• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-165
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :15
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/UH.I-165
Şikayetçi:
 Akça-Tur Turizm İnşaat Taşımacılık Temizlik Ve Yemekhane Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, DÜRBİNAR MAH. İNÖNÜ CAD. PULATHANE İŞ MERKEZİ NO : 26/310 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Akçaabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ortamahalle İnönü Caddesi No: 56 61300 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2012 / 41747
Başvuruya konu ihale:
 2012/177821 İhale Kayıt Numaralı "Taşımalı Eğitim Kapsamında Ortaöğretim(Lise) Öğrencilerinin Taşınması İçin Araç Kiralanması" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Akçaabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 30.11.2012 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Taşımalı Eğitim Kapsamında Ortaöğretim (Lise) Öğrencilerinin Taşınması İçin Araç Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak Akça-Tur Turizm İnşaat Taşımacılık Tem. ve Yem.  Hizm. Tic. Ltd. Şti. nin 06.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin  tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.12.2012 tarih ve 41747 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2012 tarihlidilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4841 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhalede Trabzon Akçaabat Minibüsçüler Otobüsçüler Kamyoncular Kamyonetçiler Taşımacılık İnş. Turz. Yem. Tem. Ticaret Ltd. Şti. nin özel sektöre yapılan işe ait iş bitirme belgesi sunduğu, iş bitirme belgesinin mevzuata uygun olmadığı, isteklinin işin bitiş tarihinden sonra noterden sözleşmeyi onaylattığı,  çalıştırdığı personele ait Sosyal Güvenlik Kurumu belgelerini sunması gerekirken sunmadığı,

 

2) Trabzon Akçaabat Minibüsçüler Otobüsçüler Kamyoncular Kamyonetçiler Taşımacılık İnş. Turz. Yem. Tem. Ticaret Ltd. Şti. nin ihale evrakını imzalayan ortağı ile sicil gazetesinde imzaya yetkili ortağının farklı olduğu, evrakı imzalayan şahsın imza yetkisi olup olmadığının incelenmesi gerektiği,

 

           
3 ) Adı geçen isteklinin ticaret odası kaydında geçen adresi ile şirket merkezinin faal olduğu adresin aynı olmadığı, ticaret sicili gazetesinin güncel olmamasının 2007/UM.Z-2568 sayılı Kurul kararında belirtildiği üzere teklifin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirdiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde,

          “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde,

          İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

          a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

          b) Adaylar; …

          c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler,

          hakkında başvuruda bulunabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

           Anılan Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesi (e) bendinde “İstekli” tanımı,“Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini veya kendisiyle çerçeve anlaşma imzalanan gerçek veya tüzel kişi ya da bunların oluşturdukları iş ortaklığı” şeklinde yapılmış olup, tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkinidari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunmak için teklif vermenin ön koşul olarak belirlendiği açıktır.

 

İncelemeye konu ihalenin kısmî teklife açık olduğu, birim fiyat teklif cetvelinde sayılan 89 kısımdan oluştuğu, Başvuru sahibi Akça-Tur Turizm İnş. Taş. Tem. ve Yemekhane Hizm. Tic. Ltd. Şti. nin birim fiyat teklif cetvelindeki 89 kısımdan 54 adedi için, başvuruya konu edilen isteklinin ise 12 kısım için teklif verdiği, 29 nolu “Demirci Köyü- Özdemirci Köyü … Taşıma Hattı” ve 37 nolu “Akpınar-Koçlu-Akçaabat İHL ve Anadolu İ.H. Lisesi-Sağlık Meslek Lisesi-17.Şubat An. Lisesi Taşıma Hattı” kısımlarıiçin başvuru sahibinin teklif vermediği, dolayısıyla bu kısımlar için başvuru ehliyeti bulunmadığı anlaşıldığından ihalenin 29’uncu ve 37’nci kısımları için başvurunun ehliyet yönünden reddi gerekmektedir.

 

Bu itibarla, ihalenin 2, 3, 6, 11, 60, 71, 81, 82, 83 ve 84’üncü kısımlarıyla sınırlı olarak inceleme yapılmıştır.

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu işin adının “Taşımalı Eğitim Kapsamında Ortaöğretim (Lise) Öğrencilerinin Taşınması İçin Araç Kiralanması” olarak belirtildiği, ihalenin kısmî teklife açık olduğu, birim fiyat teklif cetvelinde yer verilen 89 adet taşıma hattından oluştuğu,

 

Anılan Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde yer alan düzenleme ile isteklilerden teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belge sunmasının istenildiği,

 

7.6’ncı maddesinde benzer işin “7.6.1. Kamu(resmi) veya özel kurum ve kuruluşlara yapılan her türlü öğrenci ve personel taşımacılığı” şeklinde belirlendiği görülmüştür.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendinde,

 

            “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

            (a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.”hükmü yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden ihaleye toplam 5 isteklinin teklif verdiği ihalede Trabzon Akçaabat Minib. Otob. Kamy. Taş. İnş. Turz. Yem. Tem. Ticaret Ltd. Şti. nin 12 taşıma hattı için teklif verdiği,  (2,3,6,11,29,37,60,71,81,82,83 ve 84’üncü kısımlar) ilk teklifinin 102.323,80 TL, ikinci ve son teklifinin 69.064,20 TL olduğu, 

 

İhalede 2,3,6,11,29,37,71,83,84 nolu kısımların adı geçen istekli üzerinde bırakıldığı   anlaşılmaktadır.

 

Trabzon Akçaabat Minibüsçüler Otobüsçüler Kamyoncular Kamyonetçiler Taşımacılık İnş. Turz. Yem. Tem. Ticaret Ltd. Şti. nin iş deneyimini tevsik için teklif dosyasında özel sektöre yapılmış “Ahmet Türk Özel İpekyolu Öğrenci Taşıma İşi”ne ait 30.09.2012 tarihli 43.470,00 TL tutarında iş bitirme belgesi bir adet aynı tutarda noter onaylı fatura örneği ve taşıma sözleşmesini sunduğu, ilgili sözleşmede herhangi bir noter onayı bulunmadığı, sözleşmenin “İşin Süresi” başlıklı 4’üncü maddesinde “Sözleşme, sözleşmenin yapıldığı 01.09.2011 tarihinden eğitim-öğrenimin bittiği 30.09.2012 tarihine kadar geçerlidir. 01.10.2012-31.10.2012 tarihleri arasında iki tarafın anlaşmasıyla fatura düzenlenip ödeme yapılacaktır.” şeklinde hüküm yer aldığı, sözleşmenin 7/ç maddesinden sözleşmeye konu taşıma işinde araç sürücüsü çalıştırılacağı anlaşılmaktadır. 

 

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlıklı 43’üncü maddesinde “İş deneyim belgeleri; Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen işler ya da denetlenen veya yönetilen yapımla ilgili hizmet işleri için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.” hükmü uyarınca sunulan iş bitirme belgesinin yetkili bir kurum veya kuruluşça düzenlenmediği ve geçerli kabul edilemeyeceği tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinin (a) bendi gereğince, özel sektöre taahhüt edilen işlerde, sözleşme konusu işte personel çalıştırılıyor ise sözleşmeye ve faturalara ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin de sunulması gerekmektedir.

 

Bu çerçevede, iş deneyimi kapsamında sunulan sözleşme konusu işte personel çalıştırılması gerektiği anlaşılmakta olup,  söz konusu isteklinin, sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş sigortalı hizmet listelerinin sunulmadığı ve bu eksikliğin bilgi tamamlatma kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından Trabzon Akçaabat Minib. Otob. Kamy. Taş. İnş. Turz. Yem. Tem. Ticaret Ltd. Şti. nin teklifinin, incelemeye konu 10 kısım için değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.1’nci maddesinin (b) bendinde,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri”  sunulması istenilen belgeler arasında sayılmıştır.

 

 Trabzon Akçaabat Minibüsçüler Otobüsçüler Kamyoncular Kamyonetçiler Taş. İnş. Turz. Yem. Tem. Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyasında sunulan Trabzon 2. Noterliğince tanzim edilen 05.10.2012 tarihli imza sirkülerinin incelenmesinden, söz konusu isteklinin 1’inci ve 2’nci teklif mektuplarında imzası bulunan Hüray Balcı’nın münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğu anlaşılmış olup, iddia yerinde görülmemiştir.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

           

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde,istekli veya adayın tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin idarelerce istenilmesi zorunlu tutulmuştur.

 

İddiaya konu Trabzon Akçaabat Minibüsçüler Otobüsçüler Kamyoncular Kamyonetçiler Taş. İnş. Turz. Yem. Tem. Tic. Ltd. Şti. nin teklif dosyasında sunulan ticaret sicil gazetesi, oda sicil kayıt sureti ve imza sirkülerinde adresinin “Dürbınar Mah. Pulathane İş hanı Kat:2 No:207 Akçaabat/Trabzon” olarak belirtildiği,  isteklinin ihaleye sunduğu ilk ve son teklif mektuplarında ise adres bilgisi olarak “Dürbınar Mah. Pulathane İş Merkezi Kat:5 No:508”   olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Aktarılan Yönetmelik hükmünde tüzel kişi isteklinin ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesini sunmasının zorunlu tutulduğu, ticaret sicil gazetesinde adres bilgisinin son durumu yansıtması zorunlu tutulmadığından mevzuata aykırılık teşkil etmediği ve teklifin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirmeyeceği sonucuna varıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhalede 15 kısma teklif veren Ravza-Tur Turz. Nak. Ltd. Şti.nin iş deneyim belgelerinin incelenmesinden, özel sektöre yapılan personel taşıma işine ait iş bitirme belgesi, Belcan Taşımacılık İnşaat Taah. Turz. Ltd. Şti. ile akdedilen 152.725,00 TLtutarında noter onaylı sözleşme ve faturaları sunduğu,  iş bitirme belgesinin geçerli sayılamayacağı,

 

          Sözleşmenin 13.04.2012-30.06.2012 arası 2 ay 17 günlük süreyi kapsadığı, sözleşmede bulunan “Yüklenici firma taşıdığı personeli hergün belirlenen güzergâhlardan alıp işyerine getirip götürecektir.”maddesinden iş kapsamında personel çalıştırıldığı anlaşılmıştır.

 

Yönetmelik’in aktarılan 47’nci maddesinin (a) bendi gereğince, özel sektöre taahhüt edilen işlerde, sözleşme konusu işte personel çalıştırılıyor ise sözleşmeye ve faturalara ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin de sunulması gerektiği ancak adı geçenin bu belgeleri sunmadığı tespit edilmiştir.

 

          Bu itibarla, ihalenin 14, 22, 23, 44, 46, 50, 56 ve 85 nolu kısımlarına hem başvuru sahibinin hem Ravza-Tur Turz. Nak. Ltd. Şti. nin teklif verdiği anlaşıldığından, Ravza-Tur Turz. Nak. Ltd. Şti. nin teklifinin bu kısımlar için değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin yedinci fıkrasında, yaklaşık maliyete göre fazla ödendiği anlaşılan tutarın Kurum tarafından başvuru sahibine iade edileceği belirtilmiştir. Bu çerçevede, idarece gönderilen ihale onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet cetvelinin incelenmesi neticesinde; şikâyete konu edilen 12 kısma ait toplam yaklaşık maliyet dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi gereğince şikâyet bedeli olarak yatırılması gereken tutarın 1.305,00 TL olduğu anlaşıldığından, Kurum hesaplarına fazladan yatırılan 1.307,00 TL’nin talebi halinde başvuru sahibine iadesinin gerektiği tespit edilmiştir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden,

           

            Trabzon Akçaabat Minibüsçüler Otobüsçüler Kamyoncular Kamyonetçiler Taşımacılık İnş. Turz. Yem. Tem. Ticaret Ltd. Şti. nin  ihalenin 2, 3, 6, 11, 60, 71, 81, 82, 83 ve 84 nolu kısımları için  verdiği teklifin değerlendirme dışı bırakılması,

         

            Ravza-Tur Turz. Nak. Ltd. Şti. nin ise ihalenin 14, 22, 23, 44, 46, 50, 56 ve 85 nolu kısımları için verdiği teklifin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) İhalenin 29 ve 37’nci kısımları için başvurunun reddine,

 

2) İhalenin 2, 3, 6, 11, 14, 22, 23, 44, 46, 50, 56, 60, 71, 81, 82, 83, 84 ve 85 nolu kısımları için 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

3) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul