• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-511
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :50
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.I-511
Şikayetçi:
 Öncü Yemek Hizmetleri Bil. Ver. İş. Oto.Tem .Taş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti., ANKARA CAD. ÖZLEM APT. KAT 4 NO : 4 AKSARAY
 İhaleyi yapan idare:
 Kemerhisar Belediye Başkanlığı, Han Mahallesi Turgut Sok No: 1 51730 NİĞDE
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2012 / 43374
Başvuruya konu ihale:
 2012/183957 İhale Kayıt Numaralı "Ulaştırma Hizmetleri Hizmet Alımı İhalesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Kemerhisar Belediye Başkanlığıtarafından 21.12.2012 tarihinde 4734 sayılı Kanun’un 21’nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi çerçevesinde pazarlık usulü ile yapılan “Ulaştırma Hizmetleri Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Öncü Yemek Hizmetleri Bil. Ver. İş. Oto. Tem .Taş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin 25.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.12.2012 tarihli yazısı ile üzerine, başvuru sahibince 28.12.2012 tarih ve 43374 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5160 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuru konusu ihalede tekliflerinin iş deneyim belgelerinin benzer iş kapsamında bulunmadığından değerlendirme dışı bırakıldığı, bu durumun mevzuata aykırı olduğu, zira idari şartnamede benzer iş olarak belirtilen vasıflı operatör, şoför çalıştırma, araç bakım ve garaj işlerini ayrı ayrı yapan isteklilerinde ihaleye iştirak edebilecekleri, iş deneyim belgelerinde işin tanımı kısmı boş olsa da işin adının yazdığı ve iş kapsamında operatörlük ve şoförlük hizmetinin bulunduğu, belgede işin tanımının olmamasının işin seyrini etkilemeyeceği, belgeyi verenin de bir kamu kurumu olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartname’de işi adı “Ulaştırma Hizmetleri Hizmet Alımı İhalesi” şeklinde belirlenmiş olup, Teknik Şartname’nin 1’inci maddesinde Kemerhisar Belediye Başkanlığı bünyesinde garaj hizmet binasında mevcut araçları kullanmak, araçların bakımını yapmak ve garaj hizmet binasının gerek iç gerekse çevre temizliğini yapmak üzere personel temini yapılacağı” açıklanmıştır. Teknik Şartname’nin 2 nci maddesinde ise, personelin haiz olması gereken nitelikler “B-C-D-E sınıfı sürücü ehliyetinden herhangi birine sahip olmak,  ehliyetini en az 1 (bir) yıl önce almış ve an az bu süre kadar araç kullanıyor olmak, araç bakımı için çalıştırılacak personel için ise tamir, bakım, yıkama ve yağlama işlerinde çalışabilir nitelikte olması, garaj hizmet binasının gerek iç gerekse çevre temizliğini yapacak personelin bu işi yapabilecek nitelikte olması” şeklinde sayılmıştır. Ayrıca, Teknik Şartname’nin 12’nci maddesinden garaj hizmet binasının iç ve dış temizliği için gerekli olacak her türlü gerecin Belediye tarafından karşılanacağı anlaşılmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.1’inci maddesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak tanımlanmıştır. İhale dokümanında yer alan düzenlemelerden başvuru konusu ihaledeki işin salt personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

 

İşe ait İdari Şartname’nin 7.6.1’inci maddesinde ise ihale konusu işin tanımı aynen tekrar edilmek suretiyle  “Vasıflı Operatör, Şoför Çalıştırma, Araç Bakımı ve Garaj İşlerinin” benzer iş olarak kabul edileceği düzenlemesi yapılmıştır.

 

          4734 Sayılı Kanun’un 21’inci Maddesinin (B), (C), (F) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesine ilişkin 15 numaralı dipnotta “İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalede İdare, ihale konusu işte, hangi işlerin benzer iş olarak kabul edileceğini, benzer iş kapsamında birden fazla işe yer verecek ise bu işlerin ayrı ayrı mı yoksa birlikte mi benzer iş olarak kabul edileceğini bu maddede açıkça belirtecektir. ….” açıklaması yer almasına rağmen, idare tarafından işe ait idari şartnamede benzer işin ayrı ayrı mı yoksa birlikte mi aranacağına ilişkin bir düzenleme yapılmadığı tespit edilmiştir. 

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin 72.3’üncü maddesinde ise “Birden fazla işin benzer iş olarak belirlenmesi halinde bu işlerin birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı benzer iş olarak kabul edileceğinin şartnamede belirtilmesi gerekmektedir. Şartnamede bu konuya ilişkin bir açıklık bulunmaması halinde, benzer iş olarak belirlenen işlerin her birinin ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilmek suretiyle değerlendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.” açıklaması yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibi Öncü Yemek Hizmetleri Bil. Ver. İş. Oto. Tem. Taş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. teklifi kapsamında Sultanhanı Belediye Başkanlığı tarafından 31.10.2012 tarihinde düzenlenmiş işin adı kısmında “şoförlük hizmet alımı”, işin tanımı kısmı boş olan 98.854,00 TL tutarında iş bitirme belgesi sunmuştur.

 

            İdare söz konusu belgenin iş tanımı kısmının boş olmasından hareketle belgeyi düzenleyen idareden teknik şartnameyi istemiş ve inceleme sonrasında belgeye konu işin ihale konusu iş için belirlenen benzer işe uygun olmadığını gerekçe göstererek başvuru sahibinin teklifini değerlendirme dışı bırakmıştır.

 

            İhale işlem dosyası içerisinde yer alan ve belgeyi düzenleyen Sultanhanı Belediye Başkanlığı tarafından gönderildiği anlaşılan iş deneyim belgesine konu işe ait teknik şartnameden, iş kapsamında 1 adet operatör ile 4 adet şoför çalıştırılmış olduğu anlaşılmaktadır. 

             İhale konusu işin salt personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olduğu, başvuru sahibi Öncü Yemek Hizmetleri Bil. Ver. İş. Oto. Tem. Taş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifi kapsamında sunulan iş deneyim belgesine konu işin de salt personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olduğu, hatta vasıflı operatör ve şoför çalıştırma kısmı itibariyle ihale konusu işi birebir karşıladığı, idare tarafından İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde benzer iş olarak belirlenen işçilik türlerinin ayrı ayrı mı yoksa birlikte mi aranacağına ilişkin düzenleme yapılmamış olduğu, dolayısıyla başvuru konusu ihalede isteklilerin benzer işi karşılayabilmeleri için ihale konusu iş kapsamında yer alan her bir işçilik türünü kapsayacak şekilde iş deneyimini tevsik etmelerine gerek olmadığı hususları Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3’üncü maddesinde benzer işin; ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işler şeklinde tanımlandığı hususu ile birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin teklifinin benzer işi karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun bulunmamıştır.

Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

Başvuru konusu ihalen 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi çerçevesinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilmiştir. Pazarlık usulü ihalelerde aynı maddenin beşinci fıkrası uyarınca ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılmaktadır. Söz konusu ihalede başvuru sahibinin teklifi birinci teklif fiyatını sunması sonrasında değerlendirme dışı bırakılmış ve diğer istekliden ikinci teklif fiyatı alınmış ve ihale bu istekli üzerinde bırakılmıştır.

Başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi yukarıda açıklandığı üzere mevzuata aykırı olup, diğer isteklinin ikinci teklif fiyatını sunduğu ve bu teklif fiyatının hazır bulunanlar önünde açıklandığı, dolayısıyla bu oturumun yeniden gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı, ayrıca bu aşamadan sonra 4734 sayılı Kanun’un 30’ uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.” hükmü gereğince verilmiş olan teklifin geri alınmasının da mümkün olmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde,  bu aşamada ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğindenihalenin iptali gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul