• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-589
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :50
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.I-589
Şikayetçi:
 Bilintur Bilkent Tur İnş.Yatırım Ve Tic.A.Ş, BİLKENT 1 CAD. DAĞU KAMPÜSÜ BİLKENT ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gazi Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi, Konya Devlet Yolu Üzeri(Mevlana Bulvarı)/Besevler 06500 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.12.2012 / 42274
Başvuruya konu ihale:
 2012/150844 İhale Kayıt Numaralı "24 Aylık Malzeme Dâhil Yemek Pişirme, Dağıtım Ve Sonrası" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Gazi Üniversitesi Uygulama ve Araştırma HastanesiBaştabipliği tarafından 21.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “24 Aylık  Malzeme Dâhil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası” ihalesine ilişkin olarak Bilintur Bilkent Tur İnş.Yatırım ve Tic. A.Ş.nin 30.11.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.12.2012tarih ve 42274sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4920sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale tarihinde açıklanan yaklaşık maliyetin hatalı olduğu, işin süresinin 24 ay olduğu, idarenin özellikle su, elektrik ve doğalgaz gideri hesaplamasında 24 aylık tüketim değerlerini esas almadığı veya aritmetik hata yapıldığı, bu nedenle yaklaşık maliyetin düşük çıktığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yaklaşık maliyet” başlıklı 9’uncu maddesinde “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.” hükmü,

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktar ve fiyatların tespiti” başlıklı 8’inci maddesinde “(1) İdareler, yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerini veya gruplarını ve bunlara ilişkin miktarları tespit ederler. Bu amaçla, idare tarafından gerek duyulduğunda, aşağıda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde miktar araştırması da yapılabilir.

            (2) Yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde;

            a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

            b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar,

            c) İlgili odalarca belirlenmiş fiyatlar,

            ç) İhale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle ya da konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar,

            d) İhale konusu işe ilişkin olarak Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer giderler indirilmek suretiyle bulunan fiyatlar,

            Esas alınır.

            (3) İdareler yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde, (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyatların birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.

            (4) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu veya iş kaleminin ayrıntılı özelliklerine yer verilir. Fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar KDV hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen fiyat bildirimleri ve proforma faturalar değerlendirmeye alınmaz ve buna ilişkin gerekçeler yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir…” hükmü yer almaktadır.

 

            Yukarıda yer verilen hükümler gereğince idarenin yaklaşık maliyet hesaplamasını, ihaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatları esas alarak belirleyebileceği açıktır.

 

            İncelenen ihalede yaklaşık maliyetin, idare tarafından 06.06.2012 tarihinde iptal edilen 2012/50786 İKN’li 24 Aylık Malzeme Dâhil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri işi ihalesine teklif veren (başvuru sahibinin teklifi dahil) altı isteklinin teklif fiyatları ile 2012/Ekim-Aralık dönemi için ihale edilen Malzeme Dâhil Yemek Pişirme, Dağıtım Hizmetleri işi sözleşme birim fiyatları ortalaması esas alınarak toplam 19.552.694,29 TL olarak belirlendiği, yaklaşık maliyet tespitinde esas alınan toplam yedi teklif fiyatından altısının iptal edilen ihalede teklif edilen fiyatlar olduğu, iptal edilen ihalede başvuru sahibi isteklinin toplam 19.481.500,00 TL fiyat teklif ettiği anlaşılmıştır. 

 

Yaklaşık maliyet tespitinde esas alınan 2012/50786 İKN’li 24 Aylık Malzeme Dâhil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri işi ihalesi teknik şartnamesi ile inceleme konusu ihalenin teknik şartnamesi karşılaştırıldığında,

 

-İhale konusu işin miktarını oluşturan yemek tür ve öğün sayılarının aynı olduğu,

-Yemek çeşitleri, girdileri ve girdi gramajlarının aynı olduğu,

-İnceleme konusu ihale kapsamında toplam 192 personel, iptal edilen ihalede 193 (diyetisyen sayısı 1 fazla) personel çalıştırılması gerektiğine dair düzenleme yapıldığı,

- Makine parkında olması gereken araç-gereç türü ve sayılar karşılaştırıldığında, her iki ihalede de 92 çeşit araç-gereç istenildiği, genel olarak araç-gereç sayıları aynı olmakla birlikte, incelemeye konu ihalede istenilen su soğutucusu sayısının 1 fazla (4 tane istenilmiş), toplam porselen tabak sayısının da 600 fazla (21.900 tabak istenilmiş) olduğu anlaşılmıştır.

 

            İdare tarafından yaklaşık maliyet hesaplamasında esas alınan yöntemin mevzuata uygun olduğu, yaklaşık maliyetin tespitinde ağırlıklı ortalamayı oluşturan iptal edilen ihale teknik şartnamesi ile inceleme konusu ihale teknik şartnamesi arasında yaklaşık maliyetin daha yüksek olmasını gerektirecek önemli bir fark olmadığı, öğün miktarları, yemek türleri ve girdi gramajlarının aynı olduğu anlaşılmış olup, yaklaşık maliyetin mevzuata uygun olarak hesaplandığı sonucuna varıldığından, yaklaşık maliyetin hatalı ve eksik hesaplandığına ilişkin başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul