• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-332
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :41
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UH.I-332
Şikayetçi:
 Kuzey Rüzgarı Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti., KÜLTÜR MAH. ATAÇ 2 SOK. NO:72/3 KIZILAY/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (İnsan Kaynakları Ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı), İsçi Blokları Mahallesi Muhsın Yazıcıoğlu Cad. No: 51/C 06530 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2012 / 43332
Başvuruya konu ihale:
 2012/157558 İhale Kayıt Numaralı "Özel Güvenlik" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 27.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Özel Güvenlik” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 27.12.2012 tarih ve 43332 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2012/5150 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

         
1 ) İdarece tekliflerinin iş deneyimini gösteren belge kapsamında sunduğu sözleşmenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne aykırı olarak “aslı gibidir” işlemine tabi tutulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, bu işleme karşı idareye yaptıkları şikâyet başvurusu üzerine, idarece şikâyet dilekçesinde başvuru sahibinin vekili olarak Fatih Hasan ALTUĞ’un isminin yer aldığı,  temsile yetkili olduğuna dair belgelerin ise ihale dosyasında mevcut olduğu belirtilmesine rağmen, söz konusu istekliye ait vekaletnamenin ihale dosyasında bulunduğu, ancak vekilin imza sirküsünün ihale dosyasında yer almadığı gerekçesiyle İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Şikayet başvurusu üzerine inceleme” başlıklı 10’uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “8 inci maddede belirtilen ve dilekçe ile ekinde yer alması zorunlu olan bilgi ve belgeleri içermeyen şikayet başvurularında, söz konusu eksiklikler başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir. Eksikliklerin başvuru süresi içerisinde tamamlanmaması halinde idare tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmüuyarınca başvurunun reddine karar verildiği, taraflarınca şikayet dilekçesi ekinde temsile yetkili olduğuna ilişkin belgelerin ihale dosyasında mevcut olduğunun belirtildiği, kaldı ki şikayet dilekçesinde yer alan imza ile teklif mektubunda yer alan imzanın aynı olduğu bu nedenle söz konusu belgelerin dilekçe ekinde tekrar sunulmasına gerek olmadığı, ihale dosyasında vekil adına düzenlenmiş Ankara 52. Noterliği tarafından 21263 yevmiye numarası ile 07.09.2012 tarihi ile onaylanmış imza beyannamesinin sunulduğu, taraflarına tebliğ edilen kesinleşen ihale kararında iş deneyimini gösterir belge olarak sundukları sözleşme dışındaki tüm belgelerin uygun ve yeterli olduğu hususuna yer verildiği, vekile ait imza beyannamesinin sunulmadığı yönünde herhangi bir ifadeye yer verilmediği,  idarece düzenlenen zarf açma ve kontrol belge tutanağında da ihaleye katılabilmek için istenen tüm belgelerin var olduğunun belirtildiği, bu durumun ihale dosyasında sundukları vekile ait imza beyannamesinin şikayet başvurusunda bulunmaları üzerine idarece ihale dosyasından çıkartıldığı, bu duruma sebebiyet veren idare yetkilileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerektiğine ilişkin bildirim kararı verilmesi gerektiği,

 

        
2 ) Söz konusu ihaleye 3 teklif verildiği ve tekliflerinin idarece belirlenen 4.339.090,19 TL olan yaklaşık maliyetin altında olan tek teklif olduğu, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Onursal Savunma ve Güvenlik Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 4.395.302,73 TL tutarındaki teklifi ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Tuğ Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 4.498.958,73 TL tutarındaki teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, ancak idarece ödenek olup olmadığı sorgulanmadan ihalenin, asgari  işçilik maliyetinin 3.586.000 TL olduğu varsayıldığında 809.302,73 TL kâr öngören firmanın üzerinde bırakılmasının kamu yararı ve kaynakların verimli kullanılması ilkesine aykırı olduğu, emsal Kurul Kararlarında yer verilen yaklaşık maliyetin altında teklif veren bir isteklinin,   yaklaşık maliyetin üzerinde ise  iki isteklinin olduğu, bu durumda ihalede yaklaşık maliyetin altında fiyat çeşitliliği oluşmadığı ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’nci maddesinde yer alan hüküm uyarınca ihalede rekabet ilkesinin gerçekleşmemesi sebebiyle ihalenin iptal edilmesi gerektiğine ilişkin hususlar uyarınca başvuruya konu ihalenin de iptal edilmesi gerektiği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin  “Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler” başlıklı 16.3’üncü maddesinde yer alan açıklamaya aykırı olarak ihale komisyonu kararında ihalenin yaklaşık maliyetin üzerinde teklif veren firmaya ihale edilmesine ilişkin olarak idarece ek ödeneğin bulunup bulunulmadığı veya ödenek aktarımının yapılıp yapılmayacağı konusunda herhangi bir bilgi ya da belgeye yer verilmediği, bu hususlara ilişkin sorgulama yapılmadan ihalenin yaklaşık maliyetin üzerinde teklif veren istekli üzerinde bırakılmasının kamu zararına yol açacağı, ihale komisyonu üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması yönünde karar alınması gerektiği,

 

         3) Teklifleri ekinde iş deneyimini gösteren belge kapsamında ANFA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Ltd. Şti.nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından ihale yolu ile aldığı  “Ankara 7 Parkları, Yeşil Alanları, Piknik Alanları Mezarlıkları, Barajları Koruma veGüvenlik İşi” ne ilişkin alt yüklenici olarak tarafları ile ANFA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Ltd. Şti. arasında yapılan sözleşmeyi sunduğu, söz konusu sözleşmenin ANFA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Ltd. Şti. yetkili müdürü Musa AKSU tarafından “aslının aynıdır”  ibaresi yazılarak onaylandığı, idarece söz konusu sözleşmenin asıl nüsha olmayıp, fotokopi olduğu ve aslına uygunluğunun noter ya da idarece onaylı olmadığı, bu çerçevede söz konusu sözleşmenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne aykırı olarak “aslı gibidir” işlemine tabi tutulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa bu eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliği olduğu ve idarece tamamlattırılabilecekken tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu, kaldı ki idarece, alt yüklenici olup olmadıklarının Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne sorulması sonucu söz konusu sözleşmenin asıl olduğunun anlaşılacağı, idarece anılan hususa ilişkin sorgulama yapmadan belgenin aslın uygunluğunu onaylamayacağı,

         

iddialarına yer verilmiştir.

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuruların Şekil Unsurları” başlıklı 8’nci maddesinde

 

          (1) Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları ise Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

 

          (2) Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir;

          a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı veya unvanı ve adresi ile varsa bildirime esas elektronik posta adresi ve faks numarası.

          b) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası.

          c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.

          ç) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.

          d) İtirazen şikayet başvurularında ayrıca idareye yapılan şikayetin tarihi ve varsa şikayete ilişkin idare kararının bildirim tarihi.

 

          (3) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihi başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih olarak belirtilir. Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümlerine yönelik başvurularda, dokümanın satın alındığı, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanının teslim alındığı tarih, başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih olarak belirtilir.

 

          (4) Şikayet dilekçelerine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur. Ancak aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler aranmaz.

 

            (5) İtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedelinin, teminat alınan hallerde başvuru teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.”hükmü,

 

           Anılan Yönetmeliğin “Şikayet başvurusu üzerine inceleme” başlıklı 10’uncu maddesinin ikinci fıkrasında

 

           “8 inci maddede belirtilen ve dilekçe ile ekinde yer alması zorunlu olan bilgi ve belgeleri içermeyen şikayet başvurularında, söz konusu eksiklikler başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir. Eksikliklerin başvuru süresi içerisinde tamamlanmaması halinde idare tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

          İdarece gönderilen işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, başvuru sahibi firmanın teklif dosyasında temsile yetkili olduğunu gösterir belgeler olarak şirket müdürü Kemalettin Ercan’a ait imza sirküleri ile adı geçen kişi tarafından Mustafa Hilmi Sezgin, Fatih Hasan Altuğ ve Mesut Şahingöz’ün birlikte ve ayrı ayrı şirketi temsil için vekil tayin edildiğine ilişkin vekâletname ve vekil tayin edilen Mustafa Hilmi Sezgin’in imza beyannamesi ile Ticaret Sicil Gazetesi suretlerinin sunulduğu, birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelinin Mustafa Hilmi Sezgin tarafından imzalandığı,

 

          Başvuru sahibinin 17.12.2012 tarihinde idare kayıtlarına alınan şikâyet başvurusunda vekil olarak Fatih Hasan Altuğ’un gösterildiği ve temsile yetkili olduğuna ilişkin belgelerin ihale dosyasında yer aldığının belirtildiği, yukarıda açıklanan hususlar uyarınca teklif zarfı içinde vekilin temsile yetkili olduğunu gösterir vekâletname bulunduğu, ancak dilekçe ekinde veya teklif zarfı içerisinde bulunması gereken vekile ait imza beyannamesinin bulunmadığı ve başvuru sahibi tarafından başvuru süresinin sonuna kadar bu eksikliğin tamamlanmadığı anlaşıldığından idarece, şikâyet başvurusunun reddine karar verilmesi işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

           Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunmanın ön koşulu idareye usulüne uygun şikayet başvurusu yapılmasıdır. İdareye şikâyet başvurusunun İhaleler Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte belirtilen şekil unsurlarına aykırı olarak yapıldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle başvurunun 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

            Bu çerçevede, başvuru sahibinin, teklif dosyasında iş deneyimini gösterir belge kapsamında sunmuş olduğu sözleşmenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne aykırı olarak “aslı gibidir” işlemine tabi tutulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa bu eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliği olduğu ve idarece tamamlattırılabilecekken tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu iddiası ve firmalarının tekliflerinin yaklaşık maliyetin altında tek teklif olduğu, emsal Kurul kararlarında yer verilen yaklaşık maliyetin altında teklif veren bir isteklinin,   yaklaşık maliyetin üzerinde ise iki isteklinin olduğu, bu durumda ihalede yaklaşık maliyetin altında fiyat çeşitliliği oluşmadığı ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’nci maddesinde yer alan hüküm uyarınca ihalede rekabet ilkesinin gerçekleşmemesi sebebiyle ihalenin iptal edilmesi gerektiğine ilişkin hususlar uyarınca başvuruya konu ihalenin de iptal edilmesi gerektiği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin  “Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler” başlıklı 16.3’üncü maddesinde yer alan açıklamaya aykırı olarak ihale komisyonu kararında ihalenin yaklaşık maliyetin üzerinde teklif veren firmaya ihale edilmesine ilişkin olarak idarece ek ödeneğin bulunup bulunulmadığı veya ödenek aktarımının yapılıp yapılmayacağı konusunda herhangi bir bilgi ya da belgeye yer verilmediği, bu hususlara ilişkin sorgulama yapılmadan ihalenin yaklaşık maliyetin üzerinde teklif veren istekli üzerinde bırakılmasının kamu zararına yol açacağı, ihale komisyonu üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması yönünde karar alınması gerektiği yönündeki iddialarına ilişkin esasa ilişkin olarak değerlendirme yapılmaması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul