En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-272
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :67
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.I-272
Şikayetçi:
 MRM Turizm İnş.Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., ADNAN KAHVECİ BULV. MANOLYA APT. NO: 43/9 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü), Mahmudiye Mah. Zeytinlibahçe Cad. No: 99 33070 MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2012 / 41951
Başvuruya konu ihale:
 2012/127831 İhale Kayıt Numaralı "Kanalizasyon Şebekeleri Temizlik,Bakım Ve Onarımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü)tarafından 17.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kanalizasyon Şebekeleri Temizlik, Bakım ve Onarımı” ihalesine ilişkin olarak MRM Turizm İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin 05.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.12.2012 tarih ve 41951 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4864 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale konusu işe ait İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde benzer iş olarak kabul edilecek işlerin  “Kanalizasyon Şebeke Bakım ve Onarım Hizmetleri, Yağmursuyu Şebeke Bakım ve Onarım Hizmetleri” olarak düzenlendiği, söz konusu düzenleme uyarınca benzer işin kanalizasyon bakım ve onarım işi olduğu,

 

Teknik Şartname’nin “Yapılacak İşin Açıklaması” başlıklı 3’üncü maddesinde

 

“Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilindeki kanalizasyon şebekesinde meydana gelecek arızaların temizlik, bakım ve onarımı ile şebekenin periyodik bakım ve temizliği hizmetlerinin yürütülmesidir.(Yapılacak çalışmalar İdare tarafından günlük program dahilinde yükleniciye verilecektir.)

 

1-Muhtelif ebatlardaki kanalizasyon borularının onarımı ve değiştirilmek koşulu ile bakımlarının yapılması.

 

2-Kanalizasyon arıza, bakım ve onarım işlerinde kullanılacak ve bu şartnamede belirtilen makine ve işgücünün temin edilmesi

 

3-Yapılacak çalışmalar işin hendek kazımı, hafriyatın çıkarılması ve nakli.

 

4-Çalışma sonrası idare tarafından verilecek olan malzemenin nakli yapılarak boruların yataklama ve gömleklemelerinin yapılması.

 

5-Yataklama ve gömlekleme sonrası açılan hendeğin idare tarafından verilecek olan uygun malzeme ile dolgusunun yapılması.    

 

6-Sözleşmede belirtilen nitelik ve sayıda personel ve araç bulundurulması.  

 

7-Yapılan her çalışma röperlenerek krokilendirilecek arızası giderilen borunun cinsi, çapı ve zemin yüzeyinden derinlik kot’u tespit edilerek kroki üzerinde belirtilecek ve günlük olarak  kontrol mühendisine teslim edilecektir. Yapılan çalışmalar kontrol teşkilatının talimatları doğrultusunda İdare tarafından verilecek fotoğraf makineleri ile fotoğraflanacak ve dijital ortamda idareye teslim edilecek.

 

8-Kanalizasyon şebekeleri ile abone bağlantı borularında meydana gelecek tıkanmaların giderilmesi.

 

9-Kollektör, şebeke ve bunlara ait rogarların Periyodik olarak temizliklerinin yapılması.

 

10-Foseptik çukurlarının çekilmesi.” düzenlemesinin yer aldığı,  söz konusu Teknik Şartname’de yer alan düzenlemeler uyarınca kanalizasyon işlerinin inşaat yapım teknikleri ve kazıcı iş makineleri ile yapılacağı ve işin kapsam ve detaylarına ilişkin Teknik Şartname’de yer alan düzenlemelerin ihalede istenilen iş deneyim belgesine konu işin kapsamını belirlediği,

 

Teklif ekinde sunmuş oldukları iş deneyim belgesine konu işin İSKİ tarafından verilen Çatalca İlçesi Sınırları İçerisinde Su ve Kanal Yapım, Bakım ve Rehabilitasyon İşi’ne ait olduğu, firmaları tarafından karışıklığa yol açmaması için teklif dosyasında söz konusu iş deneyim belgesi ekinde işe ait son hak ediş raporunun da yer aldığı ve idarece taraflarından yazı ile istenilen iş deneyim belgesine konu işe ait teknik şartname ve birim fiyat analizlerinin istenilmesi üzerine idareye göndermiş oldukları teknik şartname, birim fiyat tarif ve analizleri incelendiğinde sunmuş oldukları iş deneyim belgesine konu işin ihale konusu işi fazlasıyla kapsadığı, bu nedenle idarenin, sunmuş oldukları iş deneyim belgesinin uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma işleminin mevzuata aykırı olduğu,

 

İdarece, ihaleye katılan diğer isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği ve aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmadıklarından dolayı tekliflerinin değerlendirilme dışı bırakıldığı ve ihalede geçerli teklif kalmadığından dolayı ihalenin iptal edildiği,

 

İhale komisyonunca alınan iptal kararının kamu menfaatine aykırı olduğu, iptal geri alınarak ihalenin üzerlerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu ihaleye ait idari şartnamenin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu işin adının“Kanalizasyon Şebekeleri Temizlik, Bakım ve Onarımı” olarak belirtildiği,

 

            Anılan şartnamenin 7.5.1 inci maddesinde yer alan düzenleme ile isteklilerin teklif edilen bedelin % 40’ndan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belge sunmasının istenildiği,

 

            “Benzer iş olarak kabul edilecek işlerin” 7.6 ncı maddesinde;

 

             “1-Kanalizasyon Şebeke Bakım ve Onarım Hizmetleri
             2-Yağmursuyu Şebeke Bakım ve Onarım Hizmetleri”
şeklinde belirlendiği,

 

            İdarece başvuruya konu ihaleye ilişkin düzenlenen birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki şekildedir.

 

           

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/Saat

1

Mühendis

Adet/Ay

1,00

21

 

 

2

Koordinatör Yardımcısı

Adet/Ay

3,00

21

 

 

3

Tekniker

Adet/Ay

1,00

21

 

 

4

Formen

Adet/Ay

4,00

21

 

 

5

Topoğraf

Adet/Ay

3,00

21

 

 

6

Operatör Makinist

Adet/Ay

9,00

21

 

 

7

Ağır Kamyon Şoförü

Adet/Ay

14,00

21

 

 

8

Usta

Adet/Ay

25,00

21

 

 

9

Tamirci Ustası

Adet/Ay

4,00

21

 

 

10

Şoför

Adet/Ay

8,00

21

 

 

11

Kaynakçı

Adet/Ay

2,00

21

 

 

12

Erbab İşçi

Adet/Ay

39,00

21

 

 

13

Geri Hizmet Personeli

Adet/Ay

10,00

21

 

 

14

Mühendis Cumartesi Mesaisi (89 Gün için x 3 saat)

Adet/

Saat

1,00

267

 

 

15

Koordinatör Yardımcısı Cumartesi Mesaisi (89 Gün için x 3 saat)

Adet/

Saat

3,00

267

 

 

16

Tekniker Cumartesi Mesaisi (89 Gün için x 3 saat)

Adet/

Saat

1,00

267

 

 

17

Formen Cumartesi Mesaisi (89 Gün için x 3 saat)

Adet/

Saat

2,00

267

 

 

18

Topoğraf Cumartesi Mesaisi (89 Gün için x 3 saat)

Adet/

Saat

2,00

267

 

 

19

Operatör Makinist Cumartesi Mesaisi (89 Gün için x 3 saat)

Adet/

Saat

5,00

267

 

 

20

Ağır Kamyon Şoförü Cumartesi Mesaisi (89 Gün için x 3 saat)

Adet/

Saat

10,00

267

 

 

21

Usta Cumartesi Mesaisi (89 Gün için x 3 saat)

Adet/

Saat

18,00

267

 

 

22

Tamirci Ustası Cumartesi Mesaisi (89 Gün için x 3 saat)

Adet/

Saat

3,00

267

 

 

23

Şoför Cumartesi Mesaisi (89 Gün için x 3 saat)

Adet/

Saat

6,00

267

 

 

24

Kaynakçı Cumartesi Mesaisi (89 Gün için x 3 saat)

Adet/

Saat

1,00

267

 

 

25

Erbab İşçi Cumartesi Mesaisi (89 Gün için x 3 saat)

Adet/

Saat

20,00

267

 

 

26

Formen Pazar Mesaisi (89,5 Gün için x 3 saat)

Adet/

Saat

2,00

268,5

 

 

27

Topoğraf Pazar Mesaisi (89,5 Gün için x 3 saat)

Adet/

Saat

1,00

268,5

 

 

28

Operatör Makinist Pazar Mesaisi (89,5 Gün için x 3 saat)

Adet/

Saat

4,00

268,5

 

 

29

Ağır Kamyon Şoförü Pazar Mesaisi (89,5 Gün için x 3 saat)

Adet/

Saat

4,00

268,5

 

 

30

Usta Pazar Mesaisi (89,5 Gün için x 3 saat)

Adet/

Saat

7,00

268,5

 

 

31

Tamirci Ustası Pazar Mesaisi (89,5 Gün için x 3 saat)

Adet/

Saat

1,00

268,5

 

 

32

Şoför Pazar Mesaisi (89,5 Gün için x 3 saat)

Adet/

Saat

2,00

268,5

 

 

33

Kaynakçı Pazar Mesaisi (89,5 Gün için x 3 saat)

Adet/

Saat

1,00

268,5

 

 

34

Erbab İşçi Pazar Mesaisi (89,5 Gün için x 3 saat)

Adet/

Saat

5,00

268,5

 

 

35

Tekniker Resmi Tatil Mesaisi

Adet/Gün

1,00

23

 

 

36

Formen Resmi Tatil Mesaisi

Adet/Gün

2,00

23

 

 

37

Topoğraf Resmi Tatil Mesaisi

Adet/Gün

2,00

23

 

 

38

Operatör Makinist Resmi Tatil Mesaisi

Adet/Gün

4,00

23

 

 

39

Ağır Kamyon Şoförü Resmi Tatil Mesaisi

Adet/Gün

4,00

23

 

 

40

Usta Resmi Tatil Mesaisi

Adet/Gün

7,00

23

 

 

41

Tamirci Ustası Resmi Tatil Mesaisi

Adet/Gün

1,00

23

 

 

42

Şoför Resmi Tatil Mesaisi

Adet/Gün

2,00

23

 

 

43

Kaynakçı Resmi Tatil Mesaisi

Adet/Gün

1,00

23

 

 

44

Erbab İşçi Resmi Tatil Mesaisi

Adet/Gün

5,00

23

 

 

45

Tekniker Hafta İçi Fazla Mesaisi

Adet/

Saat

1,00

300

 

 

46

Formen Hafta İçi Fazla Mesaisi

Adet/

Saat

2,00

300

 

 

47

Topoğraf Hafta İçi Fazla Mesaisi

Adet/

Saat

1,00

300

 

 

48

Operatör Makinist Hafta İçi Fazla Mesaisi

Adet/

Saat

4,00

300

 

 

49

Ağır Kamyon Şoförü Hafta İçi Fazla Mesaisi

Adet/

Saat

6,00

300

 

 

50

Usta Hafta İçi Fazla Mesaisi

Adet/

Saat

8,00

300

 

 

51

Tamirci Ustası Hafta İçi Fazla Mesaisi

Adet/

Saat

2,00

300

 

 

52

Şoför Hafta İçi Fazla Mesaisi

Adet/

Saat

4,00

300

 

 

53

Kaynakçı Hafta İçi Fazla Mesaisi

Adet/

Saat

1,00

300

 

 

54

Erbab İşçi Hafta İçi Fazla Mesaisi

Adet/

Saat

5,00

300

 

 

                                                                                                      I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Pick-up Hafta İçi (8 Adet Pick-up x 436,5 gün için Şoförsüz)

Adet/Gün

3.492

 

 

2

Pick-up Cumartesi Günü için (5 Adet Pick-up x 89  gün için Şoförsüz)

Adet/Gün

445

 

 

3

Pick-up Pazar Günü için (3 Adet Pick-up x 89,5 gün için Şoförsüz)

Adet/Gün

268,5

 

 

4

Pick-up Resmi Tatil Günü için (3 Adet Pick-up x 23 gün için Şoförsüz)

Adet/Gün

69

 

 

5

Traktör Hafta İçi (9 Adet Pick-up x 436,5 gün için Şoförlü)

Adet/Gün

3.928,5

 

 

6

Traktör Cumartesi Günü için (6 Adet Pick-up x 89 gün için Şoförlü)

Adet/Gün

534

 

 

7

Traktör Pazar Günü için (3 Adet Traktör x 89,5 gün için Şoförlü)

Adet/Gün

268,5

 

 

8

Traktör Resmi Tatil Günü için (3 Adet Traktör x 23 gün için Şoförlü)

Adet/Gün

69

 

 

9

4x4 Kazıcı Yükleyici Hafta İçi (2 Adet 4x4 Kazıcı Yükleyici x 436,5 gün için Operatörlü)

Adet/Gün

873

 

 

10

4x4 Kazıcı Yükleyici Cumartesi Günü için (1 Adet 4x4 Kazıcı Yükleyici x  89 gün için Operatörlü)

Adet/Gün

89

 

 

11

4x4 Kazıcı Yükleyici Pazar Günü için (1 Adet 4x4 Kazıcı Yükleyici x 89,5 gün için Operatörlü)

Adet/Gün

89,5

 

 

12

4x4 Kazıcı Yükleyici Resmi Tatil Günü için (1 Adet 4x4 Kazıcı Yükleyici x 23 gün için Operatörlü)

Adet/Gün

23

 

 

13

20 Tonluk Kamyon Hafta İçi (1 Adet 20 Tonluk Kamyon x 436,5 gün için Şoförsüz-Yakıtsız)

Adet/Gün

436,5

 

 

14

20 Tonluk Kamyon Cumartesi Günü için (1 Adet 20 Tonluk Kamyon x 89 gün için Şoförsüz-Yakıtsız)

Adet/Gün

89

 

 

15

20 Tonluk Kamyon Pazar  Günü için (1 Adet 20 Tonluk Kamyon x 89,5 gün için Şoförsüz-Yakıtsız)

Adet/Gün

89,5

 

 

16

20 Tonluk Kamyon Resmi Tatil Günü için (1 Adet 20 Tonluk Kamyon x 23 gün için Şoförsüz-Yakıtsız)

Adet/Gün

23

 

 

17

Binek Araç Hafta İçi (1 Adet Binek Araç x 436,5 gün için Şoförlü)

Adet/Gün

436,5

 

 

18

Binek Araç  Cumartesi Günü İçin (1 Adet Binek Araç x 89 gün için Şoförlü)

Adet/Gün

89

 

 

19

Binek Araç  Resmi Tatil Günü İçin (1 Adet Binek Araç x 23 gün için Şoförlü)

Adet/Gün

23

 

 

20

Binek Araç Hafta İçi (1 Adet Binek Araç x 436,5 gün için Şoförsüz)

Adet/Gün

436,5

 

 

21

Binek Araç Cumartesi Günü İçin (1 Adet Binek Araç x 89 gün için Şoförsüz)

Adet/Gün

89

 

 

22

Binek Araç  Resmi Tatil Günü İçin (1 Adet Binek Araç x 23 gün için Şoförsüz)

Adet/Gün

23

 

 

                                                                                                  II.  ARA TOPLAM(K.D.V. Hariç)7

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; başvuruya konu ihaleye 3 teklif verildiği, 3 HİL Mühendislik İnşaat Bilgisayar Sosyal Hizmetler Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. & İM-FA Tarım İnşaat Sosyal Hizmetler Elektrik Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile Alyapı İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti.nin tekliflerinin idarece aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği, söz konusu isteklilere gönderilen 06.11.2012 tarihli yazılar ile teklif bileşenlerine ilişkin açıklamalarını 21.11.2012 tarihine kadar sunmalarının istenildiği süresi içinde açıklama sunmadıkları gerekçesiyle anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece yapılan değerlendirme sonucu MRM Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin teklifinin “iş deneyim belgesinin benzer iş koşulunu karşılamadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalede geçerli teklif kalmadığından dolayı ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

            İhale komisyonu kararı ekinde yer alan başvuru sahibi MRM Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesine ilişkin olarak düzenlenen tutanakta;

 

            “MRM Turizm Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin alındığı idareden ve işi yapan yükleniciden iş deneyim belgesine konu işe ait sözleşmeler, şartnameler, kesin hesap raporları ve ilgili tüm belgelerin istenildiği, anılan istekli tarafından 13.11.2012 tarihinde birim fiyat teklif cetveli, teknik şartnameler ve 21 nolu hak edişe ait raporlarının ile 22.11. 2012 tarihinde ise İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Kesin hak ediş raporları, Teknik Şartname ve birim fiyat teklif cetvelinin taraflarına gönderildiği, söz konusu belgelerin incelenmesi neticesinde;  söz konusu işin 8 adet Teknik Şartnamesi’nin olan yapım işi olduğunun tespit edildiği, işin bütününün yapım işi olmasına rağmen söz konusu Teknik Şartnameler’in çeşitli bölümlerinde ihale konsusu iş olan “Kanalizasyon Şebekeleri Temizlik, Bakım ve Onarım Hizmet Alımı İşi”nde belirlenen benzer iş tanımlarına uygun bölümlerinin bulunup bulunmadığı ve uygun benzer iş tanımları varsa bunların parasal değerlerinin ne kadar olduğunun tespit edilmeye çalıştıkları, ihale konusu işin personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı işi olduğu, yapım işi olmadığı,

 

            MRM Turizm Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesine konu işe ait şartnameler ve hak ediş raporlarının ve anılan istekli tarafından benzer işe uygun olduğunu iddia ettiği pozların analizlerinin taraflarınca incelendiği, söz konusu pozların analizleri yapıldığında bu pozlar kapsamında kaç adet personel, kaç adet araç çalıştığı, işin ne kadarının malzeme ne kadarının işçilik bedeli olduğunun net olarak anlaşılamadığı, çalışan personelin asgari ücretin ne kadar fazlası oranında maaş aldıkları, sigorta risk prim oranı, yemek bedelleri, hafta içi fazla mesai, hafta sonu fazla mesai, çalışmalarının ayrıştırılamadığı, sadece işe ait Özel Teknik Şartname’de işin tamamı için çalıştırılacak toplam mühendis, personel sayısı ve araç sayılarının verildiği,

 

            Ş.K.A Vidanjör Çekimi Pozuna ilişkin olarak; kesin hak edişte 623.352,80 TL’lik ödeme yapıldığının görüldüğü, Vidanjör çekilmesi birim fiyat tarifinde “Yüklenici tarafından temin edilen vidanjör ile birikmiş suların çekilmesi ve idarenin göstereceği pis su boşaltın noktalarına suyun taşınarak boşaltılması için işçilik ve her türlü sigorta masrafları, araçlara ait akaryakıt ve her türlü malzeme giderleri, genel gider ve müteahhit kârı dahil 1 m3 vidanjör çekimi fiyat….TL’dir.” açıklamasının yer aldığı, söz konusu birim fiyat tarifinde personel hizmet bedeli üzerinden değil m3 hesabı üzerinden yapıldığı, vidanjör çekimi içerisinde vidanjörün, yakıtının ve her türlü masrafının düşüldükten sonra işçilik hizmetinin ne kadar tekabül ettiğinin bu koşullarda tespit edilemediği,

 

            Ş.K.A. 281 Tıkalı Kanal Açılması Pozuna ilişkin olarak; Kesin hak edişte 1.450.025,80 TL’lik ödeme yapıldığının görüldüğü, işin birim fiyat tarifinde yer alan açıklama uyarınca Atıksu ve yağmur suyu kanallarının açılması hizmetinde kullanılacak Özel Donanımlı Re-cycler özellikli kombine aracın yüklenici tarafından temini, bu aracın yakıtı ve her türlü masrafları, kanal temizliğinden çıkan malzemenin nakliyesi, kanalda meydana gelebilecek her türlü onarım işleri ve bu işlerden kaynaklanan malzeme ve işçilik masrafları ve işçilikle alakalı her türlü masrafların yükleniciye ait olacağı, mevcut belgeler üzerinden poz içerisinde benzer iş tanımına uygun bölümlerinin ayrıştırılmasının mümkün olmadığı,

           

            Ş.K.A 280 Tıkalı Rabıt Pozuna ilişki olarak; kesin hak edişte 1.439.207,98 TL’lik ödeme yapıldığının görüldüğü, işin birim fiyat tarifinde “Parsel bağlantısı açılmasında rabıt ve parsel bacası içerisinde biriken teressubat, balçık ve her türlü katı maddenin yüklenici tarafından temin edilen kombine ile temizlenmesi, her türlü aydınlatma, boşaltma ve su müşkülat zamları, alt yapı tesislerinin korunması, askıya alınması, hasar halinde onarılması veya onarım masraflarının karşılanması, kapalı kesitte çalışma güçlüğü ile ilgili müşkülat zammı işçilik ve her türlü sigorta masrafları, araçlara ait akaryakıt ve her türlü malzeme giderleri bedeli dahil rabıt açılması 1 adet fiyatı ….YTL’dir.” açıklamasının yer aldığı, söz konusu birim fiyat tarifi uyarınac hasarlı rabıtların onarılması ve onarım esnasında kullanılacak malzemenin temininin yükleniciye ait olacağı, bu pozun malzemeli bir yapım işi kapsamında olduğu, pozun tümü ve parasal miktarı düşüldüğünde işin ne kadarının yapım işine ait olduğu, hangi cins malzemelerin ne kadar kullanılması gerektiğine ilişkin bilginin yer almadığı, bu nedenle bu poza ait hak ediş ödemesinin ne kadarlık tutarının hizmet alımı işine ait olduğunun tespit edilemediği,

 

            Açıklanan nedenlerle, MRM Turizm Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin ihaleye ait benzer iş tanımına uygun olmadığı” ifadesine yer verildiği görülmüştür.

 

            Başvuru sahibi MRM Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin teklif dosyası incelendiğinde; iş deneyimini tevsik etmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İski Genel Müdürlüğü tarafından “Çatalca İlçesi Sınırları İçerisinde Su ve Kanal Yapım, Bakım ve Rehabilitasyon İşi” ne ilişkin 14.12.2009 tarihinde düzenlenmiş 600122 sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu, sözleşme tarihinin 20.11.2007, geçici kabul tarihinin 31.08.2009, belge tutarının 17.758.996,31 TL olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Söz konusu istekli tarafından iş bitirme belgesine konu işe ait 21 No’lu hak edişin de teklif dosyasında sunulduğu görülmüştür.

 

            İdarece, başvuru sahibi MRM Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesine ilişkin olarak değerlendirme yapmak amacıyla söz konusu belgeyi düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne yazdığı 22.10.2012 tarih ve 5888 sayılı yazı ile iş deneyim belgesine ait sözleşme, teknik şartname ve kesin hak ediş raporlarının istenildiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nden gelen 13.11.2012 tarihli cevabi yazı ekinde kesin hak ediş raporlarının, işe ilişkin teknik şartnamelerin ve birim fiyat tariflerinin gönderildiği, ayrıca idarenin 06.11.2012 tarih ve 6199 sayılı yazısı ile MRM Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nden iş deneyim belgesine ait sözleşme, teknik şartname ve kesin hak ediş raporlarını taraflarına gönderilmesinin istenildiği, söz konusu istekli tarafından 07.11.2012 tarihli yazı ekinde idareye iş deneyim belgesine konu işe ait teknik şartname, birim fiyat tarifleri ve kesin hak ediş raporlarının gönderildiği anlaşılmıştır.

 

              Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri ifade eder.”

 

            Anılan Yönetmeliğin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39 uncu maddesinde ise

 

          “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

          a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

          b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

          c) Yapımla ilgili hizmet işleri dahil hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmetlerinde, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde düzenlenen iş deneyimini gösteren belgelerin, istenilmesi zorunludur.” hükmü bulunmaktadır.

           

            İhale işlem dosyasında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen teknik şartname incelendiğinde, iş deneyim belgesine konu işin “İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Şebekeler Daire Başkanlığı tarafından ihale edilen Çatalca İlçesi içerisindeki; Atıksu Yapım Bakım ve Rehabilitasyon İşleri ile İçme Suyu Yapım, Bakım ve Rehabilitasyon İşleri” ne ilişkin olduğu,

 

            Anılan Şartname’nin “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde

 

            “A-Kazısız İnşaat Tekniği Yöntemi ile Tespit, Yapım ve Rehabilitasyon İşleri

 

 a1) 145 mt. muhtelif çapta atıksu kanalının yönlendirilmiş kazısız boru döşeme tekniği kullanılarak  HDPE boru döşenmesi

 

a2) 930 mt. muhtelif çapta içmesuyu şebeke hattının yönlendirilmiş kazısız boru döşeme tekniği kullanılarak HDPE boru döşenmesi

 

a3) 511 mt muhtelif çapta atıksu kanalının komple rehabilitasyonunun yapılması

 

a4) 90 adet muhtelif çapta ve atıksu kanalının kısmi rehabilitasyonunun yapılması

 

a5) 160b mt. muhtelif çapta mevcut atıksu kanalının kazısız yöntemle HDPE borularla değiştirilmesi

 

a6) 160 mt. muhtelif çapta mevcut içme suyu şebeke hattının kazısız yöntemle hdpe borularla değiştirilmesi

 

a7) 60.000 mt. muhtelif çapta atıksu kanalının periyodik bakım esnasında temizliği ve görüntülenerek rehabilitasyon yöntemlerinin belirlenmesi

 

a8) 600 adet muhtelif çapta atıksu kanalının arıza tespiti için temizliği ve görüntülenerek onarım yöntemlerinin belirlenmesi

 

B-Klasik (Açık Kazı) Yöntemle tespiti yapım ve yenileme işleri

 

b1) 10.538 mt. muhtelif çapta atıksu kanalının yapım ve onarımı

 

b2) 4.500 adet rabıt tıkanıklığının giderilmesi

 

b3) 3.500 adet kanal tıkanıklığının giderilmesi

 

b4) 873 adet atıksu standart muayene bacası yapılması

 

b5) 13.000 mt. komple parsel bağlantısı yapılması

 

b6) 1.100 adet atıksu muayene bacasının asfalt seviyesine getirilmesi

 

b7) 2000 adet atıksu muayene bacasının temizlenmesi

 

b8) 12.571 mt. muhtelif çapta içme suyu şebeke hattı yapılması

 

b9) 6.600 adet muhtelif çapta içme suyu şebeke hattı onarımı yapılması

 

b10) 1.225 adet şube yolu tesis edilmesi

 

b11) 100.000 mt. şube yolu onarımı yapılması

 

b12) 300 adet su açma/ kapama

 

b13) 150 adet priz ve ana musluğun onarımı yapılması….” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

Diğer yandan; başvuruya konu ihaleye ilişkin Meski Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Şebekeleri Temizlik,  Bakım ve Onarımı Hizmetleri İşi Teknik Şartnamesi incelendiğinde,  “Kapsam” başlıklı 1’ nci maddesinde ihale konusu işinkapsamının “… MERSİN Büyükşehir Belediyesi Sınırları dahilinde Kanalizasyon Şebekesi Temizlik, Bakım ve Onarım Hizmet Alımı işine ait bu şartnamenin 3. maddesinde belirtilen işlerin gerçekleştirilmesi…”  şeklinde belirtildiği,

 

Anılan Şartname’nin “Yapılacak İşin Açıklaması” başlıklı 3’üncü maddesinde ise

 

“Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilindeki kanalizasyon şebekesinde meydana gelecek arızaların temizlik, bakım ve onarımı ile şebekenin periyodik bakım ve temizliği hizmetlerinin yürütülmesidir.(Yapılacak çalışmalar İdare tarafından günlük program dahilinde yükleniciye verilecektir.)

 

1-Muhtelif ebatlardaki kanalizasyon borularının onarımı ve değiştirilmek koşulu ile bakımlarının yapılması.

 

2-Kanalizasyon arıza, bakım ve onarım işlerinde kullanılacak ve bu şartnamede belirtilen makine ve işgücünün temin edilmesi

 

3-Yapılacak çalışmalar işin hendek kazımı, hafriyatın çıkarılması ve nakli.

 

4-Çalışma sonrası idare tarafından verilecek olan malzemenin nakli yapılarak boruların yataklama ve gömleklemelerinin yapılması.

 

5-Yataklama ve gömlekleme sonrası açılan hendeğin idare tarafından verilecek olan uygun malzeme ile dolgusunun yapılması.    

 

6-Sözleşmede belirtilen nitelik ve sayıda personel ve araç bulundurulması.  

 

7-Yapılan her çalışma röperlenerek krokilendirilecek arızası giderilen borunun cinsi, çapı ve zemin yüzeyinden derinlik kot’u tespit edilerek kroki üzerinde belirtilecek ve günlük olarak  kontrol mühendisine teslim edilecektir. Yapılan çalışmalar kontrol teşkilatının talimatları doğrultusunda İdare tarafından verilecek fotoğraf makineleri ile fotoğraflanacak ve dijital ortamda idareye teslim edilecek.

 

8-Kanalizasyon şebekeleri ile abone bağlantı borularında meydana gelecek tıkanmaların giderilmesi.

 

9-Kollektör, şebeke ve bunlara ait rogarların Periyodik olarak temizliklerinin yapılması.

 

10-Foseptik çukurlarının çekilmesi.” düzenlemesinin yer aldığı, görülmüştür.

 

           İhale konusu işin Mersin Büyükşehir Belediyesi Sınırları dahilinde Kanalizasyon Şebekesi Temizlik, Bakım ve Onarım Hizmet Alımı” işi olduğu ve işin niteliğinin Kamu ihale Genel Tebliği’nin 78’nci maddesi gereği personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olduğu ve ihale konusu işte ödemelerin işçi sayısı üzerinden yapılacağı, buna karşın başvuru sahibi istekli tarafından yapım işine ait iş bitirme belgesinin sunulduğu ve her ne kadar belgeye konu iş kapsamında bakım ve rehabilitasyon işleri olduğu görülmüşse de söz konusu işlere ilişkin ödemelerin yapım işine ait iş kalemleri üzerinden yapılacağı hususu göz önüne alındığında, başvuru sahibinin yapım işine ilişkin olarak sunduğu iş deneyim belgesinin idarece benzer iş koşulunu karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

            Söz konusu ihalede geçerli teklif kalmadığından ihalenin iptal edilmesi işlemi yerinde görülmüştür.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

  Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul