En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-265
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :60
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.I-265
Şikayetçi:
 HD Özel Güvenlik Hizm. Ltd. Şti., MURATPAŞA MAH. ÇATALKÖPRÜ CAD. İNÖNÜ İŞ MERKEZİ ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep Özel İdaresi , İncilipınar 4 Nolu Cadde Numara 6 27090 GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.12.2012 / 41137
Başvuruya konu ihale:
 2012/162043 İhale Kayıt Numaralı "Gaziantep İl Özel İdaresi Silahsız Teçhizatlı Özel Güvenlik" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Gaziantep İ Özel İdaresitarafından 22.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Gaziantep İl Özel İdaresi Silahsız Teçhizatlı Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak HD Özel Güvenlik Hizm. Ltd. Şti.nin 03.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.12.0212 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 13.12.2012 tarih ve 41137 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4724 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle ihalede sundukları özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesinde Sibel Doğan'ın yönetici olarak gösterildiği ancak şirkete ait ticaret sicil gazetelerinde adı geçen şahsın şirket yöneticisi olarak gösterilmediği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Sibel Doğan'ın şirket ortağı veya yöneticisi olmadığı, yalnızca 5188 sayılı Kanun gereği çalıştırılması zorunlu olan (emniyet ve jandarma birimlerine karşı sorumlu) bir şirket personeli olduğu bu nedenle söz konusu şahsın şirkete ait ticaret sicil gazetesinde yer almamasının doğal olduğu ayrıca belgelerinin uygun olmadığı düşünülüyorsa neden kendilerinden aşırı düşük teklif açıklaması istendiği ve geçen yıl yapılan güvenlik hizmeti alımı ihalesinin üzerinde bırakıldığı isteklinin yöneticisinin de ticaret sicil gazetesinde gösterilmemesine rağmen neden bu hususun bir önceki sene dikkate alınmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelerde aday veya isteklilerden;

            …

            b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

            …

            ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

           

            İstenilmesi zorunludur.

            …

            (4) İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin adaylar veya istekliler tarafından sunulmasına ilişkin hükümlere, ilan ve ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri ayrı ayrı sunması, konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmına ilişkin belgeleri sunması zorunludur.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Özel güvenlik hizmet alımı ihaleleri” başlıklı 67’nci maddesinde “…67.2. İdarelerce, özel güvenlik hizmet alımı ihalelerinde idari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı maddesinin “İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin” istenilmesine ilişkin alt maddesinde, Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesine yer verilmesi gerekmekte olup, ihaleye teklif veren şirketin ortakları ile bu şirketin teklif kapsamında sunduğu Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesinde isimleri yer alan şirket ortaklarının aynı kişiler olması zorunludur.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

            …

            h) Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi”düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, başvuru sahibi HD Özel Güv. Hiz. Ltd. Şti. tarafından sunulan 24.09.2012 tarihli özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesinde şirket ortaklarının isimlerinin Haydar Doğan, Demet Yılmaz ve Sibel Doğan (Yönetici) olarak gösterildiği anlaşılmış olup anılan istekli tarafından sunulan 22.07.2008, 12.03.2010 ve 22.08.2012 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi örneklerinin incelenmesi neticesinde şirket ortaklarının Haydar Doğan ve Demet Yılmaz olduğu ayrıca Demet Yılmaz’ın şirket müdürlüğü görevini yürüttüğü tespit edilmiştir.

 

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde yönetici kavramı “Özel güvenlik şirketlerinde ve alarm izleme merkezlerinde özel güvenlik görevlilerine emir ve komuta etme, alınacak güvenlik tedbirlerini, bunların yerini, sırasını ve zamanını belirleme ve değiştirme yetki ve sorumluluğuna sahip olan yöneticiler ile özel güvenlik eğitim kurumlarında eğitimden sorumlu olan yöneticiler” olarak tanımlanmıştır. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve adı geçen Yönetmelik’te yer verilen “yöneticilik” müessesesi özel güvenlik şirketleri ve eğitim kurumları açısından getirilmiş özel bir düzenleme niteliğinde olup söz konusu müessese şirketi temsil ve ilzama yetkili şirket yöneticiliği, şirket müdürlüğü gibi kavramlardan tamamen farklıdır. Ayrıca özel güvenlik şirketlerinde yöneticilik görevini yürütecek şahıslarda aranan şartlar arasında şirkete ortak olma koşulu da bulunmamaktadır.

 

Sonuç olarak başvuru sahibi şirketin ortakları ile şirketin teklif kapsamında sunduğu özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesinde isimleri yer alan şirket ortaklarının aynı kişiler olduğu, söz konusu belgede adı geçen Sibel Doğan’ın şirket ortağı olmadığı ve anılan şahsın 5188 sayılı Kanun kapsamında, özel güvenlik görevlilerini emir ve komuta etme, alınacak güvenlik tedbirlerini, bunların yerini, sırasını ve zamanını belirleme ve değiştirme yetki ve sorumluluğuna sahip olan yönetici görevinde bulunduğu anlaşılmış olup başvuru sahibi tarafından sunulan ticaret sicil gazetesi örneklerinde Sibel Doğan’ın şirket ortağı olarak gösterilmediği gerekçesiyle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı neticesine varılmıştır.

 

            Sonuç olarak yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, HD Özel Güv. Hiz. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul