• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-268
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :63
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.I-268
Şikayetçi:
 Denizhan Özel Güvenlik Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti., TOPRAKLIK MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI NO : 17 KAT : 2 DENİZLİ
 İhaleyi yapan idare:
 Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü (İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı), Pamukkale Ünıversıtesı Rektörlügü Kınıklı Kampüsü 20070 DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2012 / 41902
Başvuruya konu ihale:
 2012/156920 İhale Kayıt Numaralı "Özel Güvenlik Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığıtarafından 29.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Denizhan Özel Güvenlik Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.nin 11.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.12.2012tarih ve 41902sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4848sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu özel güvenlik mali sorumluluk sigortası teklifinin yürürlükteki teminat tutarlarına uygun olmadığı, güvenlik hizmetinin yerine getirileceği üniversite kampüsü içerisinde konser, toplantı, sahne gösterisi, spor müsabakaları vb faaliyetlerin yapıldığı ayrıca söz konusu isteklinin 50’den fazla güvenlik personeli istihdam ettiği bu nedenle sunulan sigorta teklifinin en yüksek teminat tutarı üzerinden düzenlenmesi gerektiği diğer yandan sigorta teklifinin sigorta şirketinin yetkili kişilerinin imzasını taşıdığı hususunun şirkete ait imza sirküleri ile tevsik edilmesi gerektiği ancak açıklama kapsamında bu yönde bir belge sunulmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliği’nin “Tarife” başlıklı maddesinde “Özel hukuk kişileri ile özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik personel sayısı itibariyle en az aşağıdaki tutarlarda teminat almak zorundadır.

 

Personel sayısı

Teminatlar (YTL)

Maddi Zarar

Olay Başına

Tedavi Giderleri

Sakatlık ve ölüm

Yıllık toplam

Kişi

Başına

Olay

Başına

Kişi Başına

Olay Başına

1)

50’ye kadar

240.000

60.000

600.000

60.000

600.000

4.320.000

(2)

51 -100

300.000

60.000

720.000

60.000

720.000

5.220.000

(3)

101 -250

360.000

60.000

840.000

60.000

840.000

6.120.000

(4)

251 -500

420.000

60.000

960.000

60.000

960.000

7.020.000

(5)

501 -1000

480.000

60.000

1.080.000

60.000

1.080.000

7.920.000

(6)

1000’den fazla

540.000

60.000

1.200.000

60.000

1.200.000

8.820.000

 

           

Özel güvenlik görevinin sağlandığı yerin;

 

            - Toplantı, konser, sahne gösterisi, spor müsabakası, yarış ve benzeri etkinliklerin sergilendiği merkezler,

 

            - İç ve dış hat trafiğine açık hava limanları, yıllık kapasitesi 2 milyon ton üzerinde olan limanlar ve büyükşehir belediyesi bulunan il merkezlerindeki gar, otogar ve istasyon gibi toplu ulaşım tesisleri,

 

            - Alışveriş merkezleri

 

            Olması halinde, alınması gerekli asgari sigorta teminatı (6) numaralı satıra tekabül eden teminat tutarlarından az olamaz.”açıklamalarına yer verilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.4.2.23. Özel güvenlik hizmet alımlarında ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir.

 

            Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

 

            Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan poliçe, proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekecektir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlüklerinden alınmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınmasına gerek bulunmamaktadır.”açıklamaları yer almaktadır.

 

            İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinin (c) bendinde hizmetin yapılacağı yer “Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimleri, Kınıklı Kampüsü, Çamlık Kampüsü, Üçler Yerleşkesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İlçelerde bulunan İdari Birimler, Fakülte ve Yüksekokullar (Denizli Merkez, Honaz, Buldan, Bekilli, Çal, Çivril, Acıpayam, Tavas, Kale)” olarak belirlenmiş olup anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “…25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

 

            25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

 

            50 kişi asgari ücret ile çalıştırılacaktır.

 

            Personel 24 saat süreklilik esasına göre, 3 vardiya sisteminde çalıştırılacak ve haftalık çalışma saati 45 saati geçmeyecektir. 14,5 gün Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde 50 (Elli) personel çalıştırılacaktır. (Güvenlik Personeli Sayısı x Tatil günü = 50 kişi x 14,5 gün= 725 gün)

 

            25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

 

            Yüklenici tarafından karşılanacak yol masrafı aylık gün sayısı olarak 26 (yirmialtı), yemek masrafı aylık gün sayısı olarak 26 (yirmialtı) gün esas alınacaktır.

 

            Personelin yol gideri günlük brüt (3.80 TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Personelin yemek gideri günlük brüt (7.47 TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır.

 

            Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyimini teknik şartnameye uygun olarak ayni karşılayacaktır.

            …

            25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

           

            Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1 (bir) olarak tespit edilmiştir.”düzenlemesine,

 

            Teknik Şartname’nin “Özel güvenlik firmasının yükümlülükleri” başlıklı 5’inci maddesinde ise “…Yüklenici, kendi personelinin idareye ve idare dışı kişi ve kuruluşlara vermiş olduğu her türlü zarar, ziyan ile üçüncü şahıslara verecekleri zarar, ziyan ve kayıplara karşı Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmak zorundadır. Bu sigorta poliçeleri 26.06.2004 tarih ve 25504 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 10.06,2004 tarih ve 5188 Sayılı” Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun” çerçevesinde yapılması gereken teminatların altında olamayacaktır ve yüklenici 5188 sayılı yasa gereğince Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesini düzenleterek işe başlama tarihinde idareye teslim etmek zorundadır…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, ihale üzerinde bırakılan Ulusal Özel Güv. ve Koruma Hiz. Tic. Ltd. Şti. tarafından özel güvenlik mali sorumluluk sigortası maliyetinin tevsiki amacıyla Işık Sigorta A.Ş. acentesi Suber Sigorta Dan. ve Ara. Hiz. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen özel güvenlik sigorta bilgilendirme formunun sunulduğu, adı geçen formda 50 personelin 12 ay süreyle Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliği’nin Tarife başlıklı maddesinin (1) numaralı satırına tekabül eden teminat tutarı üzerinden toplam 505,85 TL’ye sigortalanacağı teklifine yer verildiği ayrıca teklifin ekinde Işık Sigorta A.Ş. Marmara Bölge Müdürlüğünden alınmış teyit yazısının sunulduğu, teyit yazısının Bölge Müdürlüğü adına Emel Sağlam (Yetkili) ve Kenan Saki (Müdür) tarafından imzalandığı görülmüştür.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen 79.4.2.23’üncü maddesinde aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında isteklilerin özel güvenlik mali sorumluluk sigortası maliyetini tevsik etmeleri için sunmaları gereken belgeler belirlenmiş olup anılan belgeler arasında poliçe veya fiyat teklifleri için genel müdürlük veya bölge müdürlüklerinden alınan teyit yazılarını imzalayan kişilerin yetkili olduklarını gösteren belgeler (imza sirküleri vb) sayılmamıştır. Bu yönüyle başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında söz konusu teyit yazısını düzenleyen sigorta şirketine ait imza sirkülerinin sunulması gerektiği yönündeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Diğer yandan Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliği’nin yukarıda yer verilen açıklamaları uyarınca, özel güvenlik hizmetinin yürütüldüğü yerin toplantı, konser, sahne gösterisi, spor müsabakası, yarış ve benzeri etkinliklerin sergilendiği bir merkez olması halinde asgari sigorta teminatının söz konusu Tarife’nin (6) numaralı satırına tekabül eden teminat tutarından az olmaması gerekmektedir. İhaleye konu özel güvenlik hizmet alımının yürütüleceği yer ise genel olarak üniversite rektörlüğü, bağlı birimler ve fakülte ile yüksekokullardan oluşmaktadır. Bir üniversite kampüsünde yıl içerisinde belirli bazı günlerde toplantı, konser, şenlik vb. etkinliklerin yapılması anılan yeri bu tür etkinliklerin merkezi haline getirmeyeceğinden başvuru sahibinin özel güvenlik mali sorumluluk sigortası asgari teminatının anılan Tarife’nin (6) numaralı satırına tekabül eden teminat tutarından az olmaması gerektiği yönündeki iddiası uygun bulunmamıştır.

 

            Öte yandan söz konusu Tarife’de yer alan teminat tutarlarının özel hukuk kişileri ve özel güvenlik şirketlerinin istihdam ettikleri personel sayısına göre değişiklik gösterdiği anlaşılmıştır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda yer verilen “aşırı düşük teklif” ve “aşırı düşük teklif açıklaması” müesseseleri, isteklilerin iştirak ettikleri her ihalede ayrı ayrı değerlendirilmek üzere, teklif edilen fiyatlarla ihale konusu işin yerine getirilebilirliğini sorgulamak amacıyla getirilmiş kavramlar olup aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi aşamasında, teklif verilen işin yerine getirilmesi sırasında ortaya çıkacak doğrudan maliyetlerin dikkate alınması gerekmektedir. Bu nedenle, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası maliyetinin unsurları arasında yer alan istihdam edilecek personel sayısının tespitinde, teklif verilen somut ihale kapsamında kaç adet güvenlik personeli çalıştırılacağı hususunun dikkate alınması gerektiği ve devam etmekte olan sözleşmeler kapsamında kamu sektöründe veya özel sektörde istekli tarafından toplam kaç adet güvenlik personeli çalıştırıldığının önem arz etmediği sonucuna varılmıştır.

 

            İhale konusu hizmette toplam 50 adet güvenlik personelinin görev yapacağı dikkate alındığında ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından adı geçen Tarife’nin (1) numaralı satırına tekabül eden teminat tutarı üzerinden açıklama yapılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı ve sonuç olarak itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesi gerektiği neticesine varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul