En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-576
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :38
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.I-576
Şikayetçi:
 Saytem Sağlık Hizmetleri Otomasyon Gıda Temizlik Nakliyat San. Ve Tic. Ltd. Şti., EMNİYETEVLERİ MAH. TAŞKENT SOK. NO:5/1 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 14.Bölge Müdürlüğü, Küçük Çamlıca Mahallesı Lıbadıye Caddesı 54 34696 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2013 / 173
Başvuruya konu ihale:
 2012/150981 İhale Kayıt Numaralı "Dsi 14.Bölge Müdürlüğü Malzemeli Ve Taşımalı Temizlik Hizmeti Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğütarafından 23.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “DSİ 14. Bölge Müdürlüğü Malzemeli ve Taşımalı Temizlik Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Saytem Sağlık Hizmetleri Otomasyon Gıda Temizlik Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 18.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.01.2013tarih ve 173sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/31sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, incelemeye konu ihalenin kesinleşen ihale kararında ihalenin Atlas Hizmet ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığının bildirildiği, ancak anılan kararda firmalarının teklifinin uygun görülmeme gerekçesinin belirtilmediği gibi ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi isteklinin de bildirilmediği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin bu iş için teklif ettiği bedelin 1.106.620,92 TL olduğu, İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yapılan düzenlemeye göre KİK İşçilik Hesaplama Modülünden yapılan hesaplamada giyim hariç asgari işçilik maliyetinin 1.106.874,00 TL bulunduğu, bu haliyle anılan isteklinin teklif fiyatının asgari işçilik maliyetini karşılamadığı, ayrıca fazla çalışma ücreti ile ilgili olarak anılan Şartname maddesinde yapılan düzenlemenin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 41’inci maddesine aykırı olduğu, fazla çalışmanın yol ve yemek bedeli hariç brüt asgari işçilik maliyetinin 225 saate bölünerek çıkan saatlik ücretin %50 arttırılması suretiyle ödenmesi gerektiği, bu durumda bahse konu ücretin 8,67 TL bulunduğu, idarece yıllık 12.000 saat fazla çalışma öngörüldüğü dikkate alındığında fazla çalışma ile ilgili olarak teklif edilmesi gereken bedelin 104.040,00 TL olması gerektiği, fazla çalışma bedeli bu bedelin altında kalan isteklilerin tekliflerinin reddedilmesinin zorunlu olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde,

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü yer almakta olup, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59’uncu maddesinde benzer düzenlemeler yer almaktadır. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde de aşırı düşük teklif açıklamalarının nasıl yapılacağı ve değerlendirileceğine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Prim oranları ve devlet katkısı” başlıklı 81 inci maddesinde,

 

Bu Kanun gereğince alınacak sigorta prim oranları aşağıdaki şekildedir:

a) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 20'sidir. Bunun % 9'u sigortalı hissesi, % 11'i işveren hissesidir.

b) Bu Kanunda belirtilen fiilî hizmet zammı uygulanan işlerde çalışan sigortalılar için uygulanacak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, (a) bendinde belirtilen % 20 oranının, her yıl için 40 ıncı maddeye göre eklenen fiilî hizmet gün sayısının 360'a bölümü sonucu bulunacak oranda artırılması suretiyle belirlenir. Bu şekilde bulunan oran ile (a) bendinde belirtilen % 20 oranı arasındaki farka ait primin tamamı işveren tarafından ödenir.

c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere, 83 üncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını işveren öder.

d) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen öğrenciler ile (e) bendinde belirtilen kursiyerler için prim oranı prime esas kazançlarının % 1'idir. Kursiyerlerin prime esas günlük kazançlarının hesaplanmasında prime esas günlük kazanç alt sınırı dikkate alınır. Aday çırak, çırak ve meslekî eğitim gören öğrencilerin prime esas kazancı ilgili kanunlarında belirtilen şekilde uygulanır.

e) Yaşlılık aylığı almakta iken bu Kanuna tâbi bir işte çalışanlara uygulanacak sosyal güvenlik destek primi oranı (a), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen prim oranlarının toplamı kadardır. Sigortalı ve işveren hissesi bu bentlerde belirtilen oranlardadır.

f) Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için 82 nci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın % 12,5'idir. Bu primin % 5'i sigortalı, % 7,5'i ise işveren hissesidir. Yalnızca genel sağlık sigortasına tâbi olanların genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın % 12'sidir.

g) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar (a), (c) ve (f) bentlerindeki prim oranlarının toplamı üzerinden, şayet sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışıyorlar ise (e) bendinde belirtilen prim oranlarının toplamı üzerinden primlerini öderler.

Devlet, sigortalının prime esas kazancı esas alınarak; malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için % 5 oranında; genel sağlık sigortası için ise % 3 oranında katkı yapar. Devlet katkısı, Kurumun ay itibarıyla tahsil ettiği malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası priminin dörtte biri olarak hesaplanır. Devlet katkısının ödenmesine ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir.”hükmü yer almaktadır.

 

Ayrıca 4447 sayılı Kanun’un “İşsizlik sigortası primleri ile sosyal güvenlik primlerine ilişkin hükümler” başlıklı 49 uncu maddesinde; “İşsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, bu Kanunun 46 ncı maddesi kapsamına giren tüm sigortalılar, işverenler ve Devlet, işsizlik sigortası primi öder. İşsizlik sigortası primi, sigortalının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 ve 82 nci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 Devlet payı olarak alınır…” hükmü yer almaktadır.

 

Sosyal Güvenlik Kurumunun 24.01.2012 tarih ve 2012-3 sayılı Genelgesinin “Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin yuvarlaması” başlıklı 10 uncu maddesinde,

 

“Bilindiği üzere, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden 4/4/2007 tarihli Bakanlar Kurulunun eki kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “Yeni” ibareleri 1/1/2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre, 5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası ile değişik 2 nci maddesinde, “… Türk Lirası değerlerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Kuruşa tamamlanacağı ve yarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı” hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla Genelgede, Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonucunda bulunan rakamın virgülden sonra üç basamaklı çıkan ve üçüncü rakamı yarım KR ve üzerinde olan değerler 1 KR’ye tamamlanmış, yarım KR’nin altındaki değerler ise dikkate alınmamıştır” açıklaması,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde,

 

78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetlerdir.

78.2. Malzemeli veya malzemesiz temizlik, malzemesiz yemek, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı olup, bu tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı olan/olmayan hizmetler arasında sayılmayan işlerin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı yukarıda yer verilen tanıma göre idarelerce değerlendirilecektir.

78.5. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinin birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilmesi ve ihale üzerinde bırakılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanması zorunludur. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle Uygulama Yönetmeliğinin 1 No’lu eki olan standart formlardan KİK015.3/H Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarına İlişkin Birim Fiyat Teklif Cetveli Standart Formu yürürlükten kaldırılmış ve KİK015.3/H Birim Fiyat Teklif Cetveli Standart Formu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları da dahil olmak üzere tüm hizmet alımlarında kullanılmak üzere yeniden düzenlenmiştir.

           

78.8. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi, fazla çalışmalar için ise aynı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücret üzerinden; idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası öngörülmüş ise bu tutar üzerinden hesaplanacaktır. Bu durumda, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ile fazla çalışma yapılacak hallerde toplam fazla çalışma saati ihale dokümanında belirtilecektir…” açıklaması,

 

Anılan Tebliğin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde,

 

“79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

79.4.2. İhale komisyonu tarafından yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.20. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; malzeme ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

79.6. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak istenen sürede açıklama yapmasına rağmen teklifi reddedilen isteklilere, açıklamalarının yeterli görülmeme nedenlerinin kesinleşen ihale kararı ile birlikte bildirilmesi zorunludur.

79.7. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kurumca ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “işçilik hesaplama modülü”ne (www.kik.gov.tr) adresinden ulaşılabilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

KİK İşçilik Hesaplama Modülünde yuvarlamadan ve elle hesaplamadan kaynaklı olarak çıkan tutarlarda farklılıklar bulunduğunun görülmesi üzerine daha önce yapılan itirazen şikayet başvuruları kapsamında 20.11.2012 tarih ve 19599 sayılı yazı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünden asgari işçilik maliyet hesabında işveren sigorta prim oranı içerisinde yer alan her bir sigorta koluna ait prim oranının nasıl hesaplanması gerektiği hususunda görüş istenilmiş, anılan Genel Müdürlükten gelen 03.12.2012 tarih ve M-20518196 sayılı yazıda “…yuvarlamanın her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerekmektedir. Öte yandan, Kurumumuza ödenecek sigorta prim tahakkuku oluşturulurken, belirlenen prime esas kazanç tutarı üzerinden, gerek işveren gerekse sigortalı hisseleri 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması gerekmektedir… ” denilmiştir.

 

 

Anılan Kanun hükümleri ve SGK’nın bahse konu yazıları çerçevesinde asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında işveren tarafından ödenmesi gereken %11 malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, %7,5 genel sağlık sigortası primi, %2 işsizlik sigortası primi ve ihale konusu iş için belirlenmiş olan %1 iş kazaları meslek hastalıkları sigorta risk prim oranlarının ayrı ayrı hesaplanıp her aşamada yuvarlama yapılarak asgari işçilik maliyeti yeniden hesaplanmıştır.

 

Bu bağlamda, bahse konu ihalede aylık işçilik hesabında esas alınacak birim fiyat 1.705,50 TL, fazla çalışma ücretinde esas alınacak birim fiyat ise 8,67 TL olmak üzere teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti 1.106.874,00 TL olarak bulunmuştur.

 

Bahse konu ihale ?49 Kişi İle 12 Ay Süreli Malzemeli ve Taşımalı Temizlik Hizmeti Alımı ihalesi olup 23.11.2012 tarihinde yapılan bahse konu ihaleye 10 istekli teklif vermiş bu isteklilerden Bentem İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ihaleye teklif veremeyeceğine ilişkin yazı sunduğu, Şenkaya Sos. Hiz. Elek. Bil. Öz. Güv. San. Tic. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif cetvelinin 2 sıra numaralı iş kaleminde bulunan işçilik teklif fiyatının hatalı olduğu gerekçesiyle teklifleri değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

İncelemeye konu ihalede yaklaşık maliyet 1.386.460,19 TL olarak belirlenmiş, Atlas Hizmet ve Tic. Ltd. Şti., Ek-Kar Özel Güv. Sis. İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti., Göksu Gıda İml. Paz. İnş. Tic. Ltd. Şti. ve Arphis Sosyal Hiz. Ltd. Şti. idarenin 28.11.2012 tarihli ve 164, 165, 166, 167 sayılı yazıları ile aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmuş, anılan isteklilerden Arphis Sosyal Hiz. Ltd. Şti. sorgulama yazısına süresi içerisinde açıklama yapmadığından teklifi reddedilmiş, Ek-Kar Özel Güv. Sis. İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.nin ise birim fiyat teklif cetvelinin imzalı olmadığı hususunun bu aşamada fark edilmesi neticesinde teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır. İhale aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunan Atlas Hizmet ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmış, açıklamaları uygun bulunan Göksu Gıda İml. Paz. İnş. Tic. Ltd. Şti. ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmiştir.

 

İhale konusu işin birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

 

İhale kayıt  numarası :2012/150981

 

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

49 adet temizlik işçisi (1adet işçinin 1 aylık brüt asgari ücretinin %10 fazlası işçi ve işveren tarafından ilgili mevzuat gereğince ödenmesi gereken ödentiler, yemek, yol ücreti, % 3 sözleşme gideri ve firma karı dahil hesaplanacaktır.)

adet

49

12

 

 

2

49 kişi temizlik işçisine asgari ücretin %10 fazlası verilecektir. Buna ek olarak bir işçinin yemek ve yol giderleri hariç maliyetinin hesaplanmasının 30 güne ve 9 saate bölünmesiyle çıkan rakamın %50 fazlası bürüt fazla mesai ücreti olarak verilecektir. (49 işçiye toplamda ayda 1000 (bin) yılda 12000 (onikibin) saat olmak üzere fazla mesai ödenir. Bu ücrete %3 sözleşme gideri dahildir.)

adet

49

12

 

 

                                                                             I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Temizlik Ekipmanları (Teknik Şartnamenin 7.2. maddesinde, miktar ve özellikleri 12 aylık olarak belirtilen temizlik ekipmanlarının toplam tutarı 12 aya bölünecek, bulunan miktar teklif edilen birim fiyat sütununa yazılacaktır. birim fiyat sütununa yazılan tutar, miktar sütunundaki 12 rakamı ile çarpılacak, bulunan miktar, tutarı sütununa yazılacaktır.)

ay

12

 

 

2

Temizlik Sarf Malzemeleri (Teknik Şartnamenin 7.3. maddesinde, miktar ve özellikleri aylık olarak belirtilen temizlik sarf malzemelerinin toplam tutarı teklif edilen birim fiyat sütununa yazılacaktır. birim fiyat sütununa yazılan tutar, miktar sütunundaki 12 rakamı ile çarpılacak, bulunan miktar, tutarı sütununa yazılacaktır.)

ay

12

 

 

3

Giyim Bedeli (Teknik Şartnamenin 11. maddesinde belirtilen miktar ve özelliklere göre 49 kişi için 12 aylık olarak hesaplanacaktır. teklif edilecek toplam giyim bedeli tutarı 12 aya bölünecek bulunan miktar teklif edilen birim fiyat sütununa yazılacaktır. Birim fiyat sütununa yazılan tutar, miktar sütunundaki 12 rakamı ile çarpılacak, bulunan miktar, tutarı sütununa yazılacaktır.)

ay

12

 

 

                                                                          II.  ARA TOPLAM(K.D.V. Hariç)7

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

 

 

 

 

İşin İdari Şartnamesi’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

 

“25.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olacaktır

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

49 kişi temizlik işçisine asgari ücretin %10 fazlası verilecektir. Buna ek olarak bir işçinin yemek ve yol giderleri hariç maliyetinin hesaplanmasının 30 güne ve 9 saate bölünmesiyle çıkan rakamın %50 fazlası bürüt fazla mesai ücreti olarak verilecektir. (49 işçiye toplamda ayda 1000, yılda 12000 saat olmak üzere fazla mesai ödenir. Bu ücrete %3 sözleşme gideri dâhildir.)

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yüklenici çalıştırdığı her temizlik görevlisi için bir günlük yol bedeli olarak brüt 6,00 TL. alacak bu bedel 26 gün ile çarpılarak 1 temizlik görevlisinin aylık yol bedeli hesaplanacaktır. Yüklenici kişilerin aylık brüt yol bedelini, ücret bordrolarında göstermek şartıyla nakdi olarak ödemek zorundadır.

Yüklenici çalıştırdığı her temizlik görevlisi için bir günlük yemek bedeli olarak brüt 6,75 TL. alacak ve bu bedel 26 gün ile çarpılarak 1 temizlik görevlisinin aylık yemek bedeli hesaplanacaktır. Yüklenici kişilerin aylık brüt yemek bedelini ücret bordrolarında göstermek şartıyla nakdi olarak ödemek zorundadır.

Yüklenici taşımalı malzemeli temizlik hizmetleri yapılacak olan DSİ 14.Bölge Müdürlüğü Binası, Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü Binası,141.Şube Müdürlüğü Binası, Kütüphane, toplantı salonu, spor salonu, Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü Binası, Şoförler odası, Atelye Başmühendisliği Bürosu, Orhantepe AR-GE Eğitim Merkezi Tesisleri, Sağlık Servisi Binası, Bina çevresi ve bahçe temizliği, Melen Başmühendisliği(I),mutfak ve işçi lokali ve Tuzla Beton Boru Fabrikasında görevlendireceği temizlik görevlilerine görevleri süresince görev alanlarında giymeleri için Teknik Şartnamenin 11. maddesinde miktar ve özelliği belirtilen kıyafetleri, her bir görevli için ayrı ayrı tek bir standartta gereken tarihte ve yeni olmak üzere ayni olarak temin etmekle yükümlüdür.

25.3.3. Malzeme giderleri:

Teknik Şartnamenin 7. maddesinde belirtilen ve firma tarafından temin edilecek araç ve teçhizatlar ile kullanılacak temizlik ekipman ve sarf malzemelerini kapsar.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %1,5'tur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

 

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yar alan Birim Fiyat Teklif Cetvelinin (Standart Form–KİK15.3/H)’nin (6) nolu dipnotunda “İşçi sayısı üzerinden teklif alınmayacak iş kalemleri (Ulusal bayram, genel tatil günleri ve fazla çalışma iş kalemleri dahil) için birim fiyat teklif cetvelinin bu kısmı kullanılacaktır… Fazla çalışma öngörülmesi durumunda, fazla çalışma için ayrı satır açılacaktır. İdareler bu satırı düzenlerken birim sütununa “saat” ibaresini yazacak, miktar sütununa toplam fazla çalışma saatini yazacaktır. Farklı ücret grupları için fazla çalışma öngörülüyorsa her biri için ayrı satır açılacaktır.” açıklaması yer almaktadır. Anılan Tebliğin 78.8’inci maddesi uyarınca ihale dokümanında toplam fazla çalışma saatinin belirtilmesi, bahse konu birim fiyat teklif cetvelinin (6) nolu dipnotu uyarınca da birim fiyat teklif cetvelinde işçi sayısı üzerinden teklif alınmayacak iş kalemleri bölümünde toplam fazla çalışma süresinin saat cinsinden belirtilmesi gerekmektedir. Ancak incelemeye konu ihalede idarece oluşturulan birim fiyat teklif cetvelinde fazla çalışma için işçi sayısı üzerinden teklif alınmayacak iş kalemleri bölümünde satır açılması gerekirken işçi sayısı üzerinden teklif alınacak iş kalemleri bölümünde satır açıldığı, toplam fazla çalışma biriminin saat olarak değil “adet” olarak belirtildiği, işçi sayısının 49 ve miktarın ise 12 olarak düzenlendiği görülmüştür. Bu haliyle, idarece fazla çalışma ile ilgili olarak birim fiyat teklif cetvelinde yapılan düzenlemenin anılan mevzuat hükümlerine aykırılık taşıdığı anlaşılmıştır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Fazla çalışma ücreti” başlıklı 41’inci maddesinde “Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.

Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.

Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırkbeş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir.

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.

İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır.

63 üncü maddenin son fıkrasında yazılı sağlık nedenlerine dayanan kısa veya sınırlı süreli işlerde ve 69 uncu maddede belirtilen gece çalışmasında fazla çalışma yapılamaz.

Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.

Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz.

Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaların ne şekilde uygulanacağı çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.”hükmü yer almaktadır.

 

Anılan mevzuat hükmünden, fazla çalışma ücretinin hesaplanmasında yol ve yemek bedeli hariç brüt asgari işçilik maliyetinin önce 30 güne sonra 7,5 saate bölünmesi, yani 225 değerine bölünmesi ve hesaplanan saatlik ücretin %50 arttırılması suretiyle ödenmesi gerekmektedir. İdare tarafından hem İdari Şartname’nin 25.3.1 maddesinde, hem de birim fiyat teklif cetvelinde fazla çalışma ücretinin ödenmesine ilişkin olarak “..bir işçinin yemek ve yol giderleri hariç maliyetinin hesaplanmasının 30 güne ve 9 saate bölünmesiyle çıkan rakamın %50 fazlası brüt fazla mesai ücreti olarak verilecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığı, ayrıca yaklaşık maliyetin hesaplanmasında da İdari Şartname’nin 25.3.1 maddesine göre fazla çalışmanın hesaplandığı görüldüğünden yapılan düzenlemenin anılan Kanun maddesine aykırı olduğu görülmüştür.

 

Her ne kadar başvuru sahibinin ihale dokümanını 30.10.2012 tarihinde satın aldığı, ancak süresi içerisinde fazla çalışma ile ilgili hususta idareye şikayet başvurusunda bulunmadığı anlaşılmış olmakla birlikte idarece fazla çalışma konusunda yapılan düzenlemenin tekliflerin verilmesi aşamasında da etkili olduğu görülmüştür. Nitekim, Şenkaya Sos. Hiz. Elek. Bil. Öz. Güv. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin bu husus nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer isteklilerin ise fazla çalışma ile ilgili iş kalemini farklı farklı oluşturdukları anlaşılmıştır. Örneğin Göksu Gıda İml. Paz. İnş. Tic. Ltd. Şti.nin idarece düzenlenen miktar sütunundaki 12 değerini 12.000 olarak değiştirdiği, Arser İnş. ve Sos. Hiz. Ltd. Şti.nin fazla çalışma için 13.005,00 TL fiyat teklif ettiği, ancak tutarı hesaplarken sadece 12 ile çarptığı, 49 ile çarpmadığı görülmüştür.

 

Bu haliyle, idarece ihale dokümanında fazla çalışma ile ilgili olarak yapılan düzenlemenin isteklilerin tekliflerini oluşturması noktasında tereddüte düşürdüğü tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda anlaşıldığından bahse konu ihalenin iptalinin gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Bu bağlamda, başvuru sahibi tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı iddia edilmekte ise de, yukarıda belirtilen gerekçelerle mevcut ihale dokümanı ile sağlıklı teklif verilemeyeceğinden bu hususa ilişkin bir değerlendirme yapılmamıştır.

 

            Diğer taraftan başvuru sahibinin, ihale komisyonu kararında firmalarının teklifinin uygun görülmeme gerekçesinin belirtilmediği gibi ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi isteklinin de bildirilmediği iddiasına ilişkin yapılan incelemede; 06.12.2012 tarihli ihale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin belirtildiği ve başvuru sahibinin teklifinin de uygun görüldüğünün anlaşılması nedeniyle bu husustaki iddiaları yerinde bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

            Başvuru sahibinin iddiasının Kurul çoğunluğu tarafından değerlendirilmesi sonucunda; idarece ihale dokümanında fazla çalışma ile ilgili olarak yapılan düzenlemenin isteklilerin tekliflerini oluşturması noktasında tereddüde düşürdüğü gerekçesine dayanılarak “ihalenin iptaline” karar verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “DSİ 14. Bölge Müdürlüğü Malzemeli ve Taşımalı Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkinyaklaşık maliyetin KİK işçilik Hesaplama Modülü ve piyasa araştırması esas alınarak toplam 1.386.460,19 TL olarak hesaplandığı,

 

Bahse konu ihaleye ilişkin olarak, 23 adet ihale dokümanı satın alındığı/e-imzaile indirildiği, 23.11.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 10 istekli tarafından teklif verildiği,

 

Anlaşılmıştır.

 

Bir isteklinin teşekkür mektubu vermesi sonucunda kalan dokuz isteklinin tekliflerinin değerlendirmesine ilişkin sonuca göre, istekli Şenkaya Sos. Hiz. Elek. Bil. Öz. Güv. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin  “birim fiyat teklif cetvelinin 2 sıra numaralı iş kaleminde bulunan işçilik teklif fiyatının hatalı olduğu” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması sonrasında kalan sekiz teklifin geçerli teklif olarak belirlendiği, geçerli teklifler içinde istekli Atlas Hizmet ve Tic. Ltd. Şti., Ek-Kar özel Güv. Sis. İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti., Göksu Gıda İmi. Paz. İnş. Tic. Ltd. Şti. ve Arphis Sosyal Hiz. Ltd. Şti. olmak üzere 4 isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği ve idarece bu isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, açıklama istenilen isteklilerden Arphis Sosyal Hiz. Ltd. Şti. tarafından süresi içerisinde açıklama yapmadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Ek-Kar Özel Güv. Sis. İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ise, bu aşamada “birim fiyat teklif cetvelinin imzalı olmadığı” nın fark edilmesi üzerine teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin, aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunan Atlas Hizmet ve Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakılmasına, açıklamaları uygun bulunan diğer istekli Göksu Gıda İmi. Paz. inş. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin ise, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmesine karar verilerek ihalenin sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanun çerçevesinde gerçekleştirilen ihalelerde, ihale dokümanının hazırlanması aşamasında ortaya çıkan, gerek Kanun gerekse ikincil mevzuat ile çelişen nitelikte olan düzenlemeler sebebiyle, hak kaybına uğrayabileceğini iddia eden kişilerin başvurması gereken yol ve başvuru şartlarının neler olduğu, Kanunun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 57. maddesinde düzenlenmiş olup,

 

          “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

            İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır. Şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, gerekli düzeltme yapılarak 29 uncu maddede belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenir. Ancak belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde 26 ncı maddeye göre işlem tesis edilir.” kuralıve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru süreleri” başlıklı 6. maddesinde de;

 

          “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

 

          (2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

 

          (3) Kuruma itirazen şikâyet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.”kuralı yer almıştır. Bu düzenlemelerde açıkça belirtildiği üzere, ihale dokümanında yer alan bir düzenlemeye karşı ancak, 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatında öngörülen sürelerde ve şekilde bir itirazda bulunulabileceği kabul edilmiştir. Dolayısıyla, dokümana itiraz yolunun kullanılmaması sebebiyle, aleyhine bir başvuru bulunmayan ihale dokümanında yer alan düzenlemeler çerçevesinde ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

Bu durumda, uyuşmazlık konusu ihalede dokümana yönelik olarak idareye şikayet başvurusunda bulunulmadığı anlaşılmış olduğundan, dokümanın kesinleşmiş halinin kabulü ile isteklilerce teklif verildiği görülmüştür.

 

İncelenen ihalede, “ihalenin iptaline” ilişkin Kurulun çoğunluk kararının gerekçesi açısından,Şenkaya Sos. Hiz. Elek. Bil. Öz. Güv. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin bu husus nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer isteklilerin ise fazla çalışma ile ilgili iş kalemini farklı farklı oluşturdukları, örneğin Göksu Gıda İmi. Paz. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin idarece düzenlenen miktar sütunundaki 12 değerini 12.000 olarak değiştirdiği, Arser İnş. ve Sos. Hiz. Ltd. Şti.’nin fazla çalışma için 13.005,00 TL fiyat verildiğinin anlaşılmasına rağmen,

 

Teklif birim fiyat cetvelinin fazla çalışmaya ilişkin kısmındaki düzenlemeden kaynaklanan tereddütlerin, İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinin 25.3.1. alt maddesindeki düzenleme ile Teknik şartnamenin “Çalışma saatleri”başlıklı 4 üncü maddesindeki düzenlemelerinin yardımı ile rahatlıkla giderilebileceği, nitekim, isteklilerin de bu yolda hareket ederek teklif bedellerini birbirine yakın oluşturduğu ve dokümanın kesinleştiği hususları göz önüne alındığında, ihale dokümanı içinde mevcut birim teklif cetvelindeki fazla çalışmaya ilişkin veri hesabı tereddüdünün, dokümanın diğer parçaları olan idari şartnamenin ve teknik şartnamenin belirtilen açıklamaları ile giderebileceği değerlendirildiğinden, teklif bileşenleri açısından değil de, teklifin toplam tutarı açısından asgari işçilik maliyetini karşılayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesi sonrasında ihalenin mevcut dokümana göre sonuçlanabileceği açıktır. Kaldı ki, dokümandaki bu durumun isteklilerce doğru olarak algılanarak doğru tutar üzerinden teklif verdikleri, idarenin de, tereddüde düşmeden teklifleri kabul ettiği gözardı edilmemelidir. Ayrıca, tekliflerin aşırı düşük teklif olmaması halinde, söz konusu durumun tereddüt oluşturup, oluşturmadığı dahi dikkate alınamayacağından aşırı düşük tekliflerin toplam asgari işçilik maliyeti bakımından incelenmesi neticesinde tekliflerinin değerlendirilmesi ile ihalenin sonuçlandırılmasının Kanunun 5 inci maddesindeki temel ilkelere uygun olacağı değerlendirilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, başvuruya konu ihalede, ihale dokümanının kesinleştiği ve mevcut doküman üzerinden teklif veren ve toplam teklif tutarı açısından asgari işçilik maliyetini karşılayan isteklilerin teklifleri üzerinden ihalenin sonuçlandırılması gerektiği hususunda “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “ihalenin iptaline” niteliğindeki karara katılmıyoruz.

 

 

                                             

Mahmut GÜRSES

BAŞKAN

 

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul