İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-502
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :41
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.I-502
Şikayetçi:
 Nak Kargo Nakliye Otomotiv Temizlik Ve Gıda Sanayi Ticare Pazarlama Limited Şirketi, FEVZİ ÇAKMAK MAH. 10486 SOK. NO : 7 KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Karatay Belediye Başkanlığı (Park Ve Bahçeler Müdürlüğü), Akçesme Mah. Garaj Cad. No:5 42020 KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2012 / 43315
Başvuruya konu ihale:
 2012/147743 İhale Kayıt Numaralı "Park Bahçeler İşçilik" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karatay Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğütarafından 13.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Park Bahçeler İşçilik” ihalesine ilişkin olarak Nak Kargo Nakliye Otomotiv Temizlik ve Gıda Sanayi Ticaret Pazarlama Limited Şirketi’nin 17.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.12.2012tarih ve 43315sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5146sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, bahse konu ihaleye 4 isteklinin teklif verdiği, bu isteklilerin teklif fiyatlarının;

 

Karatay İnş. Tem. Sağ. Rek. ve Turizm Hiz. A.Ş.                              1.546.223,53 TL

Gözde  Tarımsal Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.                            1.546.223,53 TL

Profil İnş. Tic. Ltd. Şti. & Ernak Katı Atık Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı1.547.386,23 TL

Nak Kargo Nakliye Oto. Tem. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.                   1.548.110,03 TL

Olduğu,

 

İhalenin Gözde Tarımsal Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ikinci en avantajlı teklif sahibinin Karatay İnş. Tem. Sağ. Rek. ve Turizm Hiz. A.Ş. olarak belirlendiği,

 

İdari Şartname’nin 25’inci maddesindeki düzenlemeler dikkate alındığında birim fiyat teklif cetvelinin 1’inci kaleminde yer alan 55 personelin 12 ay süreyle asgari işçilik maliyetinin 1.310.621,40 TL, 2’nci kaleminde yer alan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmanın 31.285,93 TL, 3’üncü kaleminde yer alan fazla çalışmanın 116.272,50 TL, 4’üncü kaleminde yer alan yakacak yardımı maliyetinin ise 87.744,80 TL, toplamda 1.546.224,63 TL olduğu,

 

Bununla birlikte yakacak yardımı nakdi ödeme olduğundan bu tutara binde 8,25 oranında damga vergisi, binde 4,95 oranında karar pulu, onbinde beş oranında KİK payı eklenmesi gerektiği, asgari maliyetin 1.546.224,63 TL olduğu dikkate alındığında yakacak yardımına yukarıda belirtilen damga vergisi, karar pulu ve kik payı eklendiğinde (87.744,80 x 0.0137=1.202,10) 87.744,80 TL + 1.202,10 TL = 88.946,90 TL olduğu, toplam teklif edilmesi gereken tutarın işçilik maliyeti + yakacak yardımı (1.458.479,83+ 88.946,90 =1.547.426,73 TL) =1.547.426,73 TL olduğu,

 

Mevcut hesaplamalar çerçevesinde teklif edilmesi gereken asgari tutarın 1.547.426,73 TL olduğu dikkate alındığında 3 isteklinin teklifinin de asgari maliyeti karşılamadığı görüldüğünden tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ayrıca maliyet hesaplamasının (yakacak yardımı da dahil) elle yapılması gerektiği ve idarece yaptıkları şikâyetin dokümana yönelik şikâyet olarak değerlendirilip başvurularının süre yönünden reddedilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

          4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinin ikinci fıkrasında “…Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı  ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “ Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde,

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/12 md.) İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü yer almakta olup, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59’uncu maddesinde benzer düzenlemeler yer almaktadır. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde de de aşırı düşük teklif açıklamalarının nasıl yapılacağı ve değerlendirileceğine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Prime esas kazançlar” başlıklı 80’inci maddesinde,

“4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançlarının hesabında;

a) Hak edilen ücretler ile prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay için yapılan ödemelerin brüt toplamı esas alınır.

b) Ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları, emekli ikramiyesi ile Bakanlıkça tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgarî ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, görevin yerine getirilmesi için zorunlu olarak yapılan aynî yardımlar ile Bakanlıkça belirlenecek diğer aynî yardımların asgarî ücretin % 30'unu geçmeyen kısmı, prime esas kazanca tâbi tutulmaz.

c) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tâbi sigortalılara ödenen döner sermaye katkı payları ve döner sermayelerden başka adla yapılan bu nitelikteki her türlü ödemeler ile ikramiyeler ve benzeri ödemelerden en yüksek Devlet memuru aylığının % 200'ünü aşan kısmı prime esas kazanca tâbi tutulmaz.

Yukarıdaki fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler prime esas kazanca tâbi tutulur. Diğer kanunlardaki prime tâbi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmaz….”hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Prim oranları ve devlet katkısı” başlıklı 81’inci maddesinde,

Bu Kanun gereğince alınacak sigorta prim oranları aşağıdaki şekildedir:

a) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 20'sidir. Bunun % 9'u sigortalı hissesi, % 11'i işveren hissesidir.

b) Bu Kanunda belirtilen fiilî hizmet zammı uygulanan işlerde çalışan sigortalılar için uygulanacak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, (a) bendinde belirtilen % 20 oranının, her yıl için 40 ıncı maddeye göre eklenen fiilî hizmet gün sayısının 360'a bölümü sonucu bulunacak oranda artırılması suretiyle belirlenir. Bu şekilde bulunan oran ile (a) bendinde belirtilen % 20 oranı arasındaki farka ait primin tamamı işveren tarafından ödenir.

c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere, 83 üncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını işveren öder.

d) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen öğrenciler ile (e) bendinde belirtilen kursiyerler için prim oranı prime esas kazançlarının % 1'idir. Kursiyerlerin prime esas günlük kazançlarının hesaplanmasında prime esas günlük kazanç alt sınırı dikkate alınır. Aday çırak, çırak ve meslekî eğitim gören öğrencilerin prime esas kazancı ilgili kanunlarında belirtilen şekilde uygulanır.

e) Yaşlılık aylığı almakta iken bu Kanuna tâbi bir işte çalışanlara uygulanacak sosyal güvenlik destek primi oranı (a), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen prim oranlarının toplamı kadardır. Sigortalı ve işveren hissesi bu bentlerde belirtilen oranlardadır.

f) Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için 82 nci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın % 12,5'idir. Bu primin % 5'i sigortalı, % 7,5'i ise işveren hissesidir. Yalnızca genel sağlık sigortasına tâbi olanların genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın % 12'sidir.

g) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar (a), (c) ve (f) bentlerindeki prim oranlarının toplamı üzerinden, şayet sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışıyorlar ise (e) bendinde belirtilen prim oranlarının toplamı üzerinden primlerini öderler.

Devlet, sigortalının prime esas kazancı esas alınarak; malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için % 5 oranında; genel sağlık sigortası için ise % 3 oranında katkı yapar. Devlet katkısı, Kurumun ay itibarıyla tahsil ettiği malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası priminin dörtte biri olarak hesaplanır. Devlet katkısının ödenmesine ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir.”hükmü yer almaktadır.

 

Ayrıca, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun “İşsizlik sigortası primleri ile sosyal güvenlik primlerine ilişkin hükümler” başlıklı 49’uncu maddesinde “İşsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, bu Kanunun 46 ncı maddesi kapsamına giren tüm sigortalılar, işverenler ve Devlet, işsizlik sigortası primi öder. İşsizlik sigortası primi, sigortalının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 ve 82 nci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 Devlet payı olarak alınır…” hükmü yer almaktadır.

 

Sosyal Güvenlik Kurumunun 24.01.2012 tarih ve 2012-3 sayılı Genelgesi’nin “Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin yuvarlaması” başlıklı Genelgesi’nin 10’uncu maddesinde,

“Bilindiği üzere, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden 4/4/2007 tarihli Bakanlar Kurulunun eki kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “Yeni” ibareleri 1/1/2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre, 5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası ile değişik 2 nci maddesinde, “… Türk Lirası değerlerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Kuruşa tamamlanacağı ve yarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı” hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla Genelgede, Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonucunda bulunan rakamın virgülden sonra üç basamaklı çıkan ve üçüncü rakamı yarım KR ve üzerinde olan değerler 1 KR’ye tamamlanmış, yarım KR’nin altındaki değerler ise dikkate alınmamıştır” açıklaması,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde,

78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetlerdir.” açıklaması,

 

Anılan Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde,

“79.1. (Değişik: 9/2/2011 -27841 RG/ 4. md.) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

79.6. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak istenen sürede açıklama yapmasına rağmen teklifi reddedilen isteklilere, açıklamalarının yeterli görülmeme nedenlerinin kesinleşen ihale kararı ile birlikte bildirilmesi zorunludur.

79.7. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kurumca ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “işçilik hesaplama modülü”ne (www.kik.gov.tr) adresinden ulaşılabilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

KİK İşçilik Hesaplama Modülünde yuvarlamadan ve manuel hesaplamadan kaynaklı olarak çıkan tutarlarda farklılıklar bulunduğunun görülmesi üzerine daha önce yapılan itirazen şikâyet başvuruları kapsamında 20.11.2012 tarih ve 19599 sayılı yazı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünden asgari işçilik maliyet hesabında işveren sigorta prim oranı içerisinde yer alan her bir sigorta koluna ait prim oranının nasıl hesaplanması gerektiği hususunda görüş istenilmiş, anılan Genel Müdürlükten gelen 03.12.2012 tarih ve M-20518196 sayılı yazıda “…yuvarlamanın her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerekmektedir. Öte yandan, Kurumumuza ödenecek sigorta prim tahakkuku oluşturulurken, belirlenen prime esas kazanç tutarı üzerinden, gerek işveren gerekse sigortalı hisseleri 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması gerekmektedir… ” denilmiştir.

 

Anılan Kanun hükümleri ve SGK’nın bahse konu yazıları çerçevesinde asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında işveren tarafından ödenmesi gereken %11 malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, %7,5 genel sağlık sigortası primi, %2 işsizlik sigortası primi ve ihale konusu iş için belirlenmiş olan %1 iş kazaları meslek hastalıkları sigorta risk prim oranlarının ayrı ayrı hesaplanıp her aşamada yuvarlama yapılarak asgari işçilik maliyeti yeniden hesaplanmıştır.

 

Ancak, bahse konu ihalenin İdari Şartnamesi’nin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinin 25.3.2.2’nci alt maddesinde, “Yakacak yardımı: Her işçiye (55-Kişi) Sözleşme süresi içinde (İdarenin belirleyeceği herhangi 2ayda/2-seferde - her seferde 1-Ton olmak üzere) toplam 2 Ton paçal kömür ücreti, nakdi verilecektir. 1-Ton için Toplam Brüt: 656,52-TL. Toplam (işveren dahil) Brüt:797,67-TL. (Nakdi Ödenecektir.)” düzenlemesi yer almaktadır. Söz konusu düzenlemede yakacak bedelinin işverene maliyet tutarı 797,67 TL olarak belirlenmiş olup ihale dokümanında bu hususa yönelik bir şikâyet başvurusu bulunmadığı ve dokümanın bu haliyle kesinleştiği dikkate alındığında inceleme ve maliyet hesaplamasında bu tutar esas alınmıştır.

 

            Başvuru sahibinin bahse konu şikâyet başvurusu tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olup idarece anılan isteklinin şikâyet başvurusunun dokümana ilişkin bir şikâyet başvurusu olarak değerlendirilerek şikâyetin bu gerekçeyle uygun bulunmaması işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. Ancak yukarıda ki paragrafta belirtildiği üzere yakacak yardımına ilişkin tutar kesinleşmiş olduğundan tekliflerin değerlendirilmesi bu tutar üzerinden yapılmıştır.

 

            Bahse konu ihale 55 personelle 12 ay süreyle 01.01.2013- 31.12.2013  tarihleri arasında Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün park ve bahçe bakım hizmetleri, ağaç ve fidan dipleri temizliği, çim ekimi, çim ve yeşil alanların temizlenmesi işidir. Anılan ihalede 8 adet ihale dokümanı satın alınmış/EKAP’tan e-imza kullanılmak suretiyle indirilmiş, 13.11.2012 tarihinde yapılan ihaleye 4 istekli teklif vermiş, tüm teklifler geçerli teklif olarak belirlenerek ihale aynı teklifi sunan isteklilerden Gözde Tarımsal Yapı Müh. Müt. Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti üzerinde bırakılmış, ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak Karatay İnş. Tem. Sağ. Rek. ve Turizm Hiz. A.Ş. belirlenmiştir.

           

            İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

“25.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ssk, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri ile aşağıdaki 25.3. maddelerinde belirtilen giderler de, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olmalıdır.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Çalışan işçilere Asgari ücretten aşağı ücret ödenmeyecektir.

25.3.1.1. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Mesaisi: -Ulusal Bayram ve Genel tatil günlerinde ilave çalışma yapıldığı takdirde;

-Ulusal Bayram ve Genel Tatil Toplam = 14,5 Gün. (1-Gün 01-Ocak-2013 Yılbaşı Tatili, 1-Gün 23-Nisan-2013 Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı, 1-Gün 01-Mayıs-2013 Emek ve Dayanışma Günü, 1-Gün 19-Mayıs-2013 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 3,5-Gün- 07-08-09-10 Ağustos 2013 Ramazan Bayramı, 1-Gün 30-Ağustos-2013 Zafer Bayramı, 4,5-Gün- 14-15-16-17-18-Ekim 2013 Kurban Bayramı, 1,5-Gün 28-29-Ekim-2013 Cumhuriyet Bayramı)

-Ulusal Bayram ve genel tatillerde çalışacak işçi sayısı 55- olup, gerektiğinde ve yapıldığı takdirde mesai ödenecektir. Ancak teklif fiyata dahil edilerek verilecektir.

-Mesai yapıp yapmamak, idarenin inisiyatifindedir. Yapıldığı takdirde ödenir.

25.3.1.2.Fazla Çalışma Saat Mesaisi: Haftalık 45 saat aylık 180 saati aşan çalışmalarda saat hesabı ile aşılan kısım her ay nakdi ödenir. 12-ayda 1-kişi için 270 saati geçemez. Yapıldığı takdirde ödenir ancak teklif fiyata dahildir.

-Fazla Çalışma Saat Mesaisinde çalışacak işçi sayısı 55- olup, gerektiğinde ve yapıldığı takdirde mesai ödenecektir. Ancak teklif fiyata dahil edilerek verilecektir.

-Mesai yapıp yapmamak, idarenin inisiyatifindedir. Yapıldığı takdirde ödenir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

25.3.2.1. Yemek yardımı: Yüklenici, çalışan tüm personele(55-Kişi); yemek bedelini, Günde bir sefer/öğün ayda 26-gün hesabıyla her ay = Aylık işçi brütü: 654,94-TL (Günlük işçi brütü: 25,19-TL) nakdi yapmak zorundadır. (Yemek yardımı ücretin nakdi yapılması ve bordroda gösterilmesi zorunludur.) Teklif fiyata dahildir.

25.3.2.2. Yakacak yardımı: Her işçiye (55-Kişi) Sözleşme süresi içinde (İdarenin belirleyeceği herhangi 2ayda/2-seferde - her seferde 1-Ton olmak üzere) toplam 2 Ton paçal kömür ücreti, nakdi verilecektir.

1-Ton için Toplam Brüt: 656,52-TL. Toplam (işveren dahil) Brüt:797,67-TL. (Nakdi Ödenecektir.)

25.3.2.3. Yol yardımı: Sözleşme kapsamında yükleniciye çalışacak işçiler açısından herhangi bir ulaşım bedeli ödenmeyecektir. İşçilerin ulaşım sorunu idare tarafından haricen çözülecektir.

25.3.2.4. Giyecek Yardımı :

25.3.2.4.1. Her bir işçiye sözleşme süresi içerisinde (İdarenin belirleyeceği herhangi bir zamanda) 1 adet 1,5 mt. mevsimlik kumaş, 1 adet Gömlek ve 1 çift ayakkabı idare tarafından haricen verilecektir.

25.3.2.4.2. Her bir işçiye sözleşme süresi içerisinde (İdarenin belirleyeceği herhangi bir zamanda) 1 adet yazlık, 1 adet kışlık olmak üzere 2 adet iş elbisesi ve 1 çift iş ayakkabısı idare tarafından haricen verilecektir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Bu işte uygulanacak kısa vadeli sigorta kolları prim oranı % 1 dir.”düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bahse konu işin birim fiyat teklif cetveli,

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Aylık Ücret (Yemek Yardımı Dahil) (Brüt Üzerinden)

Ay

55

12

 

 

2

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Mesaisi (Brüt Üzerinden)

Gün

55

14,5

 

 

3

Fazla Çalışma Saat Mesaisi (Brüt Üzerinden)

Saat

55

270

 

 

4

Yakacak Yardımı (Brüt Üzerinden)

Ton

55

2

 

 

Toplam Tutar  (K.D.V Hariç)

 

 

 

Şeklinde düzenlenmiştir.

 

Bahse konu ihale personel çalıştırılmasına dayalı bir iştir. Mevcut ihale dokümanı ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 79’uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü dikkate alındığında yakacak yardımı anılan Tebliğ maddesinde belirtilen giderler arasında sayılmadığından bu tutar üzerinden %3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderlerin teklif fiyata dahil edilmesine gerek bulunmamaktadır. Bu çerçevede bahse konu ihalede teklif edilmesi gereken asgari maliyet 1.546.223,53 TL’dir.

 

            İhale üzerinde bırakılan Gözde Tarımsal Yapı Müh. Müt. Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif cetvelinin incelenmesinde; cetvelin yakacak yardımının düzenlendiği 4’üncü satırında aritmetik hata yapıldığı, söz konusu cetvelde 55 x 2 x 797,67 =84.743,70 TL olarak belirtildiği, oysa söz konusu tutarın 87.743,70 olması gerektiği dikkate alındığında anılan isteklinin 4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesi gereğince birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olmasından dolayı teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken geçerli teklif olarak belirlenerek ihalenin bu istekli üzerinde bırakıldığı görülmüştür. Anılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olmasından dolayı 4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesi gereğince teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Gözde Tarımsal Yapı Müh. Müt. Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul