• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-504
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :43
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.I-504
Şikayetçi:
 Set Kurumsal Hizmetler Ticaret A.Ş., KUŞTEPE MAH. LEYLAK SOK. NURSANLAR İŞ MERKEZİ KAT:8 D:27 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Yıldırım Belediye Başkanlığı , Şükraniye Mah. Kurtuluş Cad. 16309 BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2013 / 1469
Başvuruya konu ihale:
 2012/161091 İhale Kayıt Numaralı "657 Sayılı Ve 5393 Sayılı Kanunlara Tabi Personele Öğle Yemeği Temini" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Yıldırım Belediye Başkanlığıtarafından 14.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “657 Sayılı ve 5393 Sayılı Kanunlara Tabi Personele Öğle Yemeği Temini” ihalesine ilişkin olarak Set Kurumsal Hizmetler Ticaret A.Ş. nin 26.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.01.2013 tarih ve 1469 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/263 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, tekliflerinin, iş deneyim belgesi olarak özel sektöre yapılan iş kapsamında sunulan sözleşmede bedel olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa ki sözleşmede işin birim fiyatı ve adedinin bulunduğu, bu haliyle de sunulan belgenin mevzuata uygun olduğu, idarece tesis edilen işlemin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale konusu iş İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde “657 sayılı ve 5393 sayılı Kanunlara tabi personele öğle yemeği temini” şeklinde tanımlanmıştır.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinin 7.5.1’inci alt maddesinde, ihale konusu iş için isteklilerden mesleki ve teknik yeterlik kriteri olarak istenilen iş deneyim belgesi ile ilgili olarak “İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

           

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.” şeklinde düzenleme yapılmış, benzer iş de idari şartnamenin 7.6’ncı maddesinde“İsteklinin kamu veya özel sektörde yapmış olduğu kupon karşılığındaki yemek hizmetine ait iş deneyim belgeleri değerlendirilecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemeye göre ihaleye teklif veren isteklilerin teklifleri ile birlikte yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak teklif edilen bedelin % 40’ından az olmamak üzere iş deneyim belgelerini sunmaları gerekmektedir.

 

Başvuru sahibince özel sektöre gerçekleştirilen iş kapsamında SEDAŞ Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ile aralarında 22.12.2010 tarihinde imzalanan sözleşme ve bu sözleşmeye ilişkin yapılan ödemelere ait faturalar verilmek suretiyle iş deneyimleri tevsik edilmiştir.     

           

Başvuru sahibince SEDAŞ Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ile aralarında 22.12.2010 tarihinde imzalanan sözleşmenin “Sözleşmenin konusu” başlıklı 3’üncü maddesinde aylık iş günü üzerinden 1 yıl boyunca yemek hizmetinin verileceği, sözleşmenin “Sözleşmenin süresi” başlıklı 4’üncü maddesinde sözleşmenin süresinin sözleşmenin imzalanma tarihinde itibaren bir yıl olacağı, sözleşmenin “Ekler” başlıklı 14’üncü maddesinde birim fiyatlara ilişkin ekin sözleşmenin ekleri arasında yer aldığı belirtilerek buna göre birim fiyatın 6,00 TL olacağı, personel sayısının da 458 olacağı hususlarında düzenlemeler yapılmış, sözleşmenin 3’üncü maddesinde yer alan, “… Belirtilen personel sayısında azalma/artma olabilir…” şeklindeki ifade ile personel sayısında değişiklik olacağı bilgisine yer verildiğinden de toplam sözleşme bedeline yer verilmemiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

 

            (a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz…

 

            (c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır…

 

            (e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir…”şeklinde,

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde ise “(4) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, sözleşme süresi ile sınırlı olmak üzere yapılan işin tutarı iş deneyim tutarı olarak kabul edilir.” şeklinde düzenlemeler bulunmaktadır.

 

Mevzuatın yukarıya aktarılan hükümleri gereğince başvuru sahibi tarafından iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan sözleşmenin bu haliyle birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam tutarı belirlenebilir sözleşme olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Başvuru sahibi tarafından ihaleye 1.589.940,00 TL bedel ile teklif verilmiş olup, bu kapsamda teklif bedelinin % 40’ı olan 635.976,00 TL tutarından az olmayan iş deneyimine ilişkin belgelerin teklif ile birlikte idareye sunulması gerekmektedir. Başvuru sahibi tarafından SEDAŞ Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ile aralarında 22.12.2010 tarihinde imzalanan sözleşme ile söz konusu sözleşme kapsamında yapılan işlere karşılık olarak toplam 641.682,77 TL tutarındaki (KDV ve her türlü indirimler hariç olmak üzere net ödemeler üzerinden düzenlenen) toplam 9 adet serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylı faturalar ile iş deneyimi sunulmuştur. Bu haliyle sunulan belgelerin de mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır. Buna göre başvuru sahibinin teklifinin iş deneyimini tevsik için sunulan sözleşmede, sözleşme toplam tutarının belirtilmediği gerekçesi ile idarece değerlendirme dışı bırakılması hususunun mevzuata aykırı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi olan Set Kurumsal Hizmetler Ticaret A.Ş.’nin iş deneyim belgesinin uygun kabul edilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Kurul Başkanı

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul