• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-326
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :35
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UH.I-326
Şikayetçi:
 Şifre Özel Güvenlik Ve Koruma Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, ÇALIŞLAR CAD. BARBAROS HAYRETTİN SOK. NO:3 D:5 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Özel İdaresi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, 855 Sokak No: 40 35250 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2012 / 42782
Başvuruya konu ihale:
 2012/137128 İhale Kayıt Numaralı "İzmir İl Özel İdaresi Hizmet Binaları, Şantiyeleri Ve Tesislerinde Çalıştırılmak Üzere 67+1 Kişilik Güvenlik Elemanı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            İzmir Özel İdaresi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 01.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “İzmir İl Özel İdaresi Hizmet Binaları, Şantiyeleri ve Tesislerinde Çalıştırılmak Üzere 67+1 Kişilik Güvenlik Elemanı” ihalesine ilişkin olarak Şifre Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin 10.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.12.2012 tarih ve 42782 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5046 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1)İş deneyimini tevsik etmek amacıyla, özel sektöre gerçekleştirilen bir işe ilişkin sözleşme örneği ve ekinde ilgili belgelerin sunulduğu; ancak idarece sözleşme ekinde sunulan fatura örneklerinin üzerine "aslı idarece görülmüştür" şerhi yerine "ibraz edilenin aynısıdır"  şerhinin düşülerek belgelerinin alındığı, sunulan fatura örneklerinin asıl nitelikte olduğu ve geçerli kabul edilmesi gerektiği,

 

2)Ekonomik ve mali yeterlik kriterlerinin tevsiki amacıyla sunmuş oldukları bilanço ve gelir tablosunda 2009 ve 2010 yılına ilişkin verilerin bulunmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ancak 2011 yılı verilerinin istenen kriterleri sağlaması sebebiyle geriye dönük iki yıla ilişkin verilerin ilgili belgelerde bulunmasına gerek olmadığı,

 

 

 İddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İtirazen şikâyete husus ile ilgili olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde,

 

          “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

          (2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

            …”hükmü,

 

Anılan Yönetmeliğin“İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde,

 

          “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek  bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

          a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

          b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

          …

istenilmesi zorunludur.

         

          (2) İlk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleri, ilgisine göre birinci fıkranın (a) veya (b) bendi kapsamında değerlendirilir.

          (3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

          a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 25’i ile % 50’si aralığında idarece belirlenecek bir orandan az olmamak üzere,

          b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde, yaklaşık maliyetin %25’i ile % 50’si aralığında, idarece belirlenecek parasal tutardan az olmamak üzere,

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması istenir.

          …”hükmü,

 

          Aynı Yönetmeliğin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde,

 

          “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

          (a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

          (b) Yurt dışında gerçekleştirilen işlerde, o ülkenin resmi kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyimini gösteren belgeler veya sözleşme ve bu sözleşmeye bağlı olarak düzenlenen fatura örnekleri veya fatura örneğinin o ülkenin yetkili makamları tarafından onaylı suretleri ya da fatura dengi belgeler iş deneyimini gösteren belgeler olarak kabul edilir. Bu kapsamda sunulan belgelerin, o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi, sözleşmede; iş sahibinin adı ve soyadı veya unvanı, işin yapıldığı yer ve iş tanımı, yüklenicinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı, sözleşme bedeli ve tarihi ile işin bitim ve/veya kabul tarihinin gösterilmesi zorunludur.

          (c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

          (ç) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur.

          (d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.

          (e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir.

          (f) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde varsa fiyat farkları ile KDV hariç olarak belirlenen tutarlar dikkate alınır. İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak iş deneyim tutarı hesaplanır. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyim tutarı, ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın belge tutarı esas alınarak hesaplanır.

          (g) Konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen işlerde, her bir ortak tarafından gerçekleştirilen iş kısmına yönelik tutar iş deneyim tutarı olarak kabul edilir.”hükmü bulunmaktadır.

 

            İdari Şartname’nin “ihale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde ihale konusu işin tanımı,

 

            “İzmir İl Özel İdaresi Hizmet Binaları, Şantiyeleri ve Tesislerinde Çalıştırılmak Üzere 67+1 Kişilik Güvenlik Elemanı”olarak yapılmış ve anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde yer alan,

 

            “…

7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70?ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10?unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30?undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:


Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilmiş güvenlik elemanı çalıştırmaya dayalı koruma ve güvenlik hizmetlerini kapsar  tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

            …” düzenlemesi ile isteklilerin sağlaması gereken benzer iş deneyimine ilişkin kriterler açıklanmıştır.

 

            Bu çerçevede itirazen şikâyete konu husus incelendiğinde;

 

            Başvuru sahibi Şifre Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından benzer iş deneyimini tevsik etmek amacıyla Kuzu Toplu Konut İnş. Ltd. Şti. ile 12.11.2010 tarihinde akdedilen, özel güvenlik hizmet alımına ilişkin sözleşme örneği, sözleşme kapsamında gerçekleştirilen işlere ilişkin 31.12.2010-07.09.2011 tarihleri arasını kapsayan toplam 9 adet fatura örneği ve iş yeri bildirgesi ile personel çalıştırıldığını gösteren belgelerin sunulduğu, sözleşmenin üzerinde “aslı idarece görülmüştür” şerhinin, faturalar üzerinde ise “ibraz edilenin aynısıdır” şerhinin bulunduğu tespit edilmiştir.

 

            Bilindiği üzere özel sektöre yapılan işlere ilişkin iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan belgeler düzenlenirken bu belgelere özgü ayrı bir onaylama süreci getirilmemiş ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesi çerçevesinde ilgili belgelere ilişkin onaylama işleminin gerçekleştirilmesi öngörülmüştür.

 

          Anılan maddede belgelerin sunuluş şekline ilişkin usuller belirlenirken, adaylar veya istekliler tarafından istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerinin de başvuru veya teklif kapsamında sunulabileceği ve bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

 

          Bu itibarla, isteklilerin sunacağı belgelerin başka bir onay işlemine gerek kalmadan, yalnızca aslının görevli idare personeline gösterilmek suretiyle üzerine “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek bir şerh düşülmek suretiyle kullanılabilmesi mümkündür. Ancak bu uygulamanın temel şartı onaylanacak belgelerin aslının veya aslı ile aynı nitelikte olan suretlerinin idareye ibraz edilmek suretiyle, belge örnekleri üzerine aslının idarece görüldüğüne ilişkin bir şerhin düşülmesidir.

 

          Bu kapsamda başvuru sahibince sunulan fatura örnekleri ele alındığında; örnekler üzerinde bulunan “ibraz edilenin aynısıdır” şerhinin, örneklerin aslının idarece görüldüğüne ilişkin herhangi bir ibare içermediği ve bu yönde bir anlam ifade etmediği dolayısı ile, onaylama sürecinde aslının idarece görüldüğüne ilişkin herhangi bir emare içermeyen belgelerin aslına uygunluğuna ilişkin başka bir araştırma yapılmasına imkan bulunmadığı değerlendirilerek, söz konusu belgelerin mevzuatta öngörülen onay işlemine uygun olmadığı gerekçesiyle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

            Bununla birlikte, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde, anılan Yönetmeliğin uygulanması aşamasında idarelere yalnızca sunulan belgelerin aslına uygunluğuna yönelik bir onaylama yapma yetkisi verilmesine rağmen, ihaleyi yapan idare tarafından ihaleye katılım aşamasında sunulan bir belgeye ilgili Yönetmelik ile yetki verilmeyen bir şerhin düşülmesi suretiyle onaylama işleminin yapıldığı görülerek, onaylama işleminin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne aykırı bir şekilde yapılmış olması sebebiyle konunun İzmir Valiliği’ne bildirilmesi uygun olacaktır.

           

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdarenin 13.12.2012 tarihli şikayete cevap yazısında başvuruya konu edilen hususun bir elenme sebebi olarak belirlenmediği anlaşılmıştır. Dolayısı ile, isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekçesi olarak kabul edilmeyen söz konusu husus, isteklinin menfaatini ihlal edecek bir nitelik taşıyamayacağı gibi bir itirazen şikâyet başvurusu konusu olabilme niteliği de bulunmamaktadır. Bu itibarla, her ne kadar itirazen şikâyet başvurusunda öne sürülmüş olsa da uyuşmazlık kaynağı olmadığı anlaşılan iddia hakkında karar verilmesine yer olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

2) Teklif kapsamında sunulan belgelerin onaylanması işleminin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne aykırı bir şekilde yapılmış olması sebebiyle İzmir Valiliği’ne bildirimde bulunulmasına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 


 

 

Karşı Oy:

 

KISMEN KARŞI OY

 

 

İnceleme konusu ihalede;

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde, “İş deneyimini tevsik etmek amacıyla, özel sektöre gerçekleştirilen bir işe ilişkin sözleşme örneği ve ekinde ilgili belgelerin sunulduğu; ancak idarece sözleşme ekinde sunulan fatura örneklerinin üzerine "aslı idarece görülmüştür" şerhi yerine "ibraz edilenin aynısıdır"  şerhinin düşülerek belgelerinin alındığı, sunulan fatura örneklerinin asıl nitelikte olduğu ve geçerli kabul edilmesi gerektiği” şeklinde dile getirdiği birinci iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca verilen kararın, başvuru sahibince sunulan fatura örnekleri ele alındığında; örnekler üzerinde bulunan “ibraz edilenin aynısıdır” şerhinin, örneklerin aslının idarece görüldüğüne ilişkin herhangi bir ibare içermediği ve bu yönde bir anlam ifade etmediği dolayısı ile, onaylama sürecinde aslının idarece görüldüğüne ilişkin herhangi bir emare içermeyen belgelerin aslına uygunluğuna ilişkin başka bir araştırma yapılmasına imkan bulunmadığı değerlendirilerek, söz konusu belgelerin mevzuatta öngörülen onay işlemine uygun olmadığı gerekçesiyle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı yönündeki kısmına katılmakla birlikte,

 

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde anılan Yönetmeliğin uygulanması aşamasında idarelere sunulan belgelerin aslına uygunluğuna yönelik bir onaylama yapma yetkisi verilmiştir. Ancak, fotokopi olarak sunulan bir belge için “aslı gibidir” onayı mümkün bulunmamaktadır. İhaleyi yapan idare tarafından ihaleye katılım aşamasında sunulan bir belgeye  “ibraz edilenin aynıdır” şerhinin düşülmesi suretiyle onaylama işleminin yapılması belgeler arasında ayrıştırma yapılmak suretiyle aslı ile fotokopisinin belirlenmesi yerinde bir uygulama olarak algılanmalıdır. Onaylama işleminin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ihale komisyonunca da tespit edilerek anılan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakıldığından idare görevlisince yapılan tasdik işleminin etkin bir idari denetimden beklenen kamu yararının temini açısından ihale komisyonuna da ayrıştırılmış olarak sunulması olası bir yanlışlığı önlediğidüşüncesiyle hareket edildiğinde,sonuca etkili olmadığı değerlendirildiğinden, her hangi bir bildirim yapılmasına gerek olmadığı görüşüyle, Kararın “…bildirimde bulunulması” kısmına katılmıyorum.

 

 

Hasan KOCAGÖZ                                             

 

 

 

 

                                                                  Kurul

Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul