd. Şti.tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, işçilik giderlerinin tevsiki amacıyla KİK asgari işçilik modülü kullanıldığı ve örnek modül çıktılarının açıklaması kapsamında sunulduğu, hesaplanan toplam işçilik ücretinin manuel olarak yapılan hesaplama neticesinde elde edilen toplam işçiliğin üzerinde olduğu,

 

Giyim giderinin tevsiki amacıyla İz Tekstil-Uygar Ceran tarafından Mst-Tem Med. İnş. Tem. Gıd. Taş. Tur. Dan. Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen 15.10.2012 tarihli proforma faturanın sunulduğu, faturanın SMMM tarafından onaylandığı, üzerinde “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” şerhinin bulunduğu ve şekli açıdan Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde yer alan açıklamalara uygun olduğu, 

 

Temizlik malzemesi giderlerinin tevsiki amacıyla Necdet Temizlik Hizmetleri tarafından Mst-Tem Med. İnş. Tem. Gıd.Taş. Tur. Dan. Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen 15.10.2012 tarihli proforma faturanın sunulduğu, faturanın SMMM tarafından onaylandığı, üzerinde “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim. “ şerhinin bulunduğu ve şekli açıdan Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde yer alan açıklamalara uygun olduğu, 

 

            Proforma faturalarda yer alan fiyatların ilgili ürünlerin son geçici vergi beyanname dönemine ait alış ve satış fiyatlarına uygunluğuna ilişkin olarak SMMM tarafından yapılan onaylama işlemindeki amacın, konuya ilişkin olarak faaliyette bulunmasına kanunen izin verilen kişilerce yapılan inceleme ve onaylama süreci ile faturalara konu ürünlerin fiyatlarının tevsik edilmesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda; faturada yer alan fiyatların Kamu İhale Genel Tebliği’nin ilgili 79.4.2.4’üncü maddesinde aktarılan, alış ve satış tutarlarına uygunluğuna ilişkin sorumluluğun faturaları onaylayan SMMM’lerde olduğu,

 

Bu çerçevede, giyim ve temizlik malzemelerinin teklif fiyatını tevsik amacıyla sunulan proforma faturaların Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde yer verilen açıklamalara uygun ve istenen şekli kriterleri haiz olduğu görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhale komisyonu tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında açıklama sunan Cerit Güv. ve Sosyal Hizm. Ltd. Şti. nin teklifi, açıklaması kapsamında sunduğu proforma ekinde tedarikçiye ait imza sirkülerini ve mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannameleri imzalamaya yetkili olan meslek mensubuna ait faaliyet belgesini sunmadığı gerekçesiyle açıklaması uygun bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

Anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesinden;

 

İşçilik giderlerinin tevsiki amacıyla manuel olarak hesaplanan işçilik maliyetine ilişkin tabloların açıklaması kapsamında sunulduğu, hesaplanan toplam işçilik ücretinin elle yapılan hesaplama neticesinde elde edilen toplam işçiliğin üzerinde olduğu,

 

Giyim giderinin tevsiki amacıyla Elçi Kağıt Ambalaj-Suat ELÇİ tarafından Cerit Güv. ve Sosyal Hizm.  Ltd Şti. adına düzenlenen 16.10.2012 tarihli proforma faturanın sunulduğu, faturanın SMMM tarafından onaylandığı, üzerinde Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” şerhinin bulunduğu ve şekli açıdan Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde yer alan açıklamalara uygun olduğu, 

 

Temizlik malzemesi giderlerinin tevsiki amacıyla Elçi Kağıt Ambalaj-Suat ELÇİ tarafından Cerit Güv. ve Sosyal Hizm.  Ltd Şti. adına düzenlenen 16.10.2012 tarihli proforma faturanın sunulduğu, faturanın SMMM tarafından onaylandığı, üzerinde “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” şerhinin bulunduğu ve şekli açıdan Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde yer alan açıklamalara uygun olduğu,

 

Anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, giyim ve temizlik malzemelerinin teklif fiyatını tevsik amacıyla sunulan proforma faturaların Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde yer verilen açıklamalara uygun ve istenen şekli kriterleri haiz olduğu anlaşıldığından ve Kamu İhale Genel Tebliği’nde aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında isteklilerin, proforma ekinde tedarikçiye ait imza sirkülerini ve mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannameleri imzalamaya yetkili olan meslek mensubuna ait faaliyet belgesini sunmasına yönelik herhangi bir açıklamaya yer verilmediğinden, idarece bu gerekçeye dayanarak isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi yerinde görülmemekle birlikte ihale sonucunu etkileyen bir aykırılık olmadığından bu hususla ilgili karar verilmesine yer olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Sonuç olarak, idarece tesis edilen ihale işlemlerinde kamu ihale mevzuatına aykırı herhangi bir hususa rastlanmadığından başvurunun reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’ üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 


KARŞ

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul