En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-329
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :38
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UH.I-329
Şikayetçi:
 Yeni Safran Turizm Nakliyat İnş. Eml. Gıda Orman Ürünleri Otopark İşletmeciliği Tic. Ltd. Şti., ATATÜRK MAH. KORKMAZ SOK. NO:32/4 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Maden İşleri Genel Müdürlüğü), Şenyuva Mah. Mevlana Bulvarı No:76 06100 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.12.2012 / 42486
Başvuruya konu ihale:
 2012/161761 İhale Kayıt Numaralı "Araç Kiralama Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğütarafından 04.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Araç Kiralama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yeni Safran Tur. Nak. İnş. Eml. Gıda Orm. Ür. Otopark İşl. Tic. Ltd. Şti.nin 14.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.12.2012 tarih ve 42486 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4983 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 28.11.2012 tarihinde idareye yapılan ihale dokümanında isteklilerden A1 yetki belgesi istenmesi gerektiği yönündeki şikâyet başvurusuna idarece verilen 04.12.2012 tarihli cevapta Teknik Şartname’nin 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasına atıfta bulunulduğu, ancak tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında A1 yetki belgesi sunmayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılmadığı, kesinleşen ihale kararının tebliğinden sonra anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasıyla yeniden şikâyet başvurusunda bulundukları, ancak bu başvurunun Kamu İhale Kurumuna yapılması gerektiğinden bahisle reddine karar verildiği belirtilmekte ve Karayolu Taşıma Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereğince taşımacılık işi ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerin faaliyet alanına göre Ulaştırma Bakanlığından yetki belgesi almasının zorunlu olduğu, bu nedenle anılan belgeyi sunmayan Aksu Grup Tur. Sey. Taş. Org. Eğit. Tem. Hiz. Otom. Tic. Ltd. Şti. ve Bir Dünya Tur. Sey. Nak. ve Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 30’uncu maddesinde idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemelere teknik şartnamede yer verileceği, bu düzenlemelerde işin niteliği ile bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerinin esas alınacağı hükmüne yer verilmiştir. 

 

Anılan Yönetmelik’in 38’inci maddesinin 4’üncü fıkrasında ise ihale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin adaylar veya istekliler tarafından sunulmasına ilişkin hükümlere, ilan ve ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verileceği hükme bağlanmıştır.

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Yetki belgesi alma zorunluluğu” başlıklı 5’inci maddesinde Yönetmelik kapsamındaki taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği, terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetlerde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları faaliyetlere uygun olan yetki belgesini/belgelerini Bakanlıktan almalarının zorunlu olduğu hükmüne yer verilmiş, “Yetki belgesi türleri” başlıklı 6’ncı maddesinde A türü yetki belgesinin ticari amaçla otomobille yurtiçi veya uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verileceği, A1 yetki belgesinin ise yurtiçi tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacaklar tarafından alınacağı hükme bağlanmıştır.

 

Teknik Şartname’nin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında “Araçlar Karayolları Trafik Nizamname ve Mevzuatında belirtilen özellikte olmalıdır. Ayrıca ilgili mevzuat gereği yetkili mercilerce istenecek belgelere sahip olmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiş, 6’ncı maddesinin on ikinci fıkrasında yüklenicinin temin ettiği sürücülerin şehir içi ve dışı görevlendirilmelerde, tüm trafik ve mevzuat kurallarına uymak zorunda oldukları, 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasında görev nedeniyle gidilecek güzergâhta varsa, otoban, köprü, arabalı vapur geçiş ücretlerinin belge karşılığında yükleniciye ödeneceği, 9’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında ise araçların gerektiğinde Ankara ili dışında da görevlendirileceği, bu durumda aylık öngörülen km’nin aşılması durumundaki ilave ödemeler dışında herhangi bir ek ödeme yapılmayacağı düzenlenmiştir.

 

Bu çerçevede ihale konusu işte çalıştırılacak araçların şehir dışında da görev yapacağı, bu nedenle iller/ilçeler arasında yolcu taşımacılığı yapanlara verilecek olan A1 yetki belgesinin bu işin yürütülmesi için alınması zorunlu bir belge olduğu anlaşılmakla birlikte anılan belgelerin Teknik Şartname’de düzenlenmiş olması ve yeterlik kriteri olarak belirlenmemesi dolayısıyla yalnızca yüklenici tarafından sözleşmenin uygulanması aşamasında sunulacağı belirlendiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.  

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul