• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-381
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :8
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.I-381
Şikayetçi:
 Nural Gıda Tar. Hiz. Hayvancılık Turizm Tic. Ve San. Ltd. Şti., ORTAKÖY MEVKİİ NO:174 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Mut Devlet Hastanesi Baştabipliği, Yatırtaş Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No:19 33600 MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.12.2012 / 42232
Başvuruya konu ihale:
 2012/141614 İhale Kayıt Numaralı "Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Mut Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 31.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Nural Gıda Tar. Hiz. Hayvancılık Turizm Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 12.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.12.2012 tarih ve 42232 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4911 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye beş isteklinin teklif sunduğu, 1 ve 2 nolu teklif mektuplarının ihale günü Abdullah Yüce tarafından Mersin’den getirilerek idareye teslim edildiği, ihale başladıktan sonra teklif mektuplarının açılması esnasında 1 ve 2 nolu teklif sahipleri sorulduğunda adı geçen şahsın dosyaların kendisine ait olduğunu beyan ettiği, bu durumun ihale komisyonunca bir tutanakla tespit edildiği, firmalarınca bu konuda idareye iki kez dilekçe ile başvurulmasına rağmen ihale sürecinin devam etmesi nedeniyle başvurularının uygun olmadığının taraflarına bildirildiği, 06.12.2012 tarihinde onaylanan ihale kararının 10.12.2012 tarihinde kendilerine tebliğ edildiği, kesinleşen ihale kararına göre 1 sıra nolu teklif sahibi Metsim Mersin Özel Eğ. Turz. Yem. Tem. Kır. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, bu durumun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesine aykırı olduğu ve ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

05.12.2012 tarihli ihale komisyonu kararı tutanağına göre, ihale komisyonunun 31.10.2012 tarihinde toplandığı, ihale saatine kadar 5 teklif zarfının teslim alındığı, teklif zarflarının incelendiği ve evrakların eksiksiz olduğunun anlaşıldığı, 27.11.2012 tarihinde yapılan değerlendirme toplantısında ihalenin Metsim Mersin Özel Eğ. Turz. Yem. Tem. Kır. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ihale komisyonu kararı ekinde yer alan ”Gerekçe” başlıklı karşı oy yazısında bir ihale komisyonu üyesinin “06.11.2012 tarihinde ihale komisyonu tarafından tutulan tutanaktan da anlaşılacağı üzerine Ünisaş Gıda ve Tük. Mad. Med. Hizm. İşl. Tic. Ltd. Şti. ve Metsim Mersin Özel Eğ. Turz. Yem. Tem. Kır. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.ne ait her iki ihale dosyalarının Abdullah Yüce tarafından teslim edildiği ihale esnasında kendisi tarafından sözlü olarak belirtilmiştir. Konunun komisyonumuzca idareye sorulmasına karar verilmiş olup, idarece de anılan her iki dosyanın Abdullah Yüce tarafından teslim edildiği teyit edilmiştir. Bu hususun ilgili hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin (d) bendine (Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkası adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif veremez.) göre işlem yapılması gerektiğini düşündüğümden ihale kararına katılmayıp karşı oy kullanıyorum.” gerekçesiyle ihale komisyonu kararına katılmadığını belirttiğianlaşılmıştır.

 

            31.10.2012 tarihinde gerçekleştirilen inceleme konusu ihalede, 31.10.2012 düzenleme tarihli “Teklif Zarflarının İhale Komisyonunca Teslim Alındığına Dair Tutanakta” 5 adet teklif zarfının idarece teslim alındığının düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

Özçevik Tur. Nak. Gıda Oto. İnş. Tem. Ürn. İth. İhr. ve San. Tic. Ltd. Şti. & Nural Gıda Tar. Hiz. Hay. Turz. Tic. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın İhale Komisyonuna sunduğu 31.10.2012 tarihli dilekçede “İdarenizce 31.10.2012 tarihinde 2012/141614 ihale kayıt numaralı yemek ihalesinde 1 ve 2 nolu dosyayı aynı şahıs idareye teslim ettiğinden bu iki dosyanın içeriğini aynı kişi bilmektedir. Bu nedenle bu iki dosyanın ihale dışı bırakılması gerekmektedir.” iddiasına yer verdiği anlaşılmıştır.

 

İhale komisyonu tarafından düzenlenen 06.11.2012 tarihli tutanakta, ihale saatinde teklif zarfları açılırken 1’inci sıra nolu Ünisaş ve 2’nci sıra nolu Metsim firmalarının adına dosyaları Abdullah Yüce’nin getirdiği ve bu durumun bizzat adı geçen şahıs tarafından sözlü olarak teyit edildiği, ihalenin 2 sıra nolu Metsim firması üzerine bırakılması nedeniyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin (b) ve (d) bentlerinin ihlal edilip edilmediği konusunda ihale komisyonunca tereddüte düşüldüğü ve Kamu İhale Kurumu’ndan görüş alınmasına karar verildiği, 06.11.2012 tarihli ve 3201 sayılı yazı ile anılan konu ile ilgili olarak Kurum’dan görüş sorulduğu, Kurum’un 20.11.2012 tarih ve 19597 sayılı cevap yazısında “…4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinde… ihalelerle ilgili olarak çıkan uyuşmazlıkları karara bağlayan Kurul’un, uyuşmazlık çıkmadan önce öznel uygulamalara ilişkin görüşlerini yine öznel işlem tesis ederek belirtmesinin de hukuken mümkün bulunmadığı ve anılan konu ile  ilgili Kurumun görüş bildirme görevi bulunmadığının bildirildiği belirtilmiştir. Atıf yapılan bu mevzuat düzenlemesi çerçevesinde ilgi yazınıza konu olan soruyla ilgili olarak Kurumun görüş bildirme görevi bulunmadığı açık olduğundan, yazınız üzerine tesis edilecek bir işlem bulunmamaktadır.” cevabını verdiği anlaşılmıştır. 

 

Özçevik Tur. Nak. Gıda Oto. İnş. Tem. Ürn. İth. İhr. ve San. Tic. Ltd. Şti.- Nural Gıda Tar. Hiz. Hay. Turz. Tic. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından ihale komisyonuna, aynı hususa ilişkin olarak ikinci defa 21.11.2012 tarihli dilekçe ile başvurulduğu, dilekçede ihaleye fesat karıştığı ve 1 ve 2 sıra nolu teklif zarflarını idareye teslim eden Abdullah Yüce hakkında gerekli işlemin yapılmasının istenildiği, ihale komisyonu tarafından söz konusu başvuruya ilişkin olarak 26.11.2012 tarihli ve 3309 sayılı yazı ile ihale sürecinin henüz tamamlanmaması nedeniyle ilgili yazıya cevap verilemeyeceğinin bildirildiği anlaşılmıştır.

 

05.12.2012 tarihli ihale komisyonu kararından, komisyonun 27.11.2012 tarihinde tekrar toplandığı anlaşılmış olup, ihalenin yapıldığı gün ihale dosyalarının kimler tarafından idareye teslim edildiği ve ihale evraklarının aslı gibidir onayının kimler tarafından yaptırıldığına dair komisyona bilgi verilmesi hususunda baştabiplik makamına yazı yazıldığı, cevabi yazıda; ihale tarihinden önce 30.10.2012 tarihinde evrakların aslı gibidir onayını yaptırmak için 1 ve 2 sıra nolu teklif dosyalarının farklı kişiler tarafından idareye getirildiği ancak kapalı ve kaşeli teklif zarflarının Abdullah Yüce tarafından idareye teslim edildiğinin belirtildiği anlaşılmıştır. 27.11.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihale komisyonu oturumunda, söz konusu durumun ve ihale komisyonuna sunulan 2 adet itiraz dilekçesinin değerlendirilerek, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin (b) ve (d) bentlerinin tartışıldığı ve yapılan oylama sonucunda 5 üyenin 4’ünün Kanunun ilgili maddesinin uygulanmaması yönünde, 1 üyenin ise uygulanması yönünde oy kullandığı, sonuç olarak söz konusu durumun Kanunun 17/(b)-(d) bentlerinde yer alan yasak fiil ve davranışlara vücut vermediğine karar verildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yasak fiil ve davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs  etmek.           

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.          

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.            

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.           

e)11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Ünisaş Gıda ve Tük. Mad. Med. Hizm. İşl. Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyası incelendiğinde, şirket ortaklarının Münir Köroğlu ve Tülin Köroğlu olduğu, birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinin Münir Köroğlu tarafından imzalandığı, tebligat adresinin Hüseyin Okan Merzeci Mah. 97020 Sk. No:7  Mersin  olduğu (Teklif mektubu, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenmiş “Oda Sicil Kayıt Sureti”, imza sirküleri ile Ticaret Sicil Gazetesinde aynı adresler yer almaktadır), imza sirkülerinin münferiden şirketi temsile yetkili şirket müdürü ve şirket ortağı Münir Köroğlu’na ait olduğu ve anılan kişiye ait nüfus bilgilerinin; “Osmaniye İli Osmaniye Merkez İlçesi Alibeyli Mahallesi/köyü 2 cilt, 639 aile sıra, 1 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Durdu, ana adı Anşe doğum tarihi 1.3.1957 doğum yeri Türkoğlu olan ve halen yukarıdaki adreste oturduğunu, okuryazar olduğunu söyleyen …”  şeklinde olduğu, geçici teminat mektubunun Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş Mersin Şubesinden 30.10.2012 tarihinde ve 398411 sayı ile alındığı ve 30.10.2012 tarihli yazı ile teminat mektubunun teyidinin yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Metsim Mersin Özel Eğ. Turz. Yem. Tem. Kır. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. firmalarına ait teklif dosyaları incelendiğinde, şirket ortaklarının Ali Temizkan ve Levent Temizkan olduğu, birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinin Ali Temizkan tarafından imzalandığı, tebligat adresinin Toptancı Hal Kompleksi T Blok No:10 Mersin olduğu (Teklif mektubu, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenmiş “Oda Sicil Kayıt Sureti”, imza sirküleri ile Ticaret Sicil Gazetesinde aynı adresler yer almaktadır), imza sirkülerinin münferiden şirketi temsile yetkili şirket müdürü Ali Temizkan’a ait olduğu ve anılan kişiye ait nüfus bilgilerinin; “Mersin İli Mut İlçesi Demirkan Mahallesi/köyü 32 cilt, 3 aile sıra, 1 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, doğum tarihi 1958 doğum yeri Mut olan ve halen yukarıdaki adreste oturduğunu, okuryazar olduğunu söyleyen …”  şeklinde olduğu, geçici teminat mektubunun Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Mersin Şubesinden 23.10.2012 tarihinde ve 398403 sayı ile alındığı ve 23.10.2012 tarihli yazı ile teminat mektubunun teyidinin yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, Metsim Mersin Özel Eğ. Turz. Yem. Tem. Kır. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. ve Ünisaş Gıda ve Tük. Mad. Med. Hizm. İşl. Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyalarının aynı kişi tarafından idareye verilmiş olduğuna dair idare tarafından tutanak düzenlendiği anlaşılmış olup, teklif dosyalarının içinde yer alan belgelerin aynı şahıs tarafından “aslının aynıdır” şeklinde idareye onaylattırıldığına dair Kuruma gönderilen ihale dosyası içinde herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmamıştır. Her ne kadar iki ayrı isteklinin teklif dosyalarının aynı kişi tarafından idareye sunulduğu anlaşılmış olmakla birlikte, anılan şirketlerin ortaklarının, şirket ve tebligat adreslerinin ve teklif mektubunu imzalayan yetkililerinin farklı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, inceleme konusu ihale açısından mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda Metsim Mersin Özel Eğ. Turz. Yem. Tem. Kır. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. ve Ünisaş Gıda ve Tük. Mad. Med. Hizm. İşl. Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyalarının aynı kişi tarafından idareye sunulmuş olmasının, anılan isteklilerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesine aykırı hareket ettiği şeklinde değerlendirilmesi için yeterli bir delil olmadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.    

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 


 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde “ İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır”hükmü,

 

Anılan Kanunun “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’nci maddesinde “17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.

İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.” hükmü yer almaktadır.

 

Metsim Mersin Özel Eğ. Turz. Yem. Tem. Kır. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. ve Ünisaş Gıda ve Tük. Mad. Med. Hizm. İşl. Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyalarının aynı kişi tarafından idareye idareye sunulduğu anlaşılmış olup anılan şirketlerin ortaklarının, şirket ve tebligat adreslerinin ve teklif mektubunu imzalayan yetkililerinin farklı olması söz konusu fiilin Kanunun temel ilkelerinden olan rekabetin tesis edilmesi için bir gerçek veya tüzel kişinin aynı ihaleye yalnızca tek bir tane teklif vermesini sağlamak amacıyla Kamu İhale Kanununun 17 nci maddesinin (d) bendinde öngörülen “Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek” şeklinde hükme bağlanan yasak fiil veya davranışı oluşturacağı sonucunu ortadan kaldırmamaktadır.

 

Bu nedenle, Kurulun Metsim Mersin Özel Eğ. Turz. Yem. Tem. Kır. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. ve Ünisaş Gıda ve Tük. Mad. Med. Hizm. İşl. Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyalarının aynı kişi tarafından idareye sunulduğu anlaşılmış olmakla birlikte, anılan şirketlerin ortaklarının, şirket ve tebligat adreslerinin ve teklif mektubunu imzalayan yetkililerinin farklı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, teklif dosyalarının aynı kişi tarafından idareye sunulmuş olmasının, anılan isteklilerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesine aykırı hareket ettiği şeklinde değerlendirilmesi için yeterli bir delil olmadığı sonucuna varıldığından itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin kararına katılmıyoruz.

 

 

 

Kazım ÖZKAN                                                       Hamdi GÜLEÇ

   Kurul Üyesi                                                              Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul