• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-515
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :54
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.I-515
Şikayetçi:
 Atlas Yemek Ve Yemekhane Hizmetleri Peyzaj Temizlik Hizmetleri Tekstil Bilgisayar Hizmetleri Tic. San. Ltd. Şti., HABİPBABA TÜRBE KARŞISI NO: 11 ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Atalar Mahallesi Merkez Yönetim Caddesi No: 23 25100 ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2012 / 42750
Başvuruya konu ihale:
 2012/147520 İhale Kayıt Numaralı "Personel Destek Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığıtarafından 16.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Personel Destek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Atlas Yemek ve Yemekhane Hizmetleri Peyzaj Temizlik Hizmetleri Tekstil Bilgisayar Hizmetleri Tic. San. Ltd. Şti. nin 13.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.12.2012 tarih ve 42750 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5035 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından giyime ilişkin sunulmuş olan belgede yer alan 10.80 TL tutarın maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının açık olduğu, bu nedenle aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmemesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde,

 

79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

(79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarımükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir…” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Teklif Fiyata dâhil olan Giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

 

25.1.Vergi (KDV Hariç), resim, harç ve benzeri, giderler teklif fiyata dâhildir.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dâhil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

1-82 Adet Şoför (Otobüs Kullanımı İçin) asgari ücretin %30 fazlası üzerinden ücretlendirilmiş.(Asgari ücrete tabi 26 gün bürüt 14 TL nakdi yemek bedeli dahil-26 gün bürüt 4 TL nakdi yol bedeli dahil-İhale dokümanında Evsafı Belirtilen Giyim Dahil-%3 sözleşme giderleri dahil).12 Ay süre ile çalıştırılması.

 

2-4 Adet Şoför (Havuz İçin) asgari ücretten ücretlendirilmiş. (Asgari ücrete tabi 26 gün bürüt 14 TL nakdi yemek bedeli dahil-26 gün bürüt 4 TL nakdi yol bedeli dahil- İhale Dokümanında  Evsafı Belirtilen Giyim Dahil -%3 sözleşme giderleri dahil).12 Ay süre ile çalıştırılması.

            3-4 Adet Bilgi İşlem Elemanı.(Asgari ücretin %30 fazlası üzerinden ücretlendirilmiş) (Asgari ücrete tabi 26 gün bürüt 14 TL nakdi yemek bedeli,dahil-26 gün bürüt 4 TL nakdi yol bedeli dahil- İhale dokümanında Evsafı Belirtilen Giyim Dahil - %3 sözleşme giderleri dahil).12 Ay süre ile çalıştırılması.


 

4-Şoför (Otobüs Kullanımı İçin) Asgari ücretin %30 fazlası üzerinden ücretlendirilmiş.(Pazar hariç bir resmi tatil günü çalıştırılması-%3 sözleşme giderleri dahil.).13 GÜN

 

5-Şoför (Havuz İçin) Asgari ücretten ücretlendirilmiş. (Pazar hariç bir resmi tatil günü çalıştırılması-%3 sözleşme giderleri dahil.).13 GÜN

 

6-Bilgi İşlem Elemanı Elemanı.(asgari ücretin %30 fazlası üzerinden ücretlendirilmiş) (Pazar hariç bir resmi tatil günü çalıştırılması-%3 sözleşme giderleri dâhil.).13 GÜN

 

7-Şoför (Otobüs Kullanımı İçin) Asgari ücretin %30 fazlası üzerinden ücretlendirilmiş. (Fazla Mesai).192 SAAT

 

8-Şoför (Havuz İçin) Asgari ücretten ücretlendirilmiş. (Fazla Mesai).192 SAAT

 

9-Bilgi İşlem Elemanı.(Asgari ücretin %30 fazlası üzerinden ücretlendirilmiş) (Fazla Mesai).192 SAAT

 

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

 

Yüklenici tarafından karşılanacak yol masrafı aylık gün sayısı olarak 26 (yirmialtı) gün, yemek masrafı aylık gün sayısı olarak 26 (yirmialtı) gün esas alınacaktır.
Personelin yol gideri günlük brüt (4 TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dâhil edecek ve bordroda gösterecektir. Personelin yemek gideri günlük brüt (14 TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır.

 

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1,5 (bir nokta beş) olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname nin “Personel İçin Kıyafet” başlıklı 8’inci maddesinde,

 

“1-Yüklenicinin çalıştıracağı personeller için iş kıyafetleri yazlık ve kışlık olmak üzere yüklenici tarafından karşılanacak olup teklif fiyata dâhil edilecektir.

 

Bu kıyafetler idarenin belirleyeceği renkte ve desende olacaktır.

Bir Adet Personel İçin;

a) 2 adet Apoletli Gömlek Yazlık-Kışlık

b) 2 adet Kumaş Pantolon Yazlık-Kışlık

c) 2 adet Bağcıklı Ayakkabı Yazlık-Kışlık

d) 1 adet Apolet (Çift)

e) 1 adet Kravat

f) 1 adet Pilot Mont

g)1 adet Kazak” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin 86 adet şoför ve 4 adet bilgi işlem elemanı ile 12 ay süreli “Personel Destek Hizmet Alımı” ihalesi olduğu, kârsız yaklaşık maliyetin altında teklif veren 3 isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, isteklilerden DNZ Grup San. Ltd. Şti.- SM Grup Tic. ve San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ile Akçe Tic. ve San. Ltd. Şti. ne ait açıklamaların İhale Komisyonu tarafından uygun bulunmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin açıklamaları uygun bulunan Tuğra Tic. ve San. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda aktarılan Tebliğ açıklamasından;gerekli görülmesi halinde,  ihaleyi yapan idare tarafından proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının, incelemek üzere meslek mensubundan istenebileceği,  sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile tutanaklardaki beyanlar arasında uyumsuzluk olduğu tespit edilmesi durumunda teklifin reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgelerin mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderileceği, bir uyumsuzluk olmadığı tespit edilmekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifinin reddedilmeyeceği ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarınınmükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderileceği anlaşılmaktadır.

 

             Bu doğrultuda, ihale üzerinde bırakılanTuğra Tic. ve San. Ltd. Şti. ne ait aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde söz konusu istekli tarafından işçilik maliyetinin 2.499.889,38 TL, giyim maliyetinin %3 sözleşme ve genel gider dâhil 10,20 TL, genel gider ve firma kârının ise 0,6 TL olarak öngörüldüğü ve teklif tutarı olan 2.499.900,18 TL’ ye ulaşıldığı anlaşılmıştır.

 

Söz konusu istekli tarafından, giyim maliyetini tevsik amacıyla Kır-Al İş Elbiseleri ve Güv. Mal. (Cem PAK) tarafından 16.11.2012 tarihinde düzenlenmiş SMMM Sinan Gökçe onaylı ve toplam bedeli 9,90 TL olan proforma faturanın sunulduğu,

 

Anılan proforma faturada Tebliğin 79.4.2.4’üncü maddesinde yer alan ibarenin yazıldığı ve SMMM tarafından iletişim bilgilerine yer verilmek suretiyle kaşelenip imzalandığı görülmüştür.

 

Yapılan incelemede anılan istekli tarafından giyime ilişkin sunulan proforma fatura ekinde yer alan maliyet/satış tutarı tespit tutanağında bulunan bilgilerle proforma faturada yer alan bilgilerin uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

 

 Proforma faturada yer alan birim fiyatların maliyet/satış tespit tutanağında yer alan fiyatlarla uyumlu olduğu görüldüğünden Tebliğin 79.4.2.15’inci maddesi uyarınca belgelerde yer alan fiyatların ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi gerekçesiyle söz konusu istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılamayacağı anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindedile getirdiği iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca, “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinde;“İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.“ açıklaması yer almaktadır.

 

Kurumca bu açıklama uyarınca yapılan incelemelere göre, hizmet alımlarında aşırı düşük teklif açıklamasında giyim bedeline ilişkin yapılan açıklamalarda, istekli tarafından giyim bedeline ilişkin sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarıile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alanbilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda, belirtilen proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi, ayrıca konunun önemine göre de Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılması hususlarının anlaşılması gerektiğinin aşikar olması nedeni ve bu yönde verilen Kurul Kararları ile konu içtihat niteliğini kazanmış olmasının yanında Tebliğin yukarıda sözü edilen düzenlemesi birbirine bağlı/bağımlı iki temel açıklamadır.

 

Şöyle ki; cari piyasa koşullarına, temel ekonomik verilere ve hayatın olağan durumuna uygun olmadığı anlaşılan fiyat teklifinin bir şekilde şekle uygun olarak müşavir tarafından tevsik edilmesi halinde, bu durumun ilgili vergi dairesine bildirilerek “bu tevsikin” doğruluğunun testi istenilmekte ve sistemin sigortası genel kabulüyle yapılmış bir mevzuat düzenlemesi şeklinde tezahür etmiştir. Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinin birbirine bağımlı son açıklama cümlesinin uygulanmaması halinde başlangıç cümlesine göre tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı ve hukuken uygun bir yanı olmayacaktır.

 

İstekliler tarafından asgari işçilik bedelinin çok az üstünde verilen teklif bedelinin en düşük teklife yakın olmasının sağlanması için teklif bileşenlerinden olan giyim bedeli açıklamasına yönelik olarak verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşük bedelli olarak oluşturulduğunun konu ile ilgili içtihat niteliğinde verilmiş Kurul kararlarından anlaşıldığı, verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılmasına rağmen, düşük bedelli de olsa, istekli tarafından verilen proforma fatura ve fiyat tekliflerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili hükümlerine göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespiti halinde anılan açıklamanın mevzuat uyarınca uygun görüldüğünün içtihat niteliğinde verilmiş olan Kurul kararlarından anlaşıldığı, ancak sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılması durumunda da, teklif açıklaması bu yönden mevzuata uygun görülmekle birlikte proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşüklüğünün düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağı düşüncesi ile, Kanunun temel ilkelerinden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda çalıştırılmasının temini yönünden incelenmesi için bağlı bulunan vergi dairesine gönderilmiştir.

 

Yukarıda yapılan iki değerlendirmenin belge üzerinde aynı anda var olduğu durumda, bildirim yapılmasının anlamlı olduğu yönünde bütünlük sağladığı şeklinde yapılan değerlendirmelerin birbirinden bağımsız işletilmesi durumunda, yani aşırı düşük açıklamada, isteklinin giyime ilişkin sunduğu proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının açıkça bilinmesine rağmen, sırf, anılan belgelerin Tebliğinin sözü edilen açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartlara uygun olarak taşıdığı tespitine dayanılarak isteklinin açıklamasının mevzuata uygun olduğunu kabul etmenin mevzuat ile çelişki yarattığı, bu nedenle, anılan belgelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı durumunun incelenmesi için Tebliğin ilgili açıklaması uyarınca ilgili vergi dairesine bile bile gönderilmemesi durumunda, Kanunda belirtilen temel ilkelerden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda zedelendiği işlemlerin gerçekleştirilmiş olacağı düşüncesiyle, Tebliğin ilgili açıklamalarına göre, belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, vergi dairesine bildirim yapılmasına gerek görülmeyen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının, ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşıldığı durumda, anılan isteklinin aşırı düşük açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı gerekçesi olarak kabul edilmemesi gerekmektedir.

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

            İhalede aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ihalenin üzerinde bırakılması işlemleri Kurul çoğunluğunca da uygun bulunan istekli, Tuğra Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu bilgi ve belgeler yukarıda aktarılan değerlendirmeler ışığı altında değerlendirildiğinde;

 

            İhale üzerinde bırakılan Tuğra Tic. ve San. Ltd. Şti.tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 180 adet yazlık-kışlık gömlek, 180 adet yazlık-kışlık pantolon, 180 çift yazlık-kışlık ayakkabı, 180 adet apolet, 90 adet kravat, 90 adet mont ve 90 adet kazak’tan oluşan giyim malzemelerinin her biri için 0,01 TL birim fiyat toplamda 9,90 TL fiyat öngören Cem Pak/Kır-Al İş Elbs. ve Güv. Malzemeleri-Cem PAK tarafından istekli adına tanzim edilen 16.11.2012 tarihli proforma fatura ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre, ticari şirketlerin iktisadi amacının kâr elde etmek olduğu, kâr elde etmese dahi en azından zarar etmemek üzere ticari faaliyetlerine devam etmelerinin bir zorunluluk olduğu aksi takdirde söz konusu şirketlerin zarar etmemek ve kâr elde etmek için kayıt dışı ticari yollara başvurmalarının kuvvetle muhtemel olduğu düşüncesi ile, inceleme konusu ihalede giyimine ilişkin açıklamaları kapsamında verdikleri proforma faturadaki teklif fiyatlarının maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı belirlenen, ihalede aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ihalenin üzerinde bırakılması işlemleri Kurul çoğunluğunca da uygun bulunan istekli, Tuğra Tic. ve San. Ltd. Şti.’ninteklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine devam edilmesigerektiği yönündeki düşüncem ile, bu hususlara ilişkin Kurul çoğunluğunca alınan “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karar gerekçesine katılmıyorum.

 

 

 

                                                           Ali Kemal AKKOÇ

                                                                                                                                                                                        Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul