• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-384
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :11
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.I-384
Şikayetçi:
 Hanoğlu Tem. Hiz. Taah. Yem. Yön. Dan. Rek. Cen. Bil. Hiz. İnş. Mad. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.- Ahmera Tem. Yem. Taşm. Müh. Peyzaj Bilg. Ve Özel Sağ. Hizm. Tic. Ve San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi , FABRİKALAR MAH. 3007 SOK. NO : 48 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Keşan Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü, Büyük Cami Mahallesi Tayyip Akalın Cad. No: 2 22800 EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2012 / 43252
Başvuruya konu ihale:
 2012/157598 İhale Kayıt Numaralı "Keşan Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünce, Bürolarda Veri Hazırlama Ve Kontrol İşlerinde Çalıştırılmak Üzere 49 Adet Yardımcı Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Keşan Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğütarafından 22.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Keşan Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünce,  Bürolarda Veri Hazırlama Ve Kontrol İşlerinde Çalıştırılmak Üzere 49 Adet Yardımcı Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Hanoğlu Tem. Hiz. Taah. Yem. Yön. Dan. Rek. Cen. Bil. Hiz. İnş. Mad. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. &  Ahmera Tem. Yem. Taşm. Müh. Peyzaj Bilg. ve Özel Sağ. Hizm. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 18.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.12.2012 tarih ve 43252 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5129 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, inceleme konusu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 968.894,64 TL olduğu, ihale üzerinde bırakılan Lojistik Tem. Matbaa Hiz. Gıda Kırtasiye San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif fiyatının 968.888,76 TL olduğu, anılan isteklinin özürlü işçi çalıştıracağı gerekçesiyle yararlanacağı Hazine teşvikini teklif fiyatından düşmek suretiyle hesapladığı işçilik giderine göre fiyat teklif ettiği, ihale sürecinde isteklilerce teklif tutarlarından Hazinece karşılanacak teşvik ödemesinin çıkartılmaması ve asgari işçilik maliyetinin tüm primler esas alınarak hesaplanması gerektiği, bu nedenle Lojistik Tem. Matbaa Hiz. Gıda Kırtasiye San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif fiyatı asgari işçilik giderinin altında olduğundan teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Sözleşme Tasarısı’ndan ihale konusu işin, 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında Keşan Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünce, Bürolarda Veri Hazırlama ve Kontrol İşlerinde Çalıştırılmak Üzere 49 Adet Yardımcı Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi olduğu anlaşılmıştır.

 

            22.11.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 6 isteklinin katıldığı, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında Lojistik Tem. Matbaa Hiz. Gıda Kırtasiye San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 968.888,76 TL tutarındaki teklifinin kâr hariç yaklaşık maliyetin altında kalması nedeniyle aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği ve adı geçen firmadan 23.11.2012 tarih ve 682 sayılı evrak ile 29.11.2012 tarihine kadar aşırı düşük teklif açıklamasını ihale komisyonuna sunmasının istenildiği, sunulan açıklamanın ihale komisyonunca uygun bulunarak Lojistik Tem. Matbaa Hiz. Gıda Kırtasiye San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu”başlıklı 30’uncu maddesinde “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

 

Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür. İşyerinin işçisi iken sakatlananlara öncelik tanınır.

 

İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile sağlarlar. Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin nitelikleri, hangi işlerde çalıştırılabilecekleri, bunların işyerlerinde genel hükümler dışında bağlı olacakları özel çalışma ile mesleğe yöneltilmeleri, mesleki yönden işverence nasıl işe alınacakları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

 

Yer altı ve su altı işlerinde özürlü işçi çalıştırılamaz ve yukarıdaki hükümler uyarınca işyerlerindeki işçi sayısının tespitinde yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz.

 

Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler eski işyerlerinde tekrar işe alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye altı aylık ücret tutarında tazminat öder.

 

Özel sektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi özürlü sigortalılar ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen korumalı işyerlerinde çalıştırılan özürlü sigortalıların, aynı Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci maddesiyle belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. Bu fıkraya göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. (Ek cümle: 31/7/2008-5797/10 md.) Bu fıkrada düzenlenen teşvik, kamu idareleri hariç 506 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah ve oranlar üzerinden olmak üzere, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir.

 

Bu maddeye aykırılık hallerinde 101 inci madde uyarınca tahsil edilecek cezalar, özürlülerin ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları, özürlünün iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, özürlünün işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanması ve bu gibi projelerde kullanılır. Tahsil edilen cezaların kullanımına ilişkin hususlar, Türkiye İş Kurumunun koordinatörlüğünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, en çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların ve en çok özürlüyü temsil eden üst kuruluşun birer temsilcisinden oluşan komisyon tarafından karara bağlanır. Komisyonun çalışma usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

 

Eski hükümlü çalıştırılmasında, kanunlardaki kamu güvenliği ile ilgili hizmetlere ilişkin özel hükümler saklıdır.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin“Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1.İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi (KDV hariç) ,resim, harç ve benzeri giderler ile her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahildir.

            25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

            25.3.Teklif fiyata dâhil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

            25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

            Bürolarda veri hazırlama ve kontrol işlerinde çalıştırılacak yardımcı personele verilecek ücret; asgari ücretin %40 fazlası olması öngörülmektedir.

            25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

            25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Bu İş İçin, Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %1'dir. “ düzenlemesine yer verildiği,

 

Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan tek iş kaleminin,

 

İhale kayıt  numarası :2012/157598

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Yardımcı Personel (Bürolarda Veri Hazırlama ve Kontrol İşlerinde Çalışacak Personel)

Adet

49

12

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

            şeklinde düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

            İhale üzerine bırakılan Lojistik Tem. Matbaa Hiz. Gıda Kırtasiye San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesi gereğince 50 işçinin üzerinde işçi çalıştıran işyerlerinde %3 oranında özürlü işçi çalıştırılmasının zorunlu olduğu, inceleme konusu ihalede 49 personel çalıştırılmasına yönelik düzenleme olduğu, ancak firmalarının Edirne İli sınırları dahilinde 50’den fazla personel çalıştırmaları sebebiyle söz konusu Hazine teşvikinden yararlanabilecekleri, 50 işçinin %3 ünün 1,5 işçi olduğu dolayısıyla toplamda 2 özürlü işçi çalıştırılması gerektiği, 49 personel için 12 aylık asgari ücretin %40 fazlasının 968.894,64 TL olduğu, bu tutardan 2 özürlü işçiye ait sigorta primi işveren payının (404,42 TL) düşüldüğü, anılan isteklinin firma kârı dahil 968.888,76 TL fiyat teklif ettiği görülmüştür. Ayrıca firma tarafından açıklama dosyası kapsamında firmaları bünyesinde çalışan işçi sayısını gösteren çizelgenin sunulduğu, bu çizelgeye göre çalışan sayısının toplam 308 olduğu ve toplamda 5 özürlü işçinin çalıştırıldığı anlaşılmıştır.

 

            İhale dokümanında, ihale konusu işte 49 personel çalıştırılacağı belirtilmiş olmasına rağmen kaç adet özürlü personel çalıştırılacağı hususunda herhangi bir düzenleme yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

            İşverenlerin istihdam ettikleri işçilerle ilgili yararlanacakları sigorta primi teşviklerinin ihale teklif fiyatının oluşturulmasında göz önünde bulundurulup bulundurulamayacağına ilişkin yürürlükteki mevzuatta herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak Kurulun yerleşik kararlarında; “…İhale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı tüm hizmet alımı ihalelerinde, teklifler Hazine tarafından karşılanacak olan işveren sigorta primi tutarı dikkate alınmadan, işveren payları üzerinden hesaplanarak sunulacak ve değerlendirilecektir…” kararına yer verildiği anlaşılmıştır.

 

          Rapor yazım tarihinde kullanımda olan KİK işçilik modülünden yapılan hesaplamaya göre asgari işçilik maliyetinin 968.894,64 TL (1.647,78 TL x12 ay x 49 işçi) olduğu, Lojistik Tem. Matbaa Hiz. Gıda Kırtasiye San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif bedelinin 968.888,76 TL olduğu ve asgari işçilik maliyetini karşılamadığı anlaşılmıştır.

 

          Elli veya daha fazla işçi çalıştıran işverenlerin özürlü işçi istihdam etmesi kanuni zorunluluk olmakla birlikte, Hazinece karşılanacak işveren priminden yararlanma imkânı tüm istekliler için söz konusudur. İhalelerde eşitlik ve rekabetin sağlanması ilkesi gereği isteklilerin teklif fiyatlarının oluşturulmasında, Hazinece karşılanacak işveren primi dikkate alınmadan teklif fiyatının oluşturulması gerektiği, Lojistik Tem. Matbaa Hiz. Gıda Kırtasiye San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ihale konusu iş kapsamında özürlü işçi istihdam edeceğini ve özürlü istihdamı nedeniyle Kanundan kaynaklanan sigorta primi teşvikinden yararlanacağı gerekçesiyle, yararlanacağını iddia ettiği teşvik miktarını işçilik maliyetinden düşmek suretiyle teklif fiyatını oluşturduğu, söz konusu durumun diğer isteklilerekarşı Lojistik Tem. Matbaa Hiz. Gıda Kırtasiye San. ve Tic. Ltd. Şti. lehine avantaj sağladığı anlaşılmıştır. Hazine tarafından karşılanacak olan işveren sigorta primi tutarı dikkate alınmadan, teklif fiyatlarının işveren payları üzerinden hesaplanarak sunulması ve değerlendirilmesi gerektiğinden, teklif fiyatı asgari işçilik giderinden daha düşük olan Lojistik Tem. Matbaa Hiz. Gıda Kırtasiye San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Lojistik Tem. Matbaa Hiz. Gıda Kırtasiye San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul