En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-387
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :14
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.I-387
Şikayetçi:
 Marmara Temizlik Hizm. Gıda Bilgisayar Reklam ve Org. San. Tic. Ltd. Şti., İSTOÇ 40. ADA NO:19/2 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul İl Özel İdaresi Satınalma Daire Başkanlığı, Hirka-İ Şerif Mah. Adnan Menderes Vatan Bul. No:64 34091 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2012 / 43445
Başvuruya konu ihale:
 2012/105411 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı İstanbul Valiliği Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Ve Bağlı Kuruluşlar Bünyesinde Görevlendirilecek 429 Kişilik Meslek Elemanı Ve Yardımcı Personel Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            İstanbul İl Özel İdaresi Satın Alma Daire Başkanlığı tarafından 06.09.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı İstanbul Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlar Bünyesinde Görevlendirilecek 429 Kişilik Meslek Elemanı ve Yardımcı Personel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 28.12.2012 tarih ve 43445 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2012/5167 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, Kamu İhale Kurulunun 14.11.2012 tarihli ve 2012/UH.I-4322 sayılı kararında asgari işçilik maliyetinin 14.155.797,09 TL olduğu belirtilerek anılan tutarı karşılamayan tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, 4857 sayılı İş Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği özürlü personel çalıştırmak zorunda oldukları, anılan husus dikkate alınarak hesaplanan asgari işçilik maliyetinin 14.127.186,69 TL olduğu ve 14.155.780,17 TL olan tekliflerinin söz konusu tutarı karşıladığı iddialarına yer verilmiştir.

 

             Yapılan inceleme neticesinde,

başvuruya konu ihalede ilk olarak 12.09.2012 tarihinde onaylanan ihale komisyon kararı ile ihalenin Marmara Tem. Hiz. San. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Karahan Group San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 15.10.2012 tarihli itirazen şikâyet başvurusu üzerine alınan 14.11.2012 tarihli ve 2012/UH.I-4322 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında “…İhale üzerinde bırakılan Marmara Tem. Hiz. San. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif cetvelinin incelenmesi sonucunda, sosyolog olarak çalışacak personel açısından işçilik birim fiyatının asgari olarak 2.954,59 TL olarak belirlenmesi gerekirken söz konusu birim fiyatın 2.954,58 TL olarak hesaplandığı, aynı şekilde bilgisayar işletmeni olarak çalışacak personel açısından işçilik birim fiyatının asgari olarak 2.198,22 TL olarak belirlenmesi gerekirken söz konusu birim fiyatın 2.198,21 TL olarak hesaplandığı ve anılan birim fiyat farklılıkları nedeniyle istekli tarafından, inceleme konusu ihalede tespit edilen asgari işçilik maliyeti olan 14.155.797,09 TL tutarının altında (14.155.780,17 TL) teklif verildiği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.5’inci maddesinde yer verilen açıklamalar uyarınca teklif tutarı asgari işçilik maliyetini karşılamayan isteklilerin tekliflerinin reddedilmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuş ve teklif tutarı asgari işçilik maliyetinin altında olan ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            Sonuç olarak yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Marmara Tem. Hiz. San. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

            Söz konusu Kurul kararını uygulamak için alınan 04.12.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile Marmara Tem. Hiz. San. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin Karahan Group San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinde Kamu İhale Kurulu’nun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Ayrıca anılan Kanun’un 57’nci maddesinde, itirazen şikâyet başvurusu ile ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği belirtilmiştir.

 

            Bu bağlamda başvuru sahibinin asgari işçilik maliyetinin özürlü personel çalıştırılması zorunluluğu dikkate alınarak yeniden hesaplanması yönündeki iddialarının yukarıda yer verilen 14.11.2012 tarihli ve 2012/UH.I-4322 sayılı Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu anlaşılmış olup 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul