En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-260
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :56
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.I-260
Şikayetçi:
 Mis Temizlik İnşaat Taşımacılık Tuhafiye Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti., YENİ HÜKÜMET CAD. MERT İŞHANI KAT 4 NO : 16 B KAHRAMANMARAŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı, 2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi 50300 NEVŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.11.2012 / 36676
Başvuruya konu ihale:
 2012/135302 İhale Kayıt Numaralı "Temizlik Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 01.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mis Temizlik İnşaat Taşımacılık Tuhafiye Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. nin 19.10.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.10.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.11.2012 tarih ve 36676 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.11.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4111 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranının %1,5 olarak tespit edilmesinin işin niteliği göz önüne alındığında hukuka aykırı olduğu, prim oranının temizlik işinin tabi olduğu prim oranı olması gerektiği,

 

2) Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre tarafların eşit hak ve yükümlülüklere sahip olduğu, idarece yapılan Teknik şartnamenin 8’inci maddesindeki düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu, Teknik şartnamede öngörülen cezanın Sözleşme tasarısının “Cezalar ve Sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde yer verilmediği, ihale dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz hükmüne aykırı olan durum nedeniyle ihale katılım noktasında tereddüde neden olunduğu,

 

3) İdari şartnamenin 25.3.2’nci maddesinde yemek gideri olarak 5,75 TL, yol gideri olarak ise 3,00 TL bedel öngörüldüğü, hizmet ifa alanın merkez kampüsü dışında ayrıca ilçelerdeki kampüs alanları olduğu, yemek ve yol maliyetleri ifa alanlarına göre farklılık göstereceğinden, personele verilecek yol ve yemek bedellerinin ayrı ayrı tespit edilerek ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği, bu durumun 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerinin idarelere yüklediği sorumluğunun bir gereği olduğu, aynı bedelin işçilere ödenmesinin kamu zararına sebebiyet vereceği, bu bedele göre belirlenen yeterlik kriterlerinin artması nedeniyle ihale katılımın ağırlaşacağı, personel sayısının istihdam edilecek yerlere göre açık bir biçimde  belirlenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari şartnamenin 25.5’inci maddesinde,“Bu işte çalışacak toplam personel sayısı 63 + 2 kişi (2 kişi temizlik şefi) olup, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan kısa vadeli sigorta kolları prim oranı % 1,5 olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Kurumun 20.11.2012 tarihli ve 19552 sayılı yazısı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan teknik şartnamede ifade edilen “Camların ve çerçevelerinin 15 günde bir temizlik maddesi katkılı su ile silinerek temizlenmesi” işi ile temizlik işi kapsamında yapılması istenen diğer işler esas alındığında ihale konusu hizmetin iş kazası ve meslek hastalığı bakımdan gösterdiği tehlike sınıf ve derecelerine ilişkin kısa vadeli sigorta kolları prim oranının ne olduğu hususu ilgili olarak görüş istenilmiştir.

 

            Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 20.12.2012 tarihli ve 243-20416680 sayılı yazısında kısa vadeli sigorta kolları prim oranının %1,5 olarak belirlendiğinin ifade edildiği görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 38’inci maddesinde; kontrol teşkilatının,  işyerinde çalışanlar arasında yüklenici veya alt yüklenicilerce ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını, kontrol ederek veya bu konuda kendisine gelen talep ve ihbarları değerlendirerek, yükleniciden ve alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenicinin hak edişinden ödenmesini sağlayacağı; bu amaçla, yüklenicinin hak ediş istemesi üzerine, bu istek ve hak edişin ödeneceği tarih (yaklaşık olarak), işçilerin görebileceği yerlere yazılı ilan asılmak suretiyle duyurulacağı, ilanın yapıldığı, kontrol teşkilatının ve yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin imzaladıkları bir tutanakla tespit edilerek bu tutanağın bir kopyasının hak edişin ödeme yerine gönderileceği; personel alacakları, hak ediş raporunun düzenlendiği tarihten önceki (işçi ücretleri ödeme günü öncesindeki) günler için belirlenmiş sayılacağı ve bu tür alacakların üç (3) aylık tutarından fazlası hakkında idareye herhangi bir sorumluluk düşmeyeceği; bildirilen alacak iddiaları, yüklenici veya alt yüklenicinin kayıtları ile varsa puantaj ve daha önceki hesap pusulalarından incelenip anlaşmaya varılan miktarların (üç aylık ücret tutarını geçmemek üzere) yüklenici tarafından bordroya bağlanması sağlanıp bu bordroların hak ediş raporu ile birlikte ödeme yerine gönderileceği; yüklenicinin hak edişinin ödenmesi gereken kısmından indirilen bu bordro tutarı ayrı bir çekle ödeme biriminin ilgili mutemedine verileceği ve bordroda gösterilen alacakların ilgililere kontrol teşkilatı, yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin önünde ödeneceği; personel alacaklarının kontrol edilebilmesi için yüklenici, teknik ve yönetici personeli ile işçilerine yaptığı ödemelerin bordrolarından birer kopyasını, bordroların düzenlenmesi tarihinden başlayarak en çok bir ay içinde, kontrol teşkilatına vereceği düzenlenmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan bahse konu düzenlemede, aylık dönemlerde veya daha fazla süreli dönemlerde veya işin sonunda hak ediş düzenlenen hizmetlerin tamamını kapsayacak şekilde işçi ücretlerinin yüklenici tarafından ödenmesi ve kontrol teşkilatınca işçi ücretlerinin ödenip ödenmediğinin takibinde izlenecek yol ve yöntemler belirlenmiştir.

 

Dolayısıyla, Genel Şartname’de idarelere 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale yoluyla aldığı hizmet sözleşmelerinin yürütülmesinde, yüklenici (sözleşme konusu hizmetin yürütülmesi için istihdam edilen işçilere karşı işveren) işçi arasında akdedilen sözleşme uyarınca ödenmesi gereken işçi ücretlerinin ödenmesini takip etme ve ödenmeyen işçi aylıklarının hak edişten kesilerek işçilere ödeme yapılması yetki ve görevi verilmiştir.

 

4857 sayılı İş Kanununun 34 üncü maddesinde ise “Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz” hükmü yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin “Ödeme Yeri ve Şartları” başlıklı 8’inci maddesinde, “Bütün ödemeler, ödeme ile ilgili aya ait fatura ve eklerinin idareye teslim tarihinden itibaren on gün içinde (Hizmet Alımları Muayene Kabul Yönetmeliği) hükümlerine göre Nevşehir Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Bütçesinden yapılacaktır.

-Yüklenici tarafından her ayın sonunda, çalıştırdığı personelin bir önceki aya ait prim tutarını ödediğine dair yazı Sosyal Güvenlik Kurumundan alınarak idareye teslim edilecektir.

“-Yüklenici çalıştırdığı elemanların aylık ücretini, her ayın başında (ilk beş iş günü içinde) ödeyecek olup, hiçbir şekilde gecikmeye sebebiyet vermeyecektir. Resmi tatil günleri ve hafta sonlarına rastlayan ödeme günleri hariç, geç ödeme yapılan her gün için yüklenici firma aylık hak edişin % 0,3’ü kadar idareye para cezası ödemek zorundadır.” düzenlemesine,

 

            Sözleşme tasarısı’nın “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde ise;

 

“16.1. İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:

16.1.1. Yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda; İdare tarafından 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı, sözleşme bedelinin % 0,6 (Yüzde SıfırvirgülAltı) sıdır. İşin niteliği gereği gecikmeden kaynaklanan aykırılığın giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir. Sözleşmenin feshedilmemesi halinde, uygulanacak ceza miktarı, sözleşme bedelinin % 0,6 (Yüzde SıfırvirgülAltı) sıdır.Sürekli tekrar eden işlerde işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere kesilecek ceza miktarı; sözleşme bedelinin % 0,6 (Yüzde SıfırvirgülAltı) sıdır. Bu gecikmelerin arka arkaya veya farklı zamanlarda en fazla 2 (iki) kez tekrarlanması durumunda, yukarıda öngörülen ceza uygulanmakla birlikte, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir.

İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30'unu geçmeyecektir.”düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

Her iki düzenleme incelendiğinde Teknik Şartname’de Sözleşme Tasarısı’ndan farklı olarak işçilere geç ödeme yapılan her gün için yüklenici firmanın aylık hak edişinin % 0,3’ü kadar para cezası öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

Genel Şartnamenin 38 inci maddesinde çalışanların özlük haklarının zamanında ödenmesi ve yerine getirilmesi için idarenin sorumluluğunun ne olduğu hususunda ayrıntılı düzenleme yapılmıştır. 4857 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi gününde ödenmeyen işçi alacakları için mevduata uygulanan en yüksek faizin uygulanacağını hükme bağlamasına rağmen idarenin söz konusu düzenleme ile kanun koyucunun belirlediğinin aksine teknik şartnamede idare lehine cezai şart niteliğinde hüküm getirildiği anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 12’nci maddesinde (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname, sözleşme tasarısı ve teknik şartname ile gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

(3) İhale veya ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz.”hükmü,

 

Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin “Sözleşmenin ekleri” başlıklı 8’inci maddesinde “8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

1) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi,

2) İdari Şartname,

3) Sözleşme Tasarısı,

4) Birim fiyat tarifleri (varsa),

5) Özel Teknik Şartname (varsa),

6) Teknik Şartname,

7) Açıklamalar (varsa)”şeklinde düzenleme yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeye göre sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralamasına göre işlem yapılması gerekmektedir. Buna göre sözleşme tasarısı ile teknik şartname arasındaki öncelik sıralamasında sözleşme tasarısının daha öncelikli olduğu anlaşılmaktadır.

 

Diğer taraftan 4734 sayılı Kanun’un “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde, “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

 

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

 

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.”hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik şartname” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) İşin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir…” hükmü yer almaktadır.

 

 Mevzuatın yukarıya aktarılan hükümleri gereğince teknik şartnamelerde işin teknik ayrıntı ve şartlarına ilişkin düzenleme yapılabileceği, sözleşme tasarısında cezalarla ilgili bir bölümün bulunduğu ve cezalarla ilgili düzenlemenin sözleşme tasarısında yapıldığı, bu nedenle teknik şartnamede bu hususla ilgili bir düzenlemenin yapılamayacağı, yapılsa bile sözleşme tasarısı ile uyumlu olması gerektiği anlaşıldığından teknik şartnamede yer alan cezaların bu haliyle uygulanma imkânı bulunmamaktadır. Bu nedenle, sözleşmenin uygulanması aşamasında oluşabilecek uyuşmazlıkta önceliğin sözleşme tasarısında olduğu ve ayrıca söz konusu düzenlemenin ihaleye teklif verilmesine engel teşkil etmeyeceği sonucuna ulaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.13’üncü maddesinde; “Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 25.5“25.3.2.’nci maddesinde,Yemek bedelinin günlük brüt tutarı 5,75TL olarak hesaplanıp, aylık gün sayısı 26 gün esas alınarak personele ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir. Yol bedelinin günlük brüt tutarı 3,00TL olarak hesaplanıp, aylık gün sayısı 26 gün esas alınarak personele ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir. düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale konusu işin ikisi Temizlik Hizmeti Şefi toplam 65 işçi ile Nevşehir Üniversitesi Merkez kampus alanı ile Avanos, Gülşehir, Kozaklı, Hacıbektaş ve Ürgüp’te bulunan Fakülte ve Yüksekokullarda öğrenciye hizmet veren yerlerdeki binaların temizlik hizmeti olduğu anlaşılmaktadır.

 

            Yemek ve yol bedeli gibi sosyal yardımlar, belli bir hizmet veya iş karşılığı olmaksızın işçinin bazı gereksinimlerini karşılamaya yönelik ödemelerdir. 4857 sayılı İş Kanunu’nda çalışanlara ücret dışında ve sosyal yardım niteliğinde ödeme yapılmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Yemek ve yol gibi sosyal yardımların işçilere ayni veya nakdi sağlanması ya da hiç sağlanmaması iş gördüren idarenin takdirinde bulunmaktadır.

 

            Tebliğ’in yukarıda aktarılan açıklamasına uygun olarak nakdi olarak işçilere yüklenici tarafından ödeneceği öngörülen yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ile ayda kaç gün ödeneceğine ilişkin idare tarafından belirleme yapıldığı, söz konusu maliyetler ve ücret üzerinden idare tarafından yükleniciye ödeme yapılacağı, bu maliyetlerin sosyal yardım niteliği de düşünüldüğünde aynı işi yürüten işçiler arasında gelir dengesinin sağlanması açısından idare tarafından bedelin farklılaştırılmasına gerek olmadığı, hizmet ifa alanlarında çalışacak personel sayısının belirlenmemesinin toplam 65 işçi üzerinden teklif fiyatının oluşturulmasını engelleyen bir niteliği olmadığı değerlendirildiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul