• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-383
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :9
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.I-383
Şikayetçi:
 Çizmeci Grup İnşaat Taahhüt Ticaret Ltd. Şti., ANKARA CAD. 278 SOK. NO:4/28 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Muğla Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Ünıversıte Yerleskesı Mefharet Koçman Sağlık Merklezi Kat:1 48000 MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.01.2013 / 134
Başvuruya konu ihale:
 2012/148493 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı 12 Aylık Genel Temizlik" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Muğla Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığıtarafından 30.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı 12 Aylık Genel Temizlik” ihalesine ilişkin olarak Çizmeci Grup İnşaat Taahhüt Ticaret Ltd. Şti.nin 19.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.01.2013 tarih ve 134 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/19 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin teklif fiyatının kâr hariç yaklaşık maliyetin altında olduğu, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale yaklaşık maliyetinin 3.711.560,84 TL olarak belirlendiği, yaklaşık maliyet içinde %10 yüklenici kârı öngörüldüğü, kâr hariç yaklaşık maliyetin 3.374.146,22 TL olduğu, ihaleye dört teklif sunulduğu, bir isteklinin teşekkür mektubu sunduğu için, bir isteklinin de yeterlik kriterini taşımadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, teklifi geçerli kabul edilen Kartal Grup Sosyal Hizm. İnş. Tem. Taah Tic. Ltd. Şti.nin (3.299.840,00 TL) ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, Çizmeci Grup İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.nin (4.055.940,00 TL) ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmadığı anlaşılmıştır.

      4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37’nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

            İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

 

     Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinin 79.4’üncü alt maddesinde “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.” açıklaması,

 

     Yer almaktadır.

 

     Anılan mevzuat hükmü gereğince, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kâr hariç yaklaşık maliyetin altında kalan teklif fiyatlarının aşırı düşük kabul edilerek, aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden teklif bileşenlerine ilişkin olarak açıklama istenmesi gerekmekte olup, inceleme konusu ihalede kâr hariç yaklaşık maliyetin 3.374.146,22 TL olduğu, ihaleye teklif veren isteklilerden ihale komisyonu tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Kartal Grup Sosyal Hizm. İnş. Tem. Taah Tic. Ltd. Şti.nin teklif fiyatının kâr hariç yaklaşık maliyetin altında olduğu, anılan istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenmeden ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, teklif fiyatı aşırı düşük kabul edilen Kartal Grup Sosyal Hizm. İnş. Tem. Taah Tic. Ltd. Şti.nden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul