En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-573
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :36
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.I-573
Şikayetçi:
 Oyam Grup İnşaat Ve İnş. Mlz. Tem. Trzm. Lojistik Teks. Otom. Tic. Ve San. Ltd. Şti., ATATÜRK CAD. CUMHURİYET İŞHANI KAT:1/16 SİVAS
 İhaleyi yapan idare:
 İhramcızade İsmail Hakkı Huzurevi Müdürlüğü, Mevlana Mah. Saygı Sok. No:3 SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2012 / 43415
Başvuruya konu ihale:
 2012/154145 İhale Kayıt Numaralı "12 Kişi İle Yaşlı Bakım Hizmeti Alımı." İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

İhramcızade İsmail Hakkı Huzurevi Müdürlüğütarafından 23.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “12 Kişi İle Yaşlı Bakım Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Oyam Grup İnşaat ve İnş. Malz. Tem. Turzm. Lojistik Teks. Otom. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 18.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.12.2012tarih ve 43415sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5169sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, kesinleşen ihale kararı ile ihalenin uygun fiyat teklifinde bulunan firmaları yerine aşırı düşük fiyat teklifinde bulunan başka bir firma üzerinde bırakıldığını öğrendikleri, ihale üzerinde bırakılan Giray Şah. Tek. Hiz. Org. İnş. Gıda Ltd. Şti.nin giyim giderine ilişkin olarak yazılı açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.5.5’inci maddesine uygun olduğu yönünde açıklamada bulunulduğu, ancak teklif fiyata dahil olan giderlerden giyim için teklifinde bir bedel öngörmeyen istekli üzerinde ihalenin bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu, İdari Şartnamenin 25’inci maddesine göre ihalede toplam olarak 286.302,48 TL asgari işçilik maliyeti olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin kıyafet giderlerine bir maliyet öngörmediğinin teklif bedelinden anlaşıldığı, bu nedenle aşırı düşük açıklamasının uygun bulunmayarak değerlendirme dışı bırakılması ve ihalenin üzerlerine yapılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            Başvuruya konu ihale, İhramcızade İsmail Hakkı Huzurevi Müdürlüğü tarafından yapılan “12 Kişi İle Yaşlı Bakım Hizmeti Alımı” işidir.

 

Bahse konu ihalede 11 adet ihale dokümanı satın alınmış ve 23.11.2012 tarihinde yapılan ihaleye 4 istekli katılmıştır.

 

İstekliler ihaleye teklif fiyat sırasıyla; Giray Şah Teknik Hiz. Organz. İnş. Gıda Ltd. Şti. 286.302,48 TL, Usta Yemek Temizlik İnş. Otom. Eğitim Teks. Cenaze Hizm. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 286.303,80 TL, Oyam Grup İnş. ve İnş. Malz. Tem. Turz. Tic. Ltd. Şti. 322.296,12 TL ve Kepez Temizlik Bilgisayar ve İletişim Gıda Tic. Ltd. Şti. 325.356,00 TL fiyat teklifi vermiştir.

 

İhale komisyonu Giray Şah Teknik Hiz. Organz. İnş. Gıda Ltd. Şti. ve Usta Yemek Temizlik İnş. Otom. Eğitim Teks. Cenaze Hizm. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin fiyat tekliflerini aşırı düşük olarak değerlendirip, bu isteklilerden 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi uyarınca tekliflerine ilişkin açıklama istemiştir.

 

Açıklama talep edilen Usta Yemek Temizlik İnş. Otom. Eğitim Teks. Cenaze Hizm. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. açıklama sunmadığı için bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmıştır. Giray Şah Teknik Hiz. Organz. İnş. Gıda Ltd. Şti.nin ise sunduğu açıklama uygun bulunarak ihalenin bu istekli üzerinde bırakılmasına karar verilmiştir.

 

Başvuru konusu edilen ihale, İdari Şartnamenin 19.1’inci maddesi uyarınca birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirmiştir.

 

            İhale konusu işe ait İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde;

 

“25.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti: Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul, ilköğretim, ortaokul, ortaöğretim, lise ve dengi okul mezunu 11 kişi bakım elemanına, ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin %55 (yüzde ellibeş) fazlası ücret ödenecektir. Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan yüksekokul mezunu 1 kişiye bakım elemanına, ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin %65 (yüzde altmışbeş) fazlası ücret ödenecektir. Teklif fiyatına dahildir. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılacak yüksek okul mezunu bir kişi için 12 gün, bakım işinde çalışan ilkokul, ilköğretim, ortaokul, ortaöğretim, lise ve dengi okul mezunu 11 kişi için ise toplam 144 gün olmak üzere çalışan her personel için günlük ücretine ilaveten ayrıca bir günlük ücret ödenecektir. Teklif fiyatına dahildir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri: Hizmet alımı personelinin yemeği, mesaisine denk gelen öğünlerde idarece ayni olarak verilecek olup, bu gider için istekli tarafından ayrıca maliyet hesabı yapılmayacaktır. Hizmet alımı personeline aylık (26 gün) üzerinden bir gün için brüt 2.70.-TL (ikitürklirasıyetmişkuruş) nakdi yol ücreti ödenecek olup, ücret bordrosunda gösterilecektir. Çalıştırılacak 12 kişi bakım elemanına birer adet 1 defa ayni olarak alpaka kumaştan çift dikişli alt tek cep, üst tek cep, diz üstü iş önlüğü verilecek olup, teklif fiyatına dahildir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Bu işte sigorta risk oranı %1 olarak uygulanmıştır.”düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İdari Şartnamenin 25’inci maddesinde yapılan düzenlemeler esas alınmak suretiyle yapılan hesaplamada giyim hariç asgari işçilik maliyeti olarak toplam 286.301,04 TL tutar/maliyet ortaya çıkmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan Giray Şah Teknik Hiz. Organz. İnş. Gıda Ltd. Şti. ihaleye toplam 286.302,48 TL fiyat teklifi vermiştir.

 

            İstekli açıklamasında ihale konusu işte çalışacak 12 kişinin giyim gideri için 0,02 TL X 12 kişi= 0,24 TL tutar beyanında bulunmuş olup, buna ilişkin olarak Gamze Yokuşbaş-Kısmetim İş Elbiseleri Güvenlik ve Konfeksiyon Toptan Satış Mağazası tarafından istekli adına düzenlenmiş 0,24 TL tutar ihtiva eden SMMM Sinan Gökçe imza ve kaşesi ile onaylı proforma fatura ile bu proforma faturaya ilişkin SMMM Sinan Gökçe tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış Maliyet Satış Tutarı Tespit Tutanağı sunmuştur.

 

            İhale konusu işe ilişkin asgari işçilik maliyetinin 286.301,04 TL olduğu, isteklinin giyim için toplam 0,24 TL beyanında bulunduğu, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin 286.302,48 TL tutarındaki teklif fiyatından zorunlu işçilik maliyeti olan toplam 286.301,04 TL tutar çıkarıldığında 1,44 TL tutar kaldığı, dolayısıyla giyim için açıkladığı toplam 0,24 TL tutarındaki maliyeti karşıladığı anlaşılmaktadır.

 

            Ancak istekli tarafından giyim gideri için sunulan Gamze Yokuşbaş-Kısmetim İş Elbiseleri Güvenlik ve Konfeksiyon Toptan Satış Mağazası tarafından istekli adına düzenlenmiş 0,24 TL tutar ihtiva eden proforma faturada birim maliyetin 0,02 TL olduğunun beyan edildiği, ancak bu proforma faturaya ilişkin olarak sunulan SMMM Sinan Gökçe imza ve kaşesi ile düzenlenmiş ve onaylanmış Maliyet Satış Tutarı Tespit Tutanağında ise 20 adet iş önlüğünün toplam tutarının 20,00 TL olarak belirtildiği, dolayısıyla istekli tarafından sunulan proforma fatura ile Maliyet Satış Tutarı Tespit Tutanağındaki birim maliyetlerin birbirinden farklı tutar ihtiva ettiği, birbirini doğrulamadığı anlaşılmaktadır.

 

            Bu itibarla, birim fiyat teklif cetvelinin 1 nolu iş kaleminde giyim hariç asgari işçilik maliyeti ile eşdeğer fiyat teklifi veren ve giyim için bedel öngörmeyen ve açıklaması ile birim fiyat teklif cetveli uyuşmayan, açıklamasında sunduğu proforma fatura ile Maliyet Satış Tutarı Tespit Tutanağı uyumlu olmayan isteklinin açıklamalarının bu haliyle Kamu İhale Genel Tebliğinin 79’uncu maddesinde yer alan;

 

“79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4.2.2. Verilecek hizmetin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler, hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya hizmetin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; sadece bu hususların neler olduğu değil, belirtilen çözüm, avantajlı koşul, özgünlük ya da hizmetin ekonomik olması sayesinde elde edilen maliyet avantajının da bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanması gerekmektedir.

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.” açıklamasına uygun olmadığı, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Giray Şah Teknik Hiz. Organz. İnş. Gıda Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul