• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-509
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :48
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.I-509
Şikayetçi:
 Taş-Tem Sos.Hiz.İnş. Konf.Özel Güv. ve Sağ. Hiz. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.- Asmin Sos. Hiz. Özel Eğt. Gıda İnş. ve Tic. Lts. Şti. - ARC Sos. Hiz. Bilgisayar Özel Güvenlik Hiz. Özel Sağlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. , SELAHADDİN EYYÜBİ MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI BELEK SİTESİ A/BLOK NO : 2 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Şile Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü, Hacıkasım Mah. Üsküdar Cad. 25 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2012 / 42619
Başvuruya konu ihale:
 2012/152716 İhale Kayıt Numaralı "Personel Destek Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Şile Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğütarafından 30.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Personel Destek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Taş-Tem Sos. Hiz. İnş. Konf. Özel Güv. ve Sağ. Hiz. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.- Asmin Sos. Hiz. Özel Eğt. Gıda İnş. ve Tic. Lts. Şti. - Arc Sos. Hiz. Bilgisayar Özel Güvenlik Hiz. Özel Sağlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 14.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.12.2012 tarih ve 42619 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4998 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari Şartname’de benzer iş olarak kabul edilecek işlerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet işleri olarak belirtildiği,  ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin 460 adet personel, 1 adet lastik tekerlekli traktör kepçe, 1 adet damperli kamyon ve 5 adet kamyonet çalıştırılması işi olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin ihale konusu iş veya benzer işe uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İncelemeye konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin personel destek hizmet alımı işi olduğu, Teknik Şartname’de 01.01.2013 ve 31.12.2013 tarihleri arasında Şile Belediyesine bağlı müdürlüklerde Belediye iş ve işlemlerinin süreklilik arz eden işlerin yapılması için çeşitli nitelikteki 20 adet teknik personel ve personel sorumlusu, 1 adet proje koordinatörü, 1 adet grafiker, 1 adet yönetici asistanı, 3 adet yardımcı çevre denetim personeli, 4 adet elektrik ve inşaat ustası, 40 adet muhtelif hizmetlerde istihdam edilecek destek personeli, 2 adet teknik bürü yardımcı elemanı, 5 adet kültür işleri organizasyonu yardımcı elemanı, 7 adet çevre kontrol elemanı-hukuk büro elemanı-harita teknikeri, ve 3 adet ofis elemanı olmak üzere toplam 87 adet personel alımı işi olduğu belirtilmiştir.

 

İdari Şartname’nin, “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde “7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

 

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

 

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70?ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10?unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30?undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

 

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur. 

 

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: personel çalıştırmaya dayalı hizmet işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.”düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen düzenlemelerden ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olduğu ve benzer iş tanımının da “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı” olarak yapıldığı 87 adet personel çalıştırılacak iş için istekliler tarafından tekliflerinde, teklif edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında değerlendirilecek olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet işlerine ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerektiği anlaşılmıştır.

 

3.724.710,00 TL tutarında en düşük teklifi veren ve teklifinde asgari 3.724.710 x %50 = 1.862.355 TL tutarında ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin iş deneyim belgesine yer vermesi gereken Eray Temizlik Hizmet Tur. İnş. Mak. Taah San.ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinde,

 

Esenyurt Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen “Esenyurt genelinde cadde ve sokakların temizliğinde kullanılma üzere personel alımı işi” konulu işe ilişkin “Sözleşme tarihi 02.02.2010, Sözleşme bedeli 7.972.707,00 TL, gerçekleşen tutar: 7.180.424,60 TL ve kabul tarihi: 31.12.2010 tarihi” bilgisi içeren 18.01.2011 tarih ve 30 sayılı iş deneyim belgesi ve ekinde bahse konu işe ilişkin birim fiyat teklif cetveline, 31.12.2010 tarihli son hakediş raporu ile 2010/12. dönemine ilişkin internet çıktısı sigortalı hizmet döküm belgelerine yer verdiği, idare tarafından da sunulan belgelerin uygun görülerek ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

Anılan istekli tarafından sunulan belgeler incelendiğinde iş deneyim belgesine konu iş kapsamında toplam 460 personel çalıştırıldığı, bunun yanında 1 adet lastik tekerli traktör kepçe, 1 adet kamyon ve 5 adet kamyonet çalıştırıldığı ve ihale konusu iş kapsamında kazma, kürek, bel kürek, cam eldiveni, tırmık, balyoz, el arabası, fırça süpürge, çöp poşeti ve el faraşı gibi malzemelerinde alındığı anlaşılmış olup ihale konusu işin ağırlığının personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olduğu değerlendirilmekle birlikte sunulan belgelerin ve belgelerdeki bilgilerin teyidi için belgeyi düzenleyen Esenyurt Belediye Başkanlığından 08.01.2013 tarihli yaz ile bilgi ve belge istenilmiş idare tarafından 21.01.2013 tarihinde gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde,

 

İş deneyim belgesine konu işin Esenyurt genelinde cadde ve sokakların temizliğinde kullanılmak üzere personel alımı işi olduğu ve iş kapsamında toplam 450 personel, 4 adet şef, 1 adet amir ve 5 adet şoför olmak üzere toplam 460 personel çalıştırıldığı, ihale konusu iş kapsamında her nekadar malzeme alımı (istekliye ait birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen bedel: 36.357 TL) ve toplam 7 adet aracın çalıştırılması işi (istekliye ait birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen bedel: 164.250,00 TL) yapılmış ise de ihale konusu işin toplam 460 adet personelin çalıştırılması işi (istekliye ait birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen bedel: 7.772.100,00 TL) olduğu dikkate alındığında idare tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin benzer iş tanımına uygun olduğu gerekçesiyle kabul edilmesinde ve ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul