En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-29.1
  • Toplantı No: 2013/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karar 03.01.2013 tarih ve 2013/UH.I-29 sayılı kurul kararındaki yazım hatasının düzeltilmiş halidir.
Toplantı No :2013/001
Gündem No :29
Karar Tarihi:03.01.2013
Karar No :2013/UH.I-29.1
Şikayetçi:
 Baybora Hizmet Temizlik İnş. Gıda Tic. ve Taah. Ltd. Şti. - Aras Hiz. Org. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi Mimar Sinan Mah. 117 Sok. A/Blok Sema Apt. Kat : 1 No : 2 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Yüreğir Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü PTT Evleri Mahallesi 3653. Sokak No:11 01220 Yüreğir/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.12.2012 / 40556
Başvuruya konu ihale:
 2012/133631 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik ve Çöp Toplama Hizmetlerinde Eleman ve Şoför Çalıştırılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Yüreğir Belediye Başkanlığı tarafından 22.10.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Temizlik ve Çöp Toplama Hizmetlerinde Eleman ve Şoför Çalıştırılması” ihalesine ilişkin olarak Baybora Hizmet Temizlik İnş. Gıda Tic. ve Taah. Ltd. Şti. - Aras Hiz. Org. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 03.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.12.2012tarih ve 40556sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4631sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idareye sunulan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, giyim giderine ilişkin belgelerde tutarsızlık bulunduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,  idarenin yevmiye, envanter kayıtları ve faturaları istemesinin mevzuata aykırı olduğu, evraklar üzerinde bulunan imzalar ile proforma fatura ve Ek O.5 tutanakları üzerinde bulunan imzaların aynı kişiye ait olmadığına ilişkin idarenin tespitinin mevzuata aykırı olduğu, bu hususların ilgili meslek mensubuna sorularak teyit edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İşin adı İdari Şartname’nin 2.1’inci maddesinde “Temizlik ve Çöp Toplama Hizmetlerinde Eleman ve Şoför Çalıştırılması”olarak belirlenmiştir.

           

            İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde, 

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim, harç giderleri

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

İhale Konusu Hizmet Alımı İşinde çalıştırılacak olan 80 (Seksen) ağır vasıta şoförüne brüt asgari ücretin % 20 fazlası ödenecektir. 190 işçi ise vasıfsız olarak çalışacaktır

25.3.2.Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Personele Günlük; 4,19.- TL Aylık 26 gün üzerinden Toplam; 108,94.-TL yol ücreti, Günlük 11,86.-TL Aylık 26 Gün Üzerinden Toplam 308,36.- TL yemek Ücretleri brüt olarak nakdi ödenecek olup yüklenici tarafından ücret bordrosunda gösterilecektir.

25.3.3.Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4.Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5.Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

İhale konusu işte çalışacak olan personelin meslek hastalıkları ve iş kazası prim oranları % 2,5 olarak uygulanacaktır. ” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari Şartname’nin ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinin;

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

İşçi Sayısı

Ay/gün/saat

1

Vasıfsız Yardımcı Personel

Kişi

190,00

12,000

2

Şoför

Kişi

80,00

12,000

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

İş Elbisesi (Yazlık)

Takım

540,000

2

Şapka (Yazlık)

Adet

540,000

3

İş Elbisesi (Kışlık)

Takım

540,000

4

Şapka (Kışlık)

Adet

540,000

5

Çizme

Çift

190,000

6

Yağmurluk

Adet

190,000

7

Uzun Kollu Swit T-Şört

Adet

540,000

8

Kısa Kollu Swit T-Şört

Adet

540,000

 

 

şeklinde hazırlandığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.3’üncü maddesinde, teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanun’un 38’inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerektiği belirtilerek bu kapsamda tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturaların da sunulabileceği açıklanmıştır.

 

Aynı Tebliğin 79.4.2.4’üncü maddesinde,

 

“79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.”düzenlemesi,

Anılan Tebliğin 79.4.2.14 ve devamı maddelerinde,

79.4.2.14. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

(79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

79.4.2.16. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi esastır. Ancak son geçici vergi beyanname döneminde, yasal defter ve belgelerde açıklama konusu mal veya hizmetlerle ilgili işlem bulunmaması durumunda, isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) hariç, söz konusu tutanaklar bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenebilir. Son geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve € bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2009”, 15.7.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2010” dur.

79.4.2.17. İşletme hesabına göre defter tutuluyor olması durumunda; yukarıda belirtilen tutanaklar, işletme hesabı defteri ve işletme hesap özeti kayıtlarına göre düzenlenecektir.

79.4.2.18. İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır. ”düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

İhaleye 10 isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunun 22.10.2012 tarihli ara kararıyla Baybora Tem Ltd. Şti.-Aras Hizm. Org. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Taşçıoğulları Ltd. Şti.& Tempo Enj. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, İkbal Ltd. Şti. & Tuğra Ltd. Şti. Ortak Girişimi, As-Bucak Tem. Ltd. Şti. & Data Tem. Org. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Zigana Temizlik Ltd. Şti., Bengi Tem. Ltd. Şti. ve Turkuaz & Detay Ltd. Şti. Ortak Girişimi olmak üzere 7 istekliye 13.11.2012 tarihli yazılarla aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı, ihale komisyonunun 30.11.2012 tarihli, 2 nolu kararıyla, ihalenin Taşçıoğulları İnş. Ltd. Şti.& Tempo Enj. Ltd. Şti. Ortak Girişimi üzerinde bırakıldığı anlaşılmaktadır.

            Başvuru sahibi Baybora Tem Ltd. Şti.-Aras Hizm. Org. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin teklifinin, idarece meslek mensubundan istenilen belgeler ile aşırı düşük teklif açıklamaları arasında tutarsızlık bulunduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Adı geçen isteklinin, işçilere verilmesi öngörülen giyim malzemelerinin her biri için 0,0011 TL birim fiyat öngördüğü, ihalede kullanılacak giyim kalemlerini Ezel Endüstriyel Tem. İnşaat Tekstil Ltd. Şti. tarafından 22.10.2012 tarihinde düzenlenen 3,62 TL tutarında proforma fatura ile açıklama yaptığı, proforma faturada SMMM Derya Şen’in onayı ve beyanı bulunduğu, açıklama kapsamında Ek-O.5 maliyet satış tutarı tespit tutanaklarının sunulduğu anlaşılmaktadır.

 

            İdarece hasıl olan tereddüt üzerine, 22.11.2012 tarih, 643 sayılı yazı ileSerbest Muhasebeci Malî Müşavir Derya Şen’den  “İsteklinin sunmuş olduğu Maliyet/ Satış Tutarı Tespit Tutanağına esas olan malların giriş ve çıkış faturalarının ve tarafınızla adı geçen firma arasında düzenlenen tam tasdik sözleşmesinin ve Maliyet Satış Tespit Tutanağındaki Mükellefin yevmiye ve envanter defterlerinin ilgili sayfalarının onaylı birer örneklerininidareyegönderilmesinin istenildiği anlaşılmıştır.

 

            Serbest Muhasebeci Malî Müşavir tarafından gönderilen belgelerin incelenmesinden;

 

İdarece, proforma fatura ve tutanaklarda yer alan imzalar ile meslek mensubu tarafından idareye gönderilen belgelerde yer alan imzaların birbirini tutmadığına ilişkin tespitin, belgeler üzerinden anlaşılmasının mümkün olmadığı, başvuru sahibi Baybora Tem. Ltd. Şti.-Aras Hizm. Org. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı,

 

Ezel Endüstriyel Tem. Ltd. Şti. ve SMMM Derya Şen arasında akdedilen 16.03.2011 tarihli iki sayfadan oluşan sözleşmenin ilk sayfasında iş sahibi firmanın açık unvanı ve iletişim adresinin yer aldığı, ikinci sayfada adı geçen meslek mensubunun onayı ve imzasının bulunduğu, “iş sahibi”için ayrılan kısımda bir adet imzanın bulunduğu,bahse konu sözleşmede iş sahibinin Ezel Endüstriyel Tem. Ltd. Şti. olduğu açıkça anlaşıldığından, kaşenin bulunmadığı gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının isabetli olmadığı,

 

            Bununla birlikte, Genç Giyim – Sedat Baygeldi tarafından Ezel Endüstriyel Ltd. Şti. adına düzenlenen 01.09.2012 tarih ve 076207 nolu faturada bulunan “Tişört (Yazlık)” ibaresine “Kısa Kollu Swith”ibaresinin,“Tişört-Kışlık” ibaresine de “Uzun kollu swith” ibaresinin sonradan eklendiği,   26.09.2012 tarih, 098826 sayılı faturada aynı şekilde sonradan eklendiği anlaşılan kalemlerin bulunduğu,

 

            Tespit edilmiştir.

           

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4’üncü maddesinde yer alan açıklamada yevmiye, envanter kayıtları ve faturaların idarece istenilmesinin açıkça yer almadığı, ancak idarece adı geçen belgelerin meslek mensubundan istenilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

                       

            Aktarılan tespitler ve mevzuat çerçevesinde, idarecebelgelerin doğruluğunu teyit için meslek mensubundan yevmiye, envanter kayıtları ve faturaların istenilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı ve meslek mensubunca idareye gönderilen faturalarda, sonradan eklendiği anlaşılan kalemlerin yer aldığı

 anlaşılmış olup idarece ihale komisyonu kararında yer verilen diğer gerekçeler yerinde görülmemekle birlikte başvuru sahibi iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamaları ile meslek mensubunca idareye gönderilen belgelerde idarece tutarsızlık tespit edilmesi gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık görülmediğinden başvuru sahibinin iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Esasta   
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karşı Oy:

 

EK GEREKÇE

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindedile getirdiği ilişkin iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca, “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindedile getirdiği iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca verilen karara katılmakla beraber, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinde;“İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.“ açıklaması yer almaktadır.

 

Kurumca bu açıklama uyarınca yapılan incelemelere göre, hizmet alımlarında aşırı düşük teklif açıklamasında giyim bedeline ilişkin yapılan açıklamalarda, istekli tarafından giyim bedeline ilişkin sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarıile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alanbilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda, belirtilen proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi, ayrıca konunun önemine göre de Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılması hususlarının anlaşılması gerektiğinin aşikar olması nedeni ve bu yönde verilen Kurul Kararları ile konu içtihat niteliğini kazanmış olmasının yanında Tebliğin yukarıda sözü edilen düzenlemesi birbirine bağlı/bağımlı iki temel açıklamadır.

 

Şöyle ki; cari piyasa koşullarına, temel ekonomik verilere ve hayatın olağan durumuna uygun olmadığı anlaşılan fiyat teklifinin bir şekilde şekle uygun olarak müşavir tarafından tevsik edilmesi halinde, bu durumun ilgili vergi dairesine bildirilerek “bu tevsikin” doğruluğunun testi istenilmekte ve sistemin sigortası genel kabulüyle yapılmış bir mevzuat düzenlemesi şeklinde tezahür etmiştir. Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinin birbirine bağımlı son açıklama cümlesinin uygulanmaması halinde başlangıç cümlesine göre tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı ve hukuken uygun bir yanı olmayacaktır.

 

İstekliler tarafından asgari işçilik bedelinin çok az üstünde verilen teklif bedelinin en düşük teklife yakın olmasının sağlanması için teklif bileşenlerinden olan giyim bedeli açıklamasına yönelik olarak verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşük bedelli olarak oluşturulduğunun konu ile ilgili içtihat niteliğinde verilmiş Kurul kararlarından anlaşıldığı, verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılmasına rağmen, düşük bedelli de olsa, istekli tarafından verilen proforma fatura ve fiyat tekliflerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili hükümlerine göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespiti halinde anılan açıklamanın mevzuat uyarınca uygun görüldüğünün içtihat niteliğinde verilmiş olan Kurul kararlarından anlaşıldığı, ancak sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılması durumunda da, teklif açıklaması bu yönden mevzuata uygun görülmekle birlikte proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşüklüğünün düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağı düşüncesi ile, Kanunun temel ilkelerinden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda çalıştırılmasının temini yönünden incelenmesi için bağlı bulunan vergi dairesine gönderilmiştir.

 

Yukarıda yapılan iki değerlendirmenin belge üzerinde aynı anda var olduğu durumda, bildirim yapılmasının anlamlı olduğu yönünde bütünlük sağladığı şeklinde yapılan değerlendirmelerin birbirinden bağımsız işletilmesi durumunda, yani aşırı düşük açıklamada, isteklinin giyime ilişkin sunduğu proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının açıkça bilinmesine rağmen, sırf, anılan belgelerin Tebliğinin sözü edilen açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartlara uygun olarak taşıdığı tespitine dayanılarak isteklinin açıklamasının mevzuata uygun olduğunu kabul etmenin mevzuat ile çelişki yarattığı, bu nedenle, anılan belgelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı durumunun incelenmesi için Tebliğin ilgili açıklaması uyarınca ilgili vergi dairesine bile bile gönderilmemesi durumunda, Kanunda belirtilen temel ilkelerden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda zedelendiği işlemlerin gerçekleştirilmiş olacağı düşüncesiyle, Tebliğin ilgili açıklamalarına göre, belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, vergi dairesine bildirim yapılmasına gerek görülmeyen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının, ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşıldığı durumda, anılan isteklinin aşırı düşük açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı gerekçesi olarak kabul edilmemesi gerekmektedir.

 

İncelemeye konu ihalede, idarece aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi Kurulca da uygun görülen Baybora Hizmet Temizlik İnşaat Gıda Ticaret ve Taahhüt Ltd.Şti.- Aras Hiz. Organizasyon İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunduğu bilgi ve belgeler yukarıda aktarılan değerlendirmeler ışığı altında değerlendirildiğinde;

 

            Baybora Hizmet Temizlik İnşaat Gıda Ticaret ve Taahhüt Ltd. Şti.- Aras Hiz. Organizasyon İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. Ortak Girişimitarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 540 adet yazlık iş elbisesi, 540 adet yazlık şapka, 540 adet kışlık iş elbisesi, 540 adet kışlık şapka, 190 çift çizme, 190 adet yağmurluk, 540 adet uzun kollu t-şört ve 540 adet kısa kollu t-şört’den oluşan giyim malzemelerinin her biri için 0,001 TL birim fiyat üzerinden toplamda 3,62 TL fiyat öngören Ezel End. Temz. İnş. Teks. Ltd. Şti. tarafından istekli adına tanzim edilen 22.10.2012 tarihli proforma fatura ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile de, değerlendirme dışı bırakılması gerektiği değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindedile getirdiği iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca verilen karar gerekçesine katılmakla birlikte, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre, ticari şirketlerin iktisadi amacının kâr elde etmek olduğu, kâr elde etmese dahi en azından zarar etmemek üzere ticari faaliyetlerine devam etmelerinin bir zorunluluk olduğu aksi takdirde söz konusu şirketlerin zarar etmemek ve kâr elde etmek için kayıt dışı ticari yollara başvurmalarının kuvvetle muhtemel olduğu düşüncesi ile, inceleme konusu ihalede giyimine ilişkin açıklamaları kapsamında verdikleri proforma faturadaki teklif fiyatlarının maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı belirlenen, idarece aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülmeyerek teklifinin değerlendirme bırakılması işlemi Kurulca da uygun görülen Baybora Hizmet Temizlik İnşaat Gıda Ticaret ve Taahhüt Ltd.Şti.- Aras Hiz. Organizasyon İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. Ortak Girişimininteklifinin, bu gerekçeler üzerinden de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ve bu gerekçenin de anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmediğine ilişkin Kurulun çoğunluk karar gerekçeleri içinde yer alması gerektiği, yönündeki düşüncem ile, Kurul karar gerekçesine katılıyorum.

 

 

                                                           Ali Kemal AKKOÇ

                                                                                                                                                                                              Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul