• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-581
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :42
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.I-581
Şikayetçi:
 Ak-Kor İnşaat Turizm Medikal Güvenlik Yemek Temizlik Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti., BATIKENT A-10 BLOK ALTI NO:1/2 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Beykoz Belediye Başkanlığı (Temizlik İşleri Müdürlüğü), Rüzgarlıbahçe Seyfi Baba Sokak No:71 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2013 / 327
Başvuruya konu ihale:
 2012/151027 İhale Kayıt Numaralı "Atık Yönetimi İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Beykoz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğütarafından 22.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Atık Yönetimi İşi” ihalesine ilişkin olarak Ak-Kor İnşaat Turizm Medikal Güvenlik Yemek Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 20.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.01.2013tarih ve 327sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/63sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idare tarafından akaryakıt sarfiyat miktarını gösterir somut bilgi ve belge, kendi malı araçlar için sigorta gideri ve konteyner giderine ilişkin bilgi ve belge sunulmadığı gerekçeleri ile aşırı düşük teklif açıklamasının reddedildiği, fakat araçların kapasiteleri ve motor güçlerine göre yakıt sarfiyatının reel hesaplamalar yapılarak açıklamada bulunulduğu, ayrıca teknik şartnamede her aracın her vardiyada ne kadar yakıt harcayacağı veya ne kadar yol mesafesi yapacağına ilişkin bir ibarenin bulunmadığı, kendi malı araçların sigorta bedellerinin aylık kira bedellerinin içerisinde yer aldığı, konteyner giderine ilişkin açıklamanın ise aşırı düşük teklif açıklamasının 6 ncı maddesinde Resmi Bayram Mesaisi+Konteynerler+Diğer Giderler+Firma karı olarak gösterildiği, ayrıca yaklaşık maliyet hesabı ile aşırı düşük teklif açıklamasının 6 ncı maddesinde teklif edilen fiyatın mukayesesinin yapılması gerektiği, bu çerçevede bu kalemler için teklif ettikleri fiyatın aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmesinin mümkün olmaması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan istekli ile firmalarının teklifi arasında 4.423.958,00 TL fark bulunduğu, kamu yararı açısından tekliflerinin kabul edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu iş 21 ay süre ile atık yönetimi ve kent içi temizlik hizmetleri, evsel katı atıkların, inşaat ve yıkıntı atıklarının, atık pillerin toplanması ve nakli, konteynerlerin yıkanması, cadde, sokak, kaldırım üzeri pazar yerleri vb. alanların elle ve makine ile süpürülmesi yıkanması ve temizlenmesi işi olup, ihale konusu iş birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

 

Söz konusu ihalede, başvuru sahibi Ak-Kor İnşaat Turizm Medikal Güvenlik Yemek Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Vira Tem. İnş. Tur. Taş. ve Hiz. Org. Öz. Eğt. Hiz. San.  Tic. Ltd. Şti.- Marmara Bil. Tem. Med. Yem. Ürt. Hiz. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklif fiyatı aşırı düşük teklif olarak değerlendirilerek bu isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talep yazılarında “… teklifiniz “Aşırı Düşük Teklif” olarak değerlendirilmiştir.

 

            İhale komisyonu, tarafından aşırı düşük teklif olarak tespit edilen teklifiniz ile ilgili olarak, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79 uncu maddesi gereğince,

a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanılacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

hususlarında belgelendirme suretiyle yapılan yazılı açıklamalarınızı, yazımızın tarafınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde ihale komisyonuna yazılı olarak ulaştırmanız gerekmektedir…” ifadesine yer verildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi isteklininaşırı düşük teklif açıklaması sunduğu fakat aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin reddedildiği tespit edilmiştir. Diğer isteklinin ise aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanun’un “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37’nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde uyulacak esaslar, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde açıklanmıştır. Anılan Tebliğin 79.4’üncü maddesinde,

 

İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4’üncü maddesinde, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan işlerde teklifinin aşırı düşük olduğu tespit edilen isteklilerden, teklifin tamamı üzerinden değil sadece teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili açıklama istenmesi gerektiği açık ve tereddüde yer vermeyecek bir şekilde hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede, söz konusu ihalede idare tarafından aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlere yönelik bir belirleme yapılmamış olması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirtilen işlemin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, ihale komisyonunca teklifi aşırı düşük olduğu tespit edilen isteklilerden 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi uyarınca teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerle ilgili açıklama istenerek, bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul