En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-375
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :1
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.I-375
Şikayetçi:
 Görsel Tarımsal Üret Pazarlama Temizlik Hizmetleri İlaçlama Peyzaj Uygulamaları Tekstil Yalıtım Malzemeleri İthalat İhracat Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi, CUMHURİYET MAH. FATİH CAD. 636 SOK. M.EMİN AKBAYIR APT. 1/4 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Payallar Belediyesi İmar İşleri, Büyükyer Mah. Atatürk Cad. 43 07475 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2012 / 42690
Başvuruya konu ihale:
 2012/165931 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Payallar Belediyesi Sınırları İçerisinde Haşerelere Karşı İlaçlama, Çöp Toplama Ve Orta Refüj+Parklar+Mezarlıklar Temizlik Ve Bakımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Payallar Belediyesi İmar İşleriMüdürlüğü tarafından 04.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı Payallar Belediyesi Sınırları İçerisinde Haşerelere Karşı İlaçlama, Çöp Toplama ve Orta Refüj, Parklar, Mezarlıklar Temizlik ve Bakımı” ihalesine ilişkin olarak Görsel Tarımsal Üretim Pazarlama Temizlik Hizmetleri İlaçlama Peyzaj Uygulamaları  Tekstil Yalıtım Malzemeleri İthalat İhracat Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 10.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.12.2012 tarih ve 42690 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5022 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye 4 isteklinin katıldığı, en düşük fiyat teklifini veren 1 ve 2’nci isteklinin ihale dosyasında A) teknik şartnamenin 7’nci maddesinde yer alan “Kullanılacak Tüm Halk Sağlığı İlaçların Ortak Özellikleri ve Gerekli Belgeler: 1- İlaçların Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış veya ithaline izin verilmiş olduğuna ait belge ihale dosyasında olmalıdır.

2- İlaçlara ait ürün garanti belgesi ihale dosyasında olmalıdır.

3- İlaçlara ait üretici veya ithalatçı firmanın 2013 yılı için vermiş olduğu satış veya kullanım yetki belgesi ihale dosyasında olmalıdır.

Bu belgelerin aslı veya onaylı suretleri ihale dosyasında bulundurulacaktır.” maddesi gereğince olması gereken belgelerin olmadığı, ayrıca teknik şartnamenin 3.3.2 İlaçlama İçin genel şartlar maddesinin (e) bendinde yer alan; “Yüklenici firma ilaçlamaların usulüne uygun yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığının 21.05.2011 tarih ve 27940 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereklerini yerine getirecektir.” denildiği, ancak ihalesi yapılan işin bir parçası olan ilaçlama işini yapabilmeleri için gerekli olan Biyosidal Ürün uygulama İzin Belgesi ve Mesul Müdür Belgesi’nin ihale dosyasında ibraz edilmediği,

 

4734 sayılı Kanunun 12’nci maddesi gereğince ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanmasının esas olduğu, ihale dokümanı satın alındığına dair formda ihale dokümanının 10 madde olarak tutanak altına alındığı, isteklilerin bu dokümanlarda yer alan bilgi, belge ve istenilen evraklar konusunda teklif mektuplarının 1’inci maddesinde ihale dokümanını tamamen okuyup kabul ettiklerini beyan ettiği, idari şartnamenin 25.3.3. Malzeme Giderleri maddesinde “Teknik şartnamede belirtilmiştir.” ibaresinin yer aldığı, dolayısıyla istenilen belgelerin ihale dosyasında sunulması gerekliliğinin hem idari şartnamede hem de teknik şartnamede belirtilmiş olduğu, bu maddeler doğrultusunda en düşük teklifi veren 1 ve 2’nci en avantajlı isteklilerin dosyalarında evrak eksikliği bulunduğu, ayrıca idarece gönderilen ihale kararı yazısında da 2’nci en avantajlı teklif sahibinin belirtilmediği, bu durumun Asanta Tem. Oto. Pey. Tic. Ltd. Şti.nden başka geçerli teklif olmadığını düşündürdüğü, bu yönde idareye yaptıkları şikayet başvurusunun idarece reddedildiği, gerekçe olarak 2012/UH.I-740 sayılı kararın gösterildiği, ancak bir sonraki yılın ihale teknik şartnamesi hazırlanırken bu kararın göz önünde bulundurulmadığı ve teknik evrakların ihale dosyasında istenildiği, ihaleye katılan isteklilerin de bu evrakların ihale dosyasında bulunması gerekliliğini kabul ederek tekliflerini idareye sundukları iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuruya konu ihale, Payallar Belediyesi Başkanlığının “2013 Yılı Payallar Belediyesi Sınırları İçerisinde Haşerelere Karşı İlaçlama, Çöp Toplama ve Orta Refüj, Parklar, Mezarlıklar Temizlik ve Bakımı Hizmet Alımı” işidir.

 

            İhale konusu iş idari şartnamenin 19.1’inci maddesinde yapılan düzenleme uyarınca götürü bedel ihale edilmiştir.

 

Bahse konu ihalede 5 adet ihale dokümanı satın alınmış olup, 04.12.2012 tarihinde yapılan ihaleye 4 istekli katılmıştır.

 

İhale komisyonu ihalenin ihaleye en düşük fiyat teklifi veren istekli Asanta Temizlik Otomasyon Peyzaj Özel Sağlık Hizmetleri Yemekçilik Taşımacılık Otomotiv Turizm İnşaat Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına, bir sonraki fiyat teklifi sahibi Emre Enerji Tur. Tem. Mad. İth. ve İhr. Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesine karar vermiştir.

 

Başvuru sahibi Görsel Tarımsal Üret Pazarlama Temizlik Hizmetleri İlaçlama Peyzaj Uygulamaları Tekstil Yalıtım Malzemeleri İthalat İhracat Tic. ve San. Ltd. Şti. ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin teknik şartnamenin 7’nci maddesi ile 3.3.2’nci maddesinde istenilen belgelerinin olmadığını ileri sürmektedir.

 

İhale üzerinde bırakılan ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin sunduğu belgeler arasında şikayet konusu edilen belgelerin olmadığı görülmektedir. İhale komisyonunca tutulan “Zarf açma ve belge kontrol tutanağında” da bu yönde bir belirleme yapılmamıştır.

            İhaleye katılmak için gerekli yeterlik kriterleri ihaleye ait idari şartnamenin 7’inci maddesinde düzenlenmiş olup, idari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde;

 

“7.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Bu bent boş bırakılmıştır.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70?ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10?unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30?undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

7.5.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamuda Yapılmış Her Türlü Haşerelere Karşı İlaçlama, Çöp Toplama ve Temizlik Hizmeti İşi benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi bulunmakta olup, başvuru sahibi isteklinin şikayet konusu ettiği belgelerin yeterlik kriteri olarak sunulması gerektiğine ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır.

            İhale konusu işe ait teknik şartnamenin “İlaçlama İçin Genel Şartlar” başlıklı 3.3.2’nci maddesinde;

 

“3.3.2-İlaçlama İçin Genel Şartlar:

a-Mücadelede kullanılacak tüm ilaçlar, ilaçlama cihazları, araç ve bunlara ait yakıt ile eldiven, maske, tulum gibi tüm sarf malzemeleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

b-Yüklenici firma en az 1 adet ilaçlama aracı (çift kabin kamyonet en fazla 5 yaşında olmalı) çalıştırmak zorundadır. İhtiyaç durumunda sayı arttırılabilir.

c-Kullanılacak olan ilaçların yarısı sözleşme yapıldıktan sonra bir hafta içerisinde idareye teslim edilecek ve idarenin kontrolünde kullanılacaktır. Geri kalan yarısı mayıs ayında idareye teslim edilecektir.

d-İlaçlar kullanım talimatlarında belirtilen miktarlara göre yükleniciye idare tarafından tutanakla teslim edilecektir.

e-Yüklenici firma ilaçlamaların usulüne uygun yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığının 21.05.2011 tarih ve 27940 sayılı Resmi gazetede yayınlamış olduğu “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereklerini yerine getirecektir.

f-İdare yüklenici firmaya otopark ve malzemelerini koyacağı bir yer tahsis edecektir.”düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 7’nci maddesinde;

 

            “7-Kullanılacak Tüm Halk Sağlığı İlaçların Ortak Özellikleri ve Gerekli Belgeler:

            -İlaçların Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış veya ithaline izin verilmiş olduğuna ait belge ihale dosyasında olmalıdır.

            -İlaçlara ait ürün garanti belgesi ihale dosyasında olmalıdır.

            -İlaçlara ait üretici veya ithalatçı firmanın 2013 yılı için vermiş olduğu satış veya kullanım yetki belgesi ihale dosyasında olmalıdır.

            -Bu belgelerin aslı veya onaylı suretleri ihale dosyasında bulundurulacaktır.

            -İlaçların Sağlık Bakanlığından 14.04.2006 tarihinden sonra onaylanmış Türkçe etiket örnekleri olacaktır. Etiket örnekleri ihale dosyasında sunulacaktır.

            -İlaçların üretim tarihleri 2012 yılından eski olmamalıdır.

            -Teslim alınan ilaçlardan gerek görülürse numune alınıp saklanacaktır. Gerekli görülmesi durumunda sezon boyunca kullanılacak ilaçlara karşı hedef zararlılarda bir direnç gelişiminin ve etkinlik probleminin olup olmadığının tespiti amacıyla tarafımızdan belirlenen resmi bir kuruma yaptırılacak direnç ve biyolojik etkinlik testlerin masrafları yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

            -Yapılacak testlerde bozuk ya da ayıplı mal (etken maddesi düşük oranda olan son kullanma tarihi geçmiş olan vb.) teslim edildiğinin anlaşılması durumunda yasal yollara başvurulacaktır.”düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Başvuru sahibinin şikayet konusu ettiği teknik şartnamenin 3.3.2.e maddesinde “Yüklenici firma ilaçlamaların usulüne uygun yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığının 21.05.2011 tarih ve 27940 sayılı Resmi gazetede yayınlamış olduğu “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereklerini yerine getirecektir.” düzenlemesine yer verilmiş olup, belirtilen düzenlemede ihaleye bir belge sunulması gerektiğine ilişkin ifade yer almamaktadır.

 

            Başvuru sahibinin şikayet konusu ettiği teknik şartnamenin 7’nci maddesinde ise kullanılacak ilaçlara ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup, sözleşmenin yürütülmesine ilişkin olarak yüklenicinin sahip olması gereken belgelere yönelik açıklamalara yer verildiği, ancak düzenlemelerin teklif kapsamında yeterlik kriteri olarak bir belge sunulmasına yönelik olmadığı değerlendirilmektedir.

 

            Bu itibarla ihaleye katılım için teklif kapsamında sunulması gerekli yeterlik belgeleri ve bunlara ilişkin kriterlerin idari şartnamenin 7’nci maddesinde düzenlendiği, başvuru sahibinin şikayet konusu ettiği teknik şartnamenin 3.3.2’nci maddesi ile 7’nci maddesinde yer alan düzenlemelerin ise işin ve dolayısıyla sözleşmenin yürütümüne ilişkin olduğu, bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı, reddi gerektiği değerlendirilmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul