• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-510
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :49
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.I-510
Şikayetçi:
 Her-Tem Temizlik Sosyal Hizmetler Turizim Gıda Bilgi İşlem İnşaat Taahhüt San. Ve Tic. Ltd. Şti., FATİH MAH. METE CAD. ELİBÜYÜK APT. NO : 52/2 KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 Sosyal Güvenlik Kurumu (Kahramanmaraş İl Müdürlüğü), Mehmet Akif Mah. Lütfi Köker Bul. No:35 46100 KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2012 / 43243
Başvuruya konu ihale:
 2012/157839 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı İçin Teknik Destek Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Kahramanmaraş İl Müdürlüğütarafından 29.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı İçin Teknik Destek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Her-Tem Temizlik Sosyal Hizmetler Turizm Gıda Bilgi İşlem İnşaat Taahhüt San. Ve Tic. Ltd. Şti. nin 12.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.12.2012 tarih ve 43243 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5131 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idare tarafından 316.265,28 TL tutarındaki tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği ve asgari işçilik maliyetini etkileyen faktör olmadığı gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin 319.398,72 TL tutarında teklif veren istekli üzerinde bırakıldığı, İdari Şartname’de merkezde çalışacak 14 personelin idarenin yemekhanesinden karşılanacağı ve yüklenici hakedişinden 22 gün üzerinden günlük 5,38 TL bedel kesileceğinin belirtildiği, kamu ihale mevzuatı gereği yemek bedelinin 14 kişi için ayni olarak hesaplandığı, tekliflerinin KİK işçilik modülü kullanılmadan yapılan hesaplama neticesinde hesaplanan asgari maliyetin altında kalmadığı iddia edilmektedir

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.1.Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetlerdir.

 

78.2. Malzemeli veya malzemesiz temizlik, malzemesiz yemek, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı olup, bu tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı olan/olmayan hizmetler arasında sayılmayan işlerin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı yukarıda yer verilen tanıma göre idarelerce değerlendirilecektir.

….

 

78.5. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinin birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilmesi ve ihale üzerinde bırakılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanması zorunludur. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle Uygulama Yönetmeliğinin 1 No’lu eki olan standart formlardan KİK015.3/H Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarına İlişkin Birim Fiyat Teklif Cetveli Standart Formu yürürlükten kaldırılmış ve KİK015.3/H Birim Fiyat Teklif Cetveli Standart Formu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları da dahil olmak üzere tüm hizmet alımlarında kullanılmak üzere yeniden düzenlenmiştir.

….

 

78.6. Tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret dikkate alınacaktır.

 

78.7. Yaklaşık maliyet içerisinde yer alan işçilik maliyeti; çalıştırılacak personel sayısı ile brüt asgari ücret tutarı ve bu tutar üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İstekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işveren paylarının hesabında bu hususlar dikkate alınmayacaktır. İdarelerce yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak ücret belirlenebilecek, ancak brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası olarak belirleme yapılmayacaktır.

 

78.9. İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek ve yol maliyetlerinin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, bu maliyetlerin brüt tutarları dikkate alınacaktır.

 

78.10. Nakdi olarak ödenecek brüt yemek ve yol bedeli üzerinden işveren sigorta primi ayrıca hesaplanacak ve yemek bedeli hesaplanırken yemek prim istisna tutarı da dikkate alınacaktır.

 

78.11. İhale konusu hizmetin iş kazası ve meslek hastalığı bakımdan gösterdiği tehlike sınıf ve derecelerine ilişkin kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak ve bu prim oranına idari şartnamenin ilgili maddesinde yer verilecektir. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne yazılacak yazılarda; prim oranının doğru belirlenmesi için ihale konusu işin niteliği ihale dokümanında yapılan düzenlemeler esas alınarak ayrıntılı bir şekilde belirtilecektir. İdareler, sözleşmenin uygulanması aşamasında aylık prim ve hizmet belgelerindeki prim oranının prim tarifesine uygun olup olmadığını kontrol ederek, hakediş ödemelerini yapacaklardır.

 

78.13. Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır.

 

78.14. İdari şartnamelerde ücret ile nakdi olarak ödenecek yemek ve yol gibi giderlerin net olarak ödeneceğine dair düzenleme yapılmayacaktır. İdari şartnamede yer alan bu bedellerin brüt olduğu belirtilmemiş olsa bile bu tutarlar brüt olarak kabul edilecek ve buna göre işlem yapılacaktır.

 

78.15. Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır. İstekliler, ayni olarak karşılayacakları yemek ve yol maliyetleri için bir bedel öngörecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta bu bedeli belgelendirecektir.

 

78.16. İdari şartnamede çalışacak personelin yemek veya yol maliyetinin idarenin yemekhanesinden veya personel servisinden karşılanacağı ve bedelinin yüklenicinin hakedişinden kesileceğine dair bir düzenleme yapılmışsa, yemek ve yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecektir. Bu durumda her bir personel için hakedişten kesilecek yemek veya yol bedelinin tutarı idari şartnamede gösterilecektir. Hakedişten kesilecek bu yemek veya yol bedelinin, idare personeli için öngörülen yemek veya yol bedelinde bir artış yapılsa bile değiştirilemeyeceği göz önünde bulundurularak, yemek ve yol bedelinin yıl içinde meydana gelecek artışları da kapsayacak şekilde tahmini bir bedel olarak belirlenmesi gerekecektir.

 

78.22. Birim fiyat teklif cetvellerinde işçilik maliyeti, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yapılacak çalışmalar ve malzeme gideri ile brüt asgari ücretin üzerinde ücret öngörülen personel varsa bunlara ilişkin maliyetlerin ayrı ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kaleminin/kalemlerinin bulunduğu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinin birim fiyat teklif cetvelinde, bu iş kalemi/kalemleri kapsamındaki işlerde çalıştırılmak üzere ihale dokümanında asgari sayısı belirtilen personele ilişkin maliyetlere işçilik kaleminde değil, ait olduğu iş kalemi içerisinde yer verilecek ve istekliler de tekliflerini buna göre sunacaklardır.

 

Bununla birlikte, söz konusu personelin fazla çalışma yapması ve/veya ulusal bayram ve/veya genel tatil günlerinde çalıştırılması öngörülüyor ise, 78.8. maddesine göre çalışılacak gün ve personel sayısı ile toplam fazla çalışma saati belirlenirken, bu personel de dikkate alınmak suretiyle maliyet hesaplaması yapılarak ulusal bayram ve genel tatil günleri iş kalemi ile fazla çalışma iş kalemine dahil edilecektir.

 

Teklif fiyatına dahil edilmesi öngörülen malzemelerin tamamı tek bir iş kalemi olarak kabul edilmek suretiyle birim fiyat teklif cetvelinde malzeme için tek bir satır açılması halinde “birim” sütununda “ay” veya “gün” ibaresine yer verilecek, her bir malzeme için ayrı satır açılması halinde ise “birim” sütununa malzemenin türüne göre adet, kg, lt, m, kutu, paket vb. yazılacak ve “miktar” sütununda işin toplam süresi boyunca kullanılması öngörülen malzeme miktarı (toplam adet, kg, lt, m, kutu, paket vb.) belirtilerek teklif alınacaktır.

 

78.27. Hizmet alımlarında idareler ve isteklilerin yararlanması amacıyla hazırlanan birim fiyat teklif cetveli örnekleri (Ek-H.2) ve (Ek-H.3)’de  yer almaktadır.”,

 

“Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

 

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

 

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

 

79.3. Asgari işçilik maliyeti;

 

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

 

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

 

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

 

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

….

 

79.4.2.21. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme giderleri ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

….

 

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

 

 

79.7. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kurumca ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “işçilik hesaplama modülü”ne (www.kik.gov.tr) adresinden ulaşılabilecektir.”açıklamaları yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde“2.1. İhale konusu hizmetin;

 

c) Yapılacağı yer: K.Maraş SGK İl Müdürlüğü ve bağlı birimler”,

 

“Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

 

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti: Personele brüt asgari ücretin %10 fazlası ödenecektir

 

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

 

Çalıştırılacak personel için her gün için nakdi olmak üzere, İl merkezi için (14 kişi) 3,40 TL. Afşin İçin (1 kişi) 3,03 TL, Elbistan için (1 kişi) 3,03 TL, Pazarcık için (1 kişi) 2,43 TL. bürüt yol bedeli ücret bordrosunda gösterilecektir. Yol bedeli her ay için 26 gün üzerinden hesaplanacaktır.

 

İl merkezinde çalışacak personelin öğle yemeği Müdürlüğümüz yemekhanesinden ayni olarak karşılanacaktır. kişi başı aylık 22 gün üzerinden günlük 5,38TL hakedişten kesilecektir. Elbistan, Afşin ve Pazarcık SGM lerinde çalışacak birer personel ise fiilen çalışılan her gün için nakdi 5,38TL net yemek bedeli ücret bordrosunda gösterilmek suretiyle her ay için 22 gün üzerinden hesaplanarak ödenecektir.

 

 

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir. 3”,

 

Teknik Şartnamenin “Kapsam” başlıklı 1’inci maddesinde “Bu şartname, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kahramanmaraş Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne bağlı birimlerde resmi hizmetlerin yürütülmesi amacıyla 01.01.2013–31.12.2013 tarihleri arasında 12 ay için bütün giderler yüklenici tarafından karşılanmak üzere aşağıda ayrıntısı bulunan 17 adet destek elemanı hizmet alımı işini kapsamaktadır.

 

1.1-  İşin Yapılacağı Yer,  Çalışacak Personelin Görevi ve Personel Sayısı

 

Çalışacak Personelin Görevi             Çalışacak Personel Sayısı

Aşçı                                                                              1 kişi (İl Müdürlüğü binası)

Şoför                                                                            1 kişi (Tüm hizmet binaları)

Bilgisayar teknisyeni                                                    1 kişi (Tüm hizmet binaları)

Elektrikçi                                                                      2 kişi (Tüm hizmet binaları)

Evrak Tasnif – Arşiv Elemanı                                                 4 kişi (Tüm hizmet binaları)

Santral operatörü                                                        2 kişi (İl Müdürlüğü binası)

Bilgisayar operatörü                                                   3 kişi (İl Müdürlüğü binası)

Bilgisayar operatörü                                                   1 kişi (Afşin SGM)

Bilgisayar operatörü                                                   1 kişi (Elbistan SGM)

Bilgisayar operatörü                                                   1 kişi (Pazarcık SGM)

Toplam                                                                      17 kişi”,

 

Sözleşme Tasarısının “İşin süresi” başlıklı 9 uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.01.2013, işi bitirme tarihi 31.12.2013” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

7 isteklinin katıldığı ve 5 isteklinin teklifinin geçerli teklif olarak belirlendiği incelemeye konu ihalede 4 isteklinin teklifinin KİK işçilik modülü kullanılarak yapılan hesaplama neticesinde teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti olarak hesaplanan 319.397,16 TL tutarının altında olduğu ve ihale dokümanında teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini etkileyecek ayni giyim ve malzeme gibi herhangi bir giderin olmadığı gerekçesiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına tabii tutulmadan değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti olarak hesaplanan 319.397,16 TL tutarının üzerinde 319.398,72 TL tutarında teklif veren istekli üzerinde bırakıldığı, ihalede bu tutarın üzerinde başka geçerli teklif olmadığı gerekçesiyle ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif belirlenmediği 05.12.2012 tarihli ihale kararı ve eklerinden anlaşılmıştır.

 

Yukarıda aktarılan ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden 12 aylık iş süresi boyunca yürütülecek ihale konusu iş için 14’ü Kahramanmaraş SGK İl Müdürlüğü merkezinde, 1’i Afşin Müdürlüğünde, 1’i Elbistan Müdürlüğünde ve 1’i Pazarcık Müdürlüğünde olmak üzere toplam 17 kişi çalışacağı, çalışanların tamamına bürüt asgari ücretin %10 fazlası ücret ödeneceği, il merkezinde çalışacak 14 kişiye 26 gün üzerinden günlük 3,40 TL nakdi yol ücreti verileceği, bu kişilerin yemeğinin idarenin yemekhanesinden karşılanacağı, ancak yemek bedeli karşılığı olarak 22 gün üzerinden kişi başı 5,38 TL’nin yüklenici hakedişinden kesileceği, Afşin ve Elbistan’da çalışacak olan kişilere 26 gün üzerinden günlük 3,03 TL nakdi yol ücreti, 22 gün üzerinden de günlük 5,38 TL nakdi yemek ücreti ödeneceği, Pazarcık’ta çalışacak 1 kişiye 26 gün üzerinden günlük 2,43 TL nakdi yol ücreti, 22 gün üzerinden de günlük 5,38 TL nakdi yemek ücreti ödeneceği ve kısa vadeli sigorta prim oranının 3 olduğu anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamede çalışacak personelin yemek maliyetinin idarenin yemekhanesinden karşılanacağı ve bedelinin yüklenicinin hakedişinden kesileceğine dair bir düzenleme yapılmışsa yemek bedelinin ayni olarak karşılanacağının kabul edilmesi gerektiği Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 78.16’ncı maddesinde açıklanmıştır.

 

Bu çerçevede İl merkezinde çalışacak 14 kişi için teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında yemek bedinin 22 gün üzerinden kişi başı 5,38 TL karşılığı olmak üzere aylık toplam 118,36 TL tutarının ayni yemek bedeli olarak dikkate alınması gerektiği açık olmasına rağmen idare tarafından teklif edilmesi gereken toplam asgari işçilik maliyeti hesabında İl merkezinde çalışacak 14 kişiye verilecek yemek bedelinin 22 gün üzerinden günlük 5,38 TL karşılığının nakdi yemek bedeli olarak dikkate alındığı ve teklif edilmesi gereken toplam asgari işçilik maliyetinin 319.397,16 TL olarak hesaplandığı ve bu bedelin altında teklif veren isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Asgari işçilik maliyeti hesabında işveren sigorta primi oranı içerisinde yer alan her bir sigorta koluna ait prim oranlarının nasıl hesaplanması gerektiği hususunda 20.11.2012 tarihli ve 19599 sayılı yazımız ile Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Genel Müdürlüğünden görüş sorulmuş anılan Kurumun bu konuya ilişkin Kuruma gönderdiği 03.12.2012 tarih ve M-20518196 sayılı yazıda yer alan bilgiler çerçevesinde işveren sigorta primi oranı içerisinde yer alan her bir sigorta koluna ait prim oranları üzerinden ayrı ayrı alınması suretiyle KİK işçilik modülü kullanılmadan yapılan hesaplanma neticesinde,

 

İl merkezinde çalışacak 14 kişi için ayni yemek bedeli (22 gün üzerinden kişi başı 5,38TL karşılığı 118,36 TL) ve nakdi yol bedeli (26 gün üzerinden kişi başı 3,40 TL) dahil,

 

Afşin ve Elbistan’da çalışacak 1’er kişi olmak üzere toplam 2 kişi için nakdi yemek (22 gün üzerinden kişi başı 5,38 TL) ve nakdi yol bedeli (26 gün üzerinden kişi başı 3,03 TL) dahil,

ve Pazarcık’ta çalışacak 1 kişi için nakdi yemek (22 gün üzerinden kişi başı 5,38 TL) ve nakdi yol bedeli (26 gün üzerinden kişi başı 2,43 TL) dahil teklif edilmesi gereken %3 sözleşme gideri ve %3 sözleşme gideri dahil teklif edilmesi gereken toplam asgari işçilik maliyetinin 316.265,52 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

İdarece geçerli teklif olarak değerlendirilen 5 istekliden 316.265,28 TL tutarında en düşük teklifi veren başvuru sahibinin teklif bedelinin, teklif edilmesi gereken 316.265,52 TL tutarındaki asgari işçilik maliyetinin altında olduğu görülmüş olup başvuru sahibinin teklifinin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti için idarece belirlenen 319.397,16 TL tutarının altında kaldığı gerekçesiyle değil de İdari Şartname’de yer alan düzenlemeler doğrultusunda yapılan hesaplama neticesinde tespit edilen 316.265,52 TL tutarının altında kaldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İncelenen ihalede İdarece geçerli teklif olarak değerlendirilen 5 istekliden 316.267,32 TL tutarında teklif veren Oyça İnş. Turz. Tem. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ve 316,265,64 TL tutarında eşit teklif veren diğer iki istekli Alkan Güv. Tem. İnş. san. Tic. Ltd. Şti. – Selge Sos. Hiz. Sağlık Tem. Gıda san. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile Akel Hiz. Tem. İnş. Taah. Taş. Turz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin de teklif edilmesi gereken 319.397,16 TL tutarındaki asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmış ancak anılan her 3 isteklinin teklif bedellerinin de İdari Şartname’de yer alan düzenlemeler doğrultusunda yapılan hesaplama neticesinde tespit edilen 316.265,52 TL tutarının üzerinde olduğu bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması, teklifi değerlendirme dışı bırakılan Oyça İnş. Turz. Tem. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti., Alkan Güv. Tem. İnş. san. Tic. Ltd. Şti. – Selge Sos. Hiz. Sağlık Tem. Gıda san. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile Akel Hiz. Tem. İnş. Taah. Taş. Turz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

İncelemeye konu ihalede;

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle “idare tarafından 316.265,28 TL tutarındaki tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği ve asgari işçilik maliyetini etkileyen faktör olmadığı gerekçeleriyle tekliflerinindeğerlendirme dışı bırakılarak ihalenin 319.398,72 TL tutarında teklif veren istekli üzerinde bırakıldığı, idari şartnamede merkezde çalışacak 14 personelin idarenin yemekhanesinden karşılanacağı ve yüklenici hakedişinden 22 gün üzerinden günlük 5,38 TL bedel kesileceğinin belirtildiği, kamu ihale mevzuatı gereği yemek bedelinin 14 kişi için ayni olarak hesaplandığı, tekliflerinin KİK işçilik modülü kullanılmadan yapılan hesaplama neticesinde hesaplanan asgari maliyetin altında kalmadığı” şeklinde dile getirdiği iddiası kapsamında Kurulca, “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin birinci iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Kurulun çoğunluk kararı uyarınca, idarece, geçerli teklif olarak değerlendirilen 5 istekliden; 316.267,32 TL tutarında teklif veren Oyça İnş. Turz. Tem. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 316,265,64 TL tutarında eşit teklif veren diğer iki istekli Alkan Güv. Tem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.-Selge Sos. Hiz. Sağlık Tem. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı ile Akel Hiz. Tem. İnş. Taah. Taş. Turz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin de teklif edilmesi gereken 319.397,16 TL tutarındaki asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işlemleri, belirtilen 3 isteklinin her birinin teklif bedellerinin İdari Şartnamede yer alan düzenlemeler doğrultusunda yapılan hesaplama neticesinde tespit edilen 316.265,52 TL tutarının üzerinde olduğu gerekçesiyle, yerinde bulunmamıştır.

 

Kurul kararında belirtilen üç istekliden iki istekli haricinde, Oyça inş. Turz. Tem. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin teklif edilmesi gereken toplam asgari işçilik maliyetini ve dolaysıyla karsız yaklaşık maliyeti karşıladığı bu nedenle de Kamu İhale Genel Tebliğinin 79 uncu maddesi uyarınca aşırı düşük teklif olarak kabul edilemeyeceği anlaşıldığından, teklif edilmesi gereken asgari birim fiyatın altında kaldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmayacağı yönündeki değerlendirmeye katılmakla birlikte, ihale dokümanı incelendiğinde;

 

İhale dokümanı kapsamında isteklilere,

 

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Aşçı,bilgisayar teknisyeni, santral operatörü, bilgisayar operatörü, şoför, elektrik teknisyeni, arşiv elemanı

kişi

17

12

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

Şeklindeki birim fiyat teklif cetveli örneğinin verildiği tespit edilmiştir.

İhaleye ilişkin birim fiyat cetvelinin, çalışacak toplam 17 kişiden 14’ü için ayni yemek bedeli ve 3,43 TL karşılığı nakdi yol bedeli, 2 kişi için 5,38 TL karşılığı nakdi yemek bedeli ve bu işiler için nakdi, 3,03 TL yol bedeli, 1 kişi için de 5,38 TL nakdi yemek bedeli ve bu kişi için 2,43 nakdi yol bedeli olmak üzere farklı kişiler için yemek ve yol bedeli için hem nakdi hem de ayni olmak üzere ayrıca nakdi yol bedeli için farklı ücretler belirlendiği halde birim fiyat teklif cetvelinin yukarıda aktarıldığı 17 kişi x teklif edilmesi gereken 1 aylık birim fiyat x 12 ay iş süresi karşılığı toplam teklif bedelinin yazılacağı şekilde tek satırdan oluşturulduğu anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede yukarıda hesaplama ayrıntıları belirtildiği şekilde farklı ödeme kalemlerinden kaynaklı 1.550,36 TL, 1.556,76 TL ve 1.536,90 TL olmak üzere 3 ayrı aylık teklif edilmesi gereken birim fiyat olduğu dikkate alındığında, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında iş artışı veya eksilişi ve/veya fiyat farkı ödemelerinde yüklenici ile idarenin karşı karşıya kalmaması için birim fiyat teklif cetvelinin bu üç farklı birim fiyat teklif edilmesini sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekirken düzenlenmediği tespit edilmiştir.

 

Örneğin,

 

İstekli, Oyça İnş. Turz. Tem. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin birim fiyat teklif cetvelinin idarece ihale dokümanında verilen ancak mevzuata aykırı olarak hazırlanmış birim fiyat teklif cetveline uygun şekilde verildiği tespit edilmiş olmasına rağmen,

 

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4      Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Aşçı,bilgisayar teknisyeni, santral operatörü, bilgisayar operatörü, şoför, elektrik teknisyeni, arşiv elemanı

kişi

17

12

1.550,33 TL

316.267,32

 

 

 

 

Birim fiyat teklif cetvelinin idarece mevzuata aykırı şekilde düzenlenen birim fiyat teklif cetveline uygun olmakla birlikte, isteklinin teklif ettiği 1.550,33 TL tutarındaki birim fiyatının, teklif edilmesi gereken üç faklı birim fiyattan daha düşük olduğu,

 

İstekli, Alkan Güv. Tem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.–Selge Sos. Hiz. Sağlık Tem. Gıda san. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının birim fiyat teklif cetvelinin ise, idarece ihale dokümanında verilen mevzuata aykırı olacak şekilde birim fiyat teklif cetveline aykırı ancak yukarıda aktarılan açıklamalar çerçevesinde İdari Şartnamede yer alan farklı ödemeleri karşılayacak şekilde

 

 

 

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

İdari ve teknik şartnameye haiz İl Merkezi Müdürlükleri için Çalışacak personeller teklif fiyata dahil tüm giderler

kişi

14

12

1.550,36

260.460,48 TL

 

 

 

İdari ve teknik şartnameye haiz Afşin ve Elbistan SGMiçin Çalışacak personeller teklif fiyata dahil tüm giderler

kişi

2

12

1.556,76

37.362,24 TL

 

 

 

İdari ve teknik şartnameye haiz Afşin ve Pazarcık SGMiçin Çalışacak personeller teklif fiyata dahil tüm giderler

kişi

1

12

1.536,91

18.442,92 TL

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

316.265,64 TL

 

 

Verildiği,

 

Anılan isteklinin sunduğu birim fiyat teklif cetvelinin olması gereken birim fiyatları karşılayacak şekilde olduğu ve teklif edilmesi gereken asgari birim fiyatları karşıladığı görülmekle birlikte birim fiyat teklif cetvelinin ihale dokümanı kapsamında verilen birim fiyat teklif cetveline uygun olmadığı,

 

Tespit edilmiştir.

 

Bu durumda, idari Şartnamede farklı ücret gruplarına ilişkin olarak ödeme yapılacağı belirlenen ihale konusu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi için idare tarafından Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.22 ve 78.27 nci maddelerindeki açıklamaları doğrultusunda sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yüklenici ile idareyi karşı karşıya getirmeyecek şekilde isteklilerin tekliflerini sunmalarına yönelik birim fiyat teklif cetvelinin hazırlanmamış olması avantajlı tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmasına, aynı zamanda istekliler arasında teklif vermede tereddüt oluşmasına neden olduğu gerekçesiyle ihalenin 4734 sayılı kanunun 5’inci maddesinde yer alan temel ilkeler çerçevesinde ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;  başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak yukarıda aktarılan gerekçeler üzerinden “ihalenin iptaline” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karara katılmıyorum.

 

           

 

 

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul