• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-324
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :33
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UH.I-324
Şikayetçi:
 Yiğit Yönetim Dan. Cenaze Temizlik Yemekçilik Reklam Bilgisayar Hizmetleri İnşaat Madencilik Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi- Rem Müteahhitlik Tem. İlaçlama Taşımacılık Gıda İnş. Taah. Peyzaj Elektrik Elektronik Kuyumculuk Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, GENÇLİK MAH. IŞIKLAR CAD. TÜRKAY APT. NO : 27/1 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Burdur Belediye Başkanlığı Park Ve Bahçeler Müdürlüğü, Özgür Mah. Otogar Arkası No: 1 15100 BURDUR
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.12.2012 / 40204
Başvuruya konu ihale:
 2012/146679 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı İçin 50 Personel İle Parklar Ve Yeşil Alanların Bakımı Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Burdur Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğütarafından 02.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı İçin 50 Personel İle Parklar ve Yeşil Alanların Bakımı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yiğit Yönetim Dan. Cenaze Temizlik Yemekçilik Reklam Bilgisayar Hizmetleri İnşaat Madencilik Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi & Rem Müteahhitlik Tem. İlaçlama Taşımacılık Gıda İnş. Taah. Peyzaj Elektrik Elektronik Kuyumculuk Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 23.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.12.2012 tarih ve 40204 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4548 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle idarece tespit edilen yaklaşık maliyetin hatalı hesaplama yapan KİK İşçilik Modülünden yararlanarak hesaplandığı, bu nedenle ihale kararının hatalı verildiği, ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı’nın ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen 3 adet taşıta ait kira veya amortisman giderini dahi karşılaması mümkün olmayan teklifi ile ilgili olarak 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi uyarınca işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenilmesi gerekirken direk adına ihale verilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İnceleme konusu ihalede yaklaşık maliyetin KİK işçilik modülü ve piyasa araştırması esas alınarak, %10 müteahhit kârı (91.613,76 TL) dâhil toplam 1.007.751,41 TL olarak belirlendiği, ihaleye 4 isteklinin katıldığı, Burdur İhtiyaç Maddeleri İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin teklif mektubunda aritmetik hata olması nedeni ile değerlendirme dışı bırakıldığı, geçerli 3 teklif sahiplerinden en düşük teklif fiyatını veren Detay Otomasyon Sosyal Hizmetler Temz. Taş. Tic. Ltd. Şti. & Zigana Tem. Taah. Yem. Yön. Danş. Rekl. Cenaze. Bilg. Hizm. İnş. Mad. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 829.422,18 TL tutarındaki teklifi ile ilgili olarak aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeden ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanun’un “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,          

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,       

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesinde ihale komisyonu tarafından verilen tekliflerin 37’nci maddeye göre değerlendireceği, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce idarece belirlenen süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntıların yazılı olarak istenileceği ve istekliler tarafından yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda ihalenin karara bağlanacağı hükme bağlanmıştır

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinin 79.4 üncü alt maddesinde “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

            Anılan mevzuat hükmü gereğince, kâr hariç yaklaşık maliyetin altında kalan teklif fiyatlarının aşırı düşük kabul edilerek, aşırı düşük teklif olarak belirlenen isteklilerden teklif bileşenlerine ilişkin olarak açıklama istenmesi gerekmekte olup, inceleme konusu ihalede idarece kâr hariç yaklaşık maliyetin 916.137,65 TL olarak belirlendiği, bu tutarın 87.896,17 TL’sinin araç bedeline ilişkin olduğu, kalan (916.137,65 – 87.896,17) 828.241,48 TL’sinin ise asgari işçilik maliyeti olarak hesaplandığı tespit edilmiştir.

 

İnceleme konusu ihalede idare tarafından asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında KİK işçilik modülü esas alınarak hesaplama yapıldığı, yapılan hesaplamada formen, su tesisat ustası, kepçe operatörü, inşaat ustası, E ehliyetli şoför ve bahçıvan için öngörülen fazla çalışmalar da dâhil edilerek hesaplama yapıldığı, ancak söz konusu hesaplama yapılırken 21 adet bahçıvan ile ilgili olarak ihale dokümanında öngörülmeyen 40 günlük resmi tatil çalışması da hesaba dâhil edilerek asgari işçilik maliyetinin 828.241,48 TL olarak belirlendiği, yapılan piyasa araştırmasına göre ihale dokümanında öngörülen araç bedeli için 87.896,17 TL fiyat belirlemesi yapıldığı anlaşılmış olup idare tarafından belirlenmiş olan kâr hariç yaklaşık maliyetin 828.241,48 + 87.896,17 = 916.137,65 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli Detay Otomasyon Sosyal Hizmetler Temz. Taş. Tic. Ltd. Şti. & Zigana Tem. Taah. Yem. Yön. Danş. Rekl. Cenaze. Bilg. Hizm. İnş. Mad. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından ihaleye 829.422,18 TL teklif verildiği, teklif fiyatının kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının altında olması nedeniyle aşırı düşük olduğu ve aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihale komisyonu tarafından ihalenin sonuçlandırılması işleminin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            Başvuru sahibi Yiğit Yön. Danş. Cenaze Temz. Yem. Rek. Bilg. Hiz. İnş. Mad. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. & REM Müt. Temz. İlç. Taş. Gıda İnş. Taah. Yem. Pey. Elek. Kuy. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından ihaleye 877.103,32 TL teklif verildiği, teklif fiyatının kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının altında olması nedeniyle aşırı düşük olduğu ve aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihale komisyonu tarafından ihalenin sonuçlandırılması işleminin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

         

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Detay Otomasyon Sosyal Hizmetler Temz. Taş. Tic. Ltd. Şti. & Zigana Tem. Taah. Yem. Yön. Danş. Rekl. Cenaze. Bilg. Hizm. İnş. Mad. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile Yiğit Yön. Danş. Cenaze Temz. Yem. Rek. Bilg. Hiz. İnş. Mad. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. & REM Müt. Temz. İlç. Taş. Gıda İnş. Taah. Yem. Pey. Elek. Kuy. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul