En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-388
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :15
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.I-388
Şikayetçi:
 Türkeli Hizmet Taahhüt Gıda Turizm Nakliyat ve İnşaat Ltd. Şti., BABALIK MAH. VATAN CAD. SELAY İŞHANI KAT:3 NO:301 KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Beyhekim Devlet Hastanesi Baştabipliği , Yazır Mah. Turgut Özal Cad. No:14 42060 KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2012 / 43810
Başvuruya konu ihale:
 2012/145782 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alımı İhalesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Beyhekim Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 12.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 31.12.2012 tarih ve 43810 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2012/5241 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin giyim bedeli için teklif ettiği fiyatla giyim malzemelerinin karşılanmasının mümkün olmadığı, fiyat tevsiki için sunulan belgeler şeklen uygun olsa dahi teklif edilen birim fiyatların ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmaması nedeniyle isteklinin açıklamalarının mevzuata uygun kabul edilmemesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “…Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

            …

            c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.”hükmü,

 

            Anılan Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “…İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

 

            Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.” hükmü,

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

            …

            ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı,

            …

            Yönlerinden sırasıyla incelenir.

 

            (2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir.

 

            (3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.”hükmü,

 

            Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde ise “16’ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Yapılan inceleme neticesinde başvuru sahibi tarafından 21.12.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idarenin cevabının 21.12.2012 tarihinde başvuru sahibine imza karşılığı elden tebliğ edildiği, bunun üzerine 31.12.2012 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu ancak sunulan itirazen şikâyet dilekçesinin imzasız olduğu, anılan eksikliğin 31.12.2012 tarihinde www.ihale.gov.tr adresinde ilan edilerek itirazen şikâyet süresi içerisinde giderilmesi gerektiğinin belirtildiği ve istekli tarafından imzalanmış itirazen şikâyet dilekçesinin 02.01.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alındığı görülmüştür.

 

            İdarenin şikâyete vermiş olduğu cevap başvuru sahibine 21.12.2012 tarihinde tebliğ edildiğinden itirazen şikâyet süresi 31.12.2012 tarihinde sona ermektedir. Bu yönüyle itirazen şikâyet dilekçesindeki imza eksikliğinin itirazen şikâyet süresi sona erdikten sonra tamamlandığı anlaşılmış olup 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul