En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-378
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :4
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.I-378
Şikayetçi:
 Sözyapı İnşaat Mühendislik Ticaret Ltd. Şti., REŞATBEY MAH. AVÇKAMİL TEKELEK SOK. SELÇUK ECZA İŞMERKEZİ KAT:4 NO:28 ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü, Reşatbey Mah. Vali Yolu Caddesi Menderes Spor Salonu Yanı 01120 ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2012 / 43807
Başvuruya konu ihale:
 2012/148872 İhale Kayıt Numaralı "Temizlik" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 20.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Temizlik” ihalesine ilişkin olarak Sözyapı İnşaat Mühendislik Ticaret Ltd. Şti.nin 17.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.12.2012 tarih ve 43807 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5237 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, şirketlerini temsilen teklif mektubunu imzalayan kişi hakkında ihale tarihi itibariyle mahkeme veya idare tarafından verilmiş herhangi bir yasaklama kararı bulunmadığı halde söz konusu kişinin EKAP'ta haklarında kamu davası bulunanlar listesinde yer alması gerekçe gösterilerek tekliflerinin 4734 sayılı Kanunun 11/a maddesi kapsamında değerlendirilerek aynı maddenin son fıkrası uyarınca geçici teminatlarının gelir kaydedilmesinin mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

            İdarece alınan ihale komisyonu kararında, ihaleye beş isteklinin katıldığı, iki isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu tespit edildiğinden söz konusu isteklilere aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı ve süresinde verilen cevapların uygun görülerek ihalenin Beltur Tur. Taş. Tem. Hizm. San. Dış. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına, diğer taraftan ihaleye katılan başvuru sahibinin teklifinin 4734 sayılı Kanun’un 11. maddesinin (a) bendinde “geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan ya da dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacağı” hükmüne dayanılarak ve bu yasağa rağmen ihaleye katılan isteklilerin geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi gerektiğinden hareketle söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının irad kaydedilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

i) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.

…”hükmü,

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11’inci maddesinde, “Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıylakamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar…”hükmü,

 

            17’nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

 

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

 

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.”hükmü,

 

58’inci maddesinde; “17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

 

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket  ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.” hükmü,

 

59’uncu maddesinin ikinci fıkrasında “Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir.”  hükmü yer almaktadır.

 

            Bu hükümlerin bir arada değerlendirilmesinden anlaşılacağı üzere;

 

  10.11.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6359 sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla aynı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “idarelerce veya mahkeme kararıyla” ibaresi eklenmiş ve bu değişiklik sonucunda söz konusu bent, yukarıda hükmüne yer verildiği şekilde düzenlenmiştir. Bu bentte değişiklik yapan 6359 sayılı Kanunun gerekçesinde de; “…Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarla yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olanların ihalelere katılması halinde, bu kişilerin sadece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması, ancak bu durumda olanlar hakkında 4734 sayılı Kanunun 11’inci ve 58’inci maddelerinde yer alan müeyyidelerin uygulanmaması gerekmektedir.” açıklamasına yer verilmiştir. Dolayısıyla, 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hüküm gereğince hakkında kamu davası açılanlar kendisi ya da bir tüzel kişi veya başka bir gerçek kişi adına doğrudan veya dolaylı olarak teklif vererek ihaleye katılamayacakları gibi, ortağı oldukları şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları sermaye şirketleri de ihalelere katılamayacaktır. Buna rağmen katılması durumunda ise, değerlendirme dışı bırakılacak, ancak geçici teminatları gelir kaydedilmeyecek ve idarece haklarında kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmeyecektir.

            Yukarıda belirtilen Kanun hükümleri çerçevesinde itirazen şikâyete konu hususun incelenmesinde teklif mektubunun Zafer Sözlü isimli kişi tarafından imzalandığı, teklif mektubu ekinde istekli adına ihaleye katılan Zafer Sözlü’ye ait imza sirkülerinin ve Ticaret Sicil Gazetesinin sunulduğu, Zafer Sözlü’nün şirket müdürü ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi olarak ihaleye katıldığı, isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatın gelir kaydedilmesi işlemine ilişkin olarak ise idarece 05.12.2012 tarih ve 2012/148872 sayı numarası ile Kamu İhale Kurumu Yasaklılık Teyidi sorgulama sayfasından alınan teyit belgesinde Zafer Sözlü hakkında kamu davası açıldığı için ihalelere katılamayacağına ilişkin ibarenin yer aldığı anlaşılmaktadır.

            Kamu İhale Kurumu nezdinde tutulan yasaklılık sicilinde yapılan sorgulamada da Zafer Sözlü isimli kişi hakkında 04.10.2011 tarihinde açılan kamu davası sebebiyle, yargılama sonuna kadar ihalelere katılmaktan yasaklı olduğu ve kayıt durumunun aktif olduğu tespit edilmiştir.

            4734 sayılı Kanun’un 11/a maddesi ile bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olan isteklilerin ihaleye katılması durumunda ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği hüküm altına alınmıştır. Ancak incelenen ihalede Sözyapı İnş. Müh.Tic. Ltd. Şti.ni temsilen ihaleye katılan Zafer Sözlü’ye ait Kamu İhale Kurumu teyit belgesinde idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklamaya ilişkin herhangi bir belirlemeye rastlanılamamış olup, söz konusu teyit belgesindeki adı geçenin ihalelere katılamayacağı durumunun kamu davası açılmış olması sebebiyle 4734 sayılı Kanun’un 59’uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yargılama sonuna kadar tüm ihalelere katılmasını engelleyici geçici bir yasaklama olduğu anlaşılmıştır.

                6359 sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “idarelerce veya mahkeme kararıyla” ibaresi eklenmiş olduğundan, bu Kanun değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle haklarında kamu davası açılanların söz konusu bent kapsamının dışına çıktığıyla ilgili şüphe olmamakla birlikte, Kanun’un 17’nci maddesinde belirtilen ve Türk Ceza Kanunu’na göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunmaları nedeniyle haklarında kamu davası açılanların, Kanunun 59’uncu maddesi gereğince ihalelere katılımlarının engellendiği, 11’inci madde de yapılan değişikliğin bu duruma istisna getiren bir düzenleme olmadığı, yalnızca geçici teminatın gelir kaydedilmesi ve haklarında yasaklama işlemlerine başlatılmasının ortadan kaldırılması yönelik olduğu anlaşıldığından, hakkında kamu davası açılan kişilerin kendisi veya başkası adına da dolaylı olarak ihalelere katılmasının mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

           

            Bu nedenle idare tarafından yapılan işlemler incelendiğinde, başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun olmakla birlikte, geçici teminatının gelir kaydedilmesi mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibinin geçici teminatının iade edilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

            Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul