• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-580
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :41
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.I-580
Şikayetçi:
 Bora Kurumsal Hiz. İnş. Tur. Gıda Mob. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (07.01.2013 tarih ve 2013/M.K.-11 sayılı Kurul Kararı), MACUN MAHALLESİ S.S. ÖZANKARA GIDA İHTİYAÇ VE TOPTAN İŞYERLERİ SİTESİ (3.BLOK) NO:116/2 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Hacılar Belediye Başkanlığı Hesap İşleri Müdürlüğü, Hacılar Kasabası Sağlık Mahallesi No: 47 71480 KIRIKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.12.2011 / 54123
Başvuruya konu ihale:
 2011/162311 İhale Kayıt Numaralı "180 Personelle Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Hacılar Belediye Başkanlığı Hesap İşleri Müdürlüğütarafından 21.11.2011tarihinde açık ihale usulüile yapılan “180 Personelle Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bora Kurumsal Hiz. İnş. Tur. Gıda Mob. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin (07.01.2013 Tarih ve 2013/M.K.-11 Sayılı Kurul Kararı)07.12.2011tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.12.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 22.12.2011tarih ve 54123sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.12.2011tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş olup, söz konusu başvuru üzerine alınan 02.01.2012 tarih ve 2012/UH.II-48 sayılı Kurul kararının dava konusu edilmesi sonucunda Mahkemece verilen karara istinaden alınan 07.01.2013 tarih ve 2013/MK-11 sayılı Kurul kararı ile esasın incelenmesine geçilmiştir.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2011/4456-01sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Kurul kararları doğrultusunda ilgili Kanun, Yönetmelik, Tebliğ hükümlerine aykırı olarak verilen ihale iptal kararının iptal edilerek, iptal öncesi işlemlere kalındığı yerden devam edilmesi gerektiği ve ihalede dokümanın bütün kriterlerini karşılayan ve yaklaşık maliyetin altında kalan geçerli bir teklif olmasına rağmen ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı fiyat teklifinin olmaması gerekçe gösterilerek iptal edilmiş olmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının iptal gerekçeleri ile sınırlı olarak değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Hacılar Belediye Başkanlığı Hesap İşleri Müdürlüğü tarafından 21.11.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “180 Personelle Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bora Kurumsal Hiz. İnş. Tur. Gıda Mob. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 22.12.2011 tarih ve 54123 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikâyet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulunun 02/01/2012 tarih ve 2012/UH.II-48 sayılı kararında,

Yapılan incelemede; 22.12.2011 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan başvuru sahibinin dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden; 21.11.2011 tarihinde yapılan ihalenin “verilen teklifler ekonomik açıdan en avantajlı fiyat teklifi olmadığı” gerekçesiyle bütün teklifler reddedilerek 22.11.2011 tarihinde iptal edildiği, ihalenin iptal edildiğinin 28.11.2011 tarihinde başvuru sahibine bildirildiği,

İdarenin Kuruma gönderdiği 23.12.2011 tarih ve 1205 sayılı yazı ve ekindeki bilgi ve belgelerden, iptal işleminden önce idareye Toprak Grup Sosyal Hizmetler Gıda San. Tic. Ltd. Şti. ve Aygar Grup Dan. Bilgi Eğt. İnş. San.Tic. Ltd.Şti. firmalarının şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir.

İptal kararının başvuru sahibine 28.11.2011 tarihinde bildirildiği, başvuru sahibinin 07.12.2011 tarihinde iptale ilişkin idareye başvurduğu, idarenin 08.12.2011 tarihli yazısıyla söz konusu başvuruyu reddettiği başvuru sahibinin idarenin cevabının kendisine 13.12.2011 tarihinde bildirilmesi üzerine 22.12.2011 tarihinde Kuruma iptale ilişkin itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

Şikayet veya itirazen şikayet üzerine alınan iptal kararlarına karşı süresi içinde doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekmekte olup, başvuru sahibinin şikayete konu işlemin farkına varıldığı tarihten (28.11.2011) itibaren 5 (beş) gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken bu süre geçtikten sonra 22.12.2011 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Başvurunun reddine,” karar verilmiştir.

            Davacı Bora Kurumsal Hiz. İnş. Tur. Gıda Mob. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan kararın iptali istemiyle açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 03/10/2012 tarih ve E:2012/214 ve K:2012/1401 sayılı kararında “…Olayda, Hacılar Belediye Başkanlığı Hesap İşleri Müdürlüğü tarafından 21.11.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “180 Personelle Hizmet Alımı” ihalesinin verilen tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı fiyat teklifi olmadığı gerekçesi ile bütün teklifler reddedilerek ihalenin iptal edildiğinin Hacılar Belediye Başkanlığının 22.11.2011 tarihli yazısı ile 28.11.2011 tarihinde davacı şirkete bildirildiği, söz konusu yazıda ihalenin ihaleye katılan başka firmalarca yapılan şikayet başvurusu nedeniyle iptal edildiğine dair bir ibare bulunmaması nedeniyle davacının 07.12.2011 idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 08.12.2011 tarihli yazısıyla söz konusu başvuruyu reddettiği, ret cevabının kendisine 13.12.2011 tarihinde bildirilmesi üzerine 22.12.2011 tarihinde davalı Kuruma ihalenin iptaline ilişkin olarak itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu görülmektedir. Bu durumda ihaleyi yapan idarece ihalenin iptalinin, ihaleye katılan Toprak Grup Sosyal Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. ve Aygar Grup Dan. Bilgi Eğt. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. firmalarının şikayet başvurusu sonucunda yapıldığının davacı şirkete usulünce bildirilmesi halinde 4734 sayılı Kanunun 56. maddesinde değinilen, ihalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanlar itirazen şikayete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir, hükmünün uyuşmazlık konusu olay bakımından uygulanabileceği, söz konusu bildirimin yapılmaması nedeniyle davacının aynı Yasanın 55. Maddesinde belirtilen şikayet 56. Maddesinde belirtilen itirazen şikayet müessesinden yararlanmak amacıyla yaptığı başvurunun değerlendirmeye alınması ve bu duruma mevzuatta herhangi bir hukuki engel de bulunmadığı sonucuna varıldığından aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline…” karar verilmiştir.

            Bu itibarla anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda yapılan esas incelemede:

            21.11.2011 tarihinde yapılması öngörülen ihalede doküman satın alıp istekli olabilecek sıfatına haiz olan Toprak Grup Tem. Tar. Taş. Tur. San.Tic. Ltd. Şti.nin 14.11.2011 tarihinde Teknik Şartname’nin 13’üncü maddesinde yapılan “Belediye hizmetlerinde çalışma sürelerine göre işten ayrılan ve sözleşme sonunda İş Kanunu’na göre kıdem ve ihbar tazminatı hakkı doğan personele yüklenici firma tarafından ödenen kıdem ve ihbar tazminatları tutarları belgelendirilmek suretiyle belge tutarlarına göre yüklenici firmaya ödenecektir. (Yaklaşık maliyet hesaplamasında kıdem ve ihbar tazminatları, izin ve tatil günleri çalışma ücretleri ön görülmemiş olduğundan ihaleye taliplilerin bu durumu dikkate almaları gerekmektedir.” şeklindeki düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu iddiasıyla,

 

            Yine ihalede doküman satın alıp istekli olabilecek sıfatına haiz olan Aygar Grup Dan. İnş. Tem. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.nin 11.11.2011 tarihinde İdari Şartname’nin 25.3.1’inci maddesindeki  “25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti: asgari ücret üzerinden hesaplama yapılacaktır. Ayrıca ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma olması halinde Teknik Şartnamenin 10. maddesi hükmü uygulanır.” düzenlemesi,birim fiyat teklif cetveli ve Teknik Şartname’nin 10’uncu maddesindeki “Yüklenici firma personeli haftalık 45 saatlik çalışma süresini haftanın 6 gününde Pazartesiden Cumartesi günü öğleye kadar 45 saatlik çalışma süresini günlük 7,5 saat üzerinden tamamlayacaklardır.  Belediye gerek gördüğü halde ve ihtiyaç duyulduğunda haftalık çalışma süresini geçmemek kaydıyla hafta tatili ve genel tatil günlerinde de çalıştırabilecektir. Günlük çalışma günleri içerisinde 7,5 saatin üzerinde fazla çalışma (mesai) yaptırılmayacaktır. Hafta tatili olan Pazar günü ve Genel tatil günlerinde (Dini ve Milli Bayramlarda) yapılan çalışmalar için çalışan işçi sayısına göre Belediye personel şefi ve firma yetkilisi ile birlikte tespit edilerek ve puantajda gösterilerek hafta tatili ve genel tatil günlerinde tatil yapmayarak işçiler çalışırlarsa çalışılan her gün için 2 günlük ücreti tutarında tatil günü ücreti ödenir.” düzenlemesi ve yine Teknik Şartname’nin 9 uncu maddesindeki “Yüklenici firma personelinin çalışmalarını kontrol etmek iş verimini hizmet etkinliğini artırmak Belediye ile gerekli koordinasyonu sağlamak için iş konularına hakim idari şartnamede belirtilen özelliklere uygun bir yönetici görevlendirilecektir. Yönetici Belediye ile irtibat halinde olacaktır. Yönetici için bir büro tahsis edilerek büronun yeri ve adresi Belediyeye bildirilecektir. Büroda Sabit bir telefon ve faks bulunacaktır. Yönetici arandığında hemen ve her zaman bulunabilecektir. İşçilerin sevk ve idaresi bu merkezde yapılacaktır. Bu merkezde şikayet ve müracaatlar kabul edilecektir. aynı zamanda bu büro yüklenicinin tebligat adresi olacaktır.” düzenlemesinin maliyet hesabında ve teklif fiyatta tereddütlere neden olacağı gerekçesiyle mevzuata aykırı olduğu iddiasıyla, idareye şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            İdarece 21.11.2011 tarihinde yapılan ihalenin 22.11.2011 tarihinde iptal edildiği ve iptal kararının başvuru sahibine aynı gün iadeli taahhütlü postayla gönderildiği, söz konusu kararda “180 personelle hizmet alımı” işine ait verilen tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı fiyat teklifleri olmadığından bütün tekliflerin reddedilerek ihalenin iptal edildiği ve 4734 sayılı Kanun’un 39 uncu maddesi hükmüne göre bilgi edinilmesi gerektiği bildirilmiştir.

 

            Bu bildirime karşılık başvuru sahibince idareye yapılan 07.12.2011 tarihli şikâyet başvurusunda, iptal kararına itiraz edildiği, iptal kararındaki tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı fiyat teklifleri olmaması gerekçesine itirazda, ihalede gerekli rekabet ortamının sağlandığının, ihaleye 5 isteklinin iştirak etmiş olduğunun ve 4 isteklinin teklif verdiğinin, kendi tekliflerinin ihaleye girebilme şartlarını sağladığının ve yeterlik kriterlerini karşıladığının ve ayrıca tekliflerinin yaklaşık maliyetin altında kaldığının belirtildiği,

           

            İdarece söz konusu şikâyete verilen 08.12.2011 (13.12.2011 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilen) tarihli cevapta da 21.11.2011 tarihli ihale için hazırlanan ihale dokümanında ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılacak çalışmalar için Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.8’inci maddesinde açıklandığı gibi çalışılacak gün ve personel sayıları ile toplam fazla çalışma saatinin belirtilmemesi, belediye ile gerekli koordinasyonu sağlamak için görevlendirilecek yöneticinin 180 personele dâhil olup olmadığının açıklanmamış olması, kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesiyle ilgili Teknik Şartname’nin 13’üncü maddesiyle yapılan düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliği’ne ve iş mevzuatına aykırı olması ve ayrıca ihaleye verilen teklifler içerisinde geçici teminatını eklemeden teklif veren Küresel Temizlik firmasının teklifi olan 5.749.380,00 TL’lik fiyat teklifi ile başvuru sahibinin 6.611.814,00 TL’lik fiyat teklifi arasında 862.434,00 TL gibi Belediyeyi zarara uğratacak fiyat farkı bulunması nedenlerinden dolayı kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihalenin iptal edilerek isteklilere bildirildiğinin belirtildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde“İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Yukarıda aktarılan Kanun maddesinden hareketle ihalenin iptali konusunda idareye takdir yetkisi verilmişse de bu yetki mutlak ve sınırsız olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu ve ihalenin iptaline ilişkin olarak idarece tesis edilen işlemin ihale mevzuatına uygunluğunun denetiminin idari işlemin unsurları ve idarece iptal nedeni olarak gösterilen gerekçeler ile sınırlı olarak yapılması gerektiği değerlendirilmiştir.

            Buradan hareketle ihalenin iptal gerekçelerinden olan Toprak Grup Tem. Tar. Taş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.nin 14.11.2011 tarihinde Teknik Şartname’nin 13’üncü maddesinde yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu iddiasının incelenmesinde,

            İşe ait Teknik Şartname’nin 13’üncü maddesinde “Belediye hizmetlerinde çalışma sürelerine göre işten ayrılan ve sözleşme sonunda İş Kanunu’na göre kıdem ve ihbar tazminatı hakkı doğan personele yüklenici firma tarafından ödenen kıdem ve ihbar tazminatları tutarları belgelendirilmek suretiyle belge tutarlarına göre yüklenici firmaya ödenecektir. (Yaklaşık maliyet hesaplamasında kıdem ve ihbar tazminatları, izin ve tatil günleri çalışma ücretleri ön görülmemiş olduğundan ihaleye taliplilerin bu durumu dikkate almaları gerekmektedir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde“79.1 Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinde % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

            Söz konusu Tebliğ açıklaması uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kıdem tazminatına ilişkin giderin genel giderler içerisinde yer alacağı kabul edildiğinden bu giderler için isteklilerden bir bedel öngörmesinin istenmeyeceği ve teklif fiyata dâhil olan giderler arasında olmayacağı hükme bağlandığından idarece teklif fiyata dâhil olan giderler haricinde başka bir gider için ödeme yapılamayacağından hareketle Teknik Şartname’nin 13’üncü maddesinde yapılan düzenleme mevzuata uygun bulunmamıştır.

            Yine ihalenin iptal gerekçelerinden olan Aygar Grup Dan. İnş. Tem. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.nin 11.11.2011 tarihinde İdari Şartname’nin 25.3.1’inci, Teknik Şartname’nin 9 ve 10’uncu maddeleri ile birim fiyat teklif cetvelinde yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu iddiasının incelenmesinde,

            İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti: asgari ücret üzerinden hesaplama yapılacaktır. Ayrıca ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma olması halinde teknik şartnamenin 10. maddesi hükmü uygulanır..” düzenlemesi,

 

            Teknik Şartname’nin 9’uncu maddesinde “Yüklenici firma personelinin çalışmalarını kontrol etmek iş verimini hizmet etkinliğini artırmak Belediye ile gerekli koordinasyonu sağlamak için iş konularına hakim idari şartnamede belirtilen özelliklere uygun bir yönetici görevlendirilecektir. Yönetici Belediye ile irtibat halinde olacaktır. Yönetici için bir büro tahsis edilerek büronun yeri ve adresi Belediyeye bildirilecektir. Büroda Sabit bir telefon ve faks bulunacaktır. Yönetici arandığında hemen ve her zaman bulunabilecektir. İşçilerin sevk ve idaresi bu merkezde yapılacaktır. Bu merkezde şikayet ve müracaatlar kabul edilecektir. aynı zamanda bu büro yüklenicinin tebligat adresi olacaktır.”düzenlemesi,

 

            Aynı Şartname’nin 10’uncu maddesinde “Yüklenici firma personeli haftalık 45 saatlik çalışma süresini haftanın 6 gününde Pazartesiden Cumartesi günü öğleye kadar 45 saatlik çalışma süresini günlük 7,5 saat üzerinden tamamlayacaklardır.  Belediye gerek gördüğü halde ve ihtiyaç duyulduğunda haftalık çalışma süresini geçmemek kaydıyla hafta tatili ve genel tatil günlerinde de çalıştırabilecektir. Günlük çalışma günleri içerisinde 7,5 saatin üzerinde fazla çalışma (mesai) yaptırılmayacaktır. Hafta tatili olan Pazar günü ve Genel tatil günlerinde (Dini ve Milli Bayramlarda) yapılan çalışmalar için çalışan işçi sayısına göre Belediye personel şefi ve firma yetkilisi ile birlikte tespit edilerek ve puantajda gösterilerek hafta tatili ve genel tatil günlerinde tatil yapmayarak işçiler çalışırlarsa çalışılan her gün için 2 günlük ücreti tutarında tatil günü ücreti ödenir.” düzenlemesi yapılmıştır.

            Birim fiyat teklif cetvelinin ise,

            A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

180 personelle genel temizlik hizmet alımı 2 yıl 6 ay süreli

ay

180,00

30

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

 

            Şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’ inci maddesinde “78.8. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi, fazla çalışmalar için ise aynı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücret üzerinden; idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası öngörülmüş ise bu tutar üzerinden hesaplanacaktır. Bu durumda, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ile fazla çalışma yapılacak hallerde toplam fazla çalışma saati ihale dokümanında belirtilecektir…78.22 Birim fiyat teklif cetvellerinde işçilik maliyeti, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yapılacak çalışmalar ve malzeme gideri ile brüt asgari ücretin üzerinde ücret öngörülen personel varsa bunlara ilişkin maliyetlerin ayrı ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir..” şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

            Söz konusu Tebliğ açıklamaları uyarınca İdari Şartname’de ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma olması halinde Teknik Şartname’nin 10’uncu maddesi hükmünün uygulanacağı anlaşılmakla birlikte, Teknik Şartname’nin 10’uncu maddesinde çalışacak personel ve tatil günleri sayısının açık olarak belirlenmediği ve ayrıca söz konusu maliyete birim fiyat teklif cetvelinde yer verilmemesinin mevzuata uygun olmamasının yanı sıra isteklileri tekliflerini oluşturmalarında tereddüde düşürecek nitelikte bir eksiklik olduğu anlaşılmıştır.

            Ayrıca yine Teknik Şartname’nin 9’uncu maddesinde yapılan düzenlemede de belediye ile irtibat halinde olacak bir yöneticinin istendiği ancak bu kişinin ihalede çalışacak 180 personel sayısına dâhil olup olmadığı açıkça belirlenmediğinden söz konusu düzenlemenin isteklileri tekliflerini oluşturmalarında ve maliyet hesabında tereddüde düşürecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

            Bundan başka idarece iptal gerekçesi olarak geçici teminatını eklemeden teklif veren Küresel Temizlik firmasının teklifi olan 5.749.380,00 TL’lik fiyat teklifi ile başvuru sahibinin 6.611.814,00 TL’lik fiyat teklifi arasında 862.434,00 TL gibi Belediyeyi zarara uğratacak fiyat farkı bulunması hususunda ise başvuru sahibinin teklif fiyatının değerlendirme dışı bırakılan Küresel temizlik firmasının teklif fiyatının 862.434,00 TL üzerinde olmasının yanında Küresel Temizlik firmasının teklif tutarı yaklaşık maliyet tutarı olan 5.749.380,00 TL’ye eşit olduğundan başvuru sahibinin teklif fiyatının yaklaşık maliyetin de (isteklinin şikâyet dilekçesinde bu rakam %20 kârsız rakam olarak ifade edilmişse de gerek yaklaşık maliyet cetvelinde ve gerekse ihale onay belgesinde 5.749.380,00 TL’lik fiyat yaklaşık maliyet tutarı olarak belirtilmiş olup bu rakamın %20 kâr hariç fiyat olduğuna ilişkin herhangi bir ifade veya hesaba rastlanılamamıştır. Kaldı ki söz konusu fiyat %20 kâr hariç fiyat olsa dahi idarece ihale aslen dokümandaki yanlışlıklar gerekçesiyle iptal edildiğinden ihale dışı bırakılan istekli ile başvuru sahibi isteklinin fiyatları arasındaki farkın belediyeyi zarara uğratması gerekçesinin iptal kararının sonucuna etkili olmayacağı değerlendirilmiştir.) üzerinde olduğu anlaşılmıştır.

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler” başlıklı 16.3’üncü maddesinde “16.3.1. Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır. İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.” açıklaması yer almaktadır.

            Bu itibarla da idarece her ne kadar en düşük teklifi veren firmanın fiyatı ile bir kıyaslama yapılarak karar alınmışsa da, söz konusu fiyatın yaklaşık maliyetle aynı fiyat olması sebebiyle ve yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin uygun bulunmaması halinde ise ihalenin iptaline karar verilmesi hususunda idarelerin takdir yetkisine sahip olduğu dikkate alındığında, idarece Belediyeyi zarara uğratacak fiyat farkının iptal gerekçesi olarak kabul edilmesinde de mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

            Tüm bu açıklamalar doğrultusunda başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanun’un 39’uncu maddesi uyarınca iptal edildiği ve idarenin ihalenin iptaline ilişkin gerekçelerinin yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

            Diğer taraftan başvuru dilekçesinde yer alan “gerekli rekabet ortamının sağlandığından bahisle dokümandaki tüm kriterleri karşılayan ve yaklaşık maliyetin altında bulunan tekliflerin üzerinde ihalenin bırakılması yerine ekonomik açıdan en avantajlı fiyat teklifinin olmaması gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği” iddiasının da yerinde olmadığı, zira idarece iptal gerekçeleri arasında rekabet ortamının sağlanamamasının bulunmadığı, ayrıca geçerli tüm tekliflerin de idarece hazırlanan yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul