En son güncellemeler 26 Şubat 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-377
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :3
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.I-377
Şikayetçi:
 Yeni Safran Turi.Nak İnş.Eml.Gıda Orm Ürünleri Otopark İşletmeciliği Tic. Ltd. Şti., ATATÜRK MAH. KORKMAZ SOK.NO : 32/4 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü, 19 Mayıs Spor Kompleksı Ulus Ulus 06300 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.12.2012 / 42952
Başvuruya konu ihale:
 2012/159725 İhale Kayıt Numaralı "İl Müdürlüğümüz Ulaşım Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 6 Adet 1600Cc Dizel Motor Yerli Binek Tip Araç Kiralama" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğütarafından 03.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “İl Müdürlüğümüz Ulaşım Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 6 Adet 1600 cc Dizel Motor Yerli Binek Tip Araç Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Yeni Safran Turizm Nak. İnş. Eml. Gıda. Orman Ürünleri Otopark İşletmeciliği Tic. Ltd. Şti.nin 14.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.12.2012 tarih ve 42952 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5082 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale dokümanından hizmetin şehirlerarasını kapsadığının anlaşıldığı, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre ihaleye katılanlardan A1 yetki belgesinin istenilmesi gerektiği, ihale dokümanına ilişkin olarak idareye 28.11.2012 tarihinde şikâyet başvurusunda bulundukları, idarenin 30.11.2012 tarihinde şikâyete verdiği cevap yazısında, alımın sürücüsüz ve yakıtın idare tarafından sağlanacağı, ayrıca ihale konusu işte yolcu taşımacılığı olmadığını belirttiği, bunun üzerine 30.11.2012 tarihinde ihalenin yapıldığı, 07.12.2012 tarihinde firmalarına tebliğ edilen kesinleşen ihale kararında ihalenin Er-en Grup Tem. Plas. Mak. Elk. İnş. Taş. İml. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin Çetin Tur olduğunun belirtildiği, anılan karara karşı 14.12.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusu yaptıkları, bahse konu başvuruda anılan isteklilerin taşımayla ilgili yetki belgesine sahip olmadıklarının ilgili bakanlıktan görüş alınarak karar verilmesi gerektiğinin belirtildiği, taşımaya uygun yetki belgesi olmayan adı geçen isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            İhale konusu alımın “İl Müdürlüğü Ulaşım Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 6 Adet 1600 cc Dizel Motor Yerli Binek Tip Araç Kiralama Hizmeti” olduğu, hizmetin miktarı ve türünün Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Merkez ve İlçe Spor Tesisleri olarak belirlendiği görülmüştür.

 

            Teknik Şartname’nin “Şartnamenin konusu” başlıklı 1’inci maddesinde “İl Müdürlüğümüz merkez ve ilçe spor tesislerinde hizmetlerinin mesai içi ve dışında daha verimli ve seri bir şekilde yürütülmesi için aşağıda belirtilen özellikte şoför ve yakıt idaremize ait binek tip hizmet aracının kiralanması işidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale ilanında ve İdari Şartname’de ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerinin belirtildiği bölümde, bahse konu ihalede istenilen araçlara ilişkin olarak Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında herhangi bir yetki belgesi istenilmediği ve bu yönde bir düzenlemenin bulunmadığı görülmüştür.

 

            Başvuru sahibinin 28.11.2012 tarihinde ihale dokümanını Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden e-imza ile indirdiği, aynı tarihte ihale dokümanında A1 yetki belgesi istenilmesi gerektiğine ilişkin olarak idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 30.11.2012 tarihinde şikayete cevap verdiği, şikayetin başvuru sahibine tebliğinden sonra. başvuru sahibinin ihale dokümanına ilişkin olarak Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Akabinde başvuru sahibinin 03.12.2012 tarihinde yapılan bahse konu ihaleye teklif verdiği görülmüştür. Başvuru sahibinin teklif verdiği tarih itibariyle dokümanın kesinleştiği anlaşılmıştır.

 

            Bu bağlamda; başvuru sahibi ve diğer isteklilerin mevcut ihale dokümanına göre teklif verdiği, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında istenilen yetki belgelerine ilişkin ihale ilanında ve idari şartnamede bir yeterlik kriterinin öngörülmediği, ayrıca ihale komisyonu tarafından düzenlenen Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında bu hususa ilişkin bir sütun açılmadığı ve mevcut dokümana göre ihalenin sonuçlandırıldığı, ihalenin Er-en Grup Tem. Plas. Mak. Elk. İnş. Taş. İml. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak Çetin Tur’un belirlendiği görülmüştür.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 58’inci maddesinde “Teklifler; Kanun, bu Yönetmelik ve tip şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde standart formlar kullanılarak değerlendirilir.” hükmü ve anılan Yönetmeliğin “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 65’inci maddesinde “(1) Yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır ve ihale komisyonunca alınan gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur.

         

            (2) İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumdan teyit ederek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. Her iki isteklinin de yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda ihale yetkilisince ihale kararı onaylanamaz ve ihale iptal edilir.

           

            (3) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

           

(4) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır…” hükmü mevcuttur.

 

            Mevcut haliyle, idarece ihale dokümanı çerçevesinde işlem tesis edildiği görülmüş olup, tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul