İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-386
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :13
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.I-386
Şikayetçi:
 Cevdet Albayrak, ACIBADEM CAD. İBRAHMAĞA KONUTLARI B2/A BLOK D: 5 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü, Etlik Cad. No: 39 06110 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.12.2012 / 42230
Başvuruya konu ihale:
 2012/139590 İhale Kayıt Numaralı "Otoyol, Kavşaklar, Otoyol Bakım İşletme Şefliği Tesisleri Ve Ücret Toplama İstasyonlarındaki Aydınlatma, Elektrik, Kameralı İzleme Ve Bilgisayarlı Yol Bilgilendirme Sistemlerinin Bakımı Ve Onarımı Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğütarafından 01.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Otoyol, Kavşaklar, Otoyol Bakım İşletme Şefliği Tesisleri ve Ücret Toplama İstasyonlarındaki Aydınlatma, Elektrik, Kameralı İzleme ve Bilgisayarlı Yol Bilgilendirme Sistemlerinin Bakımı ve Onarımı Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Cevdet Albayrak’ın 26.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.12.2012 tarih ve 42230 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4909 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Yaklaşık maliyetin idare tarafından yanlış hesaplandığı, yaklaşık maliyetin usulüne uygun şekilde hesaplanması durumunda ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulacağı, 

 

2) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin idari şartnamede istenilen asgari tutarı karşılamadığı, sunulan iş deneyim belgesinde yalnızca benzer işe ilişkin kısımların değerlendirmeye alınması gerektiği, idari şartnamede belirlenmiş olan benzer iş tanımı doğrultusunda yapılacak ayrıştırma ve güncelleme işlemi sonrasında asgari deneyim tutarını sağlamayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, idarenin belgeyi düzenleyen idareden bilgi ve belge talep etmeden iş deneyim belgesini kabul etmesinin mevzuata uygun olmadığı,

 

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında “İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü yer almaktadır.

 

            İhale işlem dosyası incelendiğinde, şikâyete konu ihalenin usulünün açık ihale usulü olduğu, ihale tarihinin 01.11.2012 olduğu, ihale tarihinde isteklilerin teklif fiyatları ile birlikte yaklaşık maliyetinde hazır bulunanlar önünde açıklandığı, söz konusu durumun ihale komisyonu üyelerinin imzaları ile tutanak altına alındığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin ilk iddiasının yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığına ilişkin olması dolayısıyla yaklaşık maliyetin açıklandığı 01.11.2012 tarihini izleyen 10 gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekmekte olup, başvuru sahibinin şikâyet başvurusunun 26.11.2012 tarihinde idare kayıtlarına alındığı hususu göz önünde bulundurulduğunda, anılan iddianın süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            İddia içerisinde ayrıca ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenmemesi durumunun mevzuata aykırı olduğundan da bahsedilmiş olup, söz konusu durumun gerekçesi olarak yaklaşık maliyetin yanlış hesaplanması hususu öne sürülmüştür. Yapılan inceleme gerekçe yönünden ele alınması gerektiğinden söz konusu hususa ilişkin de sürenin yaklaşık maliyetin açıklandığı günden itibaren başlatılması gerekmekte olup, süre yönünden reddedilmesi gerekecektir.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular”  başlıklı 54’üncü maddesinde;

 

“İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.”hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Kanunda idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurularının, ihale süreci içerisindeki idari işlem veya eylemlerle hakkı muhtel olan aday, istekli ve istekli olabileceklerle sınırlı biçimde öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

 

Bu haliyle idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle;

 

1) Aday, istekli veya istekli olabilecek sıfatını haiz olunması,

 

2) Başvuru sahibinin idarenin hukuka aykırı bir işlem veya eyleminden dolayı bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.

 

Yapılan inceleme neticesinde, başvuru sahibi isteklinin teklifinin idare tarafından ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak uygun görülmediği tespit edilmiş olup, yaklaşık maliyete ilişkin iddiasının da süre yönünden reddedilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Dolayısıyla, incelemeye konu ihalenin istekli üzerinde bırakılması olasılığının bulunmadığı ve başvuru sahibinin ihale sürecine ilişkin olarak korunması gereken herhangi bir hakkının söz konusu olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgesinin uygun olmadığına yönelik iddiasının ehliyet yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul