• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-584
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :45
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.I-584
Şikayetçi:
 Macara Sarrafiye Elektronik Temizlik Gıda Hizmet Alımı Nakliye İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, CUMHURİYET CAD. 49/B GİRESUN
 İhaleyi yapan idare:
 Göğüs Hastalıkları Hastanesi-Giresun Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Gedikkaya Mah. Gedikkaya Cad. 66 28100 GİRESUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2012 / 43276
Başvuruya konu ihale:
 2012/156865 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Malzeme Dahil Kahvaltı, Yemek Pişirme, Dağıtım Ve Sonrası Hizmetleri Alımı İhalesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Giresun Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi tarafından 26.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “2013 Yılı Malzeme Dâhil Kahvaltı, Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Macara Sarrafiye Elektronik Temizlik Gıda Hizmet Alımı Nakliye İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 20.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.12.2012tarih ve 43276sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5133sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idari şartname gereği istenen işletme kayıt belgesini idareye sundukları, ihalenin kendileri üzerinde bırakılması üzerine sözleşmeye davet edildikleri, işletme kayıt belgesinin 28.11.2012 tarihi itibariyle iptal edildiğinin anlaşılması üzerine idarenin geçerli olan belgeyi sözleşmenin imzalanması gereken son tarih olan 24.12.2012 tarihine kadar sunulmasını kendilerinden istediği, ihale tarihi olan 26.11.2012 itibariyle geçerli olan belgeyi teklif zarfı içeriğinde sunmaları nedeniyle belgenin tekrar istenmesinin ve sözleme imzalamaktan imtina edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İdari Şartname’nin 2 (a) maddesinde ihale konusu hizmetin adı “2013 Yılı Malzeme Dâhil Kahvaltı, Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı İhalesi”, 3 (d) maddesinde ihalenin tarihi 26.11.2012 olarak düzenlenmiştir.

 

İdari Şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasında;

 

“7.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

 

            …(h); İhale dosyasında Gıda Üretim İzni belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti sunulacaktır.”düzenlemesi,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin adaylar veya istekliler tarafından sunulmasına ilişkin hükümlere, ilan ve ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri ayrı ayrı sunması, konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmına ilişkin belgeleri sunması zorunludur.” düzenlemesi,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 75.3’üncü maddesinde, “Malzemeli veya malzemesiz yemek hizmeti alımı ihalelerinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, idari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı maddesinin, ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin istenilmesine ilişkin alt maddesinde aday ve isteklilerden sadece Gıda Üretim İzni Belgesi’nin istenilmesi yeterli olup, Gayrisıhhî Müessese Ruhsatı, Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesi, Kontrol ve Denetim Raporu gibi belgelerin sunulacağına ilişkin düzenlemelere yer verilmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Söz konusu Tebliğ açıklaması uyarınca, malzemeli veya malzemesiz yemek hizmeti alımı ihalelerinde, isteklilerden sadece gıda üretim izni belgesinin istenilebileceği anlaşılmış olup, başvuruya konu ihalede yeterlik kriterleri arasında söz konusu belgenin düzenlendiği görülmüştür.

 

Gıda mevzuatında yapılan değişiklikler ile gıda üretim izni belgesi yerine “İşletme Kayıt Belgesi”nin ihdas edildiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda, başvuru sahibince Giresun Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından başvuru sahibi adına düzenlenerek 12.01.2012 tarihinde verilen işletme kayıt belgesinin sunulduğu görülmüştür.

 

İdarece, ihale üzerinde bırakılan Macara Sarrafiye Elektronik Temizlik Gıda Hizmet Alımı Nakliye İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketince, yeterlik kriteri olarak belirlenen gıda üretim izin belgesini tevsiken sunulan işletme kayıt belgesinin yapılan ihbar üzerinegeçerli olup olmadığının anlaşılmasını teminen, söz konusu belgeyi düzenleyen İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden 06.12.2012 tarihli ve 2909 sayılı yazı ile bilgi istenildiği, başvuru sahibine 11.12.2012 tarihli ve 2938 sayılı sözleşmeye davet yazısının gönderildiği, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce gönderilen 14.12.2012 tarihli ve 15799 sayılı cevabi yazıda, anılan istekli adına düzenlenen işletme kayıt belgesinin, gösterilen adreste üç aydan fazla bir süre geçmesine rağmen faaliyete başlanmadığı tespit edildiği için 28.11.2012 tarihli ve 4557 sayılı olur ile iptal edildiğinin belirtildiği, bunun üzerine idarenin 18.12.2012 tarihli ve 3009 sayılı yazısı ile başvuru sahibinden 24.12.2012 tarihine kadar geçerli işletme kayıt belgesinin sunulmasının istendiği, başvuru sahibi tarafından 24.12.2012 tarihine kadar söz konusu belgenin sunulmaması nedeniyle başvuru sahibi ile sözleşmenin imzalanmadığı anlaşılmıştır.

 

Başvuruya konu ihalede, idarece, yeterlik kriteri olarak istenilen gıda üretim izin belgesini tevsiken, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgenin 28.11.2012 tarihinde bu belgeyi düzenleyen idare tarafından iptal edildiği anlaşılmakta olup, bu durumda söz konusu isteklice sunulan işletme kayıt belgesinin, ihale tarihi olan 26.11.2012 tarihi itibari ile geçerli olduğu, tekliflerin değerlendirilmesinin de isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihi itibarıyla geçerli olup olmadığı hususu dikkate alınarak yapıldığı, söz konusu belgenin sözleşmeye davet üzerine ihale üzerinde bırakılan isteklice sözleşmeyi imzalamadan önce sunulması gereken belgelerden olmaması ve yeterlik değerlendirmesi için sunulan belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olması nedeniyle sözleşmeye davet üzerine tekrar sunulmasını gerektiren bir durumun olmadığı, sözleşmenin uygulanması aşamasında işin, sözleşme ve eklerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği idarece kontrol edileceğinden sözleşmenin eki olan idari şartnamede öngörülen yeterlik kriterlerinden işletme kayıt belgesinin varlığının ve geçerliliği devam ettirip ettirmediğinin bu aşamada aranması gerektiği anlaşılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Macara Sarrafiye Elektronik Temizlik Gıda Hizmet Alımı Nakliye İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin sözleşmeye davet edilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

            İncelemeye konu ihalede,

 

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde özetle, “idari şartname gereği istenen işletme kayıt belgesini idareye sundukları, ihalenin kendileri üzerinde bırakılması üzerine sözleşmeye davet edildikleri, işletme kayıt belgesinin 28.11.2012 tarihi itibariyle iptal edildiğinin anlaşılması üzerine idarenin geçerli olan belgeyi sözleşmenin imzalanması gereken son tarih olan 24.12.2012 tarihine kadar sunulmasını kendilerinden istediği, ihale tarihi olan 26.11.2012 itibariyle geçerli olan belgeyi teklif zarfı içeriğinde sunmaları nedeniyle belgenin tekrar istenmesinin ve sözleşme imzalamaktan imtina edilmesinin mevzuata aykırı olduğu” şeklindeki iddiası kapsamında Kurulca “düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiştir.

 

Anılan Kurul kararında, başvuru sahibinin  iddiasına ilişkin olarak,“Başvuruya konu ihalede, idarece, yeterlik kriteri olarak istenilen gıda üretim izin belgesini tevsiken, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgenin 28.11.2012 tarihinde bu belgeyi düzenleyen idare tarafından iptal edildiği anlaşılmakta olup, bu durumda söz konusu isteklice sunulan işletme kayıt belgesinin, ihale tarihi olan 26.11.2012 tarihi itibari ile geçerli olduğu, tekliflerin değerlendirilmesinin de isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihi itibarıyla geçerli olup olmadığı hususu dikkate alınarak yapıldığı, söz konusu belgenin sözleşmeye davet üzerine ihale üzerinde bırakılan isteklice sözleşmeyi imzalamadan önce sunulması gereken belgelerden olmaması ve yeterlik değerlendirmesi için sunulan belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olması nedeniyle sözleşmeye davet üzerine tekrar sunulmasını gerektiren bir durumun olmadığı, sözleşmenin uygulanması aşamasında işin, sözleşme ve eklerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği idarece kontrol edileceğinden sözleşmenin eki olan idari şartnamede öngörülen yeterlik kriterlerinden işletme kayıt belgesinin varlığının ve geçerliliği devam ettirip ettirmediğinin bu aşamada aranması gerektiği anlaşılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Macara Sarrafiye Elektronik Temizlik Gıda Hizmet Alımı Nakliye İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin sözleşmeye davet edilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”ifadelerine yer verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihalede, İdari Şartname’nin 2 (a) maddesinde ihale konusu hizmetin adı “2013 Yılı Malzeme Dâhil Kahvaltı, Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı İhalesi”, 3 (d) maddesinde ihalenin tarihi 26.11.2012 olarak düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasında;

 

“7.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

 

            …(h); İhale dosyasında Gıda Üretim İzni belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti sunulacaktır.”düzenlemesi,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin adaylar veya istekliler tarafından sunulmasına ilişkin hükümlere, ilan ve ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri ayrı ayrı sunması, konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmına ilişkin belgeleri sunması zorunludur.” düzenlemesi,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 75.3’üncü maddesinde, “Malzemeli veya malzemesiz yemek hizmeti alımı ihalelerinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, idari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı maddesinin, ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin istenilmesine ilişkin alt maddesinde aday ve isteklilerden sadece Gıda Üretim İzni Belgesi’nin istenilmesi yeterli olup, Gayrisıhhî Müessese Ruhsatı, Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesi, Kontrol ve Denetim Raporu gibi belgelerin sunulacağına ilişkin düzenlemelere yer verilmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Söz konusu Tebliğ açıklaması uyarınca, malzemeli veya malzemesiz yemek hizmeti alımı ihalelerinde, isteklilerden sadece gıda üretim izni belgesinin istenilebileceği anlaşılmış olup, başvuruya konu ihalede yeterlik kriterleri arasında söz konusu belgenin düzenlendiği görülmüştür.

 

            Başvuruya konu ihalede, başvuru sahibi tarafından teklifi kapsamında gıda üretim izin belgesini tevsiken sunulan işletme kayıt belgesinin, ihale tarihi olan 26.11.2012 tarihi itibariyle geçerli olduğu ancak 28.11.2012 tarihinde bu belgeyi düzenleyen idare tarafından iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

            Başvuruya konu ihalenin yemek pişirme, dağıtım ve sonrası işlere ilişkin olduğu göz önüne alındığında, idarece gıda üretim izin belgesinin  iptal edildiği yönünde aldığı duyumun değerlendirerek gerçekleştirdiği işlemlerin sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yaşanabilecek olası olumsuzlukların önlenmesi bakımından önemli olduğu  değerlendirilmektedir.

 

            İhale konusu işin yerine getirilmesinde alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatı gereği özel olarak düzenlenen gıda üretim izin belgesinin, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yani hizmetin alınacağı süreçte ihale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç duyulan bir belge olduğu ve bu aşamada idarenin ihale konusu işe ilişkin yetkisi alınmış bir firma ile sözleşme imzalamaya zorlanmasının ihale konusu hizmetin yürütülmesine engel oluşturacağı ve idarece gerçekleştirilen işlemin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede, “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, “düzeltici işlem belirlenmesine” ilişkin karara katılmıyorum.

 

 

                                                                                               Hasan KOCAGÖZ

                                                                                                      Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul