• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-512
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :51
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.I-512
Şikayetçi:
 Bozdağlar Yemek Nak. Tem. İnş.Turizm Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti, 13 MART MAH. SİNCAR İŞ MERKEZİ KAT : 2 NO : 7 MARDİN
 İhaleyi yapan idare:
 Mardin Belediye Başkanlığı (Mali Hizmetler Müdürlüğü), 13 Mart Mah.Vali Ozan Cad. No:46 47100 MARDİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2012 / 42776
Başvuruya konu ihale:
 2012/157797 İhale Kayıt Numaralı "93 Personele Öğle Yemeği Temini" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Mardin Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğütarafından 27.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “93 Personele Öğle Yemeği Temini” ihalesine ilişkin olarak Bozdağlar Yemek Nak. Tem. İnş. Turizm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.nin 17.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 24.12.2012 tarih ve 42776 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5049 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, firmalarının sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmadığı gerekçesi ile elendiği ancak sunmuş oldukları iş deneyim belgesinin ihale konusu iş ile bire bir uyumlu olduğu, ihale evrakları içerisinde bulunması gereken teknik şartnamenin ihale dokümanı içerisinde yer almadığı konu ile ilgili olarak idareye şikayet başvurusunda bulunmalarına rağmen ihaleye devam edildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Bahse konu ihale Mardin Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında 93 personele öğle yemeği temini işi olup 27.11.2012 tarihinde götürü bedel teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleye 3 isteklinin katıldığı, Bilal BAĞAÇ Mardin Lezzet Yemek Fabrikası’nın teklifi, teklif ekinde hem götürü bedel teklif mektubu hem de birim fiyat teklif cetveli sunduğu için, Bozdağlar Yem. Nak. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifi ise teklifi ekinde sunmuş olduğu iş deneyim belgesi benzer iş tanımına uymadığı için değerlendirme dışı bırakıldığı, 359.107,00 TL teklif veren Sodexo Motivasyon Çözümleri A.Ş.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Şikâyete konu ihale ile ilgili olarak isteklilere ihale dokümanı kapsamında sadece İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısı’nın verildiği, ihale konusu iş ile ilgili olarak Teknik Şartname hazırlanmadığı anlaşılmış olup İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde,

 

“2.1.İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 93 Personele Öğle Yemeği Temini

b) Miktarı ve türü:

93 Personele 24.766 Öğün Öğle Yemeği Temini Hizmet Alımı” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “ Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:” başlıklı 7.5’inci maddesinde,

“7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. …” düzenlemesi;

Aynı Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde,

“7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya özel sektörde kartlı sistemle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak yapılmış olan yemek hizmeti  alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuru sahibi tarafından 26.11.2012 tarihinde ihale dokümanı satın alınmış olup, ihale tarihi olan 27.11.2012 tarihinde “27.11.2012 tarihinde ihalesi yapılacak 93 personele öğle yemeği temini için teknik şartname olmadığından ve verilecek yemeğin evsafı çeşitliliği olmadığı 4734 sayılı Kamu İhale Kurumu mevzuatına aykırı olduğundan dolayı ihalenin iptal edilmesi hususlarında” denilerek idareye şikâyet başvurusunda bulunulmuş, idare tarafından 29.11.2012 tarihinde şikâyete verilen cevapta,

“1-Alınacak yemek hizmetinin evsafı ve çeşitliliği hususunda; bir öğün öğle yemeği için birçok kurumun uygulamasında olduğu gibi, 2 porsiyon sıcak yemek, 1 porsiyon soğuk yemek(salata ve tatlı gibi) ve duruma göre 1 adet içeceğin (Ayran, gazlı içecek gibi-verilip verilmemesi menünün içeriğine bağlı olan içecek) menü kapsamında sunumu, malum olduğu üzere standart bir uygulama olduğundan, bu konuda bir teknik şartname hazırlanmasına ihtiyaç duyulmamıştır.

2-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İdareye Şikayet Başvurusu başlıklı 55. maddesinde “İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. denilmektedir. İhale günü (27.11.2012) itibariyle yapmış olduğunuz itirazın Kanunda öngörülen yasal süreyi aştığını hatırlatırız.

Yukarıda zikredilen gerekçelerle yaptığınız itiraz idaremizce uygun bulunmamıştır.” denilerek şikâyet başvurusu reddedilmiştir.

Başvuru sahibi Bozdağlar Yemek Nak. Tem. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ihaleye 358.900,00 TL teklif verilmiş olup, iş deneyimini tevsik etmek üzere “Mardin İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürlüğü” tarafından 01.02.2010 tarih ve 120/550 sayı ile düzenlenmiş olan İş Bitirme Belgesinin (Yüklenici) sunulduğu, belge üzerinde,

İş Bitirme Belgesi

(yüklenici)

    Sayı :120/550

 Tarih:01/02/2010

1  

İdarenin adı

Mardin İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürlüğü

2

İşin adı  ve varsa ihale kayıt numarası

Malzemeli Yemek Alımı Hizmeti

2009/1372

3

İşin tanımı

Hazır yemek alımı hizmeti

4

Yüklenicinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı

Bozdağlar Yemek Nakliyat Temizlik İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

5

TC Kimlik Numarası

 

6

Vergi Kimlik Numarası

2320034197

 

 

7

Yüklenici iş ortaklığı ise ortaklar ve ortaklık oranları/Yüklenici konsorsiyum ise ortaklar ve bu ortaklarca geçekleştirilen iş kısımları ile bu kısımların tutarı

Yok

Yok

8

Sözleşme tarihi

04/02/2009

 

 

9

İlk Sözleşme bedeli

222.800,00

Gerçekleştirilen iş tutarı

222.800,00

Toplam sözleşme tutarı

222.800,00

10

Kabul tarihi

01/15/2010

 

 

11

                                            Sözleşme devredilmiş ise

Sözleşme devir tarihi

Yok

 Sözleşme devir tarihindeki iş tutarı

Yok

Adına belge düzenlenen yüklenicinin gerçekleştirdiği iş tutarı ve oranı

% 100

12

 Belge Tutarı

222.800,00 İkiyüz yirmiikibin sekizyüz TL

 

Açıklama: Hazır Yemek Alımı Hizmeti İşi

Bilgilerinin yer aldığı tespit edilmiştir.

İdare tarafından ihale konusu iş ile ilgili olarak bir teknik şartname hazırlanmamış olması nedeni ile alınacak yemek hizmetinin niteliği ile ilgili olarak bir değerlendirme yapılamamakla birlikte başvuru sahibi tarafından sunulmuş olan iş deneyim belgesine konu işin hazır yemek alımı olduğu ve belgeye konu işin şikâyete konu ihale ile ilgili olarak idare tarafından İdari Şartname’nin 2’inci maddesinde yapılmış olan işin tanımı ile paralellik gösterdiği ve belge tutarının da gerekli olan yeterlik kriterini karşıladığı tespit edildiğinden başvuru sahibinin teklif ekinde sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin İdari Şartname’de ön görülen yeterlik kriterlerini sağladığı sonucuna varılmış olup başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmüştür.

Ancak bahse konu ihale ile ilgili olarak idare tarafından ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilmek üzere Teknik Şartname hazırlanmadığı, Teknik Şartname hazırlanmaması nedeni ile ihale konusu işin özellikleri, hizmetin ifa edileceği yer ve koşulları, sunulacak yemeğin niteliği ve miktarının ne olduğunun (1 öğünde kaç kap yemek verileceği, sıcak- soğuk yemek ayrımı olup olmadığı, içecek salata vs. istenip istenilmediği, sıcak soğuk yemek çeşitlerinde yer alması istenilen girdilerin detayları, örnek yemek menüsü gibi) detaylı olarak ortaya konulmadığı, ayrıca İdari Şartname’deki benzer iş tanımında kartlı sistemle yemek hizmeti ifadesi kullanılmış ise de, kartlı sistemin ne olduğu ve özellikleri ile ilgili belirleme yapılmadığı, bu neden ile hazır öğle yemeği temini ile kartlı sistem yemek temini arasındaki farkın ne olduğunun ihale dokümanında ortaya konulmadığı görülmüş olup, idare tarafından alınmak istenilen hizmetin kartlı sistemle yemek temini mi yoksa hazır yemek teminimi olduğu anlaşılamamıştır.           

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Temel ilkeler” başlıklı 4’üncü maddesinde “(5) Açık ihale usulü ve pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde ihale dokümanı, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde ön yeterlik ve ihale dokümanı hazırlanmadan ihale veya ön yeterlik ilanı ya da davet yapılamaz.”  hükmü, “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 12’nci maddesinde “(1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname, sözleşme tasarısı ve teknik şartname ile gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.”hükmü ve“Teknik şartname” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) İşin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir”hükmü yer almakta olup İdare tarafından Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak ihale konusu işin teknik ayrıntıları ve şartlarını gösteren bir Teknik Şartname hazırlanmadan ihaleye çıkılmış olması nedeni ile istekliler tarafından sadece İdari Şartname’nin 2.1.b maddesinde yer alan “93 personele 24.766 öğün öğle yemeği temini hizmet alımı” düzenlemesi esas alınarak teklif fiyatlarının oluşturulduğu bu hali ile de mevcut ihale dokümanının istekliler tarafından tekliflerin sağlıklı olarak oluşturulmasına ve tekliflerin değerlendirilmesine imkan vermeyeceği, ihalenin mevcut dokümana göre sonuçlandırılarak sözleşmenin imzalanması durumunda ise söz konusu belirsizliğin uyuşmazlıklara sebep olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

           

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul