• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-267
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :62
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.I-267
Şikayetçi:
 Türk Philips Ticaret A.Ş., SARAY MAHALLESİ DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CADDESİ NO:13 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Afyon Devlet Hastanesi Baştabipliği, Orhangazi Mh. Nedim Helvacıoğlu Bulvarı 03200 AFYONKARAHİSAR
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.10.2012 / 35414
Başvuruya konu ihale:
 2012/124643 İhale Kayıt Numaralı "Mr Görüntüleme Hizmet Alımı (36 Aylık)" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Afyon Devlet Hastanesi Baştabipliğitarafından 19.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “MR Görüntüleme Hizmet Alımı (36 Aylık)” ihalesine ilişkin olarak Türk Philips Ticaret A.Ş.nin 09.10.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.10.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.10.2012 tarih ve 35414 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.10.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/3922 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale dokümanının mevcut haliyle Philips marka cihazların ihaleye katılmasının mümkün olmadığı, bu nedenle aşağıda yer verilen gerekçe ve taleplerin dikkate alınması gerektiği iddia edilmektedir.

 

            - İdarece düzenlenen 1 numaralı zeyilname ile MR gantri açıklığının 60 cm’den 70 cm’ye çıkarıldığı, söz konusu düzenleme nedeniyle ihaleye katılamadıkları, üst sınıf bir cihazın temini için gantri açıklığının yükseltilmesinin tek başına yeterli olmayacağı, yazılımlar ve bobinlerle ilgili kriterlerde de değişiklik yapılmasının gerektiği oysa idarece yapılan değişikliklerle sistemin alabildiği minimum kesit kalınlığının 0.05 mm’den 1 mm’ye çıkarıldığı, VIBRANT XV özelliğinin VIBRANT özelliğine çevrildiği ve prostat spektroskopisi özelliğinin şartnameden çıkarıldığı, bu durumda daha düşük performanslı bir sistemin daha pahalıya alınmasına yol açılacağı,

 

            - Teknik Şartname'nin 2.3'üncü maddesinde 7 kanallı meme bobini yerine 8 kanallı meme bobini talep edilerek firmalarının ihaleye katılımının engellendiği, söz konusu değerler arasındaki klinik performans farkının hissedilmesinin mümkün olmadığı ayrıca teklif ettikleri cihaza ait meme bobininin biopsi uyumlu olduğu ve klinisyenlerin bu uygulamaya başlamak istemesi durumunda yeni bir bobin temin etmeye veya ek maliyete katlanmaya gerek kalmadan uygulamaya başlanabileceği,

 

            - Teknik Şartname'nin 2.4.9'uncu maddesine eklenen kriter nedeniyle ihaleye katılamadıkları ve söz konusu maddenin, itirazen şikayet dilekçesinde belirtilen hususlar nedeniyle ihalede rekabet ortamını engellediği,

 

            - Teknik Şartname'nin 2.8.2'nci maddesinde yapılan değişikliğin ileride ihtilaflara yol açabileceği, MR cihazlarının yukarı-aşağı ve yatay eksende olmak üzere iki şekilde hareket edebildiği, ihale dokümanında belirtilen 200 kg’lık taşıma kapasitesinin hangi hareket esnasında sağlanması gerektiğinin belirlenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “…İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik  düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir...” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Zeyilname değişikliklerini içeren Teknik Şartname’nin “Magnet sistemi” başlıklı 2.1’inci maddesinde “…2.1.2. Gerçek magnet uzunluğu kapaklar dahil en çok 190 cm olacaktır. Magnet hasta tünelinin uzunluğu en çok 105 cm olacaktır. Gantrinin uca yakın yerdeki genişliği, ortadaki genişliğinden farklı (ortası en az 70 cm, ucu daha geniş) olmalıdır. Gantri hastanın azami konforunu ve güvenliğini sağlayacak nitelikte (aydınlatma, müzik yayını, havalandırma, ayna, hastanın elinde tutabileceği yardım çağırma düğmesi, çift yönlü interkom tesisatı vb.) aksesuarları içerecektir.” düzenlemesi,

           

            Anılan Şartname’nin “Alıcı-verici bobinleri ve elektroniği sistemi” başlıklı 2.3’üncü maddesinde “2.3.1. Sistemin standardında yer alan bobinler özellikleri ile birlikte tekliflerde belirtilecektir. Şartnamede bulunmayan bobinlerin listesi opsiyonel olarak fiyatlarıyla birlikte dosya ekinde belirtilecektir. Sistemle birlikte aşağıda belirtilen bobinlerden en az 1'er adet olacaktır.

 

            2.3.1.1. QD vücut bobini.

 

            2.3.1.2. Bağımsız dedike kafa bobini ile birlikte en az 8 kanallı paralel görüntüleme yapabilen kafa bobini veya bobin çözümü veya bunun yerine en az 16 kanalla kraniyal anatomiden bilgi toplayabilen kafa ya da kafa-boyun bobini.

 

            2.1.3.1. Vücut bobini: Abdomen çekimlerine en az 12 kanal ile imkan verecek ve boyutu kafa-ayak ekseninde en az 45 cm olacaktır, gerekirse ek bobin verilecektir. Bu amaç için bobin ya vücudu saran yapıda (TORSO) olmalı ya da yüzeysel bobinler ile spine bobininin entegrasyonu sağlanmalıdır.

 

            2.1.3.4. Kafa, vertebra (spine) ve nörovasküler çekimlere uygun en az 16 kanallı phased array bobin veya bobin çözümü.

 

            2.1.3.5. Kardiyak bobin (en az 6 kanallı) veya bu amaçla vücut bobini veya bu amaçla vücut bobini ile spine bobini entegrasyonu yapabilen sistem.

 

            2.1.3.6. En az 3 kanallı Phased array omuz bobini.

 

            2.1.3.7. En az 8 kanallı Phased array paralel görüntüleme yapabilen diz bobini.

 

            2.1.3.8. En az 8 kanallı Phased array paralel görüntüleme yapabilen ayak bilek bobini.

 

            2.1.3.9. Genel amaçlı bir adet, fleks yüzeysel bobin.

 

            2.1.3.10. En az 8 kanallı Phased array paralel görüntüleme yapabilen el-bilek bobini.

 

            2.1.3.11. En az 8 kanallı Phased array paralel görüntüleme yapabilen meme bobini.

 

            2.1.3.12. Periferik anjio yapılabilmesi için QD vücut koil sistemeleri ya da uzuvları kavrayan özel koil.

 

            2.1.3.13. Bobinler ile birlikte bağlantı kabloları, tutucuları, destekleyici parçaları, birbiriyle olan bağlantı düzenekleri ve diğer aksesuarları verilecektir.” düzenlemesi,

 

            Aynı Şartname’nin “Radyofrekans (RF) sistemi” başlıklı 2.4'üncü maddesinde “…2.4.9. RF alıcı sistemi optik kablo teknolojisine sahip olacaktır ve bobinlerden toplanan sinyal tek bir optik kablo ile dijital ortamda Magnet odasından çıkış yapacaktır. Örnekleme oranı (sampling rate) en az 75 MHz olacaktır ve 1 Hz'lik bant genişliğinde dinamik aralık (dynamic range) en az 160 db olacaktır.” düzenlemesi,

 

            Anılan Şartname’nin “Hasta masası” başlıklı 2.8’inci maddesinde ise “…2.8.2. Hasta masasının taşıyabileceği ağırlık en az 200 kg olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İtirazen şikâyet dilekçesinde öne sürülen iddialara ilişkin olarak bir akademik kuruluştan teknik görüş istenilmiş olup 03.01.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan teknik görüş yazısında “05.12.2012 tarihli ve B.30.2GÜN.0.73.03.00/524-24260 sayılı yazı ile Radyoloji Anabilim Dalımıza gönderilen “MR Görüntüleme Hizmet Alımı” ile ilgili şikayet başvurusu gerekçeleri ve teknik şartnamenin maddeleri tarafımdan incelenmiştir.

 

            İlgili hastane idaresince düzenlenen zeyilnamede MR gantri açıklığının 60 cm’den 70 cm’ye çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Şikayet dilekçesinde; gantri açıklığındaki bu düzenlemenin hasta konforu açısından tek başına yeterli olmadığı, bu değişiklik ile maliyetin gereksiz artırıldığı ve görüntü kalitesini azaltıldığı belirtilmektedir. Oysa klostrofobi (kapalı yerde kalma korkusu) ve hasta konforu açısından gantri açıklığının fazla olması uzun inceleme süresi olan MR tetkikinde oldukça önemli bir parametre olup yeni geliştirilen MR cihazlarında gantri çapı artırılmıştır. Üstelik gantri açıklığı yüksek cihazlar daha pahalı olmakla birlikte, bu cihazlarda geliştirilen yeni teknolojiler ile MR sinyalinde ve görüntü kalitesinde %30’a varan kazançlar sağlanabilmektedir. Bu nedenlerle firmanın bu düzenleme ile ilgili itirazı haklı bulunmamıştır.

 

            Şikayet dilekçesinde; zeyilnamede gantri açıklığındaki düzenleme ile sistemin alabildiği minimum kesit kalınlığının 0.05 mm’den 1 mm’ye çıkarıldığı ve bunun bir dezavantaj olduğu belirtilmektedir. Oysa 70 cm gantri açıklığına sahip MR cihazları ile 1 mm’nin altında kesit kalınlığı olan görüntüler rahatlıkla alınabilmektedir. Bu nedenlerle firmanın bu konudaki eleştirisi haklı bulunmamıştır.

 

            Şikayet dilekçesinde; zeyilnamede gantri açıklığındaki düzenleme ile sistemin meme görüntülemede kullanılan “VIBRANT XV” sekansının daha eski bir yazılım olan “VIBRANT” sekansı ile değiştirilmek zorunda kalındığı ve bunun da görüntülemede bir dezavantaj olduğu belirtilmektedir. “VIBRANT” sekansı meme MR görüntülemede hem etkin hem de ekonomik bir sekans olarak kullanılabileceğinden bu itiraz maddesi haklı bulunmamıştır.

 

            Şikayet dilekçesinde; zeyilnamede sisteminden prostat spektroskopisi özelliğinin çıkarıldığı ve bu değişikliğin sistemde performans düşüklüğüne yol açtığı belirtilmektedir. Oysa prostat MR spektroskopisi yüksek gantri açıklığı olan cihazlarda da etkin olarak gerçekleştirilmekte olup, rutin kullanımı hastanenin hasta profiline göre tercih edilebilir ya da edilmeyebilir. Üstelik rutin kullanımı düşünülmeyen bu sekansın teknik şartnameden çıkarılmasının maliyetin düşürülmesi açısından haklı bir gerekçe olabileceğini düşünmekteyim. Bu nedenle de bu itiraz maddesinin haklı olmadığı kanaatindeyim.

 

            Şikayet dilekçesinde; teknik şartnamenin 2.4.9’uncu maddesinde 7 kanallı meme bobini yerine en az 8 kanallı meme bobini talep edilmesine itiraz edilmekte ve söz konusu değerler arasındaki klinik performans farkının hissedilmesinin mümkün olmadığı belirtilmektedir. Oysa MR bobinlerinde kanal sayısının yüksek olması hem görüntü kalitesini artırmakta hem de inceleme süresini kısaltmakta olup önemli bir tercih nedenidir. Üstelik bu madde tek bir firmayı işaret etmemektedir. Bu nedenlerle firmanın bu düzenleme ile ilgili itirazı haklı bulunmamıştır.

           

            Şikayet dilekçesinde; teknik şartnamenin 2.4.9’uncu maddesinde yer alan “Alıcı-Verici Bobinler ve Elektroniği Sistemi” başlıklı bölümüne itiraz edilmektedir. Bu başlık altındaki maddeye “... veya sistem DDS (Direct Digital Sampling) teknolojisine sahip olacaktır” cümlesinin eklenmesi ve teknik şartnamedeki “1 Hz’lik bant genişliğinde dinamik aralık (Dynamic range) en az 160 dB olacaktır” ifadesinin “veya” şeklinde ifade edilip tercihli olması istenmektedir. “DDS (Direct Digital Sampling) teknolojisi” MR görüntülemede sinyal kalitesini arttıran bir teknoloji olup diğer MR sistemlerinde bulunmamakta ve doğrudan Philips firmasını işaret etmektedir. Ayrıca Philips MR cihazlarında dinamik aralık (Dynamic range) 160 dB’in altında olduğundan “veya” ifadesi ile firma ihaleye dahil olmak istemektedir. MR cihazlarında DDS (Direct Digital Sampling) tercih edilebilecek bir teknoloji olup “veya” ifadesi ile ihalenin bu maddesine eklenebilir. Ancak dinamik aralığın 160 dB’in üzerinde olması MR görüntülemede elde edilen sinyal kalitesi açısından önemli bir faktör olduğundan firmanın bu madde ile ilgili itirazı haklı bulunmamıştır.

 

            Şikayet dilekçesinde; teknik şartnamenin 2.8.2’inci maddesinde yer alan “Hasta masasının taşıyacağı yük en az 200 kg olacaktır” talebine itiraz edilmektedir. Bu yük limitinin masanın yatay eksen ve yukarı-aşağı hareketleri sırasında farklı olduğu ifade edilmekte ve şartnamede bu yük sınırının hangi hareket sırasında olduğunun belirtilmesi gerektiği söylenmektedir. Ayrıca itiraz dilekçesinde Philips MR cihazında yukarı-aşağı hareket sırasında masanın yük taşıma kapasitesinin 150 kg olup bu sınırın altında olduğu, ancak masanın yukarı- aşağı hareketinin MR görüntüleme işleminin yapılması için zorunlu olmadığı belirtilmektedir. Oysa obezite giderek yaygınlaşan önemli bir halk sağlığı sorunu olup MR masasındaki yük kapasitesi cihaz alımında önemli bir parametredir. Gerek yatan hastaların sedye ile MR masasına aktarılmasında, gerekse de ayaktan hastaların masaya yatırılmasında MR masasının yukarı-aşağı hareketi günlük kullanımda oldukça önemlidir. Bu nedenlerle firmanın bu madde ile ilgili şikayetinin haklı olmadığı kanaatindeyim.”ifadelerine yer verilmiştir.

 

            Teknik görüş yazısında yer alan tespitler doğrultusunda incelemeye konu ihaleye ait Teknik Şartname’nin itirazen şikâyet dilekçesinde öne sürülen iddialar bakımından 4734 sayılı Kanun’un 12’nci maddesine aykırı olmadığı ve itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesi gerektiği neticesine varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul