• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-506
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :45
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.I-506
Şikayetçi:
 Bora Kurumsal Hizmetler İnş. Tur. Gıda Mob. Taş. San. Ve Tic. Ltd. Şti., MACUN MAH. S.S.ÖZANKARA GIDA İHTİYAÇ VE TOPTAN İŞYERLERİ SİTESİ NO:116/2 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ordu Devlet Hastanesi , Sahıncılı Mah. Dr.Fahrettın Önsel Cad. No: 1 52200 ORDU
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2013 / 460
Başvuruya konu ihale:
 2012/155212 İhale Kayıt Numaralı "Bağlı Hastanelerin Genel Temizllik Ve Bahçe Bakım Hizmetleri İle Teknik Hizmetler Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Ordu Devlet HastanesiBaştabipliği tarafından 20.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Bağlı Hastanelerin Genel Temizlik ve Bahçe Bakım Hizmetleri ile Teknik Hizmetler Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bora Kurumsal Hizmetler İnş. Tur. Gıda Mob. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin 17.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.01.2013 tarih ve 460 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/91 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, kendilerince aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapların idarece giyecek giderine ait proforma faturada belirtilen giyecek giderlerinin örtüşmemesi, malzeme ve ekipman giderlerine ait proforma fatura ve eki EK-O.5 tespit tutanağında yer alan malzemelerin şartnamede belirtilen malzemelerle örtüşmemesi gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı, zira yaklaşık 85 sarf malzeme listesi olan ve istenilen bu malzemeleri şartnamede belirtilen isimlerle, proforma fatura ve eki tespit tutanaklarında birebir aynı isimlerle, birimlerle ve ölçülerle olmasının mümkün olmadığı, istenilen bütün ürünler için muadili olan ve aynı özellikleri ve görevleri yapacak ve kabul edilmesi gereken ürünleri teklif ettikleri iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde işin adının “Bağlı hastanelerin genel temizlik ve bahçe bakım hizmetleri ile teknik hizmetler alımı” olarak ifade edildiği,

 

            Yine aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’ inci maddesinde “25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 2 Kişi için Asgari Ücretin %35 fazlası.
Fatsa İlçe Devlet Hastanesi 9 Kişi için Asgari Ücretin %15 fazlası.
Ünye İlçe Devlet Hastanesi 1 Kişi için Asgari Ücretin %25 fazlası.
ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİ SAYILARI VE ÖDEMESİ YAPILACAK OLAN TOPLAM GÜN SAYILARI; Teknik şartnamenin 12. maddesinin altında yer alan Tablo-8`de ayrıntılı olarak verilmiştir. Bu tabloda bağlı hastanelerde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde bağlı hastanelerde çalıştırılacak olan işçi sayıları, işçinin aldığı ücrete göre grubu ve toplam ödemesi yapılacak olan gün sayıları ayrıntıları ile verilmiştir. İstekliler tekliflerini hazırlarken Resmi Tatil, Dini Bayram ve Yılbaşı günlerinde çalıştırılacak olan işçilere ödenecek ücretleri Teknik Şartnamenin 12. maddesinin altında yer alan Tablo -8`e göre hesaplayacaklar ve tekliflerini buna göre vereceklerdir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

1) YOL BEDELİ: Bu ihale kapsamındaki bağlı hastanelerden nakdi olarak yol ücreti öngörülen hastaneler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Fatsa İlçe Devlet Hastanesi, Kumru İlçe Devlet Hastanesi ve Ünye İlçe Devlet Hastaneleridir. Bu Hastanelerde işi yürütecek tüm personele ayda 26 gün üzerinden işçi başına bir günlük brüt yol parası nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir. Bağlı Hastanelerin bulunduğu yerlerde ulaşımla ilgili ücret farklılıkları olduğundan yukarıda sayılan 5 hastanede ( Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Fatsa İlçe Devlet Hastanesi, Kumru İlçe Devlet Hastanesi ve Ünye İlçe Devlet Hastanesi) işçilere nakdi olarak ödenecek olan yol ücretleri bu ihalaye ait teknik şartnamenin 6. maddesinin altında yer alan Tablo-5`de ayrıntılı olarak verilmiştir. Buna göre
1 işçiye 1 günlük verilmesi gereken yol ücreti;
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi için - 3,50TL
Fatsa İlçe Devlet Hastanesi için - 3,20TL
Kumru İlçe Devlet Hastanesi için - 2,00TL
Ünye İlçe Devlet Hastanesi için - 3,00TL`dir.
Diğer bağlı hastanelerin bulunduğu yerde dolmuş, otobüs ve benzeri toplu taşıma güzergahı bulunmadığından yol bedeli öngörülmemiştir. Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır.
2) YEMEK BEDELİ: Bu ihale kapsamında bağlı hastanelerde çalıştırılacak olan personelin Yemek İhtiyaçları yüklenici tarafından bağlı hastanelerin durumlarına göre ayni veya nakdi olarak karşılanacaktır. Ayni karşılamada; Yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak, hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için bağlı hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkânı verilecektir. İstekliler de tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyecektir. Yüklenici firma elemanları yemeklerini bağlı hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak yiyebileceklerdir.
Nakdi Karşılamada ise; İşçilerin yemek bedelleri 26 gün üzerinden esas alınmak üzere brüt tutar üzerinden nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir. Bağlı Hastanelerden yemek bedeli nakdi olarak karşılanacak olan hastane Ağız ve Diş Sağlığı Merkezidir. Yemek bedelinin nakdi olarak ödenmesine ilişkin ayrıntılı tablo bu ihaleye ait teknik şartnamenin 6. maddesinin altında yer alan Tablo-6`da ayrıntılı olarak verilmiştir. Buna göre
1 işçiye 1 günlük verilmesi gereken yemek ücreti;
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi için - 4,35TL`dir.
3)GİYİM: Bu ihale kapsamı içerisinde bağlı hastanelerde çalıştırılacak olan tüm işçilerin giyim ihtiyaçları yüklenici tarafından ayni olarak karşılanarak, genel temizlik ve bahçe bakım işçileri ile teknik hizmet işçilerine bedelsiz olarak teslim edilecek olup miktarı, niteliği ve özellikleri bu ihaleye ait teknik şartnamenin 7. maddesinde ayrıntılı olarak verilmiştir.

25.3.3. Malzeme giderleri:

Bağlı Hastanelerden Fatsa İlçe Devlet Hastanesi, Gürgentepe İlçe Devlet Hastanesi, Korgan İlçe Devlet Hastanesi, Ulubey İlçe Devlet Hastanesi ve Ünye İlçe Devlet Hastanelerinde yürütülecek olan Genel Temizlik ve Bahçe Bakım Hizmetleri ile Teknik Hizmetler MALZEMELİ olarak, Ağız ve Diş Sağlığı, Akkuş İlçe Devlet Hastanesi ve Kumru İlçe Devlet Hastanesinde ise yürütülecek olan Genel Temizlik ve Bahçe Bakım Hizmetleri ile Teknik Hizmetler MALZEMESİZ olarak ifa edilecektir. Bağlı Hastanelerden Malzemeli ifa edilecek olan hizmetlerde kullanılacak olan sarf malzeme ve yıllık miktarları Teknik Şartnamenin 14. maddesinin altında yer alan Tablo-10`da bağlı hastanelere göre ayrıntılı olarak verilmiştir. Bu tabloda (Tablo 10) yer alan sarf malzemeler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

..

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2 (iki) olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Teknik Şartname’nin “Bağlı Hastanelerin İşçi Sayıları ve Özellikleri” başlıklı 4’üncü maddesinde yer alan Tablo-2’de bağlı hastanelerde işi yürütecek olan işçilerin branşlarına göre dağılımlara ilişkin düzenlemenin,

 

            Teknik Şartname’nin “Personel Ücretleri, Asgari Ücret Üzerinde Ödeme Alacak Personel Sayısı ve Oranları”  başlıklı 5’inci maddesinde yer alan Tablo-4’de bağlı hastanelerin asgari ücretin üzerinde ödeme yapılacak personel sayısı ve ödenecek oranlara ilişkin düzenlemenin,

 

            Teknik Şartname’nin “Yol ve Yemek Bedeli” başlıklı 6’ncı maddesinde yer alan Tablo-5’de bağlı hastanelerce yol bedeline ilişkin öngörülen ücretlere ve Tablo-6’da bağlı hastanelerce yemek bedeline ilişkin öngörülen ücretlere ilişkin düzenlemenin,

 

            Aynı Şartname’nin “Giyim” başlıklı 7’nci maddesinde yer alan Tablo 7’de bağlı hastanelerin genel temizlik ve bahçe bakım işçileri ile teknik hizmetler işçilerine ait yüklenici tarafından verilecek olan giyecek listesine ilişkin düzenlemenin,

 

            Anılan Şartname’nin “Resmi Tatil, Dini Bayram ve Yılbaşı Günlerinde Çalıştırılacak İşçi Sayıları” başlıklı 12’nci maddesinde yer alan Tablo-8’de Resmi Tatil, Dini Bayram ve Yılbaşı Günlerinde Çalıştırılacak İşçi Sayıları ve Ödemesi Yapılacak Olan Toplam Gün Sayılarına ilişkin düzenlemenin,

           

            Aynı Şartname’nin malzemeli temizlik hizmeti alan bağlı hastanelerde kullanılacak olan sarf malzeme ve yıllık miktarları ile özellikleri başlıklı 14’üncü maddesinde yer alan Tablo 10’da malzemeli temizlik hizmeti alan bağlı hastanelerde kullanılacak sarf malzemeleri ve yıllık miktarlarına ilişkin düzenlemenin yapıldığı görülmüştür.

 

            İdari Şartname’nin ve Teknik Şartname’nin yukarıda anılan maddelerinde belirtilen teklif fiyata dahil giderler esas alınarak yapılan işçilik hesaplamasında; asgari işçilik maliyet toplamının (yemek, yol, ulusal bayram ve resmi tatil günleri ve % 3 sözleşme giderleri dahil, giyim gideri hariç olmak üzere)  4.326.633,3TL olduğu görülmüştür.

 

İhaleye 4 isteklinin teklif verdiği, idarece diğer tekliflere ve yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı düşük olan iki isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, bir isteklinin mevzuata uygun açıklama sunmadığından diğer isteklinin ise aşırı düşük teklifine ilişkin vermiş olduğu açıklamaların uygun bulunmamasından teklifinin reddedildiği, ihalenin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen Barla Pey. Tem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanun’un “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37’nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir. …………

                       

            79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

 

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

 

            a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

            b. Fiyat teklifleri,

            ….

            İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

            Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

            ….

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

 

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

 

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

 

altında olamaz.

 

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

………..

            79.4.2.6. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tekliflerini kullanması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) düzenlenmiş fiyat teklifini sunması yeterlidir.

            79.4.2.7. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilen fiyat tarifelerinde belirtilen fiyatları kullanması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir. (Örnek: Orman Genel Müdürlüğüne bağlı işletmeler tarafından satılan ürünlere ilişkin ilan edilmiş fiyatlar vb.)

            79.4.2.8. İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatının, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir.(Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük olarak yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)

…………….

79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

 

(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

……

 

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

 

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

 

İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

 

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

            ……..

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.”açıklamaları yer almaktadır.

           

Bu çerçevede, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde: anılan isteklinin Kamu İhale Kurumunun işçilik modülü kullanılmak suretiyle işçilik ücretlerinin hesaplandığı, giyim ve temizlik sarf malzemelerine ilişkin proforma fatura sunularak (Kahraman Temizlik Tekstil Ö.Devrim Kahraman tarafından düzenlenen) açıklamada bulunulduğu, proforma faturada Tebliğin 79.4.2.4’üncü maddesi gereği “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim” ibaresinin yer aldığı,meslek mensubunca imzalanarak iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelendiği, ayrıca proforma fatura eki maliyet/satış tutarı tespit tutanağında(Ek-O5) yer alan bilgilerle proforma faturada yer alan bilgilerin uyumlu olduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan başvuru sahibinin Teknik Şartname’de sayıları ve özellikleri belirlenen giyime ilişkin sunmuş olduğu proforma faturada toplam 253 adet iş elbisesi ve 27 adet iş önlüğünün belirtildiği ve toplamda yazlık ve kışlık olarak 506 adet iş elbisesi ve 54 adet iş önlüğünün öngörüldüğü ve bu durumun da istekli tarafından giyim bedelini tevsik etmek üzere sunulan proforma faturada yer alan miktarların Teknik Şartname’deki miktarla uyumlu olmadığını gösterdiği, zira Teknik Şartname’debağlı hastanelerde işi yürütecek olan işçilerin branşlarına göre dağılımları ve toplam işçi sayılarını gösteren Tablo-2’de genel temizlik ve bahçe bakım personelinin 254 adet, teknik hizmet personelinin ise 26 adet olarak belirtilmesi sebebiyle toplamda 508 adet iş elbisesi ile 52 adet iş önlüğüne ilişkin proforma faturanın sunulmasının gerekmesine karşılık başvuru sahibi tarafından 506 adet iş elbisesi ve 54 adet iş önlüğüne ilişkin proforma faturanın sunulduğu, ancak bu durumun anılan isteklinin hatasından değil, birim fiyat teklif cetvelindegenel temizlik ve bahçe bakım personel sayısının 253 ve teknik hizmet personel sayısının 27 olarak belirtilmesine rağmen, Teknik Şartname’de farklı olarak genel temizlik ve bahçe bakım personel sayısının 254 ve teknik hizmet personel sayısının 26 olarak belirtilmesinden kaynaklandığı anlaşılmış olup, dokümanın bu haliyle kesinleştiği dikkate alındığında söz konusu çelişkinin istekli lehine yorumlanması gerektiğinden hareketle giyime ilişkin yapılan açıklamaların birim fiyat teklif cetvelindeki kişi sayısı üzerinden kabul edilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

 

Yine başvuru sahibi tarafından işin yapılması sırasında kullanılacak olan temizlik malzemelerine ilişkin Kahraman Temizlik Tekstil Ö.Devrim Kahraman’ın düzenlediği proforma fatura sunulduğu,proforma faturada Tebliğin 79.4.2.4’üncü maddesi gereği “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim” ibaresinin yer aldığı,meslek mensubunca imzalanarak iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelendiği anlaşılmış olmakla birlikte, yapılan incelemede proforma faturada belirtilen malzeme isimlerinin, birimlerinin özelliklerinin maliyet/satış tutarı tespit tutanağında farklı şekilde yer aldığı, bazı malzemelere proforma faturada yer verilmesine karşılık maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer verilmediği veya başka isimlerle açıklandığı görülmüştür.

 

Örn: -Teknik Şartname’nin “Malzemeli Temizlik Hizmeti Alan Bağlı Hastanelerde Kullanılacak Olan Sarf Malzeme ve Yıllık Miktarları ile Özellikleri” başlıklı 14’üncü maddesinde yer alan Tablo-10’un 1’inci sırasındaki “35x70 Kırmızı Atık Çöp Poşeti” malzemesine proforma faturada aynı isimle yer verilmiş olmasına rağmen proforma fatura eki maliyet/satış tutarı tespit tutanağında söz konusu malzemenin isminin Teknik Şartname ve proforma faturadan farklı olarak “Çöp torbası kırmızı dökme” olarak ifade edildiği ve söz konusu tutanakta Şartname’de belirtilen ebatına yer verilmediği,

 

-Teknik Şartname’nin “Malzemeli Temizlik Hizmeti Alan Bağlı Hastanelerde Kullanılacak Olan Sarf Malzeme ve Yıllık Miktarları ile Özellikleri” başlıklı 14’üncü maddesinde yer alan Tablo-10’un 2’nci sırasındaki “35x70 Mavi Çöp Poşeti” malzemesine proforma faturada aynı isimle yer verilmiş olmasına rağmen proforma fatura eki maliyet/satış tutarı tespit tutanağında söz konusu malzemenin isminin Teknik Şartname ve proforma faturadan farklı olarak “Çöp torbası mavi dökme” olarak ifade edildiği ve söz konusu tutanakta Şartname’de belirtilen ebatına yer verilmediği,

 

 

- Teknik Şartname’nin “Malzemeli Temizlik Hizmeti Alan Bağlı Hastanelerde Kullanılacak Olan Sarf Malzeme ve Yıllık Miktarları ile Özellikleri” başlıklı 14’üncü maddesinde yer alan Tablo-10’un 3’üncü sırasındaki “35x70 Siyah Çöp Poşeti” malzemesine proforma faturada aynı isimle yer verilmiş olmasına rağmen proforma fatura eki maliyet/satış tutarı tespit tutanağında söz konusu malzemenin isminin Teknik Şartname ve proforma faturadan farklı olarak “Çöp torbası siyah dökme” olarak ifade edildiği ve söz konusu tutanakta Şartname’de belirtilen ebatına yer verilmediği,

 

- Teknik Şartname’nin “Malzemeli Temizlik Hizmeti Alan Bağlı Hastanelerde Kullanılacak Olan Sarf Malzeme ve Yıllık Miktarları ile Özellikleri” başlıklı 14’üncü maddesinde yer alan Tablo-10’un 4’üncü sırasındaki “75x90 Baskılı Tıbbi Atık Çöp Poşeti” malzemesine proforma faturada aynı isimle yer verilmiş olmasına rağmen proforma fatura eki maliyet/satış tutarı tespit tutanağında söz konusu malzemenin isminin Teknik Şartname ve proforma faturadan farklı olarak “Çöp torbası kırmızı dökme baskılı” olarak ifade edildiği ve söz konusu tutanakta Şartname’de belirtilen ebatına yer verilmediği ,

 

- Teknik Şartname’nin “Malzemeli Temizlik Hizmeti Alan Bağlı Hastanelerde Kullanılacak Olan Sarf Malzeme ve Yıllık Miktarları ile Özellikleri” başlıklı 14’üncü maddesinde yer alan Tablo-10’un 5’inci sırasındaki “75x90 Mavi Çöp Poşeti” malzemesinin proforma faturada aynı isimle 2,00 TL fiyatlı olarak ifade edilmesine rağmen proforma fatura eki maliyet/satış tutarı tespit tutanağında söz konusu malzemeye yer verilmediği,

 

- Teknik Şartname’nin “Malzemeli Temizlik Hizmeti Alan Bağlı Hastanelerde Kullanılacak Olan Sarf Malzeme ve Yıllık Miktarları ile Özellikleri” başlıklı 14’üncü maddesinde yer alan Tablo-10’un 8’inci sırasındaki “80x110 Mavi Çöp Poşeti”, 9’uncu sırasındaki “80x110 Siyah Çöp Poşeti” , 21’inci sırasındaki “Chlor Tablet”, malzemelerine ilişkin birimin “KG” olarak belirtilmesine karşılık proforma fatura eki maliyet/satış tutarı tespit tutanağında söz konusu malzemelerin toplam miktarının farklı bir birim şeklinde “Rulo” ve “Kutu” olarak ifade edildiği,

 

-Teknik Şartname’nin “Malzemeli Temizlik Hizmeti Alan Bağlı Hastanelerde Kullanılacak Olan Sarf Malzeme ve Yıllık Miktarları ile Özellikleri” başlıklı 14’üncü maddesinde yer alan Tablo-10’un 26 ve 27’nci sırasındaki “Çelik Çöp Konteynırı (250 Lt.)(500 Lt.)  malzemesine proforma faturada aynı isimle yer verilmiş olmasına rağmen proforma fatura eki maliyet/satış tutarı tespit tutanağında söz konusu malzemenin “Çöp Konteynırı (240 Lt), (360 Lt.) (660 Lt) ” olarak ifade edildiği,

 

- Teknik Şartname’nin “Malzemeli Temizlik Hizmeti Alan Bağlı Hastanelerde Kullanılacak Olan Sarf Malzeme ve Yıllık Miktarları ile Özellikleri” başlıklı 14’üncü maddesinde yer alan Tablo-10’un 36, 37 ve 38’inci sırasındaki “Fotoselli Rulo Kağıt Havlu (20 cm) (21 cm)(22 cm) malzemelerine proforma faturada “Fotoselli Rulo Kağıt Havlu 22 cm (24 cm olarak verilmiştir.)”, “Fotoselli Rulo Kağıt Havlu 20 cm (21 cm verilmiştir) şeklinde yer verilmiş olmasına rağmen proforma fatura eki maliyet/satış tutarı tespit tutanağında söz konusu malzemelerin isminin “Enmotion Havlu 21 cm” ve “Enmotion Havlu 24 cm”  olarak ifade edildiği,

 

- Teknik Şartname’nin “Malzemeli Temizlik Hizmeti Alan Bağlı Hastanelerde Kullanılacak Olan Sarf Malzeme ve Yıllık Miktarları ile Özellikleri” başlıklı 14’üncü maddesinde yer alan Tablo-10’un 69’uncu sırasındaki “Temizlik Eldiveni (kırmızı)”  malzemesine proforma faturada aynı isimle yer verilmiş olmasına rağmen proforma fatura eki maliyet/satış tutarı tespit tutanağında söz konusu malzemenin ”Bulaşık eldiveni ” olarak ifade edildiği,

 

- Teknik Şartname’nin “Malzemeli Temizlik Hizmeti Alan Bağlı Hastanelerde Kullanılacak Olan Sarf Malzeme ve Yıllık Miktarları ile Özellikleri” başlıklı 14’üncü maddesinde yer alan Tablo-10’un 76’ncı sırasındaki “Yağ-Kir-Kan Sökücü” malzemesine proforma faturada aynı isimle yer verilmiş olmasına rağmen proforma fatura eki maliyet/satış tutarı tespit tutanağında söz konusu malzemenin ”Ağır Kir ve Yağ Sökücü” ve “Ağır Kan Leke Sökücü ” olarak iki ayrı şekilde ifade edildiği,

 

- Teknik Şartname’nin “Malzemeli Temizlik Hizmeti Alan Bağlı Hastanelerde Kullanılacak Olan Sarf Malzeme ve Yıllık Miktarları ile Özellikleri” başlıklı 14’üncü maddesinde yer alan Tablo-10’un 84’üncü sırasındaki “Yüzey Sprey Dezenfektanı(1 Lt)” malzemesine proforma faturada aynı isimle ve 3,00 TL fiyatla yer verilmiş olmasına rağmen proforma fatura eki maliyet/satış tutarı tespit tutanağında söz konusu malzemeye karşılık gelen kalemde “Temizleme Köpüğü” malzemesine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla Teknik Şartname’de nitelikleri ve nicelikleri belirlenen temizlik malzeme giderlerine ilişkin olarak açıklanması gereken ve yukarıda örnekleri verilen bazı kalemlere açıklama belgelerinde yer verilmediği, proforma fatura ve maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan bazı malzemelere ilişkin bilgilerin Teknik Şartname’de yer alan bilgilerle birebir örtüşmediği anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına vermiş olduğu cevapların idarece uygun görülmeyip söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı değerlendirilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul