• Resmi Gazete:
 • Karar No: 2013/UH.I-314
 • Toplantı No: 2013/006
 • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
 • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :23
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UH.I-314
Şikayetçi:
 Oben Danışmanlık Bilgi İşlem Eğitim İnşaat Temizlik Yemek Ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi, 474. SOK. NO :2/9 KIRKKONAKLAR ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Akdeniz Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi, Dumlupinar Bulvari 07058 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.12.2012 / 40843
Başvuruya konu ihale:
 2012/152693 İhale Kayıt Numaralı "(24518) Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Bölümleri Temizlik Hizmeti (2013 Yılı)" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından 29.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “(24518) Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Bölümleri Temizlik Hizmeti (2013 Yılı)” ihalesine ilişkin olarak Oben Danışmanlık Bilgi İşlem Eğitim İnşaat Temizlik Yemek ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketinin 22.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 11.12.2012 tarih ve 40843 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4668 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İdari Şartname'nin 25.5'inci maddesi ile Teknik Şartname'nin 2.1.8 ve 8'inci maddelerinde kısa vadeli sigorta kolları prim oranının %1,5 olarak düzenlendiği, ihale konusu işin içerisinde temizlik işleriyle birlikte yüksek yerlerin iç ve dış cepheden cam temizlenmesi işlerinin de olduğu, güvenlik tedbirlerinin yükleniciye ait olduğunun açık olarak belirtildiği, ilgili mevzuata ve Kamu İhale Kurulu’nun 2011/UH.II-1790 sayılı kararına göre dış cephe cam temizleme işinin kısa vadeli prim oranının %3 olduğu, buna göre anılan oranın en yüksek orandan alınması gerekirken ayrım yapılmaksızın tamamı için %1,5 olarak belirlenmesinin mevzuata aykırılık taşıdığı,

 

2) Sözleşme Tasarısı'nın 16’ncı maddesi ve Teknik Şartname'nin 2, 6 ve 17'nci maddelerinde cezalar ve sözleşmenin feshine ilişkin hususların düzenlendiği, Sözleşme Tasarısı'nın 16'ncı maddesinde Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin ekinde yer alan Tip Sözleşme’nin 16’ncı maddesine ait 26 numaralı dipnotta belirtilen durumlarda sözleşmenin yürütülmesinde uygulanacak cezaların ard arda veya aralıklı olarak kaç defa tekrar etmesi durumunda sözleşmenin feshedileceğine ilişkin düzenlemenin bulunmadığı, bu hususun Kamu İhale Kurulu'nun 2011/UH.III-4183 ve 2012/UH.III-1746 sayılı kararlarında karara bağlandığı,

 

3) Teknik Şartname’nin araç ve gereçlerle ilgili maddelerinde, makine ve ekipman yanında istenilen sarf malzemeleri ile benzinli ve dizel motorlu olan araçların yakıtlarının yüklenici tarafından karşılanacağının düzenlendiği, bunların genel giderlere dahil olmayacağının açık olduğu, önemli bir gider kalemi oluşturan bu giderin İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer almaması ile bu gidere Birim Fiyat Cetvelinde ayrı bir satır açılmamasının mevzuata aykırı olduğu, bu konunun Kamu İhale Kurulu'nun 2012/UH.II-3624 ve 2012/UH.III-1746 sayılı kararlarında da belirtildiği,

 

4) İdari Şartname’nin 25.3.2’nci maddesinde, Teknik Şartname’nin yol güzergahları ile ilgili maddesinde belirtilen güzergahlara göre personel ulaşımının ayni olarak karşılanacağının düzenlendiği, ancak Kamu İhale Kurulu'nun 2012/UH.II-3624 sayılı kararında belirtildiği üzere 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2’inci maddesinin son fıkrası uyarınca ihale konusu işe alınacak kişiler idarece değil yüklenici tarafından belirleneceğinden, idare tarafından bu hususa ilişkin giderin hesaplanması için gerekli olan güzergah ve kat edilecek mesafenin ihale dokümanında belirtilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

5) İdari Şartname’nin 25.3.2’nci maddesinde giyim giderinin yüklenici tarafından karşılanacağı düzenlenmiş olmasına rağmen Teknik Şartnamede belirtilen giyim özellik ve çeşitlerinin kimlere ne kadar verileceği konusunun net olmadığı, bu hususun teklif fiyatının oluşturulmasında tereddüt yaratacağı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhale konusu işin “(24518) Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Bölümleri Temizlik Hizmeti (2013 Yılı)” alımı olduğu, hizmetin miktarı ve türünün 706 Kişi ve 365 takvim günü 12 ay süre ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Dezenfeksiyon ve İnfeksiyon Kontrol Prensipleri Çerçevesinde Temizlik, Taşıma (Hasta, Evrak) ve Yemek Servis hizmeti olarak belirlendiği görülmüştür.

 

            Teknik Şartname’nin “Temizlik Periyotları” başlıklı maddesinin (h)- Cam Temizliği alt başlığında “Her cam kirlendiği zaman temiz bir şekilde silinmiş olup, 15 günde bir aynı cam silinmiş olacaktır. Cam temizleyicilerin emniyet kemeri, kaskı olmadan yüklenici tarafından çalıştırılması yasak olup, sorumluluk yükleniciye ait olacaktır.

 

            Dış cepheden silinmesi gereken camlar için cam asansörü temin edilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde yaklaşık maliyet” başlıklı 10’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasında, ihale konusu işin kapsamında yer alan iş kollarının iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlike sınıf ve derecelerine ilişkin kısa vadeli sigorta kolları prim oranlarının, işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabının buna göre yapılacağı, ayrıca ihale konusu işe ilişkin kısa vadeli sigorta kolları prim oranları idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Başvuruya konu ihaleden önce, idarece Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne 2013 yılında gerçekleştirilecek temizlik, yemek ve diğer hizmetlerin alımı ihalelerinde kullanılmak üzere kısa vadeli sigorta kolları risk prim oranlarının ve tehlike derecelerinin sorulduğu, gelen cevabi yazıda; ilgili prim nispetlerinin temizlik için 1, cam silme dâhil temizlik için ise 1,5 olduğunun belirtildiği tespit edilmiştir.

 

Bunun üzerine idarece, başvuruya konu ihalenin İdari Şartnamesi’nin 25.5’inci maddesinde; ihale konusu hizmetin yaklaşık maliyetin hesabında dikkate alınan kısa vadeli sigorta prim oranının % 1,5 olarak tespit edildiğinin belirtildiği görülmüştür.

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83’üncü maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanan ve 29.09.2008 tarihli ve 27012 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/14173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesinin 6 ve 7’nci maddelerinde; bir işyerinde yürütülen ve esas işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta primlerinin, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanacağı, ancak, esas işin fer’i ve mütemmimi sayılan işlerin, sigortalıları birbirine karışmayacak şekilde, ayrı ve bağımsız olarak yürütüldüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumunda ayrı bir işyeri olarak tescil edilmiş olduğu takdirde her birinin kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi olacağı, aynı işveren tarafından, aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler gösteren ve farklı tehlike sınıflarına dahil olan bütün işlerin, işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim oranına tabi olacağı belirtilmiştir.

 

İncelenen ihalede, alımı yapılacak olan genel temizlik hizmetlerinin kapsamının Teknik Şartname’nin “Şartnamenin konusu” başlıklı bölümde belirtildiği; temizliğin yanı sıra, malzemesiz yemek yapımı, pişirilmesi, servisi hizmetleri ve diğer hizmetlerin de ihale konusu iş kapsamında yer aldığının ifade edildiği anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan, işkollarının ve bunlara ait tehlike sınıflarının belirtildiği bahsi geçen Tarifenin eki listede; 8121 sınıf kodu ile yer verilen “binaların genel temizliği” işinin prim nispeti 1,00 olarak belirtilmişken, 9605 sınıf kodlu “baca ve cam temizleyicileri, haşerat, itlaf ve dezenfeksiyon işleri” prim nispeti 1,50 olarak öngörülmüştür.

 

Başvuruya konu ihaleye ilişkin dokümanda, ihale konusu işin 706 kişi ile gerçekleştirileceği, bunların arasında 147 vasıflı personel olacağı ve bunlara asgari ücretten fazla ödeme yapılacağı, diğer 559 kişinin ise asgari ücret üzerinden çalıştırılacağı yönünde düzenlemelere yer verildiği ve çalıştırılacak personele işin farklı kısımlarında görev verileceğine ilişkin belirleme yapıldığı ancak temizlik hizmeti ile cam silme hizmetinin ayrı ve bağımsız olarak yürütülebilir işler şeklinde ayırt edilmediği, bu hizmetlerde çalıştırılacak personel sayısının ayrı ayrı belirlenmediği görülmüştür.

 

Ayrıca, cam silme işine yönelik olarak dokümanda özel düzenlemeler yapıldığı, cam silme işinde kullanılmak üzere makine-ekipman vb. istendiği belirlenmiştir.

 

Bu bağlamda; idarece işin tamamında kısa vadeli sigorta kolları prim oranının yukarıda yer verilen Tarife ekine uygun olarak 1,5 olarak belirlendiği, ihale konusu alımın genelinin temizlik hizmeti olduğu, bunun yanında farklı işlerin de öngörüldüğü, cam silme işinin de bunlardan biri olduğu ve idarece işin tamamında en yüksek kısa vadeli sigorta prim oranının belirlendiğinin görülmesi karşısında başvuru sahibinin bu husustaki iddiaları yerinde bulunmamıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Sözleşme Tasarısı’nın “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde,

 

“16.1.İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:

16.1.1.

a) İsteklinin ihale konusu hizmet işlerini teknik şartnamede belirtilen şekil ve şartlara uygun yapmadığının İdare tarafından tespit edilip kendisine bildirilmesi halinde, en az 10 (on) gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,5 oranında ceza uygulanacaktır. Ancak, gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı kanunun 20. maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme fesh edilecektir. Sözleşmenin fesh edilmemesi halinde sözleşme bedelinin % 0,5’i oranında ceza uygulanacaktır.

b) İstekli İdarenin talebine rağmen (İsteklinin kusuru bulunmadığı durumlar ile İdare tarafından uygun görülen haller hariç) teknik şartnamede belirlenen sayıda personeli çalıştırmaması halinde (yıllık izin, vizite hariç) İdare veya kontrol teşkilatı tarafından tutulacak tutanağa istinaden noksan çalıştırılan her işçi için günlük asgari ücretin 5 katı ceza uygulanacaktır.

c) Teknik şartnamenin "Yüklenici Personelinin Dış Görünüşü ve Kıyafeti" Başlıklı maddesinde detayları belirtilen ve çalışanlara verilecek olan kıyafetler, istekli tarafından işe başlama tarihinde ölçüler alınıp en geç 40 gün içerisinde teslim edilecektir. Teslim edilmemesi ve bu durumun İdare veya kontrol teşkilatı tarafından bir tutanakla tespit edilmesi halinde günlük 1.000.-TL. ceza uygulanacaktır.

d) İsteklinin, İdarenin kendisine çalışma süresince kullanmak amacıyla teslim ettiği işin yürütülmesi için kullanılacak olan malzemeleri kaybetmesi, hasar vermesi veya bu gibi nedenlerle geri verememesi halinde; malzeme bedelini günün rayiç değeri üzerinden İdareye ödeyecektir.

e) Yüklenici, kendisine teslim edilen işyerlerini ve malzemeleri üçüncü şahıslara, kısmen veya tamamen devredemez, ya da idarece yapılmış taksimatı değiştiremez. Aksi halde meydana gelecek zarar, protesto çekmeye ve hüküm almaya hacet kalmaksızın takip eden ilk hak edişinden kesilecektir. Zararın 3. şahıslar tarafından yapılmış olması; İdarenin, yükleniciden talep hakkını ortadan kaldırmaz.

f) İdarenin veya 3. şahısların her türlü mal varlığına, yüklenici veya işçilerinin verecekleri zararların bedeli, yüklenicinin hak edişinden kesilecektir.

g) İsteklinin, Teknik Şartnamede istekli tarafından karşılanacağı belirtilen tüm makine ve ekipmanların bakım ve onarım işlerini zamanında yaptırmadığı tutanakla tespit edilmesi halinde, gerekli bakım onarım işleri idarece yaptırılarak yüklenicinin aylık istihkakından mahsup edilir. Her bir durum için sözleşme bedelinin 0,0002’si oranında ceza uygulanır.

h) İstekli çalıştırdığı personele yapacağı ücret ödemeleri için (işyerinin bulunduğu Kampüs içinde olması tercih edilecektir) bir banka şubesinde çalıştıracağı işçileri için ayrı ayrı olmak üzere bir bankamatik hesabı açtıracaktır. İdare tarafından yükleniciye yapılacak hak ediş ödemelerini takip eden 2 iş günü içerisinde çalışan personelin ücretleri bu hesaplara yatırılacaktır. Yatırılmadığının tespit edilmesi halinde sözleşme bedelinin % 0,1 oranında ceza uygulanacaktır.

ı) İstekli çalıştırılması istenilen işçilerin ulaşımlarını idarenin belirleyeceği vardiyalara göre geliş gidişlerini servis aracıyla sağlamakla sorumlu olduğu için işe başlama tarihinde servis aracını temin etmek zorundadır. Servis aracının temin edilmediğinin anlaşılması halinde personelin ulaşım için yapmış olduğu ulaşım bedeli (Belediye otobüs fiyatı) yüklenicinin istihkakından kesilerek çalıştırdığı personele ödenecektir. Ayrıca bu durumun tespit edilmesi halinde her bir durum için sözleşme bedelinin 0,0002’si oranında ceza uygulanır.

i) İhale konusu hizmetin yerine getirilebilmesi gereken ve detayları teknik şartnamede belirtilen eğitim (işçi sağlığı ve güvenliği, hijyen, ergonomi, iletişim, gibi oryantasyon eğitim içerisinde yer alan eğitim vb.) giderleri istekliye aittir. Verilmesi istenilen ve detayları teknik şartnamede belirtilen eğitimin istekli tarafından verilmediğinin tespit edilmesi halinde söz konusu eğitim idare veya idare tarafından belirlenen kişi veya kurumlarca verilecek olup ücreti isteklinin istihkakından kesilecektir. Ayrıca bu durumun tespit edilmesi halinde her bir durum için sözleşme bedelinin 0,0002’si oranında ceza uygulanır.

j) Bu madde de ceza öngörülmeyen ancak, İdari ve Teknik şartnamelerde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde; her bir durum için sözleşme bedelinin 0,0004’ü oranında ceza uygulanır.

İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30'unu geçmeyecektir.” düzenlemesi,

 

Anılan Tasarı’nın “Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar” başlıklı 20 nci maddesinin birinci fıkrasında “Bu işte kısmi kabul yapılmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Tip sözleşmeler” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasında, “Bu Kanunun uygulanmasında uygulama birliğini sağlamak üzere mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmeler Resmi Gazetede yayımlanır.” hükmü,

 

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesine ait 26 no’lu dipnotta,

 

          “Bu madde aşağıda belirtilen açıklamalara uygun olarak İdare tarafından düzenlenecektir:

 

          (1) Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde, yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir. Ancak, gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedilebileceği, sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere idarece bu maddede belirlenecek oranda ceza uygulanacağı hususuna maddede yer verilecektir.

(2) Kısmi kabul öngörülen işlerde, yüklenicinin işin kısmi kabule konu olan kısmını süresinde tamamlamaması durumunda, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı süresinde tamamlanmayan kısmın bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir. Ancak, gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedilebileceği, sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere idarece bu maddede belirlenecek oranda ceza uygulanacağı hususuna maddede yer verilecektir.

(3) İşin özelliği gereği sürekli tekrar eden nitelikteki işlerde, işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, idarece her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere kesilecek ceza miktarı, sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir. Ayrıca, bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak gerçekleştirilmek suretiyle belli bir sayıya ulaşması durumunda, yukarıda öngörülen ceza uygulanmakla birlikte 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedileceği hususu ile sözleşmenin bu şekilde feshedilebilmesi için gerekli olan aykırılık sayısı (iki veya daha fazla) idarece belirlenerek bu maddede yazılacaktır. Ancak ağır aykırılık hallerinde, bu aykırılık halleri maddede belirtilmek kaydıyla, aykırılık bir defa gerçekleşmiş olsa dahi yukarıda öngörülen şekilde sözleşmenin feshedilebileceği hususuna da idarece gerek görülmesi halinde bu maddede yer verilecektir.

(4) İşin tamamının ya da kısmi kabule konu olan kısmının süresinde bitirilmemesi veya işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halleri hariç, idarece gerek görülüyorsa diğer sözleşmeye aykırılık hallerinin neler olduğu belirlenecek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesi durumunda İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir. Ancak, söz konusu aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedilebileceği, sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere idarece bu maddede belirlenecek oranda ceza uygulanacağı hususuna maddede yer verilecektir.

(5) İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarının, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30’unu geçmeyeceği hususu da bu maddede belirtilecektir.”

 

düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesinde ihale dokümanında tanımlanan hizmetlerin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak cezaların düzenlendiği, ancak Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin 26 no’lu dipnotunda belirtilen cezayı gerektiren hallerin kaç defa tekrar etmesi durumunda sözleşmenin feshedileceğine ilişkin düzenlemenin yer almadığı görülmüştür. Her ne kadar idarece hazırlanan Sözleşme Tasarısı’nın, Tip Sözleşme’nin dipnotuna uygun olarak oluşturulmadığı anlaşılmış olmakla birlikte bahse konu hususun teklif vermeye engel teşkil etmediği sonucuna varılmıştır.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İdarece bahse konu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin 19’uncu maddesinde teklif ve sözleşme türünün birim fiyat teklif ve sözleşme olacağının belirtildiği, anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde işçilik ücreti ile yemek, yol ve giyecek giderine ilişkin düzenleme yapıldığı, birim fiyat teklif cetvelinin,

 

İhale kayıt  numarası :2012/152693

 

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

VASIFLI PERSONEL(Gözetmen sorumlusu )(BRÜT ASGARİ ÜCRETİN %65 FAZLASI)(1 Kişi)

işçixay

1

12

 

 

2

VASIFLI PERSONEL (Yöneticiler, gözetmenler,  mutfak gözetmeni ve aşçılar) (BRÜT ASGARİ ÜCRETİN %45 FAZLASI)(35 Kişi)

işçixay

35

12

 

 

3

VASIFSIZ PERSONEL  (Temizlik, taşıma, mutfak hizmetlerinde çalışanlar ve garsonlar) (BRÜT ASGARİ ÜCRET) (559 Kişi)

işçixay

559

12

 

 

4

ÖZELLİKLİ BİRİMLERİN TEMİZLİK HİZMETİNDE ÇALIŞACAK VASIFLI PERSONEL  (BRÜT ASGARİ ÜCRETİN  %10 FAZLASI) (111 Kişi)

işçixay

111

12

 

 

                                                                                                      I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

İDARİ ŞART. 25.3.1 MAD.BEL.ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ BEDELİ (Yöneticiler, gözetmenler,mutfak gözetmeni ve aşçılar (vasıflı personel))

Gün

280

 

 

2

İDARİ ŞART. 25.3.1 MAD.BEL.ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ BEDELİ (Temizlik, taşıma, mutfak hizmetlerinde çalışanlar ve garsonlar (Vasıfsız Personel))

Gün

3.350

 

 

3

İDARİ ŞART. 25.3.1 MAD.BEL.ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ BEDELİ (Özellikli birimlerin temizlik  hizmetinde çalışacak vasıflı personel)

Gün

870

 

 

                                                                                                  II.  ARA TOPLAM(K.D.V. Hariç)7

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

            şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

Öte yandan, Teknik Şartname’nin “Akdeniz Üniversitesi Hastaneleri temizlik ihalesine makine parkı, araç ve gereçleri asgari özellikleri” başlıklı maddesinde,

 

“1- 11 adet geniş yüzeyler için kombine yer yıkama ve emme makinesi.

 • Makinelerin beraberinde 200 adet beyaz, 100 adet kırmızı, 100 adet siyah renkte yıkama pedi olmalıdır.

 

19- 85 adet Mikrofiltreli Elektrikli toz süpürgesi.

 • Makinelerin beraberinde 1000 adet mikrofiltreli süpürgelere uygun, orijinal süpürge torbası olmalıdır.

 

21- 17 adet Hepa ve Ulpa Filtreli Elektrikli Süpürge

 • Makinelerin beraberinde 500 adedi hepa filtreli süpürgelere uygun, 100 adedi ulpa filtreli süpürgelere uygun, orijinal süpürge torbası olmalıdır.

 

25- 12 Adet Sırtta Taşınan Uzun Kablolu Elektrikli Süpürge

 • Makinelerin beraberinde 500 adet sırt süpürgelerine uygun, orijinal süpürge torbası olmalıdır.

 

26- 6 Adet Çim Biçme Makinesi (Motorlu)

 • Benzinli ve vitesli olmalıdır.

 

27- 3 Adet Çim biçme traktörü

 • Benzinli ve vitesli olmalıdır.

 

28- 3 Adet Misine ile ve metal parça ile çalışabilen motorlu tırpan

 • Benzinli olmalıdır.

 

32- 1 adet cila aplikatörü

 • 20 adet mikrofibermop beraberinde olacaktır.

 

34- 20 adet temizlik akrobatı

 • Akrobat ile beraberinde 50 şer adet akrilik ve mikrofiber türünde iki çeşit mopu teslim alınacaktır.

 

35- 2 adet motorlu çit düzeltme testeresi

 • Benzinli olmalıdır.

 

38- 1 Adet Kompakt Vakumlu Yol Süpürme Makinası

 • Dizel tip, dört silindirli, su soğutmalı olacaktır…”

 

NOT:

Hizmetin yürütülmesi esnasında gerekli olan her türlü araç, gereç, sarf malzemeleri ve makine parkının bakım, onarım, yakıt giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.”

 

düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.22’nci maddesinde; “Birim fiyat teklif cetvellerinde işçilik maliyeti, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yapılacak çalışmalar ve malzeme gideri ile brüt asgari ücretin üzerinde ücret öngörülen personel varsa bunlara ilişkin maliyetlerin ayrı ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir.

Teklif fiyatına dahil edilmesi öngörülen malzemelerin tamamı tek bir iş kalemi olarak kabul edilmek suretiyle birim fiyat teklif cetvelinde malzeme için tek bir satır açılması halinde “birim” sütununda “ay” veya “gün” ibaresine yer verilecek, her bir malzeme için ayrı satır açılması halinde ise “birim” sütununa malzemenin türüne göre adet, kg, lt, m, kutu, paket vb. yazılacak ve “miktar” sütununda işin toplam süresi boyunca kullanılması öngörülen malzeme miktarı (toplam adet, kg, lt, m, kutu, paket vb.) belirtilerek teklif alınacaktır.”açıklaması yer almaktadır.

 

Anılan Tebliğ açıklamasından, personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımlarında birim fiyat teklif cetvelinde işçilik giderlerinin yanında malzeme giderlerinin de ayrı bir iş kalemi şeklinde düzenlenmesi gerektiği, bu bağlamda, teklif fiyata dahil edilmesi öngörülen malzemelerin ayrı iş kalemleri olarak kabul edilmek suretiyle birim fiyat teklif cetvelinde her bir malzeme için ayrı satır açılabileceği gibi malzemelerin tamamının tek bir iş kalemi olarak kabul edilmesinin ve cetvelde birimi ay veya gün olacak tek bir satırın açılmasının mümkün olduğu anlaşılmaktadır.

 

Bu itibarla, ihale konusu temizlik işi kapsamında yüklenici tarafından işyerinde bulundurulması gereken ekipmanda kullanılacak sarf malzemeleri ile yakıt giderinin isteklilerce fiyatlandırılabilmesi için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

           
4 ) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri: ...- İhale konusu hizmetin yerine getirilebilmesi için istenilen personelin yol giderleri istekli tarafından teknik şartnamenin ‘Hastanelerde Çalıştırılacak Olan Personel Sayısı İşçilerin Özellikleri İle Her İşçiden İstenecek Olan Evrak Listesi’ Bölümünde belirtilen güzergahlara göre ayni olarak karşılanacak olup, teklif fiyata dahildir. Bir kişinin yol gideri 26 gün üzerinden hesaplanacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik Şartname’nin “Genel hükümler” başlıklı maddesinde ise yüklenicinin, çalıştırılan kişilerin ulaşımını anılan Şartnamede belirtilen servis güzergahlarına göre karşılayacağına ilişkin düzenleme yapıldığı ve hastaneye geliş-gidiş ile ilgili farklı güzergahların belirtildiği, güzergahların bir aylık toplam km bilgisinin verildiği görülmüştür.

 

Anılan düzenlemelerden, personelin ulaşımının yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacağı ve yüklenicinin personeli bulunduğu yerden idarece belirlenen saatlere göre hastaneye taşıyacağı anlaşılmıştır. Başvuru sahibinin iddia ettiği konu olan ulaşım giderinin hesaplanması için gerekli olan güzergah ve kat edilecek mesafenin ihale dokümanında belirtilmesinin 4857 İş Kanunu’nun 2’nci maddesinin son fıkrası uyarınca ihale konusu işe alınacak personele idarenin belirlemesi ile ilgili bir durumu meydana getirmediği gibi bu husus isteklilerin teklif vermesini de engellemediğinden başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası uygun bulunmamıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri: ...- İhale konusu hizmetin yerine getirilebilmesi için istenilen personelin teknik şartnamede ayrıntıları belirlenen giyim giderleri yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacaktır ve teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Yüklenici personelin dış görünüşü ve kıyafeti” başlıklı maddesinde, “Bütün yüklenici görevlilerinin kıyafeti yüklenici tarafından işe başlama tarihinde ölçüler alınıp en geç 40 gün içerisinde teslim edilecektir. Yüklenici görevlileri düzgün kıyafetle iş yapmak mecburiyetinde olduğundan hastane idaresinin, yüklenici işçisinin yaptığı göreve uygun olarak belirleyip göstereceği örnek kıyafetleri yüklenici personeline temin etmekle yükümlüdür. Yüklenici görevlilerinin her an kendi ve hastane adına yaraşır temiz ve muntazam bir şekilde bu kıyafetlerle çalışmalarını sağlayacaktır. Yüklenici, her yüklenici işçisi için hastane idaresinin belirlediği kalitede 3 takım kıyafet ve 3 sabo tipi terliği, tutanakla Kontrolöre teslim edecek, dağılımı Kontrolörce yapılacaktır. Kontrolörün tespit ettiği giyilmeyecek kadar eski olan rengi solan kıyafetleri yüklenici yenileyecek olup, işe yeni başlayan yüklenici personele kıyafet ve sabo terliği yüklenici tarafından Kontrolöre teslim edilecek. Kıyafetsiz yüklenici personeli çalıştırılmayacaktır. Genel temizlik ve yıkamalarda mutlaka çizme giyilecektir.

 

Tüm yüklenici çalışanlarının kıyafet özellikleri idarece belirlenecektir.

 

Yüklenici görevlilerinin kimlik ve özelliklerini belirleyen Kontrolörce onaylanmış resimli kimlik kartları logolu olup, mutlaka forma yakalarında asılı olmalarını sağlayacaktır. Yaka kartı bulunmayan yüklenici işçisi hastanede çalıştırılamaz. Yaka kartı işe başlama günü tanzim edilmiş olacak ve yüklenici personeli yakasına takacaktır.

 

Yüklenici tarafından temin edilecek kıyafet özellikleri olup, idare tarafından renk değişikliği yapılabilir. Kıyafetler ve terlikler her yüklenici işçisine mahsus bir pakette teslim edilecektir. Üniformaların üzerinde tanıtıcı boya /baskı veya etiket şeklinde tanıtma işaretleri bulunacak, idarece örneği görülerek kabul edilecektir.

 

                        Takım Sayısı    Kıyafeti

Gözetmen                    22 Takım         Lacoste kalitesinde 60-70 oC’ de yıkanabilen ütülenebilen,

                                                           çekmeyen T-Shirt (22 Adet)

                                                           Lacivert pantolon (22 Adet)

                                                           Ayakkabı (11 Adet)

                                                           Kışlık Lacivert Hırka (11 Adet)

                                                           Lacivert Sabo Tipi Terlik (11 Adet)

 

Bahçıvan                     46 Takım         Yazlık Alt-Üst Alpaka Takım

(Pastel Yeşili ) (23 Adet)

Kışlık Alt-Üst Alpaka Kalın Takım

(Pastel Yeşili ) (23 Adet)

Lacoste kalitesinde 60 – 70 ºC’ de yıkanabilen

ütülenebilen çekmeyen T-Shirt (46 Adet)

Çizme (PVC) (30 Adet)

Geniş Hasır Şapka (23 Adet)

Yağmurluk ( Pantolon ve ceketten oluşan ) (46 Adet)

Yün Eldiven (46 Adet)

Spor Ayakkabı (46 Adet)

İçi elyaf dışı su geçirmez sentetik kumaştan

Mont (23 Adet )

 

Yardımcı Personel       600 Takım       Turkuaz Mavisi Anvelop Yaka Alpaka Üst

( Hizmetli )                                          Kollar Hardal Sarısı Renkte Biye Olacaktır. (600 Adet)

                                                           Hardal Sarısı Renkte Koton Gabardin Pantolon

olacaktır. (600 Adet)

Kaymaz tabanlı iş ayakkabısı. (300 Adet)

Sabo tipi terlik (300 Adet)

 

Çamaşırhane              36 Takım         Lacivert Pantolon Beyaz anvelopterikoton üst

kollar lacivert biye. (36 Adet)

                                                           Kısa Arkadan Bağlamalı Altı Muşambalı Önlük (10 Adet)

                                                           Sabo Tipi Terlik (36 Adet)

                                                           Çizme (PVC) (10 Adet)

 

Erkek Temizlik Personeli 100 Takım   Pembe Beyaz Çizgili Kısa Kollu Gömlek (100 Adet)

                                                           Lacivert Pantolon (100 Adet)

                                                           Sabo Tipi Terlik (100 Adet)

                                                             Lacivert Hırka (15 Adet)

                                                           Kaymaz tabanlı iş ayakkabısı (15 Adet)

                                                           Koruyucu maske ( 3M ) (500 Adet)

 

Bayan Temizlik Personeli  338 TakımPembe Polo Yaka Düğmeli Kısa Kollu 

Alt-üst takım (338 Adet)

                                                           Pembe Beyaz Çizgili Arkadan Bağlamalı

Altı Muşambalı Yarım Önlük (338 Adet)

                                                           Pembe Beyaz Çizgili Eşarp (338 Adet)

                                                           Sabo Tipi Terlik (338 Adet)

 

Yardımcı Personel       42 Takım          Beyaz gömlek (42 Adet)

 ( Hizmetli )                                         Siyah Pantolon (42 Adet)

                                                           Siyah ayakkabı.(21 Adet)

 

Çöp Taşıma Personeli28 Takım         Turuncu delinmeye, yırtılmaya karşı

dayanıklı eldiven, (28 Adet)

                                    Tıbbi Atık Yönetmeliğine uygun yanmaz, su

geçirmez (tıbbi atık amblemi ve yazısı

sırtında olacak şekilde) tıbbi atık kıyafeti. (14 Adet)

Yazlık ve kışlık takım olacaktır. (14 Adet)

Paçalarda ve kollarda fosforlu şerit bulanacaktır.

İçi elyaf dışı su geçirmez sentetik kumaştan

mont. (14 Adet)

                                                           Turuncu Polo yaka tişört (28 Adet)

                                                           Sabo Tipi Terlik (28 Adet)

                                                           Çizme (14 Adet)

                                                           Yağmurluk (28 Adet)

Koruyucu gözlük (14 Adet)

Koruyucu maske ( 3M ) (500 Adet)

Kaymaz tabanlı iş ayakkabısı(14 Adet)

 

Mutfak Gözetmeni       14 Takım         Siyah Gabardin Pantolon (14 Adet)

                                                           Buz Mavisi Gömlek, (14 Adet)

                                                           Bir Çift Ayakkabı, (7 adet)

                                                           Önden Düğmeli 1.Kalite Giyilebilecek Nitelikte Kışlık     

                                                                Siyah Hırka, (7 Adet)

                                                           Sabo Tipi Terlik, (7 Adet)

 

Aşçı                             36 Takım         Beyaz Aşçı Pantolonu (36 Adet)

                                                           Beyaz Aşçı Gömleği (36 Adet)

                                                           Sabo Tipi Beyaz Terlik (36 Adet)

                                                           Siyah Ayakkabı (18 Adet)

                                                           Polietilen Antibakteriyel Özellikte Beyaz Tam Önlük

                                                               (18 Adet)

 

Garson                                   130 Takım       Beyaz Gömlek, (130 Adet)

                                                           Lacivert Pantolon  (130 Adet)

                                                           Lacivert Hırka, (65 Adet)

                                                           Sabo Tipi Terlik, (65 Adet)

                                                           Siyah Bir Çift Ayakkabı, (65 Adet)

                                                           İçi Bez Dışı Polietilen Antibakteriyel Özellikte Tam

                                                               Mutfak Önlüğü(65 Adet)    

 

Yardımcı Personel           20 takım      Beyaz Pantolon (20 Adet)

(Mutfak)                                                  Beyaz Pantolon Üstü Gömlek, (20 Adet)

                                                           Sabo Tipi Terlik, (20 Adet)

                                                           Bir Çift Çizme, (10 Adet)

                                                           Polietilen Antibakteriyel Özellikte Beyaz Tam Önlük,

                                                               (10 Adet)”

 

düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde, 78.19. Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecek ve giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

            İhale konusu hizmet alımında idarece personelin giyim giderinin ayni olarak ödeneceği ve giyecek özellikleri ile sayısına ilişkin belirlemenin yapıldığının görülmesi karşısında idarece bahse konu Tebliğ hükmü doğrultusunda işlem tesis edildiği anlaşılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibinin bu konuya ilişkin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul