En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-380
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :6
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.I-380
Şikayetçi:
 Halim Taahhüt İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, BAHÇELİEVLER MAH. 2 SOK. UĞURLU APT. NO : 11 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Maden İşleri Genel Müdürlüğü), Şenyuva Mah. Mevlana Bulvarı 76 06100 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.12.2012 / 42953
Başvuruya konu ihale:
 2012/129579 İhale Kayıt Numaralı "Genel Temizlik Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 01.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Halim Taahhüt İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 18.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.12.2012 tarih ve 42953 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5081 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,  aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulan 31.10.2012 tarihli proforma faturayı onaylayan serbest muhasebeci mali müşavire ait faaliyet belgesinin 07.11.2012 tarihinde düzenlendiği, faaliyet belgesinin geçerlik süresinden önce düzenlenen proforma faturanın SMMM tarafından onaylanması idare tarafından uygun bulunmayarak tekliflerinin reddedildiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Genel Tebliği'nde faaliyet belgesinin geçerlik tarihinin proforma fatura verildiği tarihten önce bir tarih olacağına dair ibare olmadığı, belgenin güncel ve yeni tarihli olarak alınmasının idarece oluşacak tereddütleri gidermek amaçlı olduğu, meslek mensubunun hangi tarih itibariyle odaya kayıtlı olduğuna ilişkin odadan bilgi alınabileceği, tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İhaleye sekiz isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunca aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan başvuru sahibi dâhil dört isteklinin teklifinin açıklamaların uygun görülmemesi ve süresinde açıklama verilmemesi gerekçeleriyle reddedildiği, ihalenin Sgm Temizlik ve Taşımacılık Hiz. Gıda Paz. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin aşırı düşük açıklamaları kapsamında sunduğu temizlik ve giyim malzemelerine ilişkin proforma faturaların 31.10.2012 tarihli olduğu, proforma faturaların serbest muhasebeci mali müşavir tarafından aynı tarihte beyan yazılarak kaşelendiği ve imzalandığı, proforma faturanın ekinde mükellefe ait imza sirküsü ile meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin sunulduğu, faaliyet belgesinin düzenleme tarihi olan 07.11.2012 tarihinden itibaren 6 ay geçerliliğin olduğu, idarece söz konusu isteklinin teklifinin reddi gerekçesinin faaliyet belgesi ile ilgili olduğu görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde,

 

“79.4.2.3.Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

 

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

  1. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar, …. ,

 

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

 

altında olamaz.

 

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 

          79.4.2.14. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

 

          79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

 

           (79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.….

 

           Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

 

           Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

 

            İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Anılan Tebliğ açıklamaları uyarınca; istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında proforma fatura sunulması halinde, faturada yer alan birim fiyatlara dayanak teşkil eden ve faturayı düzenleyen gerçek veya tüzel kişi ile tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensupları tarafından maliyet/satış tutarı tespit tutanağının düzenlenmesi gerektiği de ifade edilmekte ancak, tutanağın veya meslek mensubu faaliyet belgesinin de proforma fatura ekinde sunulmasına ilişkin bir zorunluluk getirilmemekte ve faturada yer alan verilerden hareketle, idareler tarafından gerekli görülmesi halinde ilgili tutanağın istenebileceği ifade edilmektedir.

 

Dolayısıyla, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulmasına gerek bulunmayan belgenin ekinde yer alan eksikliğin teklifin reddi sebebi sayılamayacağı anlaşıldığından Halim Taahhüt İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde hukuka uyarlık bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

Şan Telekomünikasyon Bilişim Temizlik Medikal Yemek Sosyal Hizmetler ve İnşaat Ticaret Sanayi Limited Şirketinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında 3 adet 31.10.2012 tarihli proforma fatura sunulduğu, sunulan tutanakların düzenleme tarihinin 06.11.2012 olduğu, mükellefe ait imza sirkülerinin ve meslek mensubuna ait faaliyet belgelerinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında istekli tarafından sunulan tutanaklar ekinde idareye sunulduğu, faaliyet belgelerinin düzenleme tarihi olan 07.11.2011 tarihinden itibaren 6 ay geçerliliğinin olduğu, faaliyet belgesinin geçerliliği 07.05.2012 tarihinde sona erdiğinden SMMM tarafından onaylanan proforma faturaların uygun bulunmaması nedeniyle söz konusu isteklinin teklifinin idare tarafından reddedildiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yapılan değerlendirmelere atıfla, idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında istekliler tarafından sunulmasına gerek bulunmayan bir belgenin ekinde yer alan eksikliğin teklifin reddi gerekçesi olamayacağı sonucuna ulaşıldığından Şan Telekomünikasyon Bilişim Temizlik Medikal Yemek Sosyal Hizmetler ve İnşaat Ticaret Sanayi Limited Şirketinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde hukuka uyarlık bulunmamıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Halim Taahhüt İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Şan Telekomünikasyon Bilişim Temizlik Medikal Yemek Sosyal Hizmetler ve İnşaat Ticaret Sanayi Limited Şirketinin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

         

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

İncelemeye konu ihalede;

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle “aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulan 31.10.2012 tarihli proforma faturayı onaylayan serbest muhasebeci mali müşavire ait faaliyet belgesinin 07.11.2012 tarihinde düzenlendiği, faaliyet belgesinin geçerlik süresinden önce düzenlenen proforma faturanın SMMM tarafından onaylanması idare tarafından uygun bulunmayarak tekliflerinin reddedildiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Genel Tebliği'nde faaliyet belgesinin geçerlik tarihinin proforma fatura verildiği tarihten önce bir tarih olacağına dair ibare olmadığı, belgenin güncel ve yeni tarihli olarak alınmasının idarece oluşacak tereddütleri gidermek amaçlı olduğu, meslek mensubunun hangi tarih itibariyle odaya kayıtlı olduğuna ilişkin odadan bilgi alınabileceği, tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği” şeklinde dile getirdiği iddiaları hakkında Kurul çoğunluğunca, “aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulmasına gerek bulunmayan belgenin ekinde yer alan eksikliğin teklifin reddi sebebi sayılamayacağıanlaşıldığından Halim Taahhüt İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ile Şan Telekomünikasyon Bilişim Temizlik Medikal Yemek Sosyal Hizmetler ve İnşaat Ticaret Sanayi Limited Şirketinin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde hukuka uyarlık bulunmamıştır.” gerekçesine dayanılarak “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesindeki açıklamaları uyarınca; istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında proforma fatura sunulması halinde, faturada yer alan birim fiyatlara dayanak teşkil eden ve faturayı düzenleyen gerçek veya tüzel kişi ile tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensupları tarafından maliyet/satış tutarı tespit tutanağının düzenlenmesi gerektiği de ifade edilmekte ancak, tutanağın veya meslek mensubu faaliyet belgesinin de proforma fatura ekinde sunulmasına ilişkin bir zorunluluk getirilmemekte ve faturada yer alan verilerden hareketle, idareler tarafından gerekli görülmesi halinde ilgili tutanağın istenebileceği ifade edilmektedir.

 

            İsteklilerce aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında tutanakların sunulması veya idarece gerek görülmesi nedeniyle sonradan sunulması hallerinde söz konusu tutanakların ekinde mükellefe ait imza sirküsü ile meslek mensubuna ait faaliyet belgesi ile birlikte sunulması gerekmektedir.İhale komisyonunca, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında sunulan tutanaklar üzerinde yapılan inceleme sonucunda proforma fatura ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunun tespit edilmesi durumunda teklifin reddedilmesi gerekmektedir.

 

            Anılan Tebliğ açıklamaları uyarınca aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında proforma faturanın sunulması yeterli olmaktadır. İdare tarafından aşırı düşük teklif açıklaması istem yazısında ve sonradan tutanakların sunulmasının istenmediği göz önüne alındığında istekli tarafından tutanak olmaksızın proforma fatura ekinde aslen tutanağın eki olan belgelerden faaliyet belgesi sunulması ve bu belge üzerinden SMMM’nin yetkili olmadığı değerlendirmesi yapılarak teklifin reddi işleminde mevzuata uyarlık olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer yandan, başvuru sahibinin iddialarının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan incelenmesi sonucunda;

 

            Şan Telekomünikasyon Bilişim Temizlik Medikal Yemek Sosyal Hizmetler ve İnşaat Ticaret Sanayi Limited Şirketinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında 3 adet 31.10.2012 tarihli proforma fatura sunulduğu, sunulan tutanakların düzenleme tarihinin 06.11.2012 olduğu, mükellefe ait imza sirkülerinin ve meslek mensubuna ait faaliyet belgelerinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında istekli tarafından sunulan tutanaklar ekinde idareye sunulduğu, faaliyet belgelerinin düzenleme tarihi olan 07.11.2011 tarihinden itibaren 6 ay geçerliliğinin olduğu, faaliyet belgesinin geçerliliği 07.05.2012 tarihinde sona erdiğinden SMMM tarafından onaylanan proforma faturaların uygun bulunmaması nedeniyle söz konusu isteklinin teklifinin, SMMM’nin yetkili olmadığı değerlendirmesi yapılarak teklifin reddi işleminde mevzuata aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibi Halim Taahhüt İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususunda “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemiz ile bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karara katılmıyoruz.

 

 

 

 

Kazım ÖZKAN

II. BAŞKAN

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul