En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-167
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :17
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/UH.I-167
Şikayetçi:
 Özgün İnşaat Gıda Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti., BAHÇELİ SAHİLEVLER CAD. SEBER APT. NO:12 HATAY
 İhaleyi yapan idare:
 Antakya Devlet Hastanesi Baştabipliği, Altınçay Mahallesi M.Kafadar Cad.No:53 31100 HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.12.2012 / 41570
Başvuruya konu ihale:
 2012/127298 İhale Kayıt Numaralı "Hatay İli 2013 Yılı Yemek Hizmeti Toplu Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Antakya Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 07.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Hatay İli 2013 Yılı Yemek Hizmeti Toplu Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özgün İnşaat Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. nin 30.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.12.2012 tarih ve 41570 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4803 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin 2’nci kısmında kârsız yaklaşık maliyetin altında teklif veren isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmemesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanun’un “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde,

 

             “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

            İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4’ üncü maddesinde,

 

İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir…” açıklaması,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğ’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’ uncu maddesinin 3’ üncü fıkrasında,

 

 “Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur.” hükmü,

 

 Aynı Yönetmeliğin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’ uncu maddesinde, 

 

“(1) İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

(2) İhale komisyonu;

a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

            (3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.

            (4) Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır.” hükmü,

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde,

 

“2.1.İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Hatay İli 2013 Yılı Yemek Hizmeti Toplu Alımı

b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: İskenderun Devlet Hastanesi, Dörtyol Devlet Hastanesi, Reyhanlı Devlet Hastanesi, Erzin Devlet Hastanesi, Hassa Devlet Hastanesi, İskenderun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Varsa Bu Hastanelerin Ek Binaları” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde,

 

“20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Kısmi teklif verilebilecek kısımların listesi ekte belirtilmiştir.


           Bu ihalede 2 (iki) kısım (grup) bulunmaktadır. Her bir kısma (gruba) ayrı teklif verilecek ve her kısım (grup) kendi içinde değerlendirilecektir. Kısım (grup) içerisinde bulunan her kaleme teklif verilecektir. Bu ihalede kısım (grup) bazında kısmi teklif verilebilir.”düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil giderler” başlıklı 25’ inci maddesinde,

 

“25.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. Alım konusu işin yürütülmesi esnasında katlanılan personel, sigorta, malzeme vb. tüm giderler teklif fiyata dahildir.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.”düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin “Hatay İli 2013 Yılı Yemek Hizmeti Toplu Alımı” işi olduğu, kısmi teklife açık olan ihalede, 1’inci kısımda; Erzin Devlet Hastanesi, Hassa Devlet Hastanesi ve İskenderun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile 2’nci kısımda; İskenderun Devlet Hastanesi, Reyhanlı Devlet Hastanesi ve Dörtyol Devlet Hastanelerine 12 ay süreli malzemeli yemek hizmetinin gerçekleştirileceği anlaşılmıştır.

 

Söz konusu ihalede 13.11.2012 tarihli İhale Komisyon kararı ile ihalenin 1’inci kısmının başvuru sahibi Özgün İnş. Gıda Tic. Ltd. Şti., 2’nci kısmının Şölen Taş. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesine göre idarelerin, geçerli teklifleri belirledikten sonra diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre aşırı düşük teklifleri tespit etme ve bu teklifler hakkında açıklama isteme yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet türü olmadığı anlaşılmakla birlikte, istikrar kazanmış Kurul kararları doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde de, kârsız yaklaşık maliyet tutarının altında kalan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

            İnceleme konusu ihalede, idare tarafından yapılan yaklaşık maliyet hesabında, yüklenici kârına ilişkin bir belirlemenin olmadığı, ancak maliyet hesabında kullanılan bedellerin, idarenin piyasa araştırması sonucu elde edilen fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması olduğu dikkate alındığında, bu bedellerin yüklenici kârı içeren tutarlar olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda aktarılan 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre, idarece belirlenebilecek azami kâr miktarı olan, yaklaşık maliyet hesabında bulunan tutarın % 20’si oranındaki kâr bedelinin hariç tutulması sonucu ihalenin 2’ nci kısmı için elde edilen 5.746.822,11TL tutarın altında kalan tekliflerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği belirlenmiştir.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 2’nci kısmı için elde edilen 5.746.822,11TL tutarın altında teklif veren Şölen Taş. Tic. Ltd. Şti., Ev-men İnş. Tem. Yem. Tic. Ltd. Şti., Çelikkan Yem. Tic. Ltd. Şti.-Tilmen Tic. Ltd. Şti.-Asum Yemk.(Harun ASLAN) İş Ortaklığı’nın, örnek menü çerçevesinde önemli teklif bileşenleri belirlenmek suretiyle, aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 


 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

İncelemeye konu ihalede;

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde “ihalenin 2’nci kısmında kârsız yaklaşık maliyetin altında teklif veren isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmemesinin mevzuata aykırı olduğu”şeklinde dile getirdiği iddiası kapsamında Kurulca, ihalenin 2 nci kısmı için elde edilen 5.746.822,11 TL tutarın altında teklif veren Şölen Taş. Tic. Ltd. Şti., Ev-men inş. Tem. Yem. Tic. Ltd. Şti., Çelikkan Yem. Tic. Ltd. Şti.-Tilmen Tic. Ltd. Şti.-Asum Yemk. (Harun ASLAN) İş Ortaklığının, örnek menü çerçevesinde önemli teklif bileşenleri belirlenmek suretiyle, aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarakyeniden gerçekleştirilmesihususlarında“düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına yönelik yapılan incelemede;

 

Antakya Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından gerçekleştirilen “Hatay İli 2013 Yılı Toplu Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin piyasa araştırması esas alınarak (1 inci kısım için 770 217,00 TL, 2 nci kısım için 6.896 166,53 TL) toplam 7.666.403,53 TLolarak hesaplandığı;

 

Bahse konu ihalede 25 adet ihale dokümanı satın alındığı, 07.11.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 11 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İdarenin şikayete konu 2 inci kısmına ilişkin teklif değerlendirmesine göre, bir isteklinin teklifinin “ekonomik ve mali yeterliliğinin olmadığı” gerekçesiyle, bir isteklinin teklifinin “iş deneyim belgesinin uygun olmadığı” gerekçesiyle, bir isteklinin teklifinin de “teklifinde aritmetik hata olduğu” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması sonrasında kalan sekiz teklifin geçerli teklif olarak kabul edildiği, geçerli teklif olarak belirlenen teklif bedellerinin;

 

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

Şölen Taş. Tic. Ltd. Şti

4.897.215,00

Ev-men İnş. Tem. Yem. Tic. Ltd. Şti.

5.532.610,00

Çelikkan Yem. Tic. Ltd. Şti.-Tilmen Tic. Ltd. Şti.-Asum Yemk.-Harun ASLAN İş Ortaklığı

5.703.035,00

Özgün İnş. Gıda Tic. Ltd. Şti.

5.771.732,00

Çelikler Tem. Tic.  Ltd. Şti

6.120.945,00

Harput İaşe Tic. Ltd. Şti.-Divanlı Tic. Ltd. Şti.

6.507.430,00

Vurallar Tic. Ltd. Şti.

6.966.350,00

Öksel Yem. Tic. Ltd. Şti.

7.304.987,50

 

Şeklinde verildiği, idarece “İhalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmadığı, mevzuata göre personel çalıştırılmasına dayalı olmayan işlerde açıklama istenilmesine yönelik bir düzenlemenin olmadığı, yemek birim maliyetlerinin işçilik, yemek malzemesi, elektrik, doğalgaz gibi giderler dahil edilerek belirlendiği ve en düşük teklif tutarının bile altında olduğu” gerekçesine dayanılarak aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan13.11.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile, ihalenin 2. kısmının Şölen Taş. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılaraksonuçlandırıldığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu madde hükmünden, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Ancak, şikayet başvurusuna konu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmaması nedeniyle aşırı düşük değer tespitine yönelik bir modül bulunmamakta olup, ihale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceği düşünülmektedir.  Kamu İhale Kurumu tarafından personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sınır değerin tespiti ve sorgulanması konusunda bir kriter belirlenmediği hususu göz önüne alındığında, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, aşırı düşük teklif açıklaması istemeden ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmadığı düşünülmektedir.

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen teklif bedelleri yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olduğu değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;  başvuruya konu ihalenin 2 nci kısmı için, yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olduğuna ilişkin “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmesi gerektiği yönündekidüşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karara katılmıyorum.

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul