• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-513
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :52
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.I-513
Şikayetçi:
 Özyıldızlar Gıda İnşaat Temizlik Turizm Petrol Ürünleri Tic. Ltd. Şti., MUHSİN YAZICIOĞLU CAD. ASMALI BAHÇE SİTESİ NO:7/2 ÇUKURAMBAR/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Van Tapu Ve Kadastro XV. Bölge Müdürlüğü, Şerefiye Mahallesi Hükümet Konağı Kat:2 Cumhuriyet Caddesi 65100 VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2012 / 43330
Başvuruya konu ihale:
 2012/157762 İhale Kayıt Numaralı "Van Tapu Ve Kadastro Xv. Bölge Ve Bağlı Kadastro Müdürlüklerinde Kullanılmak Üzere Şoförsüz Ve Akaryakıtsız 1 (Bir) Yıl Süreli 7 (Yedi) Adet Sedan Binek Araç Kiralanma Hizmet Alım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Van Tapu ve Kadastro XV. Bölge Müdürlüğütarafından 30.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Van Tapu ve Kadastro XV. Bölge ve Bağlı Kadastro Müdürlüklerinde Kullanılmak Üzere Şoförsüz ve Akaryakıtsız 1 (Bir) Yıl Süreli 7 (Yedi) Adet Sedan Binek Araç Kiralanma Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Özyıldızlar Gıda İnşaat Temizlik Turizm Petrol Ürünleri Tic. Ltd. Şti. nin 17.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.12.2012 tarih ve 43330 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5149 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İsa Akar Taşımacılık Akry. İnş. Gıda. San. Tic. Ltd. Şti. ve Atahasan Taşımacılık Gıda Canlı Hayvan Tarım Ürün San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifleri ekinde sunmuş oldukları birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata olduğu,

2) İsa Akar Taşımacılık Akry. İnş. Gıda. San. Tic. Ltd. Şti. ve Atahasan Taşımacılık Gıda Canlı Hayvan Tarım ürün San. Tic. Ltd. Şti.nin İdari Şartname’nin 31.2’inci maddesi gereğince model, marka ve motor hacmini tekliflerinde göstermedikleri halde tekliflerinin geçerli kabul edildiği,

 

3) İdare tarafından aşırı düşük sorgulama yapılması gerekirken sorgulama yapılmadığı,

iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Şikayete konu ihale Van Tapu ve Kadastro XV. Bölge Müdürlüğünün “Van Tapu ve Kadastro XV. Bölge ve Bağlı Kadastro Müdürlüklerinde Kullanılmak Üzere Şoförsüz ve Akaryakıtsız 1 (Bir) Yıl Süreli 7 (Yedi) Adet Sedan Binek Araç Kiralanma Hizmet Alım İşi” olup işe ait İdari Şartname’nin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu maddesinde,

“19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.”

Düzenlemesi yer almakta olup ihale dokümanı kapsamında yer alan Birim Fiyat Teklif Cetveli’nin;

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale kayıt  numarası :2012/157762

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

1 yıl süreli 7 Adet Binek Araç Kiralama Hizmet Alım İşi

Adet

7

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

Şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “…birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almakta olup Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aritmetik hata ve yuvarlama” başlıklı 16.5’inci maddesinde yer alan “16.5.1. Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilecek ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi ile aritmetik hatadan ne anlaşılası gerektiği açıklamasına yer verilmiştir. 

            - İsa Akar Taşımacılık Akry. İnş. Gıda. San. Tic. Ltd. Şti. 105.840,00 TL tutarındaki birim fiyat teklif mektubu ekinde sunmuş olduğu birim fiyat teklif cetvelinin aşağıdaki şekilde düzenlenmiş olduğu;

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale kayıt  numarası :2012/157762

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

1 yıl süreli 7 Adet Binek Araç Kiralama Hizmet Alım İşi

Adet

7

8.820,00

105.840,00

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

105.840,00

 

 

Ancak birim fiyat teklif cetvelinde yer alan miktar (7) ile teklif edilen birim fiyatın (8.820,00 TL) çarpılması sonucunda (7 x 8.820,00 TL = 61.740,00 TL) 61.740,00 TL teklif edilmesi gerekirken İsa Akar Taşımacılık Akry. İnş. Gıda. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 105.840,00 TL teklif edildiği bu hali ile teklif ekinde sunulmuş olan birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata yapıldığı tespit edilmiştir.

            - Atahasan Taşımacılık Gıda Canlı Hayvan Tarım Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. 126.000,00 TL tutarındaki birim fiyat teklif mektubu ekinde sunmuş olduğu birim fiyat teklif cetvelinin aşağıdaki şekilde düzenlenmiş olduğu;

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale kayıt  numarası :2012/157762

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

1 yıl süreli 7 Adet Binek Araç Kiralama Hizmet Alım İşi

Adet

7

10.500,00

126.000,00

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

126.000,00

 

 

Ancak birim fiyat teklif cetvelinde yer alan miktar (7) ile teklif edilen birim fiyatın (10.500,00 TL) çarpılması sonucunda (7 x 10.500,00 TL = 73.500,00 TL) 73.500,00 TL teklif edilmesi gerekirken Atahasan Taşımacılık Gıda Canlı Hayvan Tarım Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 126.000,00 TL teklif edildiği bu hali ile teklif ekinde sunulmuş olan birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata yapıldığı tespit edilmiştir.

            Başvuru sahibinin, İsa Akar Taşımacılık Akry. İnş. Gıda. San. Tic. Ltd. Şti. ve Atahasan Taşımacılık Gıda Canlı Hayvan Tarım Ürün. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifleri ekinde sunmuş oldukları birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata olduğu ile ilgili iddiası yerinde görülmüştür.

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

İşe ait İdari Şartname’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde,

“31.2.Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.”düzenlemesi yer almaktadır.

            İşe ait Teknik Şartname’nin “Yüklenicinin Teknik Sorumlulukları” başlıklı 4’üncü maddesinde,

 

“4.1.Araçlar için motor hacmi 1250 cc ile 1600 cc arasında olacak ve dizel yakıtla çalışacaktır.

4.2.Klima.

4.3.Sürücü ve yolcu hava yastıkları.

4.4.Sis farları.

4.5.ABS.

4.6.Elektrikli ön ve arka camlar.

4.7.Uzaktan kumandalı merkezi kilit.

4.8.Tüm koltuklarda emniyet kemeri.

4.9.Hidrolik direksiyon.

4.10.CD çalar.

4.11.4+ 1 koltuk kapasiteli.

4.12.Beyaz renk olacaktır.

4.13.Kiralanacak araçlar 2012 model ve 7(Yedi) adet olacaktır.

4.14.Kiralama süresi başında araçların tümü tek partide teslim alınacak ve yükleniciye geri teslim edilecektir.

4.15.Kiralanan araçlar, idareye deposundaki yakıt, tam dolu olarak teslim edilecektir.

4.16.Çalıştırılan araçlar öncelikli olarak Van Tapu Kadastro XV. Bölge Müdürlüğü yetki alanı (Van,Muş,Bitlis ve Hakkari illeri) içerisinde çalıştırılacak. Ancak idarenin uygun oluru ile isteğe bağlı olarak aynı şartlarda görevlendirilebilecektir.

4.17.Araçların ruhsatlarında LPG kaydı bulunmayacak ve araçlar LPG' li ( likit petrol gazı), CNG'li (sıkıştırılmış doğalgaz) yakıt ile çalışan araçlar olmayacaktır. Motorin ile çalışan araçlar olacaktır.

4.18.İdare hizmet araçlarının ışık, ısıtma(kalorifer) ve soğutma (klima) tertibatının gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını aracın koltuklarının, yer döşemelerinin, tavan vs. yüzeylerinin temizliğiyle ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını ve gereğinin yerine getirilmesini yükleniciden talep edecektir.

4.19.Araçta orijinal stepne (yedek lastik) bulunacaktır.

4.20.Jantlar fabrika orijinali olacaktır.

4.21.Araçlar yerli menşeli olacaktır. (Yerli muhteva oranı % 50 (yüzde elli)'nin altında kalan taşıtlar yabancı menşeli sayılır) İstekliler araçların yerli menşeli olduğunu belgelendirecektir.

4.22.Taşıma işlerinde kullanılacak araçlar 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmenliği yetki belgeleri ile ilgili kısımlarda belirtildiği şekilde ve kullanılan yetki belgesinin cinsine göre sözleşmeli veya özmal olacaktır.

4.23.Araçlar; 4 .12. maddede belirtilen renkte olacak, boya ve paslanmazlık garantisi firma garantisi altında olacaktır. 

4.24.İş bitiminde araçlar Kabul Komisyonu tarafından aynı adreste yüklenici firma yetkililerine teslim edilecektir.

4.25.İş bitiminde araçların deposunda yakıt bulundurma şartı aranmayacaktır.

4.26.Araçlara ait avadanlıklar tam ve eksiksiz olarak firmaya iade edilecektir.

4.27. A1 belgesi

4.28.İşe başlama tarihinde araçların kilometresinin 40.000 km‘den az olması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası içindeki belgelerden incelenmesi sonucunda, ihale komisyonu tarafından tanzim edilen 30.11.2012 tarihli tutanakta;

“Van Tapu ve Kadastro XV. Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Kadastro Müdürlüklerinde Kullanılmak Üzere Şoförsüz ve Akaryakıtsız 1 (Bir) Yıl Süreli 7 (Yedi) Adet Sedan Binek Araç Kiralanma Hizmet Alım İşi 30.11.2012 tarih saat 10:00’da 4734 sayılı İhale Kanununun Açık İhale Usulü ile ihalesi yapılmış ihaleye ait 8 adet şartname alınmış, ihaleye 5 adet firma katılmış olup, zarfların mevzuata uygun şekilde olduğu tespit edilerek, zarflara genel evrak kayıt numarasına göre numara verilmiş ve sırası ile zarfların açılımına geçilmiştir. …

Üçüncü sıradaki zarf Atahasan Taşımacılık Gıda Canlı Hayvan Tarım Ürün. San. Tic. Ltd. Şti.’nin evraklarında Birim Fiyat Teklif Cetvelinin olduğu ancak araçlar ile ilgili bilgi eksikliği bulunduğu anlaşılmıştır. Bu durum uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanağa aktarılmıştır. ….

Toplamda beş zarfın açılımı tamamlanmış zarf açma ve belge kontrol tutanağı, teklif zarflarının teslim alındığına dair tutanak, isteklilerce teklif edilen fiyatlar çizelgeleri ihale komisyonunca tanzim edilmiş ve imza altına alınmış olup, ihale katılımcıları dışarı davet edilmiş ve teklifler değerlendirilmek üzere saat 11:30 sularında birinci oturum kapatılmıştır. Ancak sonraki aşamada ikinci oturuma geçilmiş komisyonca eksik bilgi bulunduğu anlaşılan Atahasan Taşımacılık Gıda Canlı Hayvan Tarım Ürün. San. Tic. Ltd. Şti.’nin evrakının İhale Komisyonumuzca tekrar değerlendirilmesi sonucu, idari şartnamenin 31.2 maddesine göre teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmadığına dair kanaat oluşmuş ve ilgili istekliden yazılı olarak eksik bilginin tamamlatılmasına
   Oybirliği ile karar verilmiştir.”
denilerek Atahasan Taşımacılık Gıda Canlı Hayvan Tarım Ürün. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alındığı tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27’nci maddesinde,

“İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

 e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri”hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28’inci maddesinde,

          “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.

          (2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur.”hükmü,

            Aynı Yönetmeliğin “Sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler” başlıklı 30’uncu maddesinde,

          “(1) Ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen, ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler teknik şartnamede yer alır. Bu düzenlemelerde, işin niteliği ile bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri esas alınır. Bu yükümlülüklere ilişkin olarak yüklenici tarafından hangi belgelerin idareye sunulması gerektiğinin teknik şartnamede açıkça düzenlenmesi zorunludur.

          (2) Bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca idarelerce belirlenmesi zorunlu olan mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ve bu kapsamda istenecek belgelere teknik şartnamede yer verilemez.”hükmü yer almaktadır.

Yukarıya aktarılan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı maddesinde istekliler tarafından teklifleri ile birlikte kiralanacak arabaların model, motor hacmi gibi bilgilerin belirtilmesi gerektiği yönünde bir düzenlemeye yer verilmediği, Teknik Şartname’de yapılmış olan düzenlemelerin ise ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında kontrol teşkilatınca değerlendirilebileceği göz önüne alındığında, ihaleye teklif veren istekliler tarafından teklif edilen taşıtlar ile ilgili olarak model, motor hacmi gibi bilgilerin teklif ile beraber sunulmadığı gerekçesi ile herhangi bir isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılamayacağı kanaatine varılmış olup idare tarafından gerçekleştirilen işlemin mevzuata uygun olduğu değerlendirilmiş olup başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kanun’un “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,          

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,       

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında “Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur.” hükmü yer almaktadır.

Anılan Yönetmeliğin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

(2) İhale komisyonu;

a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

(3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.

(4) Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır.”hükmü yer almaktadır.

4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesinde ihale komisyonu tarafından verilen tekliflerin 37’nci maddeye göre değerlendireceği, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce idarece belirlenen süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntıların yazılı olarak istenileceği ve istekliler tarafından yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda ihalenin karara bağlanacağı hükme bağlanmıştır

Yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmü uyarınca, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenen tutara en fazla % 20 oranında kâr eklenebileceğinden, yaklaşık maliyet hesap cetvelinde kâr oranına ilişkin olarak ayrıca bir belirlemenin yapılmadığı başvuruya konu ihaleye ilişkin değerlendirmelerde yaklaşık maliyetin % 20 oranında kâr içerdiği kabulünde bulunulmuştur.

Yaklaşık maliyet tutarı olan 255.500,00 TL’nin ilgili mevzuat hükmü uyarınca % 20 kâr içerdiğinden hareketle, kârsız yaklaşık maliyet tutarının (255.500,00 / 1,20 = 212.916,67) 212.916,67 TL’ye tekabül ettiği hesaplanmıştır.

4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi gereğince teklif tutarı yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olan isteklilere aşırı düşük teklif sorgulaması yapılacağı açık olup, istikrar kazanmış Kurul kararlarına göre personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında, yaklaşık maliyet içerisindeki kâr oranının belirlenmediği hallerde Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca yaklaşık maliyetin % 20 oranında kâr içerdiği öngörülerek yapılacak hesaplama sonucunda, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının altında kalan tekliflerin aşırı düşük teklif olarak belirlenerek aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerekmektedir.

Bahse konu ihalede, teklif fiyatı kar hariç yaklaşık maliyet tutarının altında kalan iki istekli olduğu ancak başvuru sahibinin 1’inci iddiası kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda teklif bedelleri kar hariç yaklaşık maliyet tutarı altında kalan İsa Akar Taşımacılık Akry. İnş. Gıda. San. Tic. Ltd. Şti. ve Atahasan Taşımacılık Gıda Canlı Hayvan Tarım Ürün. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifleri ekinde sunmuş oldukları birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunması nedeni ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmış olup geçerli tekliflerin tamamının kar hariç yaklaşık maliyet tutarı olan 212.916,67 TL’nin üzerinde olması sebebiyle söz konusu iddia ile ilgili olarak düzeltici işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, İsa Akar Taşımacılık Akry. İnş. Gıda. San. Tic. Ltd. Şti. ve Atahasan Taşımacılık Gıda Canlı Hayvan Tarım Ürün. San. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin teklif mektubu ekinde sunmuş oldukları birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul