İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-317
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :26
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UH.I-317
Şikayetçi:
 Mendika Gıda Ve Yemek Paz. İnş. Sanayi Ve Tic. A.Ş. ( 27.12.2012 tarih ve 2012/078 sayılı kurul kararı gündem no : 88), GERSAN SAN. SİT. 2307 SOK. NO : 56 ŞAŞMAZ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kamu Hastaneleri Kurumu Destek Hizmetleri Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1400. Sok.No:10/B ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.12.2012 / 41329
Başvuruya konu ihale:
 2012/146592 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Taşımalı Yemek Hizmeti" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Kamu Hastaneleri Kurumu Destek Hizmetleri Başkanlığı tarafından 14.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı Taşımalı Yemek Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Mendika Gıda ve Yemek Paz. İnş. Sanayi ve Tic. A.Ş.nin( 27.12.2012 Tarih Ve 2012/078 Sayılı Kurul Kararı Gündem No: 88) 04.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.12.2012 tarih ve 41329 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4766-01 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

           
1 ) İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapların Tebliğin 79’uncu maddesine uygun olmadığı, (Örn. İşçilik ücretleri, kıyafet gideri, araç ve gereçlerin bakım onarım ve amortisman maliyeti, temizlik malzemesi giderleri, pet şişe su giderleri, elektrik, su doğalgaz LPG giderleri, işçilerin portör kontrol giderleri, akaryakıt giderleri, proforma fatura veya fiyat teklifi ile açıklama yapıldıysa bunların Tebliğe uygun olup olmadığı)

 

           
2 ) Ayrıca idarece şikayete verilen cevapta tabloda 10 gün üzerinden açıklamaları bulunması gereken örnek menülerin 5 gününün açıklandığı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

           
1 )Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak:

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 40’ncı maddesinde “(1) İhale konusu işin niteliği esas alınarak, çalıştırılması öngörülen personelin sayısı ve nitelikleri dokümanda belirtilir. Ancak, idare tarafından ihaleye katılım ve yeterlik kriteri olarak, personel çalıştırıldığına, çalıştırılacağına veya personelin sayısı ya da niteliklerine ilişkin belge istenemez.

(2) Çalıştırılacak personelin nitelikleri ve deneyim süresi ile bunları tevsik edecek belgelere ilişkin düzenleme teknik şartnamede yapılır. Asgari deneyim süresi öngörülmesi halinde, bu süre bir yıldan az beş yıldan fazla olmamak üzere idare tarafından belirlenir. Deneyim süresi mezuniyet tarihi esas alınarak mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir. Personelin niteliğini ve deneyim süresini gösteren belgeler sözleşmenin imzalanmasının ardından işe başlanmadan önce yüklenici tarafından idareye sunulur.” hükmü,

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dâhil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetlerdir.

78.2. Malzemeli veya malzemesiz temizlik, malzemesiz yemek, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı olup, bu tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı olan/olmayan hizmetler arasında sayılmayan işlerin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı yukarıda yer verilen tanıma göre idarelerce değerlendirilecektir.

78.3. Malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da makine ve ekipman ile araçlar ve/veya akaryakıtın yüklenici tarafından sağlanacağı çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler ile personel taşıma gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir. Ancak, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirlenmesi hallerde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.

78.6. Tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret dikkate alınacaktır.”açıklamaları,

            Anılan Tebliğin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde“79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

Altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.6. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tekliflerini kullanması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) düzenlenmiş fiyat teklifini sunması yeterlidir.

79.4.2.7. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilen fiyat tarifelerinde belirtilen fiyatları kullanması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir. (Örnek: Orman Genel Müdürlüğüne bağlı işletmeler tarafından satılan ürünlere ilişkin ilan edilmiş fiyatlar vb.)

79.4.2.8. İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatının, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir.(Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük olarak yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)

79.4.2.9. İstekli tarafından perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarının kullanılması halinde, ilgili mala ait sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir fiyatı gösteren mağaza veya market yönetimince onaylanmış katalogu sunması yeterlidir.

79.4.2.10. İstekli tarafından ticaret borsalarında oluşan fiyatların kullanılması halinde, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son işlem tarihinde gerçekleşen asgari fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılması yeterlidir.

79.4.2.11. İstekli tarafından yaş sebze ve meyve için, toptancı halinde oluşan fiyatların kullanılması halinde, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın, ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait asgari fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılması yeterlidir.

79.4.2.19. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin aşırı düşük teklif sorgulamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 3 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verilecek ve teklifler değerlendirilecektir.” açıklamaları yer almaktadır.

            İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde Detayları teknik şartnamede verilen gramajlara uygun olarak ve örnek menü dikkate alınarak yemek hazırlama ve serviste kullanılan yiyecek malzemeleri (ekmek ve su dahil) giderleri, mutfak, yemekhane, bulaşıkhane v.s böceklere karşı ilaçlanması, sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım giderleri, mutfak ve yemekhanelerde meydana gelebilecek yangına karşı mutfak ve yemekhane için 50.000 TL-, besin zehirlenmelerinde ölüm halinde kişi başına 150.000 TL.-, hastanede yatarak geçirilen her gün için kişiye ödenecek 300 TL.- ve tedavi masraflarının tamamının karşılanması için belirli miktarlar üzerinden sigorta giderleri teklif fiyata dahildir. Alımı yapılacak olan hizmet malzemeli yemek alımı kapsamında olduğundan personel ücretleri yüklenicinin kendisi tarafından karşılanacağından ücretlerin belirlenmesinde yürürlükteki asgari ücretten az olmamak üzere yüklenici tarafından belirlenecektir. Ayrıca işçilerin yol ve yemek ücretleri ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacaktır.düzenlemesi,

 

            Teknik Şartname’nin 2’nci maddesinde “Her bir birim tabldot, ayrıntıları işbu Teknik Şartnamede belirtilmiş bulunan nitelikleri haiz Kurumun Merkez ve Ek Hizmet binalarında 2013 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi çalışması öngörülen personel için iş bu Teknik Şartnameye ekli (EK-2) sayılı listede belirtilmiş bulunan çeşit ve gramajlardan oluşan günlük dört çeşit yemek, ekmek ve sudan oluşur.” düzenlemesi, 15’inci maddesinde “Yüklenici mutfak ve yemekhanede yaptıracağı zararlılar ve haşereler ile mücadele hizmetlerini 27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yaptıracaktır. Her ayın sonunda halk sağlığı alanında haşerelerle mücadele işlem formu idareye teslim edilecektir. Gerekli görüldüğünde ay içinde tekrarı yapılacaktır.” düzenlemesi, “Diğer Hususlar” başlıklı 8’inci maddesinin birinci alt bendinde “İş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluk Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir. Ayrıca, iş ve işyerlerinin sigortalanması da yükleniciye aittir. Yüklenici mutfak ve yemekhanelerde meydana gelebilecek yangına karşı beher mutfak ve yemekhane için 50.000 TL, besin zehirlenmelerinde ölüm halinde kişi başına 150.000 TL hastanede yatarak geçirilen her gün için kişiye ödenecek 300 TL ve tedavi masraflarının tamamının karşılanması için belirli miktarlar üzerinden sigorta yaptırmak ve sigorta poliçesini sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde idareye ibraz etmek zorundadır.”, “Diyetisyen ve Sorumlu Personel Görevlendirmesi” başlıklı 4’üncü maddesinde “Yüklenici sözleşmenin imzalanmasından işin bitimine kadar, hizmetin ifası için gerekli olan (12) on iki personel haricinde diyetisyen, ayrıca idareye karşı muhatap bir yüklenici sorumlu personeli de bulunduracaktır.” “Servis ve Servis Sonrası Hizmetler Esnasında Görevlendirilecek Personel” başlıklı 5’inci maddesinde “1)Yüklenici toplam altı yüz (600) kişiye ve aynı anda yemek servisi yapılacağı hususunu dikkate alarak, hizmetin aksatılmadan ve bekletilmeksizin sunulabilmesi için toplam 12(oniki) personeli hizmetin sunulacağı mahallerde bulunduracaktır. Yüklenici personelin verimliliğini düşürmemek için gerekli tedbirlerin alınması hususunda sorumludur.
2 ) Servis mahallerinde bulundurulacak 12(on iki) personel, yeterli sayıda aşçı, aşçı yardımcısı, garson ve servis sonrası hizmetleri yürütecek temizlik ve bulaşık yıkama elemanından oluşur. Çalıştırılacak personelin 1’i aşçıbaşı, en az 4’ü aşçı veya aşçı yardımcısı olacaktır.
”düzenlemeleri yer almaktadır.

            İncelemeye konu ihalenin malzeme dâhil yemek hizmeti alımı ihalesi olduğu ve personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı niteliği taşımadığı,  ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısına ilişkin belirleme yapılmadığı ve bu durumda da başvuruya konu ihalede asgari işçilik maliyetine yönelik bir tespit yapılmasına ve söz konusu maliyet üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderlerin hesaplanmasına olanak bulunmadığı tespit edilmiştir.

            İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, 14.11.2012 tarihinde yapılan ihaleye 5(beş) isteklinin katıldığı, kârsız yaklaşık maliyetin altında teklif veren bir isteklinin teklifine aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı ve açıklaması mevzuata uygun görülerek, ihalenin teklifine aşırı düşük sorgulama yapılan Diva Kurumsal Yem. San. Tic. Ltd. Şti.nin üzerinde bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

            İdarece söz konusu istekliye 15.11.2012 tarihinde elden verilen ve teklifte önemli görülen teklif bileşenlerinin belirlendiği yazıda “..2013 yılı taşımalı yemek hizmeti  alımı işi ihalesi maliyetlerine esas teşkil eden idari şartnamenin 25. Maddesinde de ayrıntılı olarak açıklanmış, teklif fiyata dahil olan giderlerden; detayları teknik şartname eki (Ek-2) sayılı listede verilen gramajlara uygun olarak ve örnek yemek listesi teknik şartname eki (Ek-3) sayılı tabloda belirtilen  “pazartesi (Sebze çorba, haşlama et, şehriyeli pirinç pilavı, salata tabağı), Salı (Düğün çorba, fırın tavuk ve söğüş, imam bayıldı, tulumba tatlısı), Çarşamba (Şehriye çorba, çiftlik köfte, cevizli erişte, muz), Perşembe (Ezogelin çorba, etli kuru fasulye, pirinç pilavı, ayran), Cuma (Brokoli çorba, tas kebabı, gül böreği, salata tabağı) NOT: Gül böreği için peynirli börek baz alınacaktır. Salata tabağı için mevsim salata baz alınacaktır. Pirinç pilavı için şehriyeli pirinç pilavı baz alınacaktır. Söğüş olarak 50 gr domates, 20 gr salatalık dilimi verilecektir.” Bir haftalık menü dikkate alınarak yemek hazırlama ve serviste kullanılan yiyecek malzemeleri (ekmek ve su dahil) giderleri, mutfak, yemekhane, bulaşıkhane vs. böceklere karşı ilaçlanması, sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım giderleri, mutfak ve yemekhanelerde meydana gelebilecek yangına karşı mutfak ve yemekhane için 50.000 TL, besin zehirlenmelerinde ölüm halinde kişi başına 150.000 TL, hastanede yatarak geçirilen her gün için kişiye ödenecek 300 TL ve tedavi masraflarının tamamının karşılanması için belirli miktarlar üzerinden sigorta giderleri teklif fiyata dahildir. Alımı yapılacak olan hizmet, malzemeli yemek alımı kapsamında olduğundan personel ücretleri yüklenicinin kendisi tarafından karşılanacağından ücretlerin belirlenmesinde yürürlükteki asgari ücretten az olmamak üzere yüklenici tarafından belirlenecektir. Ayrıca işçilerin yol ve yemek ücretleri ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacaktır. Tüm bu bileşenlerle ilgili olarak a) Hizmet sürecinin verilen hizmetin ve gerçekleştirme yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, c) Teklif edilen işin özgünlüğü göz önüne alınarak proforma faturalarının aslını sunarak belgelendirmek suretiyle 13.08.2012 tarih ve 28383 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 79. Maddesine uygun olarak 23.11.2012 tarihi mesai bitimine kadar yazılı açıklama yapmanız gerekmektedir.” şeklinde ifadelerin yer aldığı görülmüştür.

            Söz konusu teklif bileşenleri kapsamında ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesinde:

            İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından beş günlük örnek yemek menüsü doğrultusunda yemekler için belirlenen girdilerin idarenin Teknik Şartname’de belirlediği gramajlar açısından uygun şekilde listelendiği, söz konusu yemek girdilerine, mutfak, yemekhane, bulaşıkhane vs. böceklere karşı ilaçlamaya ve sigorta giderlerineilişkin olarak proforma faturalar sunulduğu, proforma faturaların üzerinde Tebliğin 79.4.2.4’üncü maddesi uyarınca satışlar üzerinden açıklama yapıldığından olması gerekli “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.”” ibaresinin bulunduğu ve meslek mensubunca imzalanmak ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelendiği, ayrıca çalıştırılacak personel ile ilgili olarak da işçilik (asgari ücrette kendi belirledikleri ortalama artış dikkate alınarak) yemek ve yol giderlerine ilişkin maliyet açıklaması yapıldığı anlaşılmıştır.

            İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından yol bedelinin tevsiki amacıyla halen yürürlükte olan “UKOME Genel Kurulunun 12.08.2011 tarih ve 2011/30 sayılı Kararı Gereğince Toplu Ulaşım Araçlarında İndirimli ve Tam Yolcu Taşıma Biniş Ücretleri”nin sunulduğu, biniş ücretlerini gösteren belgenin Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.3’üncü maddesinde sayılan aşırı düşük teklif açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerden “Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri…” kapsamında kabul edilebileceği ve bu şekilde teklif edilen fiyatın ilan ve ihale tarihi arasında geçerli olduğu anlaşılmıştır.

            Ayrıca personelin yemek ücretine ilişkin yapılan açıklamada yemek hammadde maliyetinin (su+ekmek dahil) 3,4238 TL ve 14 işçi için 247 günlük yemek maliyeti toplamının 11.838,50 TL belirlendiğinin anlaşıldığı, Tebliğin “79.4.2.3.Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.” açıklaması uyarınca bu durumu tevsik edici bilgi ve belgelerin sunulması gerekmesine karşılık yemek verilecek personelin yemek giderine ilişkin olarak isteklilerce hesaplama yapılmasını sağlayacak şekilde yemek çeşitleri veya kalori hesabı gibi herhangi bir bilginin doküman kapsamında yer almadığı anlaşıldığından, bu durumda ihale konusu işin yemek hizmeti alımı işi olduğu ve işi yerine getirecek şirketin hazırlayacağı yemekten kendi personelinin de yararlanabileceği, dokümanda yüklenicinin çalıştıracağı toplam personel sayısı ve bunların yemek giderinin nasıl belirleneceğine ilişkin gerekli bilgilerin de yer almadığı dikkate alındığında, bu giderin açıklama kapsamında ayrıca belgelendirilmesine gerek olmadığı sonucuna varılmıştır.

            Diğer taraftan ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından idarece tespit edilen önemli teklif bileşenleri doğrultusunda açıklama yapılması gerekiyor olsa da adı geçen isteklinin idarece belirlenen önemli teklif bileşenlerine uygun açıklama yapmasının yanı sıra belirleme yapılmayan bileşenler ile ilgili de açıklama yaptığı anlaşılmış olup, başvuru sahibi tarafından başvuru dilekçesinde yer verilen kıyafet gideri, temizlik malzemesi gideri, elektrik, su, doğalgaz ve Lpg gideri, akaryakıt gideri vb. giderlere ilişkin olarak uygun açıklama yapılmadığı yönündeki iddianın yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

           
2 ) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak:

 

            4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesinde, ihale komisyonunca verilen tekliflerin 37’nci maddeye göre değerlendirildikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği hükme bağlanmıştır.

 

            İdarece Teknik Şartname’de 10 günlük örnek menü belirlemesi yapılmışken söz konusu Kanun hükmü doğrultusunda ihale üzerinde bırakılan istekliye gönderilen aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısında beş günlük menü dikkate alınarak yemek hazırlama ve serviste kullanılan yiyecek malzemeleri (ekmek ve su dâhil) giderlerinin açıklanmasının istendiği anlaşıldığından, bu itibarla ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından beş günlük örnek yemek menüsü dikkate alınarak yapılan açıklamada mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul