• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-331
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :40
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UH.I-331
Şikayetçi:
 Bengi Temizlik Servis ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti., SEYİTNİZAM MAH. DEMİRCİLER SİTESİ 6. YOL GALAXY-1 İŞ MERKEZİ K: 8 NO: 134 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Yüreğir Belediye Başkanlığı (Temizlik İşleri Müdürlüğü), Ptt Evleri Mah. 3653. Sok. No: 11 01220 ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.12.2012 / 42449
Başvuruya konu ihale:
 2012/133631 İhale Kayıt Numaralı "Temizlik Ve Çöp Toplama Hizmetlerinde Eleman Ve Şoför Çalıştırılması" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Yüreğir Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğütarafından 22.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Temizlik ve Çöp Toplama Hizmetlerinde Eleman ve Şoför Çalıştırılması” ihalesine ilişkin olarak Bengi Temizlik Servis ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti. nin 07.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.12.2012 tarih ve 42449 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4969 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idareye sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun olarak Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 dönemine ait belgelerin sunulduğu, defter tasdik tarihinin 19.12.2011 olarak açıkça belirtildiği, proforma faturayı imzalayan mükellefin imza sirkülerinin noter onaylı olmasının mecburi olmadığı, birim fiyat teklif cetveli ile açıklama kapsamındaki fiyatlar arasında uyumsuzluk bulunmadığı, “Yağmurluk”kalemi için maliyet analizinde proforma faturadaki tutara % 3 sözleşme gideri eklendiği,  idarece açıklamanın uygun görülmeme gerekçelerinin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İşin adı İdari Şartname’nin 2.1’inci maddesinde; “Temizlik ve Çöp Toplama Hizmetlerinde Eleman ve Şoför Çalıştırılması”olarak belirlenmiştir.

           

                İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde; 

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim, harç giderleri

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

İhale Konusu Hizmet Alımı İşinde çalıştırılacak olan 80 (Seksen) ağır vasıta şoförüne brüt asgari ücretin % 20 fazlası ödenecektir. 190 işçi ise vasıfsız olarak çalışacaktır

25.3.2.Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Personele Günlük; 4,19.- TL Aylık 26 gün üzerinden Toplam; 108,94.-TL yol ücreti, Günlük 11,86.-TL Aylık 26 Gün Üzerinden Toplam 308,36.- TL yemek Ücretleri brüt olarak nakdi ödenecek olup yüklenici tarafından ücret bordrosunda gösterilecektir.

25.3.3.Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4.Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5.Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

İhale konusu işte çalışacak olan personelin meslek hastalıkları ve iş kazası prim oranları % 2,5 olarak uygulanacaktır. ” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2’nci maddesinde;

 

“...79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38’inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

            İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

            a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

            b. Fiyat teklifleri,

            c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

            ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

            d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

            e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

            f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

            g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

            İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.düzenlemesi,

Aynı Tebliğ’in 79.4.2.14 ve devamı maddelerinde;

79.4.2.14. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

(79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

79.4.2.16. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi esastır. Ancak son geçici vergi beyanname döneminde, yasal defter ve belgelerde açıklama konusu mal veya hizmetlerle ilgili işlem bulunmaması durumunda, isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) hariç, söz konusu tutanaklar bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenebilir. Son geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve € bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2009”, 15.7.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2010” dur.

79.4.2.18. İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır. ”açıklamalarına yer verilmiştir.

İhaleye 10 isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunun 22.10.2012 tarihli ara kararıyla Baybora Tem Ltd. Şti.- Aras Hizm. Org. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Bengi Tem. Ltd. Şti. Taşçıoğulları Ltd. Şti., İkbal Ltd. Şti. & Tuğra Ltd. Şti. Ortak Girişimi, As-Bucak Tem. Ltd. Şti.& Data Tem Org. Ltd. Şti. ortak girişimi, Zigana Temizlik Ltd. Şti. ve Turkuaz & Detay Ltd. Şti. Ortak girişimi olmak üzere 7 istekliye 13.11.2012 tarihli yazılarla aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı, ihale komisyonunun 30.11.2012 tarih 2 nolu kararıyla, ihalenin Taşçıoğulları İnş. Tem. Ltd. Şti. – Tempo Enerji Ltd. Şti. Ortak Girişimi üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Bengi Tem. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması mevzuata uygun görülmeyerek teklifinin reddedildiği anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibi Bengi Temizlik Ltd. Şti.nin teklif dosyasında yer alan birim fiyat teklif cetvelinin aşağıdaki şekilde hazırlandığı görülmektedir. 

 

 

Açıklama

Birimi

İşçi Sayısı

Ay/gün/saat

Birim Fiyat

Tutarı

Vasıfsız Yardımcı Personel

Kişi

190

12

1.708,62

3.895.653,60

Şoför

Kişi

80

12

1.946,92

1.869.043,20

I. Ara Toplam-KDV Hariç

5.764.696,80

Açıklama

Birimi

Miktarı

 

 

İş Elbisesi (Yazlık)

Takım

540

0,01

5,40

Şapka (Yazlık)

Adet

540

0,01

5,40

İş Elbisesi (Kışlık)

Takım

540

0,01

5,40

Şapka (Kışlık)

Adet

540

0,01

5,40

Çizme

Çift

190

0,01

1,90

Yağmurluk

Adet

190

0,02

3,80

Uzun Kollu Swit T-Şört

Adet

540

0,01

5,40

Kısa Kollu Swit T-Şört

Adet

540

0,01

5,40

II. Ara Toplam:KDV Hariç

38,10

Toplam Tutar (KDV Hariç)

5.764.734,90

 

 

Adı geçen isteklinin 15.11.2012 tarihinde idareye sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesinden;

 

Giyim giderini tevsik amacıyla NRG Tekstil Elektrik Üretim A.Ş. tarafından tarihsiz olarak düzenlenen toplam 36,20 TL tutarında proforma fatura  ve maliyet/satış tutarı tespit tutanağının (Ek.O-5) sunulduğu, proforma fatura tarihinin belgeden anlaşılamadığı, SMMM Şah Haydar Meriç’in onayı ve “Birim satış tutarının mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim.”şeklinde beyanının bulunduğu açıklama kapsamında sunulan Ek O-5 maliyet/satış tutarı tespit tutanağında mükellefin tespit yapılan döneme aityasal defter tasdik bilgilerinin;

 

 

Dönemi

Defterin Cinsi

Tasdik Makamı

Tarih

No

2011

Yevmiye/işletme Defteri

Bornova 2. Noter

19.12.2011

21234

2011

Çift

Bornova 2. Noter

19.12.2011

21235

 

şeklinde yer aldığı,

 

Söz konusu tutanağın ekinde proforma faturayı düzenleyen NRG Tekstil Elektrik Üretim A.Ş.ye ait geçici vergi beyannamelerinin ve adı geçen mükellefe ait onaysız imza sirkülerinin sunulduğu görülmüştür.

Açıklama kapsamında, giyim giderine ait proforma faturayı düzenleyen NRG Tekstil Elektrik Üretim A.Ş.ye ait imza sirkülerinin fotokopi olarak sunulmasının, aşırı düşük açıklamasının reddedilmesini gerektirmeyeceği, idarenin bu gerekçesinin uygun olmadığı anlaşılmakla birlikte, inceleme konusu ihale tarihinin 22.10.2012 olduğu, istekli tarafından NRG Tekstil Elektrik Üretim A.Ş.’den alınan proforma faturada tarih bulunmadığı, proforma faturanın dayanağı olarak sunulan maliyet/satış tutarı tespit tutanağında, tespit yapılan döneme ait yevmiye ve envanter defterleri için tasdik tarihinin 19.12.2011 olduğu dikkate alındığında, “Dönemi” hanesinde ‘2011’ ibaresinin sehven yazıldığı değerlendirilmiş olup, tutanakta geçici beyanname dönemi belirtilmediğinden belgenin mevzuata uygun olmadığı, açıklamada sunulan mükellefe ait geçici vergi beyannamelerinin, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.3’üncü maddesinde sayılan açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler arasında sayılmadığı görüldüğünden aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.16’ncı maddesine uygun olmadığı tespit edilen başvuru sahibi Bengi Temizlik Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul