En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-258
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :53
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.I-258
Şikayetçi:
 Akgün Bilgisayar Program Ve Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti., BAKGÜN PLAZA BAĞLICA MAH. HİLAL CAD. NO: 31 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Of Devlet Hastanesi Baştabipliği, Sulakli Mahallesi Hastane Caddesi No.27 61840 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.10.2012 / 35688
Başvuruya konu ihale:
 2012/139162 İhale Kayıt Numaralı "Hastane Bilgi Yönetim Sistemi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Of Devlet Hastanesi Baştabipliğitarafından 31.10.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi” ihalesine ilişkin olarak Akgün Bilgisayar Program ve Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.nin 09.10.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 30.10.2012tarih ve 35688sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.10.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/3975sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale dokümanının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil eden hususlar içermesi nedeniyle idareye zeyilname / şikayet talebinde bulundukları, ancak idarenin yasal süresi içerisinde cevap vermemesi üzerine itirazen şikayet başvurusunun yapıldığı, idareye aşağıda belirtilen hususlar hakkında şikayet başvurusu yaptıkları, idarenin 11.10.2012 tarihinde EKAP üzerinden yayımlanan zeyilname ile bir kısım hususlar hakkında düzenleme yapmış olmasına rağmen ihale mevzuatına aykırılık teşkil eden bazı hususların muhafaza edildiği,

 

1) İhale dokümanı eki Birim Fiyat Cetvelinde yer alan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Bakım ve Güncelleme Hizmeti kaleminin 1 adet olarak belirtildiği, ancak ihale konusunun hizmet alımı olduğu ve işin süresinin 12 ay olması nedeniyle 12 ay üzerinden fiyatlandırılması gerektiği, bu nedenle iş artışlarında birim fiyat üzerinden hesaplama yapılacağından birim fiyat teklif cetvelinde yer alan şekliyle toplam bedel üzerinden değil aylık bedel üzerinden hesaplanması gerektiği,

2) Teknik Şartname’nin 2.1.14.’üncü maddesinde “Yüklenici, HBYS’ye entegre edilmesi gereken donanım, cihaz ve sistem yazılımları için hiçbir surette diğer donanım, cihaz ya da sistem yüklenicilerinden doğrudan veya dolaylı olarak ücret talep edemez.” düzenlemesinin bulunduğu, Sağlık Bakanlığının 2008/54 sayılı Genelgesinde ileride olabilecek anlaşmazlıkların önlenebilmesi adına cihazların sayı ve tür olarak şartnamede bulunması gerektiğine yer verildiği, 11.10.2012 tarihinde yayımlanan zeyilname ile bu konuda düzenleme yapıldığı,

 

3) Teknik Şartname’nin 4.1.1.’inci maddesinde “Uygulama yazılımı istemci/sunucu web tabanlı mimariye sahip olmalı, Yüklenici firma teklif ettiği mimariyi teklifinde belirtmelidir.” düzenlemesinin yer aldığı, anılan düzenlemede uygulama yazılımı isteminin sunucu da mı yoksa web tabanlı mimari de çalışacağına yönelik belirsizlik olduğu, istemci mimaride teklif sunacak isteklilerin aynı maddenin devamı olan 4.1.2.-4.1.6. maddelerini karşılayamayacaklarını bildirdikleri, idare tarafından zeyilnamede bir takım değişiklikler yapılmış olmasına rağmen 4.1.4.-4.1.5. ve 4.1.6. maddelerinin muhafaza edildiği, zeyilnamede “Uygulama yazılımı istemci/sunucu veya web tabanlı veya akıllı istemci (smartclient) veya zengin istemci (richclient) mimariye sahip olmalı.” yönündeki ifadeye yer verilmiş olmasına rağmen yine istemci/sunucu mimariye sahip firmaların ihaleye katılımının engellendiği,

 

4) Teknik Şartname’nin 4.8.8.’inci maddesinde “Hastanemizde mevcut Firewall ve Analyzer a ait her türlü düzenleme Yüklenici tarafından ücretsiz yapılacak ve işletime ait tüm sorumluluk lisans güncellemeleri de dahil olmak üzere Yükleniciye ait olacaktır.” ve anılan Şartname’nin 4.8.9’uncu maddesinde “Hastanede mevcut Antivürüs yazılımı kullanılacaktır. lisans güncellemeleri de firmaya ait olacaktır.” şeklinde yer verilen düzenlemelerin maliyet oluşturulmasına engel olduğu, ancak idare tarafından yayımlanan zeyilname ile bu hususta gerekli düzenlemelerin yapıldığı,

 

5) Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinde yer alan düzenlemelerde teknik destek ve hizmet seviyelerine yer verildiği, dört seviyenin belirlendiği ve önerilen çözümün yazılım ve donanım çözümleri olarak tanımlandığı, ancak isteklilerden tedarik etmedikleri sistemlere bakım ve destek hizmetinin talep edilmesinin Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen HBYS Çerçeve Alım İlkelerine aykırılık teşkil ettiği idareye bildirilmiş olmasına rağmen idarece bu konuda bir düzenleme yapılmadığı, ihalenin adının Hastane Bilgi Yönetim Sistemi olduğu dikkate alındığında donanım arızalarına müdahale gibi hizmetlerin yükleniciden istenilmesinin ihale konusu alım ile örtüşmediği, ihale konusu hizmet alımı içerisinde yer almayan ve istekli tarafından tedarik edilmeyen donanımdan kaynaklı problemlerin çözüm garantisinin yüklenici firma tarafından değil, donanım tedarikçisi ve/veya üreticisi firmaca verilmesi gerektiği, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan HBYS Çerçeve Alım İlkelerinin 5.1 versiyonunun 7.1’inci maddesinde ve Teknik Şartname’nin 10.1’inci maddesinde “Teklif edilecek çözümler için aşağıda belirtilen teknik destek ve hizmet seviyelerine benzer bir seviyelendirme/gruplandırma sistemi Hastane idaresi tarafından geliştirilebilir. Tedarikçisi farklı olan bir Donanımdan kaynaklı olduğu tespit edilen problemlerin çözümü, donanımın tedarikçisi tarafından sağlanmalıdır.” düzenlemesiyle konusu yazılım olan işin garanti ve destek hizmetleri içerisine başka firmalar tarafından tedarik edilmiş ve/veya üretilmiş donanımların yüklendiği, bunun ilgili mevzuata ve uygulamaya aykırılık teşkil ettiği, benzer şekilde yer alan düzenlemeye yönelik olarak alınan Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.III-1388 sayılı kararında firmalarının haklı bulunduğu ve ihalenin iptal edildiği, söz konusu kararda Teknik Şartname’nin 7.1.1 ve 7.1.3’üncü maddesinde yapılan düzenlemeler ile konusu yazılım olan alımın garanti ve destek hizmetleri içerisine başka firmalar tarafından tedarik edilmiş ve/veya üretilmiş donanımdan kaynaklı sorunların eklenmesi ve bunların çözüm garantisinin donanım tedarikçisi ve/veya üreticisi firmadan değil de yazılımcı firmadan talep edilmesinin uygun olmadığının ifade edildiği,

 

6) Teknik Şartname’nin “Demoya davet” başlıklı 10’uncu maddesinde demonstrasyona yönelik düzenlemelerin yer aldığı ve demonstrasyonun yeterlik kriteri olarak belirlendiği, ancak ihale ilanında ve idari şartnamede bu hususa ilişkin düzenlemelerin bulunmadığı, bu hususun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 28’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olmadığı, nitekim Kamu İhale Kurulunun 2010/UH.III-3884 sayılı kararında ihaleye katılım ve yeterlik için istenen belgelerin ihale ilanı ve idari şartnamede belirtilmesinin zorunlu olduğu, bu hususların teknik şartnamede yapılmasının mevzuata aykırı olduğu belirtilerek ihalenin iptaline karar verildiği,

 

7) Teknik Şartname’nin “Kurumsal iş zekası” başlıklı 11.21’inci maddesinde kullanıcı bazında lisanslama yapıldığının düzenlendiği, ancak kaç kullanıcı üzerinden lisanslandırılacağının belirtilmesi gerektiğinin idareye bildirildiği, idarenin bu hususta zeyilname ile düzenleme yaptığı,

 

8) Teknik Şartname’nin 12’nci maddesinde yapılan işin çalışan ve yönetici memnuniyet oranı anketleri ile tespit edileceği, anket formlarının yüklenicinin hakedişinde değerlendirileceği, 100 puan üzerinden puanlama yapılacağı, 95 puan ve üzerinde HBYS hizmetlerinin uygun kabul edileceği, 95 puanın altındaki her 5 puana kadar 0,01 oranında yüklenicinin o ayki hakedişinden cezai kesinti yapılacağı, ceza uygulamasının işe başlama tarihinden iki ay sonra uygulamaya başlayacağının düzenlendiği, söz konusu anketin idarenin kaliteye yönelik çalışmalarının sonucu olduğu anlaşılmakla birlikte HBYS’nin teknik uzmanlık gerektiren yapısı karşısında ise somut bir neden olmaksızın sadece kişilere ait subjektif değerlendirmeler esas alınarak hakedişinden kesinti yapılması sonucunu doğuracak bir işlem niteliğinde bulunduğu, bunun ise 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümlerine aykırılık teşkil ettiği, bu nedenle anket çalışmalarının cezai işlemlere bağlanmaması, firmaya tebliğ edilerek firmanın mevcut sorunun giderilmesi, aksi halde cezai işlem uygulanacağı yönünde düzenleme yapılması gerektiği, ayrıca öngörülen cezai işlemlerin Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesinde yer alan düzenlemesi ile Teknik Şartname düzenlemesinin birebir örtüşmediği

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin 2’nci, 4’üncü ve 7’nci maddelerde ihale dokümanına ilişkin bir takım iddialarda bulunduğu görülmekle birlikte şikayetin devamında bu hususlara ilişkin zeyilname düzenlendiği belirtildiğinden söz konusu maddelerin şikayet niteliğinde olmadığı değerlendirilmiş olup, bu hususlara ilişkin herhangi bir inceleme ve değerlendirme yapılmamıştır.

 

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhale konusu hizmet alımı Hastane Bilgi Yönetim Sistemi olup, bahse konu alımın detayının ihale dokümanı eki olan Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer aldığı, anılan Cetvelin ise,

 

İhale kayıt numarası :2012/139162

 

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Asgari İşçilik Maliyeti

Ay

2

12

 

 

2

Ulusal Bayram ve Dini Bayram Tatil Günleri

Gün

1

14,5

 

 

                                                                                         I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Bakım ve Güncelleme Hizmeti

Adet

1

 

 

                                                                                      II.  ARA TOPLAM(K.D.V. Hariç)7

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

            şeklinde düzenlendiği görülmüştür. Anılan Cetvelde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarının asgari işçilik maliyeti ile ulusal bayram ve dini bayram tatil günleri iş kalemi başlığı altında, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan alımların ise Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Bakım ve Güncelleme Hizmeti iş kalemi başlığı altında düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

            Hizmet alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki olan Standart Formlardan KİK015.3/H-Birim Fiyat Teklif Cetvelinin (3) numaralı dipnotunda işçi sayısı üzerinden teklif alınacak iş kalemleri için cetvelin ilk kısmının doldurulacağı, (6) numaralı dipnotta ise işçi sayısı üzerinden teklif alınmayacak iş kalemlerinin ikinci bölümde doldurulacağı düzenlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak hizmetler” başlıklı 78’inci maddesinde 78.5.1. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasında “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, ihale konusu işin niteliği dikkate alınarak işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemleri bulunması halinde, bu kalemlerin kapsamındaki işler dahil, ihale konusu işin yerine getirilmesi için çalıştırılacak asgari personel sayısının ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, işçi sayısı yerine, yaptırılacak işi oluşturan iş kalemi veya kalemleri üzerinden teklif alınabilir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu çerçevede, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, idarece birim fiyat teklif cetveli hazırlanırken işçi sayısı üzerinden teklif alınması uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri bulunup bulunmadığı belirlenecektir. Buna göre, işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kaleminin/kalemlerinin bulunması halinde, idare bu iş kalemi/kalemleri için teklife esas alınacak birimi, “işçi sayısı” yerine, o iş kalemini/kalemlerini oluşturan unsurları dikkate almak suretiyle kendisi belirleyerek birim fiyat teklif cetvelinde ait olduğu iş kaleminin/kalemlerinin “birim” sütununa yazacaktır.” açıklaması yer almakta olup, personel çalışmasına dayalı olan ve personel çalışmasına dayalı olmayan iş kalemlerinin birim fiyat teklif cetvelinde ne şekilde oluşturulacağı düzenlenmiştir.

 

            İdarece oluşturulan birim fiyat teklif cetvelinde personel çalıştırılmasına dayalı olan ve olmayan iş kalemlerinin belirtildiği, bu haliyle söz konusu cetvelin anılan mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlendiği görülmüştür.

 

Diğer taraftan, şikayete konu edilen personel çalıştırılmasına dayalı olmayan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Bakım ve Güncelleme Hizmeti iş kalemi biriminin “adet”, alım miktarının ise “bir” olarak belirtildiği görülmüştür. İhale konusu alımın bir yazılım hizmeti olduğu ve alımın niteliği itibariyle birim fiyat teklif cetvelindeki söz konusu iş kaleminin bu şekilde belirlenmesinin idarenin takdir yetkisinde bulunduğu değerlendirildiğinden başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartname’nin 4.1.1’inci maddesinde “Uygulama yazılımı istemci/sunucu web tabanlı mimariye sahip olmalı, Yüklenici firma teklif ettiği mimariyi teklifinde belirtmelidir.”,

 

Anılan Şartname’nin 4.1.6’ncı maddesinde “Web tarayıcı üzerinde yapılması gereken ayarlamalar ve gerekli versiyonun kurulması. Kurulmasını yüklenici sağlayacaktır.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

İdarece düzenlenen zeyilname ile anılan Şartname maddelerinin “4.1.1. Uygulama yazılımı istemci/sunucu veya web tabanlı veya akıllı istemci (smartclient) veya zengin istemci (richclient) mimariye sahip olmalı.” ve “4.1.6. Web tarayıcı üzerinde yapılması gereken ayarlamalar ve gerekli versiyonun kurulmasını yüklenici sağlayacaktır.” şeklinde değiştirildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında ”İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik  düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.”hükmü bulunmaktadır.

 

 

 

            Konuya ilişkin olarak, Kurumun 23.11.2012 tarihli ve 19889 sayılı yazısı ile akademik bir kuruluştan Teknik Şartname’nin şikayete konu edilen maddesinde yapılan düzenlemelerinin ihaleye katılımı engelleyip engellemediği hususunda teknik görüş istenmiştir.

 

            Akademik kuruluştan alınan 04.12.2012 tarihli ve 1523 sayılı teknik görüş yazısında,

 

“Teknik şartnamenin 4.1.1-4.1.6 maddeleri: Belgelerde yazılım mimarisini açıklamak amacı ile kullanılan "istemci mimari”, "istemci/sunucu mimari” ve "web tabanlı mimari” tanımlamalarının tümünün genel olarak "istemci-sunucu” mimarisini içermektedir. Ancak, iki farklı tür istemci sunucu mimarisinden söz edilmekte olduğu anlaşılmaktadır:

 

İstemci-mimari ya da istemci sunucu mimarisi: Yalnızca istemci ve sunucu yapısından oluşan 2 katmanlı ve web tabanlı uygulama arayüzü içermeyen bir yapıdan söz edildiği anlaşılmaktadır.

 

Web tabanlı mimari: İstemci-uygulama sunucusu-veri tabanı yapısından oluşan 3 katmanlı yapıdan söz edildiği ve bu yapıda kullanıcı ile ilgili işlemlerin web arayüzü ile gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır.

 

Firma itirazında, şartnamede 4.1.4, 4.1.5 ve 4.1.6 maddelerinin muhafaza edilmesi nedeni ile 2 katmanlı istemci sunucu mimarisinde hizmet veren firmaların engellendiğini belirtmektedir.

 

Şartname maddeleri 4.1.4 ve 4.1.5 'in yazılım mimarisi ile herhangi bir ilgisi olmadığı, uygulamanın işlevi ile ilgili olduğu değerlendirilmekte ve bu nedenle Firma'nın söz konusu maddelerle ilgili itirazı uygun görülmemiştir.

 

Madde 4.16 ("Web tarayıcı üzerinde yapılması gereken ayarlamalar ve gerekli versiyonu kurulması yüklenici tarafından sağlanacaktır.”), dolaylı olarak, HBYS yazılımın kullanıcı arayüzünün web tabanlı olması gerektiğini izlenimini uyandırmaktadır. Bu durum da yazılımın mimarisi ile doğrudan ilgili değildir. Yalnızca idarenin kullanıcı arayüzü ile ilgili tercihidir. Özetle, istemci sunucu [2 katmanlı) mimaride geliştirilen bir uygulamanın kullanıcı arayüzü olarak web ortamı kullanılabilir. Bu nedenle, firmanın madde 4.1.6 ile ilgili itirazı uygun görülmemiştir.”

 

            şeklinde görüş verilmiştir.

 

            Alınan teknik görüş yazısında açıkça, Teknik Şartname’nin anılan maddeleri ile ilgili iddiaların yerinde olmadığı belirtildiğinden bu hususların 4734 sayılı Kanun’un 12’nci maddesine aykırılık taşımadığı anlaşılmıştır. Bu haliyle, anılan maddelere ilişkin olarak idarece yapılan düzenlemelerin uygun olduğu, Teknik Şartname’nin rekabeti engelleyici hususlar içermediği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartname’nin “Bakım onarım teknik destek hizmetleri” başlıklı 7’nci maddesinde,

“7.1.1. Seviye 1: Önerilen çözümde, Yüklenicinin sorumluluğunda olan ve bu şartname maddelerinde yer alan ürünlerde (Yazılım, Sunucu ve Omurga Switch) oluşan problem kurumun genelini çalışamaz duruma getiriyorsa; 1 Saat’te müdahale ve takip eden 1 Saat’te çözüm garantisi verilmelidir.

7.1.2. Seviye 2: Önerilen çözümde (Yazılım, Sunucu ve Omurga Switch) Yüklenicinin sorumluluğunda olanve bu şartname maddelerinde yer alan ürünlerde oluşan problem kurumun bir kısmını çalışamaz duruma getiriyorsa; 2 Saat’te müdahale ve takip eden 2 Saat’te çözüm garantisi verilmelidir.

7.1.3. Seviye 3: Önerilen çözümde (Yazılım, Sunucu ve Omurga Switch) Yüklenicinin sorumluluğunda olanve bu şartname maddelerinde yer alan ürünlerdeoluşan problem kurumun genel çalışmasını etkilemiyor fakat bazı fonksiyonları yerine getiremiyorsa; 4 Saat’te müdahale ve ertesi gün sonuna kadar çözüm sağlanmalıdır.

7..1.4. Sözleşme süresince; yukarıda tanımlanan Seviye 1, Seviye 2, Seviye 3, arızalara,  ilgili maddelerde tanımlanan süreler içinde müdahale edilmemesi ve çözülmemesi durumunda idare tarafından 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara uygun olarak cezai işlemler yapılacaktır.

7.1.5. Sözleşme kapsamında Yüklenici tarafından sağlanan ürünlerin yedek parçalarının bedeli Yüklenici tarafından karşılanır.

7.1.6. İstekliler, İdare’nin bulunduğu yere en yakın destek merkezlerinin adreslerini ve bu merkezin sorumlusuna ait iletişim bilgilerini teklif ekinde bildirmelidir.

7.1.7. İdare, Yüklenici’nin kuracağı yazılımlar için network altyapısı, elektrik altyapısı, bina yerleşim planını önceden hazırlamalıdır. Bilgi desteği ve hizmet verilecek birimlerde bilgisayarın ve personelin çalışması için gerekli araç gereç ve mekanı tahsis etme yükümlülüğü İdare’ye aittir.

7.1.8. Yazıcılar için gerekli olan şerit, kartuş, kağıt, basılı evrak, fatura vb. sarf malzemesi kapsamında olanlar, İdare tarafından ihtiyaç duyuldukça asgari stok seviyeleri de dikkate alınarak karşılanır.

            7.1.9. Hastanemize daha sonra temin edilebilecek PACS sisteminin entegrasyon hizmeti en geç 15 takvim günü içerisinde tamamlanmalıdır. Entegrasyon için gerekli teknik altyapı ve PACS tedarikçisinin yapması gereken işlerin kesintisiz yürütülmesi İdare tarafından sağlanmalıdır.

            7.1.10. HBYS, PACS, LBYS gibi sistemlerde yapılacak değişikliklerden herhangi biri, diğerinin çalışmasını etkiliyorsa, değişikliğin yapılacağı sistemin yüklenicisi bu değişikliği önceden idareye bildirmek zorundadır. Diğer sistemlerin yüklenicileri farklı ise gerekli koordinasyon idare tarafından sağlanır ve doğacak maliyetler, değişikliği yapacak yüklenici ile idare arasında çözüme kavuşturulur. Değişiklik, diğer sistemlerin kesintisiz ve doğru çalışmasını etkiliyorsa değişiklik yapacak yüklenici İdare kanalıyla diğer yüklenicileri önceden bilgilendirmek zorundadır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

 

İdarece düzenlenen zeyilname ile anılan Şartname maddelerinden bazıları “7.1.6. Yüklenici, İdare’nin bulunduğu yere en yakın destek merkezlerinin adreslerini ve bu merkezin sorumlusuna ait iletişim bilgilerini işe başlarken idareye bildirmelidir.”, “7.1.9. PACS yıllık en az 100.000 görüntü depolayabilecek kapasitede olmalı ve görüntü sıkıştırma ve DICOM standardında görüntü üretebilme özelliğinde olmalıdır.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Konuya ilişkin olarak, Kurumun 23.11.2012 tarihli ve 19889 sayılı yazısı ile akademik bir kuruluştan Teknik Şartname’nin şikayete konu edilen maddesinde yapılan düzenleme hususunda teknik görüş istenmiştir.

 

            Akademik kuruluştan alınan 04.12.2012 tarihli ve 1523 sayılı teknik görüş yazısında,

 

            “Teknik Şartname’nin 7’nci maddesi: Mevcut belgeler üzerinden yapılan incelemede, Teknik şartname (Ek-4) madde 1 de, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kapsamında sistemin tüm bileşenleri (yazılım, ağ (network), donanım, ilgili diğer sistemler vb) çok açık biçimde belirtilmiştir. Bu nedenle, firmanın madde 7 ile ilgili itirazı uygun görülmemiştir.”

 

            şeklinde görüş verilmiştir.

 

            Alınan teknik görüş yazısında, Teknik Şartname’de sistemin tüm bileşenlerinin çok açık bir şekilde belirtildiği, bu nedenle başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiasının uygun olmadığı belirtilmiştir.

 

            Diğer taraftan, başvuru sahibinin iddiasını desteklemek için belirttiği 25.04.2011 tarih ve 2011/UH.III-1388 sayılı Kurul kararında, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Çerçeve Alım İlkelerindeki düzenlemelerinin bir şartname olmadığı, klavuz niteliğinde olduğu belirtildiğinden bu konudaki iddiası da yerinde görülmemiştir.

 

           
4 ) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartname’nin “Demoya davet” başlıklı 10’uncu maddesinde “Demo ihale komisyonunca teklifi değerlendirilmeye alınan en düşük teklifi veren firmadan başlanarak yapılacaktır. Demo için firmalara DEMO yapacakları tarih ve saat yazılı olarak bildirilecektir. Demo ya davet yazısı gönderilen firmaların belirtilen tarihte demo data veri setlerini firma adına teslim alacak olan personelin bilgilerinin de olduğu görevlendirme yazısını kurum idaresine yazılı olarak bildirmesi zorunludur. En düşük teklifleri sunan istekliler arasından 1. en avantajlı teklif ile 2. en avantajlı teklifler tespit edildiğinde ihaleye istekli olarak katılan diğer isteklilerden demo istenmeyecektir. Ancak en düşük teklifleri sunan isteklilerin yapmış oldukları demo ihale komisyonunca yeterli görülmediğinde diğer isteklilerden demo istenecek ve en avantajlı 1. teklif ile 2. avantajlı teklifler bulunana kadar demolara devam edilecektir.”düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Bahse konu ihalenin Teknik Şartname’sinde her ne kadar demoya ilişkin bir düzenleme yer almakla birlikte idari şartname ve ihale ilanında demo yapılacağına dair bir yeterlik kriteri öngörülmediği anlaşılmıştır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 24 ve 27’nci maddelerinde ihale ilanı ve idari şartnamede yeterlik kriterlerinin neler olduğunun belirtilmesi gerektiği yönündeki hükümler dikkate alındığında idari şartname ve ihale ilanında bu konuya ilişkin bir düzenleme bulunmadığından bu hususun bir yeterlik kriteri olarak değerlendirilemeyeceği açıktır. Bununla birlikte incelemeye konu ihale idarece 23.11.2012 tarihinde iptal edildiğinden bu husus esasa etkili olmamıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 8’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartname’nin 12’nci maddesinde “Yapılan işin çalışan ve yönetici memnuniyet oranı anketlerle tespit edilecektir. Anket formları yüklenicinin hakedişinde değerlendirilecektir. Anket formlarında hastanemiz HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) hizmeti kalite ve yeterlilik düzeyini ölçmek amacıyla çalışan ve yöneticilere uygulanmak üzere anket formları oluşturulmuştur. Anket formu örnekleri bu şartnamenin ekindedir. Anketler hastane kalite biriminden bir görevli ile yüklenici firmanın hastane temsilcisi tarafından birlikte yapılacaktır. Anket toplam puanı 100 (yüz) puandır. Her ay en az 20 (yirmi) çalışan ile servis sorumlu hemşireleri, başhemşire, başhemşire yardımcıları, hastane müdür yardımcıları, hastane müdürü, başhekim yardımcılarına anket uygulanacaktır. Daha sonra anketin ortalaması alınacaktır. Son puan 95 (doksanbeş) ve üzerinde ise HBYS hizmetleri uygun kabul edilecek, 95 (doksanbeş) altındaki her beş puana kadar 0,01 oranında yüklenicinin o ayki hak edişinden cezai kesinti yapılacaktır. Örneğin 90-94 puan arası 0,01 oranında kesinti, 85-89 puan arası 0,02 oranında kesinti şeklinde uygulanacaktır. Ancak ceza uygulaması işe başlama tarihinden sonraki ilk 2 ay uygulanmayacaktır. İlk 2 aydan sonra yukarıda belirtilen uygulama devreye girecektir.” düzenlemesi,

 

Sözleşme Tasarısı’nın “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde “16.1.İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:

 

16.1.1.

Teknik şartnamenin 12. maddesinde belirtilen anketlerin ortalaması ile her beş puan aralığında o ayki hakedişin %1 oranında ceza kesintisi öngörülmüş olup, bu kesintilerin toplamı sözleşme bedelinin %1'ini geçmeyecektir. Sözleşme konusu işin bir gün süre ile yerine getirilmemesi halinde her takvim günü için sözleşme bedelinin %1 oranında ceza kesintisi uygulanır. Bu durumun 10 gün süre ile devam etmesi halinde 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20. maddesi b bendine göre sözleşme feshedilir.

İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30'unu geçmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarenin hangi nitelikte bir yazılım istediği Teknik Şartname’de düzenlenmiştir. Aynı zamanda ihale konusu işin yürütülmesi sırasında ihale dokümanına aykırı işlemlerin tesis edilmesi halinde hangi işleme hangi cezanın verileceği de ihale dokümanında açıkça yer almaktadır. Bu bağlamda, ihale konusu işin yürütülmesi sırasında uygulanacak anketlerin Teknik Şartname’de istenilen düzenlemeler çerçevesinde yapılacağı, buna aykırı hususların ise ihale dokümanında belirtilen ceza oranlarına göre değerlendirileceği açıktır. Ayrıca ihale dokümanında bu hususta yapılan düzenlemelerin birbiri ile örtüştüğü de görülmüştür. Bu nedenle başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 

Sonuç olarak, başvuru sahibinin ihale dokümanına yönelik iddiaları yerinde bulunmamış olmakla birlikte, idarece bütün tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde bulunması nedeniyle ihalenin 23.11.2012 tarihinde iptal edildiği görüldüğünden bu başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul