En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-382
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :10
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.I-382
Şikayetçi:
 Fatih Temizlik Tekstil Gıda Kırtasiye Nak. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. , SARAY MAH. AKKAVAK CAD. NO : 1 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Mut Devlet Hastanesi, Yatırtaş Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No:19 33600 MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2012 / 42714
Başvuruya konu ihale:
 2012/141614 İhale Kayıt Numaralı "Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Mut Devlet HastanesiBaştabipliği tarafından 31.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Fatih Temizlik Tekstil Gıda Kırtasiye Nak. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 10.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.12.2012 tarih ve 42714 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5016 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

           
1 ) İhale üzerinde bırakılan Metsim Mersin Özel Eğ. Turz. Yem. Tem. Kır. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. ve ihaleye teklif veren isteklilerden Ünisaş Gıda ve Tük. Mad. Med. Hizm. İşl. Tic. Ltd. Şti.nin teklif zarflarının aynı şahıs tarafından idareye teslim edildiği, bu durumun ihale komisyon kararından da anlaşıldığı, Komisyonca adı geçen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmadığı ve haklarında yasaklılık işlemi uygulanmadığı, ancak teklif dosyalarında yer alan evrakların idarece aslı gibidir onayının ihale saatinden kısa bir süre önce yapılarak evrakların kapalı zarf içerisine konulduğu, teklifler önceden hazırlanmış olsa dahi evrakların kapalı zarf içerisine aynı kişi tarafından konulduğu ve teklif zarflarını getiren şahsın sadece bir kurye olmadığı, zira dosyaları kapalı olarak değil açık olarak getirerek aslı gibidir onayını yaptırıp, kendisinin kapalı zarf içerisine koyduğu, dolayısıyla söz konusu iki firma hakkında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesi gereğince işlem tesis edilmesi gerektiği,

 

           
2 ) Sağlık Bakanlığının 2010/43 sayılı Genelgesi’nde hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet hazırlanırken firma kârının %5’i geçmemesi gerektiğinin düzenlendiği, dolayısıyla Sağlık Bakanlığına bağlı idarelerin anılan Genelge dışında hareket etmelerinin düşünülemeyeceği ve eğer idarece yaklaşık maliyetin hesabında firma kârı ayrıca belirtilmemişse Genelgeye bağlı kalınarak kârın %5 olarak değerlendirilmesi ve kârsız yaklaşık maliyet altında teklif veren isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerektiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

05.12.2012 tarihli ihale komisyonu kararı tutanağına göre, ihale komisyonunun 31.10.2012 tarihinde toplandığı, ihale saatine kadar 5 teklif zarfının teslim alındığı, teklif zarflarının incelendiği ve evrakların eksiksiz olduğunun anlaşıldığı, 27.11.2012 tarihinde yapılan değerlendirme toplantısında ihalenin Metsim Mersin Özel Eğ. Turz. Yem. Tem. Kır. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ihale komisyonu kararı ekinde yer alan ”Gerekçe” başlıklı karşı oy yazısında bir ihale komisyonu üyesinin “06.11.2012 tarihinde ihale komisyonu tarafından tutulan tutanaktan da anlaşılacağı üzerine Ünisaş Gıda ve Tük. Mad. Med. Hizm. İşl. Tic. Ltd. Şti. ve Metsim Mersin Özel Eğ. Turz. Yem. Tem. Kır. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.ne ait her iki ihale dosyalarının Abdullah Yüce tarafından teslim edildiği ihale esnasında kendisi tarafından sözlü olarak belirtilmiştir. Konunun komisyonumuzca idareye sorulmasına karar verilmiş olup, idarece de anılan her iki dosyanın Abdullah Yüce tarafından teslim edildiği teyit edilmiştir. Bu hususun ilgili hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin (d) bendine (Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkası adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif veremez.) göre işlem yapılması gerektiğini düşündüğümden ihale kararına katılmayıp karşı oy kullanıyorum.” gerekçesiyle ihale komisyonu kararına katılmadığını belirttiğianlaşılmıştır.

 

            31.10.2012 tarihinde gerçekleştirilen inceleme konusu ihalede, 31.10.2012 düzenleme tarihli “Teklif Zarflarının İhale Komisyonunca Teslim Alındığına Dair Tutanakta” 5 adet teklif zarfının idarece teslim alındığının düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

Özçevik Tur. Nak. Gıda Oto. İnş. Tem. Ürn. İth. İhr. ve San. Tic. Ltd. Şti. & Nural Gıda Tar. Hiz. Hay. Turz. Tic. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın İhale Komisyonuna sunduğu 31.10.2012 tarihli dilekçede “İdarenizce 31.10.2012 tarihinde 2012/141614 ihale kayıt numaralı yemek ihalesinde 1 ve 2 nolu dosyayı aynı şahıs idareye teslim ettiğinden bu iki dosyanın içeriğini aynı kişi bilmektedir. Bu nedenle bu iki dosyanın ihale dışı bırakılması gerekmektedir.” iddiasına yer verdiği anlaşılmıştır.

 

İhale komisyonu tarafından düzenlenen 06.11.2012 tarihli tutanakta, ihale saatinde teklif zarfları açılırken 1’inci sıra nolu Ünisaş ve 2’nci sıra nolu Metsim firmalarının adına dosyaları Abdullah Yüce’nin getirdiği ve bu durumun bizzat adı geçen şahıs tarafından sözlü olarak teyit edildiği, ihalenin 2 sıra nolu Metsim firması üzerine bırakılması nedeniyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin (b) ve (d) bentlerinin ihlal edilip edilmediği konusunda ihale komisyonunca tereddüte düşüldüğü ve Kamu İhale Kurumu’ndan görüş alınmasına karar verildiği, 06.11.2012 tarihli ve 3201 sayılı yazı ile anılan konu ile ilgili olarak Kurum’dan görüş sorulduğu, Kurum’un 20.11.2012 tarih ve 19597 sayılı cevap yazısında “…4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinde… ihalelerle ilgili olarak çıkan uyuşmazlıkları karara bağlayan Kurul’un, uyuşmazlık çıkmadan önce öznel uygulamalara ilişkin görüşlerini yine öznel işlem tesis ederek belirtmesinin de hukuken mümkün bulunmadığı ve anılan konu ile  ilgili Kurumun görüş bildirme görevi bulunmadığının bildirildiği belirtilmiştir. Atıf yapılan bu mevzuat düzenlemesi çerçevesinde ilgi yazınıza konu olan soruyla ilgili olarak Kurumun görüş bildirme görevi bulunmadığı açık olduğundan, yazınız üzerine tesis edilecek bir işlem bulunmamaktadır.” cevabını verdiği anlaşılmıştır. 

 

Özçevik Tur. Nak. Gıda Oto. İnş. Tem. Ürn. İth. İhr. ve San. Tic. Ltd. Şti.- Nural Gıda Tar. Hiz. Hay. Turz. Tic. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından ihale komisyonuna, aynı hususa ilişkin olarak ikinci defa 21.11.2012 tarihli dilekçe ile başvurulduğu, dilekçede ihaleye fesat karıştığı ve 1 ve 2 sıra nolu teklif zarflarını idareye teslim eden Abdullah Yüce hakkında gerekli işlemin yapılmasının istenildiği, ihale komisyonu tarafından söz konusu başvuruya ilişkin olarak 26.11.2012 tarihli ve 3309 sayılı yazı ile ihale sürecinin henüz tamamlanmaması nedeniyle ilgili yazıya cevap verilemeyeceğinin bildirildiği anlaşılmıştır.

 

05.12.2012 tarihli ihale komisyonu kararından, komisyonun 27.11.2012 tarihinde tekrar toplandığı anlaşılmış olup, ihalenin yapıldığı gün ihale dosyalarının kimler tarafından idareye teslim edildiği ve ihale evraklarının aslı gibidir onayının kimler tarafından yaptırıldığına dair komisyona bilgi verilmesi hususunda baştabiplik makamına yazı yazıldığı, cevabi yazıda; ihale tarihinden önce 30.10.2012 tarihinde evrakların aslı gibidir onayını yaptırmak için 1 ve 2 sıra nolu teklif dosyalarının farklı kişiler tarafından idareye getirildiği ancak kapalı ve kaşeli teklif zarflarının Abdullah Yüce tarafından idareye teslim edildiğinin belirtildiği anlaşılmıştır. 27.11.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihale komisyonu oturumunda, söz konusu durumun ve ihale komisyonuna sunulan 2 adet itiraz dilekçesinin değerlendirilerek, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin (b) ve (d) bentlerinin tartışıldığı ve yapılan oylama sonucunda 5 üyenin 4’ünün Kanunun ilgili maddesinin uygulanmaması yönünde, 1 üyenin ise uygulanması yönünde oy kullandığı, sonuç olarak söz konusu durumun Kanunun 17/(b)-(d) bentlerinde yer alan yasak fiil ve davranışlara vücut vermediğine karar verildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yasak fiil ve davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs  etmek.           

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.          

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.            

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.           

e)11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Ünisaş Gıda ve Tük. Mad. Med. Hizm. İşl. Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyası incelendiğinde, şirket ortaklarının Münir Köroğlu ve Tülin Köroğlu olduğu, birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinin Münir Köroğlu tarafından imzalandığı, tebligat adresinin Hüseyin Okan Merzeci Mah. 97020 Sk. No:7  Mersin  olduğu (Teklif mektubu, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenmiş “Oda Sicil Kayıt Sureti”, imza sirküleri ile Ticaret Sicil Gazetesinde aynı adresler yer almaktadır), imza sirkülerinin münferiden şirketi temsile yetkili şirket müdürü ve şirket ortağı Münir Köroğlu’na ait olduğu ve anılan kişiye ait nüfus bilgilerinin; “Osmaniye İli Osmaniye Merkez İlçesi Alibeyli Mahallesi/köyü 2 cilt, 639 aile sıra, 1 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Durdu, ana adı Anşe doğum tarihi 1.3.1957 doğum yeri Türkoğlu olan ve halen yukarıdaki adreste oturduğunu, okuryazar olduğunu söyleyen …”  şeklinde olduğu, geçici teminat mektubunun Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Mersin Şubesinden 30.10.2012 tarihinde ve 398411 sayı ile alındığı ve 30.10.2012 tarihli yazı ile teminat mektubunun teyidinin yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Metsim Mersin Özel Eğ. Turz. Yem. Tem. Kır. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. firmalarına ait teklif dosyaları incelendiğinde, şirket ortaklarının Ali Temizkan ve Levent Temizkan olduğu, birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinin Ali Temizkan tarafından imzalandığı, tebligat adresinin Toptancı Hal Kompleksi T Blok No:10 Mersin olduğu (Teklif mektubu, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenmiş “Oda Sicil Kayıt Sureti”, imza sirküleri ile Ticaret Sicil Gazetesinde aynı adresler yer almaktadır), imza sirkülerinin münferiden şirketi temsile yetkili şirket müdürü Ali Temizkan’a ait olduğu ve anılan kişiye ait nüfus bilgilerinin; “Mersin İli Mut İlçesi Demirkan Mahallesi/köyü 32 cilt, 3 aile sıra, 1 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, doğum tarihi 1958 doğum yeri Mut olan ve halen yukarıdaki adreste oturduğunu, okuryazar olduğunu söyleyen …”  şeklinde olduğu, geçici teminat mektubunun Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş Mersin Şubesinden 23.10.2012 tarihinde ve 398403 sayı ile alındığı ve 23.10.2012 tarihli yazı ile teminat mektubunun teyidinin yapıldığı anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, Metsim Mersin Özel Eğ. Turz. Yem. Tem. Kır. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. ve Ünisaş Gıda ve Tük. Mad. Med. Hizm. İşl. Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyalarının aynı kişi tarafından idareye verilmiş olduğuna dair idare tarafından tutanak düzenlendiği anlaşılmış olup, teklif dosyalarının içinde yer alan belgelerin aynı şahıs tarafından “aslının aynıdır” şeklinde idareye onaylattırıldığına dair Kuruma gönderilen ihale dosyası içinde herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmamıştır. Her ne kadar iki ayrı isteklinin teklif dosyalarının aynı kişi tarafından idareye sunulduğu anlaşılmış olmakla birlikte, anılan şirketlerin ortaklarının, şirket ve tebligat adreslerinin ve teklif mektubunu imzalayan yetkililerinin farklı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, inceleme konusu ihale açısından mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda Metsim Mersin Özel Eğ. Turz. Yem. Tem. Kır. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. ve Ünisaş Gıda ve Tük. Mad. Med. Hizm. İşl. Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyalarının aynı kişi tarafından idareye sunulmuş olmasının, anılan isteklilerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesine aykırı hareket ettiği şeklinde değerlendirilmesi için yeterli bir delil olmadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde görülmemiştir.    

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Yaklaşık maliyetin 651.162,77 TL olarak belirlendiği, idarenin yaklaşık maliyet cetvelinde ayrı bir kâr kalemine yer vermediği anlaşılmış olup, yaklaşık maliyet tespitine ilişkin diğer belgelerden de idarenin kâr öngörüp öngörmediği anlaşılmamaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.3. Malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da makine ve ekipman ile araçlar ve/veya akaryakıtın yüklenici tarafından sağlanacağı çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler ile personel taşıma gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir. Ancak, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirlenmesi hallerde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir…” açıklaması yer almaktadır.

 

            İdari Şartname’nin 2.1(a) maddesinde ihale konusu hizmetin adının “Malzemeli yemek hizmeti alımı” olarak düzenlendiği, ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Sağlık Bakanlığının 2010/43 sayılı “Hizmet Alımlarında Çalıştırılacak İşçi Sayısının Tespiti ve Öngörülecek Ücretler-3” adlı Genelgesi incelendiğinde, Genelge’nin 12.05.2009 tarihli ve 2009/32 sayılı Genelge ve 09.10.2009 tarihli ve 2009/64 sayılı Genelgelerinde yer alan düzenlemelere ilişkin olarak bazı hususlarda değişiklikler yaptığı, bu değişikliklerden birisinin 12.05.2009 tarihli ve 2009/32 sayılı Genelge’de  “III.Hizmet alımlarında diğer hususlar” başlığının 3’üncü maddesinde; “ Kamu İhale Kurumu’nca yayımlanan HAİUY’nin 9’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasında; “Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur.” şeklinde yer alan hükümden de anlaşılacağı üzere işin niteliği dikkate alınarak kâr oranını belirleme yetkisi %20’yi geçmemek üzere idarelerin takdirine bırakılmıştır. Anılan hüküm gereği Bakanlığımıza bağlı kurumlar arasında uygulama birliğinin sağlanması açısından, kurumlarımız tarafından yapılacak personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında kâr oranı %8’i geçmeyecektir. Bu doğrultuda %8’i geçmemek üzere kâr oranını belirlemek işin niteliğine göre idarelerin takdirindedir.” hükmü yer almaktadır. Anılan hüküm yeniden değerlendirilmiş ve kurumlarımız tarafından yapılacak personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında kar oranının %5’i geçmeyecek şekilde uygulanması uygun görülmüştür. Bu doğrultuda %5’i geçmemek üzere kar oranını belirlemek işin niteliğine göre idarelerin takdirindedir”. şeklinde düzenlemenin yer aldığı anlaşılmıştır.

 

            Sağlık Bakanlığının 2010/43 sayılı Genelgesinde yer alan düzenlemenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için yapıldığı, inceleme konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olmadığı anlaşıldığından, anılan genelgenin inceleme konusu ihale için uygulanamayacağı sonucuna varılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında “Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur.” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan Yönetmelik hükmünce sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenen tutara en fazla %20 oranında kâr eklenebileceğinden, yaklaşık maliyet hesap cetvelinde kâr oranına ilişkin olarak ayrıca bir belirleme yapılmamış olan inceleme konusu ihaleye ilişkin değerlendirmelerde yaklaşık maliyetin %20 oranında kâr içerdiği kabul edilmesi gerekmektedir.

           

             İnceleme konusu ihalede yaklaşık maliyetin 651.162,77 TL olduğu, yaklaşık maliyetin %20 oranında kâr içerdiği kabulüyle kâr hariç yaklaşık maliyetin 542.635,64 TL olduğu, idarenin hiçbir istekliyi aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutmadığı, Metsim Mersin Özel Eğ. Turz. Yem. Tem. Kır. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. (519.750,00 TL) ve Özçevik Tur. Nak. Gıda Oto. İnş. Tem. Ürn. İth. İhr. ve San. Tic. Ltd. Şti. & Nural Gıda Tar. Hiz. Hay.Turz. Tic. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın (538.500,00 TL) teklif fiyatlarının kâr hariç yaklaşık maliyetin altında olması nedeniyle aşırı düşük olduğundan, anılan isteklilerin teklifleri ile ilgili aşrı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.  

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Metsim Mersin Özel Eğ. Turz. Yem. Tem. Kır. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. ve Özçevik Tur. Nak. Gıda Oto. İnş. Tem. Ürn. İth. İhr. ve San. Tic. Ltd. Şti. & Nural Gıda Tar. Hiz. Hay.Turz. Tic. San. Ltd. Şti. İş  Ortaklığı’nın örnek menü çerçevesinde önemli teklif bileşenleri belirtilmek suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 


 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

İncelemeye konu ihalede;

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle “Sağlık Bakanlığı'nın 2010/43 sayılı Genelgesinde hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet hazırlanırken firma kârının % 5'i geçmemesi gerektiğinin düzenlendiği, dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'na bağlı idarelerin anılan Genelge dışında hareket etmelerinin düşünülemeyeceği ve eğer idarece yaklaşık maliyetin hesabında firma kârı ayrıca belirtilmemişse Genelgeye bağlı kalınarak kârın %5 olarak değerlendirilmesi ve kârsız yaklaşık maliyet altında teklif veren isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerektiği” şeklinde dile getirdiği ikinci iddiası kapsamında Kurulca, Metsim Mersin Özel Eğ. Turz. Yem. Tem. Kır. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. ve Özçevik Tur. Nak. Gıda Oto. İnş. Tem. Ürn. İth. İhr. ve San. Tic. Ltd. Şti.-Nural Gıda Tar. Hiz. Hay. Turz. Tic. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığının örnek menü çerçevesinde önemli teklif bileşenleri belirtilmek suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesihususlarında “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin ikinci iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Mut Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından gerçekleştirilen “Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin piyasa fiyat araştırması esas alınması ile aşağıda tabloda verilen;

 

 

Normal Kahvaltı (34.000adet x 2,15 TL)

73.100,00 TL

Diyet Kahvaltı (11.500 adet x 2,33 TL)

26.833,33 TL

Normal Yemek (115.000 adet x 4,00 TL)

460.345,00 TL

Diyet Yemek ( 22.000 adet x 4,13 TL)

90.884,44 TL

 

 

Bileşenler üzerinden toplam 651.162,77TL olarak hesaplandığı;

 

                                                                                   Bahse konu ihalede 9 adet ihale dokümanı satın alındığı, 31.10.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 5 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İdarenin teklif değerlendirmesine göre, beş teklifinde geçerli teklif olarak kabul edildiği, bu teklif bedellerinin;

 

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

Metsim Mersin Öz.Eğ. Turz. Yem. Tem. Kır. Ta. Tic. San. Ltd. Şti.

519.750,00

Özçevik Tur. Nak. Gıd. Oto. İnş. Tem. Ürn. İth. İhr. ve San. Tic. Ltd. Şti.- Nural Gıda Tar. Hiz. Hay.Turz. Tic. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı

538.500,00

Ünisaş Gıda ve Tük. Mad. Med. Hizm. İşl. Tic. Ltd. Şti.

548.500,00

Mehmetler Oto. Petr. Nakl. Turz. Yem. Tem. Tic. San. Ltd. Şti.

564.585,00

Fatih Tem.Teks. Gıda Kırt. Nak. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.

620.900,00

Şeklinde verildiği, idarece, geçerli teklifler üzerinde aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeden en düşük fiyat esasına göre ihalenin sonuçlandırıldığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu madde hükmünden, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Ancak, şikayet başvurusuna konu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmaması nedeniyle aşırı düşük değer tespitine yönelik bir modül bulunmamakta olup, ihale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceği düşünülmektedir.  Kamu İhale Kurumu tarafından personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sınır değerin tespiti ve sorgulanması konusunda bir kriter belirlenmediği hususu göz önüne alındığında, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, aşırı düşük teklif açıklaması istemeden ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmadığı düşünülmektedir.

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen teklif bedelleri yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olduğu değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;  başvuruya konu ihalede, başvuru sahibinin ikinci iddiası kapsamında, yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olduğuna ilişkin “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmesi gerektiği yönündekidüşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karara katılmıyorum.

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

 


 

KISMEN KARŞI OY

 

 

Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak,

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde “ İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır”hükmü,

 

Anılan Kanunun “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’nci maddesinde “17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.

İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.” hükmü yer almaktadır.

 

 

Metsim Mersin Özel Eğ. Turz. Yem. Tem. Kır. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. ve Ünisaş Gıda ve Tük. Mad. Med. Hizm. İşl. Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyalarının aynı kişi tarafından idareye idareye sunulduğu anlaşılmış olup anılan şirketlerin ortaklarının, şirket ve tebligat adreslerinin ve teklif mektubunu imzalayan yetkililerinin farklı olması söz konusu fiilin Kanunun temel ilkelerinden olan rekabetin tesis edilmesi için bir gerçek veya tüzel kişinin aynı ihaleye yalnızca tek bir tane teklif vermesini sağlamak amacıyla Kamu İhale Kanununun 17 nci maddesinin (d) bendinde öngörülen “Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek” şeklinde hükme bağlanan yasak fiil veya davranışı oluşturacağı sonucunu ortadan kaldırmamaktadır.

 

Bu nedenle, Kurulun Metsim Mersin Özel Eğ. Turz. Yem. Tem. Kır. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. ve Ünisaş Gıda ve Tük. Mad. Med. Hizm. İşl. Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyalarının aynı kişi tarafından idareye sunulduğu anlaşılmış olmakla birlikte, anılan şirketlerin ortaklarının, şirket ve tebligat adreslerinin ve teklif mektubunu imzalayan yetkililerinin farklı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, teklif dosyalarının aynı kişi tarafından idareye sunulmuş olmasının, anılan isteklilerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesine aykırı hareket ettiği şeklinde değerlendirilmesi için yeterli bir delil olmadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin birinci iddiasının uygun bulunmamasına ilişkin kararına katılmıyoruz.

 

 

 

Kazım ÖZKAN                                                       Hamdi GÜLEÇ

   Kurul Üyesi                                                              Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul