• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-572
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :35
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.I-572
Şikayetçi:
 Vip Güvenlik Ve Koruma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., TATLISU MAH. ŞENOL GÜNEŞ BULV. MİRA TOWER NO:2 D:45 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Antakya Belediye Başkanlığı, Cumhurıyet Mahallesı Adnan Menderes Caddesı No:2 31020 HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2012 / 43443
Başvuruya konu ihale:
 2012/134959 İhale Kayıt Numaralı "Özel Güvenlik Hizmeti" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Antakya Belediye Başkanlığıtarafından 23.10.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Vip Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.nin 12.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.12.2012tarih ve 43443sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5165sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, kesinleşen ihale kararı ile ihalenin Şaşmaz Özel Güv. Eğt. Koruma Hiz. Ltd. Şti. üzerinde kaldığının bildirildiği, firmalarının ise aşırı düşük fiyat sorgulamasına süresinden sonra, 26.11.2012 tarihinde cevap verildiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, idare tarafından 14.11.2012 tarihinde iadeli taahhütlü olarak postaya verilen aşırı düşük fiyat açıklama talebini 23.11.2012 tarihinde aldıkları, açıklama talebine ilişkin yazıda açıklamanın 23.11.2012 tarihi saat 17:00’a kadar idareye sunulması gerektiğinin belirtildiği, 23.11.2012 tarihinde tebliğ edilen yazının cevabının aynı gün idareye ulaştırılmasının mümkün olmadığı, Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4’üncü madde hükmüne göre tebliğ tarihinden itibaren 3 iş günü süre verilmesi gerektiği, bu nedenle idareye 23.11.2012 tarihinde durumu açıklayıcı bir yazı yazarak açıklamalarını 26.11.2012 tarihinde verdikleri, ancak idarenin bu açıklamayı kabul etmeyerek kendilerini değerlendirme dışı bıraktığı, açıklama talep yazısının kendilerine tebliğ edildiği 23.11.2012 tarihinden sonra yasal olarak 3 iş günü süreleri olduğu ve bu sürenin 28.11.2012 tarihinde sona erdiği halde açıklamalarını 26.11.2012 tarihinde idareye sundukları, açıklamalarının kabul edilmemesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            Başvuruya konu ihale, Antakya Belediye Başkanlığı tarafından yapılan “77 personel ile 12 ay süreli özel güvenlik hizmet alımı” işidir.

 

Bahse konu ihalede 28 adet ihale dokümanı satın alınmış ve 23.10.2012 tarihinde yapılan ihaleye 10 istekli katılmıştır.

 

İhale komisyonu ihaleye katılan ve teklif fiyatı açısından ilk iki sırada olan Zirve Güvenlik ve Koruma Hiz. Tic. San Ltd. Şti. ve Vip Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerini aşırı düşük teklif olarak değerlendirmiş ve bu isteklilerden açıklama talep etmiştir.

 

İdarece gönderilen 13.11.2012 tarih ve 1278 ve 1279 sayılı yazılarda, “Kurumumuzun özel güvenlik hizmeti ihalesi için vermiş olduğunuz teklif üzerinde yapılan incelemede yaklaşık maliyetimize göre teklifinizin aşırı düşük olduğu tespit edilmiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesi uyarınca bu konudaki açıklamanızı 23.11.2012 tarihi saat 17:00’a kadar yazılı olarak idaremize bildirmenizi, aksi halde teklifinizin değerlendirme dışı bırakılacağı hususunu….” ifadesine yer verilmiştir.

 

            İdarece 14.11.2012 tarihinde iadeli taahhütlü olarak postaya verilen açıklama talebine ilişkin yazı istekli Vip Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.ne 23.11.2012 tarihinde tebliğ edilmiştir.

 

            Vip Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. idare kayıtlarına 23.11.2012 tarih ve 475 sayı ile giren 23.11.2012 tarihli dilekçesi ile “aşırı düşük teklif açıklama talep yazısını 23.11.2012 tarihinde tebliğ ettiklerini, bu nedenle açıklamalarını Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4’üncü maddesi uyarınca 28.11.2012 tarihinde ibraz edeceklerini…” bildirmiştir.

 

            Başvuru sahibi Vip Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 26.11.2012 tarih ve 478 sayı ile idare kayıtlarına giren 26.11.2012 tarihli açıklama yazısı ve eki belgeleri idareye sunmuştur.

 

            İhale komisyonu Vip Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.nin “…teklif zarfı içerisinde sunmuş olduğu yeterlilik belgeleri tam olup, ancak 1.217.893,88 TL tutarındaki teklifi idarenin tespit ettiği karsız yaklaşık maliyetin altında bir teklif olduğundan 13.11.2012 tarih ve 1279 sayılı yazımızla düşük fiyat sorgulama yazısı yazılmış olup, söz konusu yazı 14.11.2012 tarihinde posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak gönderilmiştir. Gönderilen yazıda düşük fiyat sorgulaması için 23.11.2012 tarihi saat 17:00’a kadar süre verilerek düşük fiyat sorgulamasına cevap verilmesi istenmiştir. Düşük fiyat sorgulaması için verilen süreler Kamu İhale Kanunun 65’inci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4’üncü maddesinde belirtilen sürelere uygun olduğu tespit edilmiş olup, söz konusu sürede düşük fiyat sorgulamasına cevap verilmesi gerekişken 26.11.2012 tarihinde düşük fiyat sorgulamasına cevap verildiği tespit edilmiştir. Aşırı düşük fiyat sorgulamasına verilen açıklama süresi içerisinde verilmediği….” gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar vermiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4’üncü maddesinde “…İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir...” açıklaması yer almaktadır.

            İdarece aşırı düşük teklife ilişkin açıklama talep yazısının 14.11.2012 tarihinde postaya verildiği, istekli Vip Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.nin idarenin açıklama talep yazısını 23.11.2012 tarihinde aldığı, Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4’üncü maddesinde “…isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir...” açıklaması yer aldığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, istekli tarafından açıklama talep yazısının alındığı 23.11.2012 tarihinden 3 gün sonra 26.11.2012 tarihinde yapılan açıklamanın değerlendirmeye alınması gerektiği anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Başvuruya konu ihalede, ihaleye teklif veren Zirve Güvenlik ve Koruma Hiz. Tic. San. Ltd. Şti.nin teklifi de aşırı düşük teklif olarak değerlendirilip açıklama istenilmiş, ancak istekli tarafından açıklama sunulmamıştır.

 

İdarece Zirve Güvenlik ve Koruma Hiz. Tic. San. Ltd. Şti.ne gönderilen 13.11.2012 tarihli aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında, “Kurumumuzun özel güvenlik hizmeti ihalesi için vermiş olduğunuz teklif üzerinde yapılan incelemede yaklaşık maliyetimize göre teklifinizin aşırı düşük olduğu tespit edilmiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesi uyarınca bu konudaki açıklamanızı 23.11.2012 tarihi saat 17:00’a kadar yazılı olarak idaremize bildirmenizi, aksi halde teklifinizin değerlendirme dışı bırakılacağı hususunu….” ifadesine yer verilmiş olup, yazı Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4’üncü maddesinde yer alan “…İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir...” açıklamasına uygun olmadığından, Tebliğ düzenlemesine uygun olarak yeniden açıklama istenilmesi ve sonucuna göre işlem yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Vip Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.nin açıklamalarının değerlendirmeye alınması ile Zirve Güvenlik ve Koruma Hiz. Tic. San. Ltd. Şti.nden yeniden açıklama istenilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul