• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-264
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :88
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.I-264
Şikayetçi:
 Öztürk İthalat İhr. Paz.San.Ve Tic. Ltd. Şti., CEVİZLİDERE CAD. NO : 40/12 BALGAT ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Manisa Belediye BAşkanlığı (Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü), Peker Mah. Beledıye Cad. No:52 45010 MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.12.2012 / 42338
Başvuruya konu ihale:
 2012/148587 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Su Şebeke Arızalarının Giderilmesi, Su Kuyuları Ve Su Depoları Su Tesisat Kontrol İşlemleri İçin 75 Adet Personel Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Manisa Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğütarafından 19.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı Su Şebeke Arızalarının Giderilmesi, Su Kuyuları ve Su Depoları Su Tesisat Kontrol İşlemleri İçin 75 Adet Personel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Öztürk İthalat İhr. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 06.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.12.2012 tarih ve 42338 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4938 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1)Teklifleri ekinde sunmuş oldukları Ticaret Sicil Gazetesi’nin konusunun imza yetkisi olduğu, Ticaret Kanunu gereği şirket ortaklar kurulu kararlarında ortakların hepsinin imzasının bulunmasının zorunlu olduğu, bu nedenle İdari Şartname’nin 7.1.b.2’nci maddesinde istenilen Ticaret Sicil Gazetesi’ni sunmadıkları gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata uygun olmadığı,

 

2)İdare tarafından işçilik birim maliyetini hatalı hesaplama yapan KİK işçilik Hesaplama Modülü üzerinden hesaplandığı ve ihale kararının buna göre verildiği, firmaları dışında teklif veren hiçbir firmanın teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamadığı bu nedenle idare tarafından alınan ihale kararının mevzuata uygun olmadığı

 

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuru konusu ihale Manisa Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında 75 personel ile su şebeke arızalarının giderilmesi, su kuyuları ve su depoları su tesisatının kontrol edilmesi işi olup19.11.2012 tarihinde yapılan ihaleye 3 isteklinin katıldığı, Besot Manisa Belediyesi Sosy. Tesis ve Enerji Tic. ve San. A.Ş.nin teklifi teklif ekinde sunduğu belgelerin “aslı gibidir” yapılmadığı için, Öztürk İth. İhr. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifi ise İdari Şartname’nin 7.1.b.2 maddesine uygun belge sunmadığı için değerlendirme dışı bırakıldığı, 2.219.543,40 TL teklif veren Tüm-Pa Temz. ve Sos. Hiz. İnş. Turz. Tic. Paz. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

İşe ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde,

 

“7.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,”düzenlemesi yer almaktadır.

 

Söz konusu düzenlemeden hareketle başvuru sahibinin Öztürk İthalat İhracat Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif belgelerinin incelenmesinde; imza sirküleri ile 08.10.2012 tarih, 8169 sayılı ve 08.11.2012 tarih, 8189 sayılı iki adet Ticaret Sicil Gazetesi sunulmuş olduğu anlaşılmıştır.

 

Teklif ekinde sunulan Ticaret Sicil Gazetelerinin incelenmesinde de;

 

-Siyami ÖZTÜRK adına çıkarılan imza sirküsünün müstenidatı olan 08.10.2012 tarih ve 8169 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nin konusunun “şirket müdürü” olduğu, söz konusu gazetede yer alan bilgilere göre; Siyami ÖZTÜRK’ün şirket müdürlüğüne (5) beş yıl süre ile seçildiği, hali hazırda ki şirket müdürü Selami ÖZTÜRK’ün müdürlüğünün devamına ve müdürler kurulu başkanı olmasına karar verildiği hususlarının belirtildiği,

 

-08.11.2012 tarih ve 8189 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nin konusunun “Temsil İlzam” olduğu, söz konusu gazetede yer alan bilgilere göre, Selami ÖZTÜRK’ün görev süresinin (5) beş yıl uzatıldığı, şirket ortağı Selçuk Cengiz ÖZTÜRK’ün (5) beş yıl boyunca şirket müdürlüğüne atandığı ve şirketin temsil ve ilzamının Selami ÖZTÜRK, Selçuk Cengiz ÖZTÜRK ve Siyami ÖZTÜRK tarafından (5) beş yıl boyunca yürütülmesine karar verildiği hususlarının belirtildiği tespit edilmiştir.

 

İdari Şartname’nin 7.1.b.2’nci maddesinde yer alan, ihaleye katılan isteklinin tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi’nin verilmesi gerektiği, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde ise bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgelerin sunulması gerektiği şeklindeki düzenleme ile tüzel kişiliğin tüm ortaklarının açık biçimde gösterilmesinin ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.

 

Bu bağlamda, başvuru sahibince teklif ekinde tüzel kişiliğin şirket müdürünü ve temsil ilzam ile ilgili son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi’nin sunulduğu ancak teklif dosyasında tüzel kişiliğin ortaklık yapısını gösteren herhangi bir belge bulunmadığı anlaşıldığından, idarece Öztürk İth. İhr. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırılık taşımadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

           

            Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

            a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,            

            b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,                                                             

            c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

            karar verilir...”hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibinin şikayet veya itirazen şikayet başvurusunda bulunabilmesinin ön koşulu ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir. Dolayısıyla bahse konu ihalede başvuru sahibi Öztürk İthalat İhracat Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri başlıklı 7’inci maddesine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir belgeyi sunmadığı için değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu anlaşılmış olup, bu durumda geçerli tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin süreçte korunması gereken herhangi bir hak veya menfaatinin bulunmadığı, dolayısıyla başvuru ehliyetinin olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince söz konusu iddiaya ilişkin başvurunun ehliyet yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul