En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
 • Resmi Gazete:
 • Karar No: 2013/UH.I-503
 • Toplantı No: 2013/008
 • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
 • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :42
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.I-503
Şikayetçi:
 Uygar Yemekçilik Güvenlik Turz.Tem.Tahh.Tic. Ve San., HAL MAH. 6046 SOK. NO : 8 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi, İhsaniye Mah. 4935 Sk. No:3 33079 MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.12.2012 / 42937
Başvuruya konu ihale:
 2012/129152 İhale Kayıt Numaralı "Meü. Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi İçin Malzeme Dahil Genel Temizlik Hizmeti" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama HastanesiBaşhekimliği tarafından 19.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “MEÜ. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi İçin Malzeme Dahil Genel Temizlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Uygar Yemekçilik Güvenlik Turz. Tem. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 05.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.12.2012 tarih ve 42937 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5074 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 30.11.2012 tarihinde tebliğ edilen kesinleşen ihale kararında ihalenin Baybora Hizm. Tem. İnş. Gıda Tic. ve Taah. Ltd. Şti. & Halim Taah. İnş. Nak. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, ikinci en avantajlı teklif sahibinin ise Uygar Yem. Güv. Turz. Tem. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. & DCS Tem. İlaç. Dan. Teks. Gıda İnş. Bilg. Kargo Kurye Taş. Oto-. Kir. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı olarak belirlendiğinin bildirildiği,

 

1) İhale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamasında 3.586.496,40 TL tutarındaki teklif bedeli içerisinde yer alan işçilik maliyetinin manuel hesaplandığı ve hesaplamaya ilişkin tablonun yazı ekinde sunulduğunun ihale komisyonu kararında belirtildiği, ancak anılan İş Ortaklığının birim fiyat teklif cetvelinde vardiya sorumlusu ve diğerleri için teklif ettiği birim fiyatın asgari işçilik maliyetinin altında olduğu,

 

Anılan İş Ortaklığı’nın sunmuş olduğu teklif cetvelindeki birim fiyatlarının,

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

temizlik personeli

işçi x ay

141,00

12

1.339,64

2.266.670,88 TL

2

temizlik personeli (park ve bahçelerde çalışacak)

işçi x ay

6,00

12

1.339,64

96.454,08 TL

3

temizlik personeli (tıbbi atık temizliğinde çalışacak)

işçi x ay

3,00

12

1.339,64

48.227,04 TL

4

vardiya sorumlusu

işçi x ay

4,00

12

1.635,09

78.484,32

5

yüklenici temsilcisi

işçi x ay

1,00

12

1.930,56

23.166,72

                                                                                                      I. Ara Toplam (K.D.V Hariç)5

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Ulusal bayram ve genel tatil günleri(park ve bahçelerde çalışanlar ve tıbbi atık temizliğinde çalışanlar dahil temizlik personeli için)

gün

841

39,40

33.135,40

2

Ulusal bayram ve genel tatil günleri(vardiya sorumluları için)

gün

29

49,24

1.427,96

 

           

            Şeklinde olduğu,

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.2.1’inci maddesinde virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlama işle ve söz konusu işlemin akabinde yapılacak işlemlere ilişkin iki haneli şekilde aktarılma durumunun mesai, yol yemek, SGK işveren payı, iş kalemi birim fiyatı ve toplam iş kalemi tutarı ile sınırlandığı, işçilik ve yemek bedeli üzerinden hesaplanacak %3 sözleşme giderinin iki haneli olarak hesaplanması gerektiğine ilişkin herhangi bir açıklamaya yer verilmediği,

 

            23.10.2008 tarihli 2008/DK-D 123 sayılı Düzenleyici Kurul Kararı doğrultusunda bahse konu ihalede malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinin %11, genel sağlık sigortası primi işveren hissesinin %7,5, kısa vadeli sigorta prim oranının %1,5, işsizlik sigortası işveren payı oranının %2, genel toplamın %22 olduğu, elle hesaplamanın nasıl yapılması gerektiğine ilişkin 30.10.2012 tarih ve UH.III-4141 sayılı Kurul kararı bulunduğu, anılan karar uyarınca Tebliğ’in 16.5.2.1’inci maddesinde sayılmayan gider kalemlerinden olan %3 sözleşme giderinin herhangi bir yuvarlama yapılmadan hesaplamaya katılması, birim fiyat ve toplam bedel hesaplaması kısmında söz konusu yuvarlama işleminin yapılmasının daha uygun olacağı,

 

            Tebliğ’in 16.5.2.1’inci maddesi gereğince birim fiyatların ve toplam tutarların virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanması gerekmekte olup İdari Şartname’de belirtilen girdiler doğrultusunda aylık işçilik maliyetinin 1.635,10 TL, 4 işçinin 12 aylık asgari işçilik maliyetinin ise 78.484,80 TL olacağı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin ise 78.484,32 TL olduğu ve asgari işçilik maliyetini karşılamadığı, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ayrıca giyim dahil teklif edilen tutarlar ile açıklamada beyan edilen giyim maliyetleri dahil edildiğinde teklif edilen tutarların örtüşmediği,

 

           
2 ) İhale üzerinde bırakılan isteklinin giyim gideri için Ezel End. Ltd. Şti.den aldığı proforma faturanın ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle genel bilgilerle uyumlu olmadığı,

            a-Açıklamada yer alan fiyatların çok düşük olduğu ve gerçeği yansıtmadığı,

            b-İdarece şikayete verilen cevapta proforma faturaların 2012/3 üncü döneme ait olduğunun belirtildiği, oysa geçici vergi beyan döneminin 01.11.2012 tarihinden önce verilmesinin mümkün olmadığı dolayısıyla ihale tarihi olan 19.10.2012 tarihinden önceki (2012/2 ) son geçici vergi beyan dönemine ilişkin olması gerektiği,

            c-Proforma faturanın üretici veya o alanda faaliyet gösteren firmadan alınmadığı,

            d-O.5 Belgesinde defter tasdik tarihlerinin yanlış olduğu,

            e-Muhasebeciye ait faaliyet belgesinin geçerlik tarihinin geçmiş olduğu ve onaysız fotokopi olduğu,

            f-Proforma faturayı veren firmanın imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti olmadığı ve fotokopi olduğu,

            g-O.5 Belgesinde envanter kayıt adedinin yer almadığı,

 

            Dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan Baybora Hizm. Tem. İnş. Gıda Tic. ve Taah. Ltd. Şti. & Halim Taah. İnş. Nak. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklif edilen bedelle işçilik giyim, malzeme, ekipman ve ilaçlama giderini karşılamasının mümkün olmadığı, anılan İş Ortaklığı’nın aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde,

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/12 md.) İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü yer almakta olup, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59’uncu maddesinde benzer düzenlemeler yer almaktadır. Kamu İhale Genel Tebliğinin 79’uncu maddesinde de de aşırı düşük teklif açıklamalarının nasıl yapılacağı ve değerlendirileceğine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

Anılan Tebliğ’in “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde,

“78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetlerdir.

78.2. Malzemeli veya malzemesiz temizlik, malzemesiz yemek, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı olup, bu tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı olan/olmayan hizmetler arasında sayılmayan işlerin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı yukarıda yer verilen tanıma göre idarelerce değerlendirilecektir.

78.5. (Değişik: 9/2/2011 -27841 RG/ 2. md.) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinin birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilmesi ve ihale üzerinde bırakılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanması zorunludur….

….

78.6. Tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret dikkate alınacaktır.

78.8. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi, fazla çalışmalar için ise aynı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücret üzerinden; idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası öngörülmüş ise bu tutar üzerinden hesaplanacaktır. Bu durumda, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ile fazla çalışma yapılacak hallerde toplam fazla çalışma saati ihale dokümanında belirtilecektir.

78.9. İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek ve yol maliyetlerinin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, bu maliyetlerin brüt tutarları dikkate alınacaktır.

78.10. Nakdi olarak ödenecek brüt yemek ve yol bedeli üzerinden işveren sigorta primi ayrıca hesaplanacak ve yemek bedeli hesaplanırken yemek prim istisna tutarı da dikkate alınacaktır.

78.11. İhale konusu hizmetin iş kazası ve meslek hastalığı bakımdan gösterdiği tehlike sınıf ve derecelerine ilişkin kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak ve bu prim oranına idari şartnamenin ilgili maddesinde yer verilecektir. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne yazılacak yazılarda; prim oranının doğru belirlenmesi için ihale konusu işin niteliği ihale dokümanında yapılan düzenlemeler esas alınarak ayrıntılı bir şekilde belirtilecektir. İdareler, sözleşmenin uygulanması aşamasında aylık prim ve hizmet belgelerindeki prim oranının prim tarifesine uygun olup olmadığını kontrol ederek, hakediş ödemelerini yapacaklardır.

78.13. Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır.

78.19. Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecek ve giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.

78.21. Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.

78.22. (Değişik: 9/2/2011 -27841 RG/ 3. md.) Birim fiyat teklif cetvellerinde işçilik maliyeti, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yapılacak çalışmalar ve malzeme gideri ile brüt asgari ücretin üzerinde ücret öngörülen personel varsa bunlara ilişkin maliyetlerin ayrı ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir….

Bununla birlikte, söz konusu personelin fazla çalışma yapması ve/veya ulusal bayram ve/veya genel tatil günlerinde çalıştırılması öngörülüyor ise, 78.8. maddesine göre çalışılacak gün ve personel sayısı ile toplam fazla çalışma saati belirlenirken, bu personel de dikkate alınmak suretiyle maliyet hesaplaması yapılarak ulusal bayram ve genel tatil günleri iş kalemi ile fazla çalışma iş kalemine dahil edilecektir.

Teklif fiyatına dahil edilmesi öngörülen malzemelerin tamamı tek bir iş kalemi olarak kabul edilmek suretiyle birim fiyat teklif cetvelinde malzeme için tek bir satır açılması halinde “birim” sütununda “ay” veya “gün” ibaresine yer verilecek, her bir malzeme için ayrı satır açılması halinde ise “birim” sütununa malzemenin türüne göre adet, kg, lt, m, kutu, paket vb. yazılacak ve “miktar” sütununda işin toplam süresi boyunca kullanılması öngörülen malzeme miktarı (toplam adet, kg, lt, m, kutu, paket vb.) belirtilerek teklif alınacaktır…”açıklaması,

 

Bahse konu Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde,

“79.1.Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

79.4.2. İhale komisyonu tarafından yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.14. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

(79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

79.4.2.16. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi esastır. Ancak son geçici vergi beyanname döneminde, yasal defter ve belgelerde açıklama konusu mal veya hizmetlerle ilgili işlem bulunmaması durumunda, isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) hariç, söz konusu tutanaklar bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenebilir. Son geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2009”, 15.7.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2010” dur.

79.4.2.20. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; malzeme ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

79.6. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak istenen sürede açıklama yapmasına rağmen teklifi reddedilen isteklilere, açıklamalarının yeterli görülmeme nedenlerinin kesinleşen ihale kararı ile birlikte bildirilmesi zorunludur.

79.7. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kurumca ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “işçilik hesaplama modülü”ne (www.kik.gov.tr) adresinden ulaşılabilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Uyuşmazlık konusu ihale MEÜ. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi İçin 155 Personel ile 01.01.2013 - 31.12.2013 tarihleri arasında 12 ay süre ile malzeme dahil genel temizlik hizmeti alımı olup, ihalede 25 adet ihale dokümanı satın alınmış/EKAP üzerinde e-imza kullanılmak suretiyle indirilmiş, 19.10.2012 tarihinde yapılan ihaleye (16) istekli katılmıştır. Bu isteklilerden bir kısmı yeterlik kriterlerini sağlayamadığından, bir kısmı ise ihaleye katılmak için sunması gereken belgeleri sunmadığından değerlendirme dışı bırakılmıştır. Anılan ihalede idarece karsız yaklaşık maliyet 4.018.315,62 TL olarak belirlenmiş, belirlenen bu karsız yaklaşık maliyetin altında geçerli teklif sunan Ünisaş Ltd. Şti., İkbal Ltd. Şti. & Tuğra Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Enpak Ltd. Şti., Harmanşa Ltd. Şti., Öznet Ltd. Şti., Baybora Ltd. Şti. & Halim Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Taş-Tem Ltd. Şti.’nin teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit edilerek 01.11.2012 tarihli yazı ile “İdari Şartnamenin 25’inci maddesinde belirtilen teklif fiyata dahil tüm teklif bileşenleri hakkında” Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde belirlenen kriterlere göre açıklama yapılması istenilmiş, sorgulamaya tabi tutulan isteklilerden 3 istekli aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmadığından, 3 isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin yaptığı açıklama ve belgelendirme idarece uygun bulunmadığından teklifleri değerlendirme dışı bırakılmış, ihale aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan Baybora Hizm. Tem. İnş. Gıda Tic. ve Taah. Ltd. Şti. & Halim Taah. İnş. Nak. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakılmıştır.

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

“25.1. Vergi (KDV Hariç), resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım giderleri teklif edilen fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Yüklenici, Park ve Bahçelerde çalışacak personeller ile Tıbbi Atık Temizliğinde çalışacak personellerde dahil toplam 150 temizlik personeline brüt asgari ücret, 4 vardiya sorumlusuna brüt asgari ücretin % 25 fazlası, 1 yüklenici temsilcisine ise brüt asgari ücretin % 50 fazlası ücret ödeyecektir.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 2 vardiya sorumlusu ve 58 temizlik personeli (park ve bahçelerde çalışanlar ve tıbbi atık temizliğinde çalışanlar dahil) toplam 14,5 gün çalışacaktır.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

a-) Yüklenici tarafından yol gideri personele nakdi olarak ödenecektir. Personelin yol gideri günlük brüt (4,83 TL) olarak 26 gün üzerinden hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir.

b-) Yüklenici personelleri, hastanede görevli olduğu günlerde, görev süresi içerisinde hastane yemeğinden günde 1 (bir) öğün olmak üzere ücretsiz yararlanacaklardır. Yüklenici, yemek gideri için herhangi bir bedel öngörmeyecektir.

c-) (1) Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır. Çalışanlar, altta pantolon, üstte ceket boyunda forma ve sabo terlik giyeceklerdir. Giysiler 2013 yılı için bir takım kışlık, bir takım yazlık olarak yaptırılacaktır. Sabo terlik 1 adet verilecektir.

(2) Açık alanda çalışanlar (park, bahçe ve diğer açık alanlarda çalışacak 6 (altı) personel) bu bendin 1 inci paragrafında belirtilen kıyafetlere ilaveten yağışlı havalarda yağmurluk ve aynı renkte naylon çizme kullanacaklardır. Bu malzemeler işçilere yıllık bir takım olmak üzere Yüklenici tarafından temin edilecektir.

(3) Tıbbi atık temizliğinde çalışacak 3 (Üç) personele bu bendin 1 inci paragrafında belirtilen kıyafetlere ilaveten her biri için çalışma sırasında kullanmak üzere eldiven, koruyucu gözlük, maske, çizme ve özel koruyucu turuncu renkli elbise yüklenici tarafından temin edilecektir.

25.3.3. Malzeme giderleri:

Temizlikte kullanılacak malzeme ve gereçler İdari Şartnamenin ekinde ve birim fiyat teklif cetvelinde belirtilmiştir. Bu malzeme ve gereçler teklif edilen fiyata dahildir.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 1,5 olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İncelemeye konu ihalede birim fiyat teklif cetveli,

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Temizlik personeli

işçi x ay

141,00

12

 

 

2

Temizlik personeli (park ve bahçelerde çalışacak)

işçi x ay

6,00

12

 

 

3

Temizlik personeli (tıbbi atık temizliğinde çalışacak)

işçi x ay

3,00

12

 

 

4

Vardiya sorumlusu

işçi x ay

4,00

12

 

 

5

Yüklenici temsilcisi

işçi x ay

1,00

12

 

 

                                                                                                      I. Ara Toplam (K.D.V hariç)5

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Ulusal bayram ve genel tatil günleri (park ve bahçelerde çalışanlar ve tıbbi atık temizliğinde çalışanlar dahil temizlik personeli için)

gün

841

 

 

2

Ulusal bayram ve genel tatil günleri (vardiya sorumluları için)

gün

29

 

 

3

Temizlik kovası

adet

100

 

 

4

Plastik çöp kovası (3,4,5 ve jumbo boylarda)

adet

1.000

 

 

5

Merdiven

adet

5

 

 

6

Su ve solüsyon püskürtme aleti

adet

60

 

 

7

Sıvı sabunluk

adet

300

 

 

8

Tuvalet kağıtlığı (kapalı kilitli kutu şeklinde)

adet

200

 

 

9

Otomatik, sensörlü kağıt havluluk

adet

300

 

 

10

Çamaşır suyu

kg

12.000

 

 

11

Yüzey temizlik sıvısı (cila bakım maddesi)

kg

2.400

 

 

12

Hastane zeminlerinin temizliğinde kullanılacak deterjan

kg

10.800

 

 

13

Yer cilası

kg

6.000

 

 

14

Sıvı sabun

kg

16.200

 

 

15

El antiseptiği %7,5 povidon iyodine (enfeksiyon kontrol komitesinin uygun gördüğü)

litre

180

 

 

16

Antiseptik sıvı sabun (klorhexidin glukonatiçerikli)

litre

4.620

 

 

17

Alkol bazlı el antiseptiği (enfeksiyon kontrol komitesinin uygun gördüğü)

litre

5.400

 

 

18

Cam atık poşeti

kg

9.600

 

 

19

Tıbbi atık poşeti

kg

24.000

 

 

20

Evsel atık poşeti

kg

18.000

 

 

21

Tuvalet koku giderici

adet

6.000

 

 

22

Lavabo koku giderici

kg

300

 

 

23

Güzel koku verecek solüsyon

kg

600

 

 

24

Tıkanmış lavabo ve su giderlerini açıcı madde

adet

1.200

 

 

25

Zeminlerin kuru temizliği için püskül paspas, mop bezi

adet

3.600

 

 

26

Cam silme solüsyonu

kg

600

 

 

27

Non steril eldiven

adet

660.000

 

 

28

Temizlik bezi, çamaşır suyu ile renk bırakmayacak cinsten

adet

8.400

 

 

29

Cila sökücü

kg

7.200

 

 

30

Klozet temizleme maddesi

kg

4.800

 

 

31

Paslanmaz çelik parlatıcı sprey

adet

120

 

 

32

Tuvalet kağıdı

paket

120.000

 

 

33

Kağıt havlu otomatik sensörlü makine için, beyaz, çift katlı, asgari 190 metrelik

rulo

72.000

 

 

34

Tuvalet fırçası

adet

600

 

 

35

Endüstriyel sünger

adet

4.800

 

 

36

Tavan, radyatör, duvar fırçası

adet

120

 

 

37

Bahçe temizlik fırçası

adet

120

 

 

38

Yüksek düzey yüzey dezenfektanı

kg

60

 

 

39

Kuvöz yüzey dezenfektanı

litre

300

 

 

40

Yüzey dezenfektanı

litre

480

 

 

41

Toz toplama ve parlatma maddesi

kg

2.400

 

 

42

Klips

adet

120.000

 

 

                                                                                                  II.  Ara Toplam (K.D.V. hariç)7

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V hariç)

 

 

 

Şeklinde düzenlenmiştir.

 

Yukarıda değinilen mevzuat hükümleri ve İdari Şartnamede yer alan düzenlemeler çerçevesinde bahse konu ihalede (işçilik ücreti+ ulusal bayram ve tatil günleri çalışması +nakdi yol bedeli+ söz konusu maliyet kalemleri için %3 sözleşme gideri ve genel giderler dahil, giyim bedeli+ giyim bedeli için öngörülecek %3 sözleşme gideri ve genel giderleri hariç) asgari işçilik maliyeti 2.547.566,28 TL’dir.

 

            Aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunarak ihale üzerinde bırakılan Baybora Hizm. Tem. İnş. Gıda Tic. ve Taah. Ltd. Şti. & Halim Taah. İnş. Nak. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklif fiyatı 3.586.496,40 TL olup bu tutarın 2.547.566,40 TL’lik tutarını işçilik maliyeti (işçilik ücreti+ ulusal bayram ve tatil günleri çalışması +nakdi yol bedeli+ söz konusu maliyet kalemleri için %3 sözleşme gideri ve genel giderler +giyim bedeli+ giyim bedeli için öngörülecek %3 sözleşme gideri ve genel giderleri dahil), geri kalan 1.038.930,00 TL’lık tutarı ise malzeme gideri oluşturmaktadır.

           

Anılan İş Ortaklığı tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında işçilik ücretlerinin maliyetinin tevsiki için SMMM tarafından hazırlanan işçilik maliyetinin hesabının açıklandığı tabloların sunulduğu, söz konusu işçilik maliyetinin hesaplanmasında işveren tarafından ödenmesi gereken %11 malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ile %7,5 genel sağlık sigortası primi, %2 işsizlik sigortası primi ve ihale konusu iş için belirlenmiş olan %1,5 iş kazaları meslek hastalıkları sigorta risk prim oranlarının ayrı ayrı hesaplanması gerekirken malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ile genel sağlık sigortası priminin toplamı üzerinden (%18,5) hesaplama yapıldığı, giyim ve birim fiyat teklif cetvelinde yer alan malzeme bedellerinin tevsiki için Ezel Endüstriyel Tem. Teks. Ltd. Şti. tarafından istekli adına düzenlenen proforma faturanın sunulduğu, proforma faturada satışlar üzerinden açıklama yapılarak SMMM tarafından anılan Tebliğde belirtilen beyana yer verilerek imzalanıp kaşelendiği, ayrıca proforma fatura ekinde Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağı (Tedarikçiden Alınan Proforma Faturayla Açıklama) EK-O.5 ile proforma faturayı düzenleyen firma yetkilisine ilişkin imza sirküleri ve SMMM’nin Oda Faaliyet Belgesinin sunulduğu görülmüştür.

 

Anılan İş Ortaklığı açıklama ekinde sunduğu İcmalde işçilik maliyeti için 2.547.548,28 TL, giyim bedeli için %3 sözleşme gideri dahil 13,52 TL  temizlik malzemeleri için 982.120 TL, firma karı olarak 56.814,60 bedel öngördüğü belirtilmiştir.

 

Ancak anılan İş Ortaklığı’nın birim fiyat teklif cetvelinin incelenmesinde; teklif ettiği bedelin sadece işçilik ücreti+ nakdi yol bedeli ile söz konusu maliyet kalemleri için %3 sözleşme gideri ve genel giderleri karşıladığı, giyim ve giyim için öngörülmesi gereken %3 sözleşme gideri ve genel giderleri karşılamadığı anlaşılmıştır.

 

Bu haliyle anılan İş Ortaklığının  asgari işçilik giderleri için teklif ettiği tutarın asgari işçilik maliyetinin altında kalması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, ihalenin bu İş Ortaklığı üzerinde bırakılması yukarıda belirtilen Tebliğ hükümlerine aykırıdır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuru sahibinin bahse konu iddialarına ilişkin olarak idarece verilen 11.12.2012 tarih ve 3616 sayılı cevapta,

            “….

            (A) İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgusu kapsamında vermiş olduğu belgelerin incelenmesi neticesinde, sunulan proforma fatura/fiyat teklifi ve Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağı arasında herhangi bir uyumsuzluğun olmadığı belirlenmiştir.

            Ayrıca, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı değerlendirilmiş olup, isteklinin teklifi reddedilmeyerek proforma fatura ile Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağı mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine bildirilmiştir.

(B) İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgusu cevabı yazısı ekinde sunmuş olduğu Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağı vergilendirme dönemi Temmuz, Ağustos, Eylül 2012 yazıldığı belirlenmiş olup, ihale tarihi dikkate alındığında isteklinin sunmuş olduğu Tutanağın Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili hükümlerine uygun olduğu tespit edilmiş ve bu iddianız yerinde bulunmamıştır.

(C) İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgusu cevabı yazısı ekinde sunmuş olduğu proforma faturayı aldığı Ezel Endüstriyel. Ltd. Şti.’nin fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterip göstermediğinin tespiti için 29.03.2011 tarihli ticaret sicili gazetesinin incelenmesi neticesinde Ezel Endüstriyel. Ltd. Şti.’nin proforma fatura ve fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterdiği tespit edilmiş ve bu iddianız yerinde bulunmamıştır.

            (D) Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili hükümleri ile yasal mevzuatın incelenmesi neticesinde, Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağında defter tasdik tarihlerine ilişkin bir düzenleme bulunmamakla birlikte ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgusu cevabi yazıları ekinde sunmuş olduğu Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağında defter tasdik tarihinin 30.12.2011 olduğu tespit edilmiştir. Açıklanan nedenlerle iddianız yerinde bulunmamıştır.

(E ) İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgu cevabı yazısı ekinde; meslek mensubunun faaliyet belgesine ilişkin Şanlıurfa SMMMO’dan alınmış TÜRMOB belgesini sunduğu, meslek mensubu tarafından “aslı gibidir” yapılarak kaşelin imzalandığı, belge tarihinin 04.10.2012 olduğu ve geçerlik süresinin 6 ay olduğu tespit edildiğinden bu iddianız yerinde bulunmamıştır.

(F) İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgu cevabı yazısı ekinde; proforma faturayı düzenleyen firmanın noter onaylı imza sirkülerini sunduğu tespit edildiğinden bu iddianız yerinde bulunmamıştır…

(G) İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgusu cevabi yazısı ekinde sunmuş olduğu Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağında envanter kayıt adedinin belirtildiği tespit edildiğinden bu iddianız yerinde bulunmamıştır.”denilerek şikayet başvurusu reddedilmiştir.

           

a-Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasında açıklamada yer alan fiyatların çok düşük olduğu ve gerçeği yansıtmadığı iddiasının incelenmesinde,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.15 inci maddesinin son fıkrasında, “İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

Bahse konu ihalede ihale üzerinde bırakılan isteklinin giyim bedelini tevsik etmek için sunduğu satışlar üzerinden açıklama yaptığı Ezel Endüstriyel Tem. İnş. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen proforma faturada 1 adet yazlık pantolonun birim fiyatının 0,01 TL, bir çift sabo terliğin birim fiyatı 0,02 TL, bir çift çizmenin birim fiyatını 0,02 TL olarak belirtildiği diğer giyim malzemeleri içinde aynı tutarların bulunduğu, Maliyet /Satış Tutarı Tespit Tutanağında ise bu tutarların daha düşük olduğu görülmüştür.

Anılan Tebliğ hükmü uyarınca idare tarafından 27.11.2012 tarih ve 3466 sayılı yazı ile Ezel Endüstriyel Tem. İnş. Ltd. Şti.’ne ait proforma fatura ile Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağının  ilgili vergi dairesine gönderildiği anlaşılmıştır.

b- Bahse konu ihale açık ihale usulü ile yapılmış olup ihale tarihi 19.10.2012’dir. Anılan İş Ortaklığı’nın aşırı düşük teklif açıklaması ekinde sunduğu Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağında vergilendirme dönemi Temmuz, Ağustos, Eylül 2012 olarak belirtilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.16.’ncı maddesinin ikinci fıkrasında,

“Yukarıda belirtilen maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi esastır. Ancak son geçici vergi beyanname döneminde, yasal defter ve belgelerde açıklama konusu mal veya hizmetlerle ilgili işlem bulunmaması durumunda, isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) hariç, söz konusu tutanaklar bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenebilir. Son geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2009”, 15.7.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2010” dur. “ açıklaması yer almaktadır.

 

Geçici Vergi Dönemleri;

 1. Dönem: Ocak-Şubat-Mart
 2. Dönem: Nisan-Mayıs-Haziran
 3. Dönem: Temmuz-Ağustos-Eylül
 4. Dönem: Ekim-Kasım-Aralık’tır.

 

Geçici vergi üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın on dördüncü günü akşamına kadar bağlı olan vergi dairesine beyan edilir ve onyedinci günü akşamına kadar ödenir.

 

Anılan Tebliğ hükümleri dikkate alındığında ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı’nın sunacağı Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanaklarının son geçici vergi beyanname döneminin 3’üncü döneme (Temmuz-Ağustos-Eylül) ilişkin olması gerektiği, söz konusu İş Ortaklığı’nın da sunduğu Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağında dönemin Temmuz, Ağustos, Eylül 2012 olarak belirtildiği dikkate alındığında başvuru sahibinin bahse konu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

c-Proforma faturanın üretici veya o alanda faaliyet gösteren firmadan alınmadığı iddiasının incelenmesinde,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.14’üncü maddesinde, “Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.” açıklaması yer almaktadır. Anılan Tebliğ hükmü uyarınca aşırı düşük teklif açıklamasının tevsiki için sunulan proforma faturaların o alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmektedir.

 

Ezel Endüstriyel Tem. İnş. Teks. Medikal San. Tic. Ltd. Şti.nin kuruluşuna ilişkin 29.03.2011 tarih ve 7782 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin incelenmesinde anılan şirketin ticari faaliyet alanı içerisinde proforma faturaya konu alanda faaliyette bulunduğunun anlaşılması karşısında başvuru sahibinin şikayetinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

d-Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağı (EK.O-5)’de defter tasdik tarihinin yanlış olduğu iddiasının incelenmesinde;

 

Anılan İş Ortaklığı’nın aşırı düşük teklif açıklaması ekinde sunduğu Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağında defter tasdik tarihinin 30.12.2011 olarak belirtildiği görüldüğünden başvuru sahibinin şikayeti yerinde görülmemiştir.

 

e-Muhasebeciye ait faaliyet belgesinin geçerlik tarihinin geçmiş ve onaysız fotokopi olduğu iddiasının incelenmesinde,

 

Anılan İş Ortaklığı’nın aşırı düşük teklif açıklaması ekinde SMMM Derya Şen’e ilişkin Şanlıurfa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası tarafından 04.10.2012 tarihinde düzenlenmiş Faaliyet Belgesinin sunulduğu, söz konusu faaliyet belgesinin süresinin 6 ay olduğunun belirtildiği dikkate alındığında söz konusu belgenin geçerlik süresinin dolmadığı ve idare tarafından söz konusu belgenin fotokopi olduğuna ilişkin bir tespitin yapılmadığı ve kuruma gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde söz konusu belgenin “aslı gibidir” şerhi düşülerek gönderildiği dikkate alındığında başvuru sahibinin bahse konu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

f-Proforma faturayı veren firmanın imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti olmadığı, fotokopi olduğu iddiasının incelenmesinde,

 

İdarenin şikayete verdiği cevapta proforma faturayı düzenleyen firmanın noter onaylı imza sirkülerini sunduğunun tespit edildiği belirtilerek bu konudaki şikayet başvurusu reddedilmiştir. Bahse konu imza sirkülerinin şirket müdürüne ait noter onaylı imza sirküleri olduğu ve idarece kuruma gönderilen ihale işlem dosyasının tetkikinden söz konusu belgenin “aslı gibidir” şerhi düşülerek kuruma gönderildiği, ayrıca idarenin şikayete cevabında da noter onaylı imza sirkülerinin sunulduğu belirtildiğinden bahse konu imza sirkülerinin noter onaylı aslının sunulduğu sonucuna varıldığından başvuru sahibinin şikayetinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

g-EK-O.5 Belgesinde envanter kayıt adedinin belirtilmediği iddiasının incelenmesinde,

 

            Bahse konu Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağında (EK.O-5) envanter defteri tasdik ve tarihinin ayrıca yevmiye defteri kayıt adedinin belirtildiği görüldüğünden başvuru sahibinin şikayetinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Diğer taraftan her ne kadar Teknik Şartname’de ilaçlama yapılması öngörülmüş ise de idarece söz konusu maliyet kalemi önemli teklif bileşenleri içerisinde belirtilmediğinden söz konusu maliyet kalemine ilişkin açıklama yapılması ve belgelendirilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Baybora Hizm. Tem. İnş. Gıda Tic. ve Taah. Ltd. Şti. & Halim Taah. İnş. Nak. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul