• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-508
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :47
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.I-508
Şikayetçi:
 Bordo Mimarlık İnşaat Taahhüt Tekstil Mağazacılık Ve Dış Tic. Ltd. Şti., PARİS CAD. NO:4/10 KAVAKLIDERE/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Orman Genel Müdürlüğü (İdari Ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı), Orman Genel Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Dairsi Başkanlığı Karakusunlar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/B 06560 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.01.2013 / 154
Başvuruya konu ihale:
 2012/190526 İhale Kayıt Numaralı "01/06 - 28/10/2013 Tarihleri Arasında Orman Yangınları İle Havadan Mücadele İçin Tüm Türkiye Genelinde, Gerektiğinde K.K.T.C İle Diğer Ülkelerde Kullanılmak Üzere; 1876 Saat 40 Dakika Uçuş Saat Garantili 12 Adet Genel Maksat Helikopter Kiralama" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Orman Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığıtarafından 22.01.2013 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “01/06 - 28/10/2013 Tarihleri Arasında Orman Yangınları İle Havadan Mücadele İçin Tüm Türkiye Genelinde, Gerektiğinde K.K.T.C İle Diğer Ülkelerde Kullanılmak Üzere; 1876 Saat 40 Dakika Uçuş Saat Garantili 12 Adet Genel Maksat Helikopter Kiralama” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 02.01.2013 tarih ve 154 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/24 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

 

            Başvuru dilekçesinde özetle; idare tarafından 2007, 2008, 2009 ve 2010 yılında yapılan ihalelerde yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanacağı yönünde düzenleme yapılmadığı halde bu ihalede İdari Şartname’nin 35.4.1’inci maddesinde yerli istekliler lehine %15 fiyat avantajı uygulanacağı yönünde düzenleme yapıldığı, İdari Şartnameye eklenen bu hususun 4734 sayılı Kanun’un 5 ve 63’üncü maddelerine aykırı olduğu, yerli istekli lehine olduğu düşünülen bu düzenlemenin yerli istekli lehine avantaj değil dezavantaj olduğu, hava araçlarının Türkiye’de üretilmediği tamamının ithal olduğu, ihaleye katılan yerli firmalar araçları yurtdışından getirdikleri, fiyat avantajı yüzünden yabancı isteklilerin ihaleye katılmadığı, yerli isteklilere bu araçları yüksek fiyatla kiraladıkları, yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanacak ihalede yerli isteklinin korunamadığı, yabancı isteklilerin kalkındırıldığı iddia edilmektedir

 

İncelemeye konu ihalede, başvuru sahibi tarafından 25.12.2012 tarihinde ihale dokümanının (EKAP’tan indirilmiştir) aynı tarihte idareye,

 

“Konu: 2012 /190526 sayılı ihale idari şartnamesi Ref: 2012-288

 

Genel Müdürlüğü'nüzün 2012/190526 ihale kayıt numarası ile 12 adet Genel Maksat Helikopteri Kiralama işine ait idari şartnamenizin 35.4.1. maddesinde (Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine %15 [rakam ve yazıyla) yüzde onbeş oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ortaklar arasında yabancı gerçek ve / veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler bu fiyat avantajından yaralanamaz. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı, yabancı isteklilerin teklif ettikleri bedellere, bu bedeller üzerinden yukarıda belirtilen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanacaktır.) denilmektedir.

 

Ancak Siz değerli Genel Müdürlüğü'nüzün aynı hizmet alımı ile ilgili bundan önceki 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yılları için açmış olduğu aynı konulu ihalelerle ilgili idari şartnamelerde söz konusu madde Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliği Madde 5'e uygun olarak;

 

35.4 Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması

 

35.4.1 Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. şeklindedir. Sizlerin de bildiği üzere söz konusu ihaleye ait hava araçlarının hiçbirisi Türkiye'de yerli olarak İmal edilmemekle birlikte, yine Türkiye de yasal olarak yasak olduğundan yerli firmalarının hava filolarının hiçbirisinde bulunmamaktadır. İhaleye iştirak eden tüm yerli firmalar, bu hava araçlarını Yurtdışından ithal etmek suretiyle ihaleye girmektedirler. Söz konusu yerli avantaj maddesi kullanılmasından dolayı, asıl helikopterlerin işleticileri ve sahipleri olan ve bu hizmeti veren yabancı firmalar ihaleye katılmamaktadır. Birinci elden helikopteri temin edecek olan yurtdışı firmaları, ihaleye daha cazip fiyat teklifleri verebilecek durumları olmasına rağmen, ihaleye iştirak edememektedirler. Bu sebeple de ihaleyi alan yerli firmalara, söz konusu hava araçlarını, yüksek rakamlarla kiralama yapmaktadırlar. Bu da ihaleye verilen yerli isteklilerin teklif bedellerini artırmakta ve direk olarak siz değerli Genel Müdürlüğü'nüzün bütçesini doğrudan etkilemektedir. Dolayısı ile söz konusu % 15 avantaj maddesi yerli istekliyi koruma yerine aksine yabancı istekliyi kalkındırmakta ve korumaktadır. Bir nevi yerli firmaların bu ihalede yaptıkları tamamen aracılıktır. Hizmetin tamamını yurtdışı firmaları vermekte olup. Sivil Havacılık Kuralları gereği de hava araçları, Türkiye de yasak olduğundan yabancı tescilli olarak, yurtdışı firmalarının ruhsatlan ile Türkiye’de hizmeti vermektedirler. 06.Eylül.2011 tarih 28046 sayılı Resmi Gazetede 2011 / 13 numaralı Genelge de söz konusu yerli ürün kullanılması ve Kamu İhale Genel Tebliği 6.2 maddesinde 63. Madde uygulanması hakkındaki mevzuatlarda konuya tamamen açıklık getirilmiştir.

 

Yukarıda belirttiğimiz sebeplerden dolayı, söz konusu 2012 / 190526 nolu ihaleye ait idari şartnamenin 35.4.1. maddesinin siz değerli İhale Komisyonu Başkanlığınızın takdirinde, rekabet ortamını artırmak ve maliyet açısından Genel Müdürlüğü’nüz lehine daha avantajlı hale getirmek üzere, yukarıdaki Kanun ye yönetmeliklerin, öngördüğü şekilde ve daha önceki yıllarda da olduğu gibi yukarıdaki şekilde değiştirilip değiştirilemeyeceği hususunu siz değerli Genel Müdürlüğü'nüzün emir ve görüşlerine arz ederiz.”şeklindeki 25.12.2012 tarihli dilekçe ile başvuruda bulunulduğu,

 

İdarenin 27.12.2012 tarihli işlemi ile bahse konu başvuruyu,

 

İLGİ: ...c) Bordo Mim. İnş. Taah. ve Dış Tic. Ltd. Şti. firmasının 25.12.2012 tarih ve 2012/288 sayılı yazısı,

 

İlgi (a) ve (b) yazı ile 2012/168117 ihale kayıt numaralı ilgi (c) yazı ile 2012/190526 ihale kayıt numaralı 12 adet Genel Maksat Helikopter kiralama ihalesi dokümanlarından İdari şartname madde 35.4.1. “Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine % 15 (rakam ve yazıyla) yüzdeonbeş oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ortakları arasında yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler bu fiyat avantajından yararlanamaz. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı, yabancı isteklilerin teklif ettikleri bedellere, bu bedeller üzerinden yukarıda belirtilen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanacaktır. İfadesinin;

 

“Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır” şeklinde değiştirilmesi talep edilmektedir.

 

Konu ile ilgili olarak;

 

4734 sayılı Kamu ihaleleri Kanun’un yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler

 

Madde 63-(Değişik: 13/2/2011-6111/178 mad.) aynen; “Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler lehine, mal alımı ihalelerinde ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden istekliler lehine, %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere ise sadece yerli isteklilerin katılması hususlarında ihale dokümanına hüküm konulabilir. Ortak girişimlerin yerli istekli sayılabilmesi için bütün ortaklarının yerli istekli olması gereklidir.”

 

Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliği’nin Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu

 

Madde 41.(3). “Geçici ithalle getirilmiş veya fınansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.” şeklinde ihdas edilmiş olduğundan ilgi sayılı yazılarınızda talep edilen değişiklik talebi uygun görülmemiştir.”şeklindeki 27.12.2012 tarih ve 934 sayılı yazı ile uygun bulmadığı,

 

İdarenin kararının 27.12.2012 tarihinde başvuru sahibine bildirildiği ve başvuru sahibinin bu bildirim üzerine 02.01.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun’un “İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı 29’uncu maddesinde“İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

 

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale  dokümanı  alanların  tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır. 

 

Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.” hükmü,

 

“İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler…

 

…Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

 

a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

 

b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,

 

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine, karar verilir…”,

 

“İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır…”hükmü,

 

          İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8 inci maddesinde “(1) Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları ise Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

 

          (2) Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir;

         

          ….

 

          (3) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihi başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih olarak belirtilir. Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümlerine yönelik başvurularda, dokümanın satın alındığı, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanının teslim alındığı tarih, başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih olarak belirtilir.

 

          (4) Şikayet dilekçelerine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur. Ancak aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler aranmaz.”hükmü,

 

“Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

 

a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

 

 

Hakkında başvuruda bulunabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, istekli olabilecek sıfatına haiz başvuru sahiplerinin ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklardan kaynaklı olarak ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığı veya zarara uğramasının muhtemel olduğu iddiaları ile bu Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği anlaşılmaktadır.

 

Açık ihale usulü ile 22.01.2012 tarihinde yapılan incelemeye konu ihalede istekli olabilecek sıfatına haiz başvuru sahibi tarafından idareye yukarıda aktarıldığı şekildeki dilekçe ile başvuruda bulunulduğu, söz konusu başvurusunda ihale ilanına yansıyan İdari Şartname’nin 34.5.1’inci maddesinde yer alan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu yönünde bir iddiasının bulunmadığı, İdari Şartname’nin 34.1’inci maddesinin daha önceki yıllarda gerçekleştirilen ihalelere ilişkin İdari Şartname’de yer alan düzenlemelere uygun olarak değiştirilip değiştirilmeyeceği hususunda başvurusunun olduğu, söz konusu başvurunun 4734 sayılı Kanun’un ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkındaki Yönetmelik’in yukarıda aktarılan hükümlerinde belirtildiği şekilde şikayet başvurusu niteliğinde olmadığı ayrıca ihale dokümanında değişiklik yapılmasına yönelik olarak da açık bir talebinin ortaya konulmadığı görülmüştür.

 

İstekli olabilecek sıfatına haiz başvuru sahibinin idareye başvurusunun hukuka aykırılık içeren bir şikayet başvurusu niteliği taşımadığı, Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulunun idareye usulüne uygun bir şikayet başvurusunda bulunulabilmesi ile mümkün olacağından hareketle idareye şikayet başvurusunda bulunulmadan Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

          İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasında şikayet dilekçelerine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunlu olduğu ancak aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler aranmayacağı hükme bağlanmıştır.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan belgelerden bahse konu başvuru ekinde başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin yer almadığı görülmüş bu husus idareden sorulmuştur. İdare tarafından 17.01.2013 tarihli yazı ile 25.12.2012 tarihinde idareye yapılan başvurunun ekinde başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin yer almadığı bildirilmiştir.

 

Bu çerçevede idareye yapılan bahse konu başvurunun şikayet başvurusu olarak değerlendirilmesi halinde dahi idareye yapılan başvuru dilekçesi ekinde başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmediği gerekçesiyle de başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul